ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/278

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-27

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1998-1999 αυξάνονται οι θέσεις του κλάδου των δασκάλων κατά 754 για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από προαγωγές δημοτικών σχολείων. Στον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 8 του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ 167 τ. Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Φ 137 τ. Α), το οποίο προσετέθη με το άρθρο 27 Ν. 2081/92 και τροποποιήθηκε με το άρθ. 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Φ. 38 τ. Α).
  • Την αριθμ. Δ4/412/4.8.98 (825 Β) κοινή Υπουργική απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών «Προαγωγή δημοτικών σχολείων».
  • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.1996 (937 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Ορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».
  • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (922 Β) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Το γεγονός ότι από το Προεδρικό Διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.084.703.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 3.349.000.000 περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ. δρχ. 1.084.703.000 δαπάνη του έτους 1998 θα αντιμετωπισθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με αυξομοίωσή του: ΑΥΞΗΣΗ Ε.Φ. 19-210 ΜΕΙΩΣΗ Ε.Φ. 19-210 ΚΑΕ 0211 572.738.000 ΚΑΕ 0311 572.738.000 ΚΑΕ 0223 36.192.000 ΚΑΕ 0323 36.192.000 ΚΑΕ 0224 118.755.000 ΚΑΕ 0324 118.755.000 ΚΑΕ 0227 205.088.000 ΚΑΕ 0327 205.088.000 ΚΑΕ 0242 126.310.000 ΚΑΕ 0333 126.310.000 ΚΑΕ 0252 25.620.000 ΚΑΕ 0351 25.620.000 1.084.703.000 1.084.703.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2051588/31.7.1998 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Η εκ. δρχ. 3.349.000.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0227, 0242, 0252 του Ε.Φ. 19-210 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των πέντε επομένων ετών.
  • Την αριθμ. 480/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2051588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2051588 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ4/412 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ4_412 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία