ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/279

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-08-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-08-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση και μείωση των θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Από το σχολικό έτος 1998 - 1999 αυξάνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν από ιδρύσεις και προαγωγές σχολικών μονάδων της αυτής εκπαίδευσης ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατάβ) Νηπιαγωγών κατά
Άρθρο 2
1.  
    Από το σχολικό έτος 1998-1999 μειώνονται οι θέσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω καταργήσεων, υποβιβασμών και συγχωνεύσεων σχολικών μονάδων της αυτής εκπαίδευσης ως ακολούθως: α) Δασκάλων κατάβ) Νηπιαγωγών κατάΣτον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις: α) των άρθρων 3 (παρ. 6 και 8) του Ν. 1566/85 «Για τη δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Φ167 τ.Α/85).
  • Την αριθμ. ΣΤ5/33/9.10.1996 (ΦΕΚ. 937 τ.Β/14.10.1996) κοινή Υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και «Αρμοδιότητες Υφυπουργού του ΥΠ.Ε.Π.Θ.».
  • Την αριθμ. 11071476/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922/τ. Β/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» β) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ. 137 τ. Α) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/97 τ.Α).
  • Τις αριθμ. Δ4/322/10.7.98 (ΦΕΚ 764/Β/24.7.98. Δ4/323/10.7.98 (ΦΕΚ 764/Β/24.7.98), Δ4/324/10.7.98 (ΦΕΚ 764/Β/24.7.98), Δ4/325/10.7.98 (ΦΕΚ 764/Β/24.7.98) αποφάσεις των Υφυπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών για την ίδρυση, προαγωγή, κατάργηση, υποβιβασμό και συγχώνευση Δημοτ. Σχολείων και νηπ/γείων.
  • Το γεγονός ότι από το Προεδρικό Διάταγμα αυτό προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 95.607.000 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και δρχ. 299.147.000 περίπου για καθένα από τα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη. Η εκ. δρχ. 95.607.000 δαπάνη του έτους 1998 θα αντιμετωπισθεί με τροποποίηση του κρατικού προϋπολογισμού και συγκεκριμένα με αυξομείωσή του: ΑΥΞΗΣΗ Ε.Φ. 19-210 ΜΕΙΩΣΗ Ε.Φ. 19-110 ΚΑΕ 0211: 50.893.200ΚΑΕ 0223: 2.160.000ΚΑΕ 0224: 10.552.500 ΚΑΕ 5173: 95.607.000ΚΑΕ 0227: 18.224.000 ΚΑΕ 0238: 300.000 ΚΑΕ 0242: 11.224.000 ΚΑΕ 0252: 2.253.000 για την οποία έχει εκδοθεί η αριθμ. 2045370/9.7.1998 απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών. Η εκ. δρχ. 299.147.000 ετήσια δαπάνη για καθένα από τα επόμενα πέντε (5) οικονομικά έτη θα αντιμετωπίζεται με την πρόβλεψη και εγγραφή ισόποσων πιστώσεων στους ΚΑΕ 0211, 0223, 0224, 0227, 0238, 0242, 0252 του Ε.Φ. 19-210 στον προϋπολογισμό ενός εκάστου των (5) πέντε επομένων ετών.
  • Την αριθμ. 499/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/11071476/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/11071476_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/ΣΤ5/33 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/ΣΤ5_33 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/2045370 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/2045370 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ4/322 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ4_322 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ4/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ4_324 1998
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/Δ4/325/10.7.98(764/Β (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/Δ4_325_10_7_98(764_Β 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία