ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/281

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα διαστήματα ανάπαυσης για το προσωπικό που εκτελεί φυλακή καθορίζονται σύμφωνα με το Τμήμα Α-VΙΙΙ/1 του Μέρους Α του Κώδικα της Διεθνούς Σύμβασης S.Τ.C.W. και συγκεκριμένα:"
1.  
  Σε όλα τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ή μέλους πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής θα διατίθεται τουλάχιστον 10ωρη ανάπαυση σε κάθε 24ωρο χρονικό διάστημα
2.  
  Οι ώρες ανάπαυσης είναι δυνατόν να διαιρούνται σε δύο το πολύ χρονικές περιόδους, μια εκ των οποίων θα είναι τουλάχιστον 6ωρης διάρκειας
3.  
  Οι απαιτήσεις για τις περιόδους ανάπαυσης που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 δεν είναι απαραίτητο να τηρούνται σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης ή γυμνασίου ή κάτω από άλλες υπερισχύουσες επιχειρησιακές συνθήκες
4.  
  Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, το ελάχιστο χρονικό διάστημα των 10 ωρών μπορεί να μειωθεί σε τουλάχιστον 6 συνεχόμενες ώρες με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε τέτοια μείωση δεν παρατείνεται πέραν των 2 ημερών και δίδονται τουλάχιστον 70 ώρες ανάπαυση σε κάθε χρονική περίοδο επτά ημερών
Άρθρο 2 "Για την εφαρμογή της απαίτησης για διαστήματα ανάπαυσης σύμφωνα με το άρθρο 1:"
1.  
 1. Ο πλοίαρχος σε συνεργασία με τους αξιωματικούς προϊστάμενους των υπηρεσιών καταστρώματος και μηχανής, μεριμνά για την κατάρτιση προγράμματος τήρησης φυλακών
 2. Το πρόγραμμα, περιέχει τα ακόλουθα, για κάθε ένα από τους ναυτικούς που υπηρετούν στο πλοίο και μετέχει σε φυλακές, τόσο όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω όσο και σε λιμένα - το ονοματεπώνυμό του - την ειδικότητά του - τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία έχει υποχρέωση εκτέλεσης φυλακής
 3. Το πρωτότυπο του προγράμματος φέρει υπογραφή του πλοιάρχου και σφραγίδα του πλοίου και κρατείται από τον πλοίαρχο
 4. Αντίγραφο του προγράμματος αναρτάται σε ένα τουλάχιστον πίνακα που βρίσκεται σε σημείο του πλοίου όπου έχουν πρόσβαση όλα τα μέλη του πληρώματος που μετέχουν σε φυλακές
2.  
  α)Οι αξιωματικοί προϊστάμενοι υπηρεσίας καταστρώματος και μηχανής, υπό την εποπτεία του πλοιάρχου, τηρούν όσον αφορά τον κλάδο τους και για κάθε μέλος του πληρώματος που μετέχει σε φυλακές αρχείο ημερήσιων ωρών εργασίας ή ανάπαυσης
 1. Στο αρχείο σημειώνονται για κάθε εικοσιτετράωρο και ανεξαρτήτως αν το πλοίο βρίσκεται εν πλω ή σε λιμένα, η ώρα έναρξης και λήξης των διαστημάτων οποιασδήποτε εργασίας, ή η ώρα έναρξης και λήξης των διαστημάτων ανάπαυσης του ναυτικού και υπογράφεται από τον τηρούντα αυτό αξιωματικό, το ναυτικό που αφορά και θεωρείται από τον πλοίαρχο
 2. Το αρχείο των οκτώ προηγουμένων ημερών και σε κάθε περίπτωση το αρχείο που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα από τον απόπλου από λιμένα έως τον απόπλου από τον επόμενο λιμένα, κρατείται από τον πλοίαρχο και είναι διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές
3.  
  Το πρόγραμμα και το αρχείο συντάσσονται στην Ελληνική και την Αγγλική
4.  
  Για πλοία που εκτελούν πλόες σε περιοχές που ισχύει η ίδια τοπική ώρα, οι ώρες και τα χρονικά διαστήματα του παρόντος άρθρου καταχωρούνται σε τοπική ώρα και για πλοία που εκτελούν πλόες σε περιοχές όπου η τοπική ώρα αλλάζει, καταχωρούνται σε ΄΄ παγκόσμιο χρόνο συντονισμού ΄΄ (UΤC)
Άρθρο 3
1.  
  Σε περίπτωση κατά την οποία ναυτικός που μετέχει σε φυλακές συμμετέχει ή απασχολείται σε περιστατικό: (α) επείγουσας ανάγκης (emergency), (β) γυμνασίου (drill), (γ) υπερισχυουσών επιχειρησιακών συνθηκών, (ονerriding οperatiοnal cοnditiοns), δηλαδή ουσιωδών εργασιών επί του πλοίου οι οποίες για λόγους ασφάλειας, προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος, δημοσίου συμφέροντος δεν είναι δυνατό να καθυστερήσουν ή οι οποίες δεν μπορούσαν να προβλεφθούν κατά την έναρξη του πλου, καταχωρείται σχετική εγγραφή σε στήλη παρατηρήσεων της μερίδας του αρχείου που αφορά το ναυτικό αυτό. Η εγγραφή αυτή περιέχει το χρόνο έναρξης και πέρατος της απασχόλησης, ενώ η σχετική καταχώρηση, γίνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά τη λήξη του περιστατικού.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8 παρ. 2 του Ν.1314/83 (Α 2) «για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης» για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978 (S.Τ.C.W.).
 • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν.2469/97 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Το άρθρο 36 παρ. 4 περ. β του Π.Δ. 259/88 (Α 117).
 • Την αριθμ. 332/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.).
 • Την αριθμ. 410/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-01 Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/202
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1314 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1314 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988