ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/275

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του άρθρου 14παρ.4τουΝ. 1566/85 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.98, ως ακολούθως: 1.Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά πενήντα 2.Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά πεντακόσιες είκοσι έξι3. Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά τετρακόσιες σαράντα4. Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά διακόσιες εβδομήντα εννέα5. Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά διακόσιες ογδόντα τέσσερις6. Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά διακόσιες εβδομήντα πέντε7. Του κλάδου ΠΕ7 Γερμανικής Γλώσσας κατά εκατόν σαράντα μία 141 8. Του κλάδου ΠΕ8 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων κατά πενήντα επτά 57 9. Του κλάδου ΠΕ9 Οικονομολόγων κατά εκατόν δέκα10. Του κλάδου ΠΕ10 Κοινωνικολόγων κατά εξήντα τέσσερις 11.Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά εκατόν εξήντα δύο12. Του κλάδου ΠΕ13 πτυχιούχων Νομικών και Πολιτικών Επιστημών κατά εκατόν τέσσερις13. Του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας κατά είκοσι 14.Του κλάδου ΠΕ16 Μουσικής κατά τριάντα οκτώ 15.Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής κατά διακόσιες σαράνταΑύξηση Ε.Φ. 19 - 220 Μείωση Ε.Φ. 19 - 220 ΚΑΕ 0211 2.240.820.000 ΚΑΕ 0311 2.240.820.000ΚΑΕ 0223 141.600.000 ΚΑΕ 0323 141.600.000 ΚΑΕ 0224 464.625.000 ΚΑΕ 0324 464.625.000 ΚΑΕ 0227 802.400.000 ΚΑΕ 0327 802.400.000 ΚΑΕ 0242 617.730.000 ΚΑΕ 0333 617.730.000 ΚΑΕ 0252 103.943.000 ΚΑΕ 0351 103.943.000 16.Του κλάδου ΠΕ20 Πληροφορικής κατά εκατόν εξήνταΣύνολο θέσεων δύο χιλιάδες εννιακόσιες πενήντα 2.950 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παραγρ. 6του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Ά 167) και του άρθρου 30 παραγρ. 1 του 2009/92 «Εθνικό Σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 18).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α 137), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38).
  • Το γεγονός ότι από το Προεδρικό Διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.371.118.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 13.499.329.330 δρχ. περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα έτη. Η εκ δρχ. 4.371.118.000 δαπάνη έτους 1998 θα αντιμετωπιστεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με αυξομείωσή του: ΑύξησηΜείωση Ε.Φ. 19-220 Ε.Φ. 19-220 ΚΑΕ 0211 2.240.820.000ΚΑΕ 0311 2.240.820.000ΚΑΕ 0223 141.600.000ΚΑΕ0323 141.600.000ΚΑΕ 0224 464.625.000 ΚΑΕ 0324 464.625.000 ΚΑΕ 0227 802.400.000 ΚΑΕ 0327 802.400.000 ΚΑΕ 0242 617.730.000 ΚΑΕ 0333 617.730.000 ΚΑΕ 0252 103.943.000 ΚΑΕ 0351 103.943.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2051587/31.7.1998 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Η εκ δρχ. 13.499.329.330 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή ισοπόσων πιστώσεων στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0227, 0242, 0252 του Ε.Φ. 19 - 220 στον προϋπολογισμό ενός εκτάκτου των πέντε επόμενων ετών.
  • Τις αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ2 6953/97 «Ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των α και β τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» (Β. 157) και Γ2 2055/98 «Πρόγραμμα σπουδών των μαθημάτων των α και β τάξεων του Ενιαίου Λυκείου» (Β. 327).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παραγρ. 2 του Ν. 1735/87 «προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2347/20.10.97 (Β 924).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/006/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Την αριθ. ΣΤ5/33/9.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων» (Β 937).
  • Την αριθμ. 486/98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών Δημοσίων Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2051587 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2051587 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία