ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/274

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αντιστοιχία των προβλεπομένων στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93 κατηγοριών προσωπικού με αυτές του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν. 2190/94 για τον υπολογισμό του καταβαλλομένου επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Η αντιστοιχία των κατηγοριών προσωπικού που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2160/93, για την καταβολή επιδόματος αλλοδαπής σε υπαλλήλους του ΕΟΤ που υπηρετούν σε υπηρεσίες του Εξωτερικού, με τις κατηγορίες προσωπικού που προβλέπονται στη [...]"
1.  
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ και ΤΕ. Δόκιμος Γραμματέας αντιστοιχεί στον βαθμό Δ Γραμματέας Β αντιστοιχεί στον βαθμό Γ Γραμματέας Α αντιστοιχεί στον βαθμό Γ Εισηγητής Β αντιστοιχεί στον βαθμό Β Εισηγητής Α αντιστοιχεί στον βαθμό Β Τμηματάρχης Β αντιστοιχεί στον βαθμό Α Τμηματάρχης Α αντιστοιχεί στον βαθμό Α Διευθυντής Β αντιστοιχεί στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης με βαθμό Α Διευθυντής Α αντιστοιχεί στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης με βαθμό Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕ Δόκιμος Γραφέας αντιστοιχεί στον βαθμό Δ Γραφέας Β αντιστοιχεί στον βαθμό Δ Γραφέας Α αντιστοιχεί στον βαθμό Δ Γραμματέας Β αντιστοιχεί στον βαθμό Γ Γραμματέας Α αντιστοιχεί στον βαθμό Γ Εισηγητής Β αντιστοιχεί στον βαθμό Β Εισηγητής Α αντιστοιχεί στον βαθμό Β Τμηματάρχης Β αντιστοιχεί στον βαθμό Α Τμηματάρχης Α αντιστοιχεί στον βαθμό Α.
Άρθρο 2 "Έναρξη ισχύος Οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος ισχύουν αναδρομικά από 1.5.1995."
1.  
  Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Την με αριθ. 392/1998 γνωμοδότηση του ΣΤΕ, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1558/1985 προστεθέντος δια του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/97).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 7 και άρθρου 34 παρ. 1 του Ν 2190/1.3.94 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ 28/Α/3.3.93).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2160/19.7.93 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.93).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/15.11.93 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 193 Α).
 • Το Π.Δ. 365/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/1.2.1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α/1.2.96).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 377/25.9.96 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 244/Α/25.9.96).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (ΦΕΚ 801/τ.Β/5.9.97).
 • Το με αριθ. πρωτ. 539370/16.12.97 έγγραφο ΕΟΤ.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία