Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε..

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός
Άρθρο 1 "Σύσταση, Επωνυμία"
1.  
  Συνιστάται Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Εθνικό Δίκτυο Έρευνας, Τεχνολογίας ΑΕ, και διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ. Η επωνυμία αυτή για τις σχέσεις με το εξωτερικό μεταφράζεται σε Greek Research and Τechnοlοgy Νetwοrk S.Α και διακριτικό τίτλο GR-ΝΕΤ.
Άρθρο 2
1.  
  Έδρα Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Η εταιρεία μπορεί με πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της, να ιδρύει παραρτήματα και σε άλλες πόλεις της χώρας.
Άρθρο 3 "Διάρκεια"
1.  
  Η διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε πενήντα χρόνια και λήγει την τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες σαράντα οκτώ (31-12-2048). Η διάρκεια της Εταιρείας μπορεί να παρατείνεται με τροποποίηση του παρόντος άρθρου, ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων.
Άρθρο 4 "Σκοπός Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή δικτυακών υπηρεσιών με κατάλληλη τιμολόγηση. Σε κάθε περίπτωση το ύψος της τιμολόγησης των προσφερομένων στους φορείς υπηρεσιών καθορίζεται από το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την εξασφάλιση βιωσιμότητας της εταιρ [...]"
2.  
  Απώτερος στόχος είναι η εξομάλυνση της αγοράς με την παροχή προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παρεμφερών δραστηριοτήτων, για την υποβοήθηση της ερευνητικής τους δραστηριότητας καθώς και η ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων
3.  
  Μετά από πρόταση της Γ.Σ. δύναται να επεκτείνονται οι δραστηριότητες της ΕΔΕΤ και σε άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες και να παρέχονται οι δικτυακές υπηρεσίες της σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας και σε ιδιώτες.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Μετοχικό Κεφάλαιο - Μετοχές
Άρθρο 5 "Μετοχικό Κεφάλαιο"
1.  
  Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται στο ποσό των δραχμών πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) και διαιρείται σε χίλιες (1.000) μετοχές ονομαστικής αξίας κάθε μιας, δραχμών πενήντα χιλιάδων (50.000). Το παραπάνω ποσό θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1997, (Τομέας: Έρευνα - Τεχνολογία και Τεχνική Συνεργασία ΣΑΕ-013/5) έργο με αριθμό 9713951 Σύσταση Εταιρείας παροχής Δικτυακών Υπηρεσιών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του παρόντος.
Άρθρο 6 "Αύξηση κεφαλαίου"
1.  
  Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της Εταιρείας ή εντός πενταετίας από την έγκριση της σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα, με απόφασή του που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών του, να προτείνει την αύξηση ενόλω ή εν μέρει, του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών, μέχρι του ύψους του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας, έχει το δικαίωμα, με απόφασή της που λαμβάνεται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 27 και της παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος να προτείνει την αύξηση ενόλω ή εν μέρει, του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων μετοχών μέχρι του πενταπλάσιου του αρχικά καταβεβλημένου κεφαλαίου. Εάν όμως το αποθεματικό της εταιρείας υπερβαίνει το 1/4 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, για την αύξησή του απαιτείται η πρόταση της Γενικής Συνέλευσης να έχει ληφθεί με την απαρτία των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 27 και παραγράφου 2 του άρθρου 28 του παρόντος. Όλες οι αυξήσεις κατά τις προηγούμενες παραγράφους γίνονται με τροποποίηση του παρόντος καταστατικού κατά την διαδικασία του άρθρου 3, παρ. 5 του Ν. 1514/85.
Άρθρο 7 "Μετοχές"
1.  
  Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές. Τα δικαιώματα του Δημοσίου ως μετόχου ασκούνται από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
2.  
  Η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται με εγγραφή στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, που χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και από εκείνον προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση. Μετά από κάθε μεταβίβαση η Εταιρεία εκδίδει νέο τίτλο.
3.  
  Οι τίτλοι των μετοχών αποκόπτονται από διπλότυπο βιβλίο, είναι αριθμημένοι κατ’ αύξοντα αριθμό και φέρουν τα στοιχεία του κυρίου του τίτλου, την σφραγίδα της Εταιρείας ως και την υπογραφή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός Συμβούλου που ορίζεται ειδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η υπογραφή του Προέδρου μπορεί να τεθεί και με μηχανικό μέσο (σφραγίδα ή λιθογραφία). Κάθε τίτλος μπορεί να περιλαμβάνει περισσότερες από μια μετοχές όπως θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
4.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει προσωρινούς ονομαστικούς τίτλους μετοχών που υπογράφονται από δύο (2) Συμβούλους που αυτό ορίζει. Οι προσωρινοί τίτλοι θα ανταλλάσσονται με τους κατά την προηγούμενη παράγραφο οριστικούς, μόλις αυτοί θα εκδίδονται.
Άρθρο 8 "Δικαιώματα μετόχου"
1.  
  Κάθε μετοχή παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη Γενική Συνέλευση
2.  
  Οι μετοχές είναι αδιαίρετες. Σε περίπτωση συγκυριότητας μιας μετοχής οι συγκύριοι εκπροσωπούνται από ένα μόνο αντιπρόσωπό τους, που ορίζεται με κοινή συμφωνία τους. Αν δεν έχει οριστεί κοινός αντιπρόσωπος, η μετοχή αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί και αναστέλλεται η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτή.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Όργανα Διοικήσεως - Αρμοδιότητες
Άρθρο 9 "Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)"
1.  
  Η Εταιρεία διοικείται από Δ.Σ. που αποτελείται από οκτώ (8) μέλη που διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη έργων και εφαρμογών τηλεπικοινωνιών.
2.  
  Η θητεία του Δ.Σ. είναι τετραετής.
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται ως εξής :
 1. Δύο μέλη ορίζονται ως εκπρόσωποι της ΓΓΕΤ με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
 2. Ένα μέλος ορίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών
 3. Ένα μέλος ορίζεται ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας με απόφαση του Υπουργού Παιδείας
 4. Τέσσερα μέλη του ΔΣ εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση ως εξής :
 5. Δύο μέλη με ένα τουλάχιστον εκπρόσωπο των ΑΕΙ, ένα τουλάχιστον εκπρόσωπο των Ερευνητικών Κέντρων.
 6. Τα άλλα δύο μέλη προέρχονται από τα ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Ερευνητικών Δικτύων, ΤΕΙ και άλλα συμμετέχοντα ιδρύματα.
4.  
  Τα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να επαναδιορίζονται ή να επανεκλέγονται. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο διορισμός ή η εκλογή τους κατά την προηγούμενη παράγραφο. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Ανάπτυξης, μέχρι να ορισθούν οι οριστικοί. Η τετραετής θητεία των Συμβούλων παρατείνεται μέχρι να ορισθούν οι νέοι Σύμβουλοι.
Άρθρο 10 "Παραίτηση Συμβούλων"
1.  
  Η χωρίς δικαιολογημένη αιτία αποχή Συμβούλου από τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για χρονική περίοδο που υπερβαίνει το τρίμηνο, ισοδυναμεί με παραίτηση. Η παραίτηση λογίζεται ότι έχει συντελεστεί από την ημέρα που το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίσει γι’ αυτή και γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά του.
2.  
  Οι παραιτήσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο και η παραίτηση ολόκληρου του Δ.Σ. υποβάλλεται στον Υπουργό Ανάπτυξης.
Άρθρο 11 "Πρόεδρος - Διευθύνων Σύμβουλος"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη του με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Συμβούλων, τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και το Διευθύνοντα Σύμβουλο
2.  
  Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος και του Αντιπροέδρου, τον Πρόεδρο αναπληρώνει ο Σύμβουλος που ορίζεται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Διοικητικό Συμβούλιο.
3.  
  Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος εκλέγονται κατά την πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη Γενική Συνέλευση που εξέλεξε τους Συμβούλους της Εταιρείας και εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Αν ο Δ/νων Σύμβουλος δεν είναι εκ των Συμβούλων, συμμετέχει στο Δ.Σ. χωρίς ψήφο.
4.  
  Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του
5.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος διευθύνουν τις εργασίες της Εταιρείας, παρακολουθούν τη λειτουργία της και ενημερώνουν το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά, προΐστανται του προσωπικού της και είναι τα ανώτατα εκτελεστικά όργανα αυτής
6.  
  Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο
Άρθρο 12 "Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για πραγματοποίηση του σκοπού της Εταιρείας σύμφωνα και με την πολιτική της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, όταν πρόκειται για επιστημονικά θέματα. Εξαιρούνται της αρμοδιότητας του Διοικητικού Συμβουλίου τα θέματα εκείνα που κατά τις διατάξεις του Νόμου ή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.
2.  
  Στην έννοια της διαχείρισης περιλαμβάνεται η τοποθέτηση των διαθεσίμων της Εταιρείας σε καταθέσεις σε Τράπεζες και σε εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ομολογίες
Άρθρο 13 "Εκπροσώπηση της Εταιρείας"
1.  
  Η Εταιρεία εκπροσωπείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την επιφύλαξη των διατάξεων των επόμενων παραγράφων του παρόντος
2.  
  Δικαστικώς η Εταιρεία εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του. Εάν απαιτείται προσωπική εμφάνιση, ενώπιον Δικαστηρίου, εκπροσώπου της Εταιρείας, ως και εάν πρόκειται να δοθεί όρκος από αυτή, η Εταιρεία εκπροσωπείται ενώπιον Δικαστηρίου ή ο όρκος δίδεται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από υπάλληλο της Εταιρείας που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Άρθρο 14 "Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται και συνεδριάζει είτε στην έδρα της Εταιρείας είτε όπου αλλού κρίνεται σκόπιμο από τον Πρόεδρό του ο οποίος ορίζει στην περίπτωση αυτή τον τόπο συνεδριάσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο σε ημέρα και ώρα που ορίζονται απ’ αυτόν, τακτικά μεν μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα, έκτακτα δε όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτό σκόπιμο ή ζητήσουν αυτό τρεις από τους Συμβούλους.
2.  
  Ύστερα από αίτηση τριών Συμβούλων ο Πρόεδρος υποχρεούται:
 1. να συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης του που δεν απέχει περισσότερο από οκτώ (8) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης
 2. να θέτει κάθε προτεινόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της πρώτης, μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης, συνεδρίας
Άρθρο 15 "Λήψη αποφάσεων"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παριστάμενα μέλη είναι περισσότερα των απόντων
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, με την προϋπόθεση ότι η πλειοψηφία συγκεντρώνει τρεις (3) τουλάχιστον ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Άρθρο 16 "Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο. Αυτά υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους παρευρισκομένους κατά την συνεδρίαση Συμβούλους. Ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από αυτό μεταξύ των μελών ή και εκτός των μελών του.
2.  
  Κανείς Σύμβουλος δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδρίασης στην οποία έλαβε μέρος, μπορεί όμως να ζητήσει την καταγραφή της γνώμης του στα πρακτικά, αν διαφωνεί για κάποια από τις λαμβανόμενες αποφάσεις. Σε περίπτωση άρνησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου να υπογράψει τα πρακτικά συνεδρίασής του, γίνεται σχετική μνεία σ’ αυτά.
3.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από τον Πρόεδρό του ή από τον κατά το άρθρο 12 παρ. 2 αναπληρωτή του.
Άρθρο 17 "Αποζημίωση Συμβούλων Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου χορηγείται αποζημίωση για κάθε αυτοπρόσωπη παράστασή τους στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της οποίας το ύψος ορίζεται προσωρινά από το Διοικητικό Συμβούλιο με την αίρεση της έγκρισ [...]"
2.  
  Κάθε άλλη αμοιβή ή αποζημίωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου βαρύνει την Εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 18 "Απαγόρευση ανταγωνισμού"
1.  
  Απαγορεύεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ως και στον Διευθυντή της να ενεργούν στην Ελλάδα, χωρίς την άδεια της Γενικής Συνέλευσης, κατ’ επάγγελμα, για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό τρίτων, πράξεις που υπάγονται σε κάποιο από τους επιδιωκόμενους από την Εταιρεία σκοπούς και να μετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι σε Εταιρείες που επιδιώκουν τους αυτούς ή παρεμφερείς σκοπούς
Άρθρο 19 "Ευθύνη Συμβούλων"
1.  
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου φέρουν ευθύνη απέναντι στην Εταιρεία για κάθε λάθος τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά τους ειδικότερους ορισμούς του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920.
Άρθρο 20 "Γνωμοδοτική Επιτροπή"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να διορίζει ανά διετία Γνωμοδοτική Επιτροπή από 5 μέλη κατά ανώτατο όριο. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και απαρτίζεται από άτομα που έχουν εξειδικευμένη κατάρτιση, μακρά εμπειρία και αναγνωρισμένο κύρος σε θέματα τηλεπικοινωνιών ή/και ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής της χώρας. Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδρίαση τουλάχιστον δύο φορές το έτος και γνωμοδοτεί για το επιστημονικό έργο της Εταιρείας, την πορεία των εργασιών της, την πολιτική της και αναπτύσσει δραστηριότητα για την προβολή της Εταιρείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στην πρώτη μετά το διορισμό της Επιτροπής συνεδρίαση εκλέγονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων μελών Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα και διατυπώνει τη γνώμη της με τη παρουσία τουλάχιστον τριών μελών της. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν να παρίστανται αυτοδικαίως χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Επιτροπή συνέρχεται υποχρεωτικά εφόσον αυτό ζητηθεί από τη ΓΓΕΤ ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ή από τρία (3) τουλάχιστον μέλη της. Οι απόψεις της Γνωμοδοτικής Επιτροπής καταγράφονται, τίθενται υπόψη του Δ.Σ. και κοινοποιούνται στην ΓΓΕΤ.
Άρθρο 21 "Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, οι δε αποφάσεις της δεσμεύουν και τους απόντες ή τους διαφωνούντες μετόχους
2.  
  Η Γενική Συνέλευση είναι η αρμόδια να προτείνει τις τροποποιήσεις του Καταστατικού καθώς και την συγχώνευση, παράταση της διάρκειας, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση ή διάλυση της Εταιρείας και να αποφασίζει για την :
 1. εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τις περιπτώσεις ορισμού μελών κατά το άρθρου 9 παρ.1 του παρόντος.
 2. έγκριση του ισολογισμού της Εταιρείας
 3. διάθεση ετήσιων πλεονασμάτων σε προγράμματα ανάπτυξης της εταιρείας
 4. διορισμό εκκαθαριστών
 5. εκλογή Ελεγκτών
 6. απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τυχόν ευθύνη για αποζημίωση
 7. έκδοση ομολογιακού δανείου με ομολογίες απλές ή μετατρέψιμες σε μετοχές
 8. ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
 9. μεταβίβαση αρμοδιότητας στο Δ.Σ. προς διενέργεια διαχειριστικής πράξεως.
Άρθρο 22 "Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της Εταιρείας μια φορά σε κάθε εταιρική χρήση και μέσα σε έξι (6) το πολύ μήνες από τη λήξη της χρήσης αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συγκαλέσει και [...]"
2.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων κατά τις προβλεπόμενες από το παρόν Προεδρικό Διάταγμα και το Νόμο περιπτώσεις
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ύστερα από αίτηση των Ελεγκτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την επίδοση της αίτησης στον Πρόεδρό του, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερησίας διάταξης το περιεχόμενο της αίτησης
Άρθρο 23 "Διαδικασία πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων προσκαλείται είτε σε τακτική, είτε σε έκτακτη συνεδρίαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας
2.  
  Η Γενική Συνέλευση, με εξαίρεση τις επαναληπτικές Συνελεύσεις και τις εξομοιούμενες μ’ αυτές, πρέπει να καλείται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την οριζόμενη για τη συνεδρίασή της, στις οποίες υπολογίζονται και οι εξαιρετέες ημέρες. Η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης και η ημέρα συνεδρίασης αυτής δεν υπολογίζονται.
3.  
  Η πρόσκληση της Γενικής Συνέλευσης που περιλαμβάνει τουλάχιστον το κτίριο, τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας και δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, κατά το άρθρο 3 του από 16 Ιανουαρίου 1930 Π.Δ. περί Δελτίου Ανωνύμων Εταιριών, σε μια από τις εκδιδόμενες στην Αθήνα και που κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, κυκλοφορούν ευρύτερα σ’ όλη τη χώρα, ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες και σε μια ημερήσια ή εβδομαδιαία οικονομική εφημερίδα από εκείνες που έχουν ορισθεί με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου. Αν, λόγω τροποποιήσεως του άρθρου 2 του καταστατικού της, η εταιρεία παύσει να εδρεύει σε Δήμο ή Κοινότητα του Νομού Αττικής η πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού στον οποίο η εταιρεία έχει την έδρα της. Οι ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τουλάχιστον εφημερίδες πρέπει να εμπίπτουν στα κριτήρια του άρθρου 1 του Ν.Δ/τος 1263/1972 και του άρθρου 2 του Ν.4286/1963 αντίστοιχα, όπως αυτοί ισχύουν και να κυκλοφορούν ανελλιπώς για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
4.  
  Η κατά την παράγραφο 3 πρόσκληση, προκειμένου για επαναληπτική Γενική Συνέλευση και των ομοίων μ’ αυτή, δημοσιεύεται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες στις εφημερίδες και πριν από πέντε (5) πλήρεις τουλάχιστον ημέρες στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιωρισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης
5.  
  Πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποίαν στη συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη απόφασης
Άρθρο 24 "Κατάθεση μετοχών - Αντιπροσώπευση"
1.  
  Κάθε μέτοχος για να λάβει μέρος στη Γενική Συνέλευση και να έχει δικαίωμα ψήφου σ’ αυτή, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία στην Ελλάδα πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης της Γενική Συνέλευσης
2.  
  Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ’ αυτή από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο από αυτούς
3.  
  Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να καταθέτονται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. 4 Μέτοχοι που δεν κατέθεσαν νομότυπα τις μετοχές τους, μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση μόνο με άδειά της.
Άρθρο 25 "Παράδοση αντιγράφων Ισολογισμού"
1.  
  Δέκα (10) ημέρες πριν από κάθε τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να δίνεται σε κάθε μέτοχο που το ζητά, αντίγραφο του Ισολογισμού καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών που τον συνοδεύουν
Άρθρο 26 "Πίνακας των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου"
1.  
  Σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του κτιρίου της Εταιρείας, πίνακας εκείνων που έχουν δικαίωμα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, με ένδειξη των τυχόν αντιπροσώπων τους, του αριθμού των μετόχων και των ψήφων καθενός και των διευθύνσεων των μετόχων και των αντιπροσώπων τους. Στον πίνακα αυτό καταχωρούνται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, όλοι οι μέτοχοι που συμμορφώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 24 του παρόντος.
2.  
  Αν ο μέτοχος έχει αντιρρήσεις για τον Πίνακα μπορεί να τις υποβάλει μόνο στην αρχή της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης και πριν από την έναρξη της συζήτησης των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων
Άρθρο 27 "Απαρτία Γενικών Συνελεύσεων"
1.  
  Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όταν παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σ’ αυτή μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα πέμπτο (1/5) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
2.  
  Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τη χρονολογία ματαίωσης της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή η Γενική Συνέλευση προσκαλείται πριν από δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες, βρίσκεται δε κατά την επαναληπτική αυτή συνεδρίαση σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης οποιοδήποτε και αν είναι το κατ’ αυτή εκπροσωπούμενο τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
3.  
  Κατ’ εξαίρεση, προκειμένου για αποφάσεις που αφορούν σε μεταβολή του αντικειμένου της επιχείρησης αυτής, σε αύξηση των υποχρεώσεων των μετόχων, σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 6 του παρόντος, σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, σε παροχή ή ανανέωση της εξουσιοδότησης του Δ.Σ για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, σε μεταβολή του τρόπου της διάθεσης των κερδών, σε συγχώνευση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της Εταιρείας, σε τροποποίηση των άρθρων 7, 10, 16, 28 παρ.2, 32, 35 και 39 του παρόντος Καταστατικού, καθώς και του παρόντος άρθρου, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρευρίσκονται τα τρία τέταρτα (3/4) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4.  
  Αν δεν υπάρξει τέτοια απαρτία η Γενική Συνέλευση προσκαλείται και συνέρχεται πάλι, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το μισό (1/2) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Αν δεν υπάρξει και η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση, αφού προσκληθεί και συνέλθει κατά τα ανωτέρω, βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα για τα θέματα της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν εκπροσωπείται σ’ αυτή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Άρθρο 28 "Λήψη αποφάσεων"
1.  
  Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπουμένων σ’ αυτή ψήφων
2.  
  Κατ’ εξαίρεση όλες οι αποφάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 λαμβάνονται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των ψήφων που εκπροσωπούνται στη Συνέλευση
Άρθρο 29 "Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης"
1.  
  Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή αν αυτός κωλύεται, ο αναπληρωτής του κατά το άρθρο 12 ή αν και αυτός κωλύεται ο μεγαλύτερος στην ηλικία των παρευρισκομένων Συμβούλων. Χρέη Γραμματέα εκτελεί προσωρινά ο οριζόμενος από τον Πρόεδρο.
2.  
  Αφού κηρυχθεί οριστικός ο κατάλογος των μετόχων που έχουν δικαίωμα ψήφου, η Γενική Συνέλευση προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου της και ενός Γραμματέα, ο οποίος εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη
Άρθρο 30 "Ημερήσια Διάταξη - Πρακτικά"
1.  
  Οι συζητήσεις και αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης περιορίζονται στα θέματα που αναγράφονται στη δημοσιευόμενη ημερήσια διάταξη, κατά το άρθρο 23 του παρόντος. Η ημερήσια διάταξη καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, περιλαμβάνει δε μόνο τις προτάσεις του, καθώς και προτάσεις μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.1 και 2 του παρόντος. Συζήτηση εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν επιτρέπεται παρά μόνο εξαιρετικά για τροπολογίες των προτάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση, για προτάσεις σύγκλησης άλλης Γενικής Συνέλευσης και ανάκλησης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι κατά τις Γενικές Συνελεύσεις συζητήσεις και αποφάσεις καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα. Ύστερα από αίτηση μετόχου ο Πρόεδρος της Συνέλευσης υποχρεώνεται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και κατάλογος των μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύθηκαν στη Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 1 του παρόντος.
3.  
  Αντίγραφα και αποσπάσματα πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από τον αναπληρωτή του
4.  
  Εάν στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται ένας μόνο μέτοχος, τη Συνέλευση παρακολουθεί αντιπρόσωπος της αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής ή Συμβολαιογράφος της έδρας της Εταιρείας, ο οποίος προσυπογράφει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης
Άρθρο 31 "Απαλλαγή μελών Διοικητικού Συμβουλίου"
1.  
  Μετά την έγκριση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση αποφασίζει σε ειδική ψηφοφορία που γίνεται με ονομαστική κλήση, για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης. Η απαλλαγή αυτή είναι ανίσχυρη στις περιπτώσεις του άρθρου 22α του Κ.Ν. 2190/1920.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Έλεγχος και δικαιώματα μειοψηφίας
Άρθρο 32 "Τακτικός Έλεγχος"
1.  
  Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του Ισολογισμού της Εταιρείας ως και τα υπόλοιπα σύμφωνα με τον νόμο καθήκοντα των ελεγκτών, ενεργείται από δύο (2) ελεγκτές που με τους αναπληρωματικούς τους ορίζονται με πράξη ανάθεσης, από την εποπτεύουσα αρχή (Υπουργός Ανάπτυξης). Το ποσό της αμοιβής των ελεγκτών, ορίζεται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (βλ. άρθρα 75 παρ.4 στοιχ.γ του ν.1969/1991, 32 του ν.2076.1992 και 18 του Π.Δ. 226/1992-ΦΕΚ 120 Α).
Άρθρο 33 "Δικαιώματα μειοψηφίας"
1.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλεί έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης που δεν πρέπει ν’ απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την χρονολογία της παράδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην αίτηση πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης.
2.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης υποχρεώνεται να αναβάλει μόνο για μιά φορά τη λήψη αποφάσεων τακτικής ή έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίζοντας ημέρα συνεδρίασης για την ημέρα που θα ζητήσουν οι μέτοχοι, εφόσον αυτή δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από την ημέρα αναβολής. Η μετ’ αναβολή Γ. Σ. αποτελεί συνέχιση της προηγούμενης και δεν απαιτείται επανάληψη των διατυπώσεων δημοσιεύσεως της πρόσκλησης των μετόχων, σε αυτή δεν μπορούν να μετάσχουν και νέοι μέτοχοι τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2 και 28 του Ν.2190.
3.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) ημέρες πριν από την τακτική Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται: α) να ανακοινώσει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα ποσά που κατά την τελευταία διετία καταβλήθηκαν για οποιαδήποτε αιτία από την Εταιρεία, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή τους Διευθυντές ή άλλους υπαλλήλους της, καθώς και κάθε άλλη παροχή στα πρόσωπα αυτά ή κάθε σύμβαση που υπάρχει μεταξύ τους και της Εταιρείας, β) να παρέχει τις ζητούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας στο μέτρο που είναι χρήσιμες για την πραγματική εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
4.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υποβάλλεται στην Εταιρεία μέσα στην προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον αυτοί δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να δώσει σ’ αυτούς κατά τη Γενική Συνέλευση ή, αν προτιμά, πριν από αυτή σε εκπρόσωπό τους, πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων και της περιουσιακής κατάστασης της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ αρνηθεί την παροχή των ζητούμενων πληροφοριών για λόγο που αναγράφεται στα πρακτικά.
5.  
  Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 και της παραγράφου 4 τυχόν αμφισβήτηση για το βάσιμο της αιτιολογίας λύνει το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας
6.  
  Ύστερα από αίτηση μετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου η λήψη απόφασης για θέμα της ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης γίνεται με ονομαστική κλήση
7.  
  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 ως και 4 του παρόντος άρθρου οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος Καταστατικού, τις παρέχουσες σ’ αυτούς τα ανωτέρω δικαιώματα μετοχές τους από την χρονολογία της επίδοσης της αίτησής του μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 5, η υποχρέωση τήρησης των μετόχων ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου Δικαστηρίου.
8.  
  Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου έχουν δικαίωμα να ζητήσουν έλεγχο της Εταιρείας από το αρμόδιο Δικαστήριο της έδρας της Εταιρείας. Ο έλεγχος διατάσσεται αν πιθανολογείται ότι με τις καταγγελόμενες πράξεις παραβιάζονται οι διατάξεις των Νόμων ή του παρόντος ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι καταγγελόμενες πράξεις έγιναν σε χρόνο που δεν απέχει περισσότερο από μια διετία από τη χρονολογία της έγκρισης του Ισολογισμού της χρήσης μέσα στην οποία έχουν γίνει.
9.  
  Μέτοχοι της Εταιρείας που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου δικαιούνται να ζητήσουν από το κατα την προηγούμενη παράγραφο Δικαστήριο έλεγχο της Εταιρείας εφόσον από την όλη πορεία των εταιρικών υποθέσεων γίνεται πιστευτό ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν ασκείται όπως επιβάλλει η σωστή και λογική διαχείριση. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν η αιτούσα μειοψηφία εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
10.  
