ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/276

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο μόνο Οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του άρθρου 14 παρ. 4 του Ν. 1566/85 και του άρθρου 1 του Π.Δ. 239/92 αυξάνονται κατά κλάδο από 1.9.98 ως ακολούθως: 1.Του κλάδου ΠΕ1 Θεολόγων κατά δέκα τέσσερις2. Του κλάδου ΠΕ2 Φιλολόγων κατά3. Του κλάδου ΠΕ3 Μαθηματικών κατά τριάντα τρεις 33 4 Του κλάδου ΠΕ4 Φυσικών κατά τριάντα δύο5. Του κλάδου ΠΕ5 Γαλλικής Γλώσσας κατά είκοσι μία 21 6.Του κλάδου ΠΕ6 Αγγλικής Γλώσσας κατά δέκα έξι7. Του κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής κατά δέκα οκτώ 18 8.Του κλάδου ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας κατά έξι9. Του κλάδου ΠΕ8 Καλλιτεχνικών κατά έξι10. Του κλάδου ΠΕ19 Πληροφορικής κατά έξι 6 Σύνολο θέσεων διακόσιες τριάντα δύο 232 Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 31 Αυτούστου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ οι υφυπουργοΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΣΤΑΥΡΟΣ ΜΠΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (4)
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παραγρ. 4 του Ν. 1566/85 «Δομή και λειτουργία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α 167) και του άρθρου 30 παραγρ. 1 του Ν. 2009/92 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (Α 18).
  • Την αριθμ. Δ4/313/6.7.98 (Β 736) κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών «Ίδρυση ημερησίων και εσπερινών γυμνασίων».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /92 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α 38) «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (Α 38) και το γεγονός ότι από το Π.Δ. αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 340.7422.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 1.060.084.000 περίπου για καθένα από τα πέντε επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ δρχ. 340.742.000 δαπάνη του έτους 1998 θα αντιμετωπισθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με αυξομείωσή του: ΑΥΞΗΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΦ - 19.220 Ε.Φ. 19.110 ΚΑΕ 0211: 175.392.000 ΚΑΕ 5173:340.742.000 ΚΑΕ 0223: 7.200.000 ΚΑΕ 0224: 36.540.000 ΚΑΕ 0227: 63.104.000 ΚΑΕ 0242: 48.580.800 ΚΑΕ 0252: 9.924.504 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2044181/6.7.98 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Η εκ δρχ. 1.060.084.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε οικονομικά έτη θα αντιμετωπισθεί με την πρόβλεψη και εγγραφή στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0027,0242, 0252, του Ε.Φ. 19 - 220 ισόποσων πιστώσεων στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επομένων ετών.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2. του Ν. 1735/87 «Προσλήψεις στο Δημόσιο Τομέα και άλλες διατάξεις» (Α 195).
  • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.97 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με την οποία καθορίζονται οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 801) όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20.10.97 (Β. 924).
  • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922).
  • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αρμοδιότητες Υφυπουργού ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Β 937).
  • Την αριθμ. 495/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2044181 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2044181 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ4/313 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ4_313 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 1992/2009 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία