ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/273

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-27

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-27

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι μόνιμοι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων για την απόκτηση των αναγκαίων θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση της αποστολής τους και για την ενημέρωσή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τις γενικές επιστημονικές αντιλήψεις που σχετίζονται με τις Ένοπλες Δυνάμεις, φοιτούν σε ορισμένους βαθμούς υποχρεωτικά στα σχολεία που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα
2.  
  Η ολοκλήρωση της φοίτησης στα σχολεία αυτά σύμφωνα με τις διατάξεις αντιστοίχων κανονισμών λειτουργίας του κάθε σχολείου, αποτελεί τυπικό προσόν κρίσης για προαγωγή, ενώ η επιτυχής ή ανεπιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης εκτιμάται ανάλογα από τα Συμβούλια Κρίσεων. Για την ερμηνεία των διατάξεων του παρόντος διατάγματος ως φοίτηση ή αποφοίτηση νοείται και η ανεπιτυχής αποπεράτωση των σπουδών κατά το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2439/96.
3.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας των υποχρεωτικών σχολείων είναι αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Ν. 2439/96.
Άρθρο 2 "Σχολεία αξιωματικών του Στρατού Ξηράς"
1.  
  Οι Ανθυπολοχαγοί που είναι απόφοιτοι των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΣΣΕ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ) για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το οικείο τμήμα της αντίστοιχης Σχολής Εφαρμογής του Όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκουν
2.  
  Οι Λοχαγοί Όπλων και Σωμάτων, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει ως Λοχαγοί από το οικείο τμήμα της Σχολής του Όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκουν, ή από τη Σχολή Επιμορφώσεως Αξιωματικών Λοιπών Σωμάτων
3.  
  Λοχαγοί Υγειονομικού γενικής ειδικότητας Ιατρού, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο εξειδικεύσεως. Κατ’ εξαίρεση σε περίπτωση κατά την οποία οι αξιωματικοί αυτοί ασκούνται για την απόκτηση πτυχίου εξειδικεύσεως που διαρκεί από πέντε έτη και άνω, μπορούν να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό και να φοιτήσουν στο οικείο τμήμα της Σχολής τους στο βαθμό του Ταγματάρχη.
Άρθρο 3 "Σχολεία Αξιωματικών Πολεμικού Ναυτικού"
1.  
  Τα σχολεία στα οποία φοιτούν υποχρεωτικά οι αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού διακρίνονται σε σχολεία που καθορίζουν την τελική σειρά αρχαιότητας των μαχίμων, Μηχανικών και Οικονομικών αξιωματικών και σε σχολεία που δεν καθορίζουν την τελική σειρά αρχαιότητας αλλά η φοίτηση σ’ αυτά αποτελεί απλώς τυπικό προσόν για προαγωγή
2.  
  Τα σχολεία που καθορίζουν την τελική σειρά αρχαιότητας των αξιωματικών είναι:
 1. Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, το Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (ΣΑΕΠ)
 2. Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου, το Σχολείο Επιτελών Αξιωματικών (ΣΕΑΝ)
3.  
  Τα σχολεία που δεν καθορίζουν την τελική σειρά αρχαιότητας είναι:
 1. Στο βαθμό του Σημαιοφόρου, το Σχολείο Υποτεταγμένων Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (ΣΥΑΕΠ)
 2. Στο βαθμό του Πλωτάρχη ή Αντιπλοιάρχου, το Σχολείο Πολέμου Ναυτικού (ΣΠΝ) για τους Μάχιμους αξιωματικούς.
 3. Για τους Μηχανικούς και Οικονομικούς αξιωματικούς δεν είναι υποχρεωτική η φοίτηση στο ΣΠΝ, είναι όμως δυνατή η φοίτηση αριθμού Μηχανικών και Οικονομικών αξιωματικών μετά από απόφαση του Ανωτάτου Ναυτικού Συμβουλίου.
4.  
  Υποπλοίαρχοι Υγειονομικού γενικής ειδικότητας Ιατρού, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποκτήσει πτυχίο εξειδίκευσης
5.  
  Οι αξιωματικοί Πληρωμάτων Υπηρεσιών και Πληρωμάτων Τεχνών (ΠΥ-ΠΤ) βαθμού Υποπλοιάρχου, για προαγωγή στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Γενικής Εκπαιδεύσεως
Άρθρο 4 "Σχολεία αξιωματικών Πολεμικής Αεροπορίας"
1.  
  Ανώτεροι αξιωματικοί Ιπτάμενοι, εκτός από τους αξιωματικούς υπηρεσίας εδάφους επετηρίδας Ιπταμένων, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Ανωτέρων της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας
2.  
  Σμηναγοί Ιπτάμενοι, μηχανικοί, Ελεγκτές Αεράμυνας, Οικονομικοί, Εφοδιαστές, Διοικητικοί, Μετεωρολόγοι, Ιατροί, Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί και Νοσηλευτικής, καθώς και αξιωματικοί υπηρεσίας εδάφους των αντιστοίχων ειδικοτήτων, προερχόμενοι από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, από διαγωνισμό από μετάταξη ή μονιμοποίηση, για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Κατωτέρων της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας. Σμηναγοί Ιατροί για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποκτήσει και πτυχίο εξειδίκευσης. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής σε ό,τι αφορούν την συμπλήρωση του τυπικού προσόντος αποφοίτησης από το Τμήμα Κατωτέρων της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας των Σμηναγών Ιατρών, Οδοντιάτρων, Κτηνιάτρων, Φαρμακοποιών και Νοσηλευτικής, εφαρμόζονται μετά παρέλευση τριών ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος.
3.  
  Σμηναγοί που προέρχονται από Ανθυπασπιστές για να προαχθούν στον ανώτερο βαθμό πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Τμήμα Κατωτέρων Αξιωματικών εξ Ανθυπασπιστών της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας. Η διάταξη της παραγράφου αυτής εφαρμόζεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας των δύο ετών της παραγράφου 14θ­ του άρθρου 25 του Ν. 2439/96.
Άρθρο 5 "Σχολεία Υποχρεωτικής Φοίτησης Μονίμων Αξκών Στρατολογικού Σώματος"
1.  
  Για να προαχθούν στο επόμενο βαθμό οι Ανθυπολοχαγοί του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Εφαρμογής Στρατολογίας (Σ.Ε.Σ.) της Σχολής Στρατολογικού. Η φοίτηση στο σχολείο αυτό αποτελεί τυπικό προσόν για προαγωγή και δεν καθορίζει την τελική σειρά αρχαιότητας.
2.  
  Για να προαχθούν στον επόμενο βαθμό οι Λοχαγοί του κοινού Στρατολογικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το Σχολείο Επιμόρφωσης Διευθυντών Στρατολογικού Σώματος (Σ.Ε.Δ.Σ.Σ.) της Σχολής Στρατολογικού.
3.  
  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται μετά παρέλευση δύο ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος Διατάγματος
Άρθρο 6 "Έναρξη Ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του ή στις διατάξεις του Ν. 2439/96. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 16 και 20 και 7 παρ. 1, 11 παρ. 14 και 25 παρ. 14 θ­ του Ν. 2439/96 «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων κ.λπ. ....» (ΦΕΚ Α­219).
 • Την υπ’ αριθμ. 3 Γνωμάτευση της 10ης/1997 Συνεδρίασης και την υπ’ αριθ. 4 Γνωμάτευση της 18ης/1997 Συνεδρίασης του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α­ 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α­154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α­38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθ. 276/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-08-27 Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/199