  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 8 και 9 του παρόντος άρθρου, οι αιτούντες μέτοχοι οφείλουν να τηρούν κατατεθειμένες, σύμφωνα με το άρθρο 24 του παρόντος, τις παρέχουσες σ’ αυτούς τα ανωτέρω δικαώματα μετοχές, μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου και πάντως όχι λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ισολογισμός - Διανομή Κερδών
Άρθρο 34 "Εταιρική χρήση - Ισολογισμός"
1.  
  Η εταιρική χρήση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών, που αρχίζει την πρώτη (1) Ιανουαρίου και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη εταιρική χρήση αρχίζει από τη νόμιμη σύσταση της Εταιρείας και λήγει στις τριάντα μία (31) Δεκεμβρίου 1998. Η πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε ένα εξάμηνο από τη λήξη της πρώτης εταιρικής χρήσης.
2.  
  Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, συντάσσει λεπτομερή απογραφή της εταιρικής περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. Ο ισολογισμός υποβάλλεται για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση και πρέπει να συνοδεύεται από επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται όλα τα ενεργητικά και παθητικά, καθώς και τα στοιχεία του λογαριασμού αποτελεσμάτων, όσο το δυνατόν αναλυτικότερα και από την έκθεση των ελεγκτών.
3.  
  Ο Ισολογισμός μαζί με το σχετικό πιστοποιητικό των Ορκωτών Λογιστών, δημοσιεύονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 43, παράγραφος 10 του Κ.Ν. 2190/1920. Για να ληφθεί από τη Γενική Συνέλευση έγκυρα απόφαση για τον εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο Ισολογισμό πρέπει αυτός να έχει θεωρηθεί ειδικά από: α) το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας και β) το Διευθύνοντα το Λογιστήριο της Εταιρείας. Αν οποιοσδήποτε απ’ αυτούς διαφωνεί για το νόμιμο τρόπο κατάρτισης του Ισολογισμού πρέπει να εκθέσει στη Γενική Συνέλευση έγγραφα τις αντιρρήσεις του.
Άρθρο 35 "Κέρδη της Εταιρείας"
1.  
  Ως καθαρά κέρδη της Εταιρείας νοούνται τα πλεονάσματα που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν από τα έσοδα όλα τα λειτουργικά έξοδα, οι ζημίες, οι νόμιμες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό βάρος και υποχρεώσεις προς τρίτους. Τα πλεονάσματα αυτά θα διανέμονται για:.
 1. σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού
 2. αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, που θα κατανέμεται αναλογικά στους μετόχους
 3. σχηματισμό έκτακτου αποθεματικού, αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, διανομή στους υπαλλήλους της Εταιρείας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό που θα αποφασίζει η Γενική Συνέλευση
2.  
  Η παροχή υπηρεσιών από την Εταιρεία στους μετόχους της γίνεται βάσει ειδικού μειωμένου τιμολογίου που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΚΤΟ Διάλυση - Εκκαθάριση
Άρθρο 36 "Λόγοι λύσης της Εταιρείας"
1.  
  Η Εταιρεία λύεται: α) Με την πάροδο του χρόνου της διάρκειάς της, β) Με πρόταση της Γενικής Συνέλευσης και γ) Με την κήρυξη της Εταιρείας σε κατάσταση πτώχευσης
2.  
  Η συγκέντρωση όλων των μετοχών της Εταιρείας σε ένα πρόσωπο δεν αποτελεί λόγο λύσης της
Άρθρο 37 "Απώλεια Κεφαλαίου"
1.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεώνεται να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση για να προτείνει για τη διάλυση ή όχι της Εταιρείας, όταν η αξία του ενεργητικού της, κατά την σύνταξη του Ισολογισμού μετά την αφαίρεση του παθητικού γίνει κατώτερη από το μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου
Άρθρο 38 "Εκκαθάριση"
1.  
  Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύσης της Εταιρείας ακολουθεί η εκκαθάρισή της με τον ορισμό τριών (3) εκκαθαριστών, που κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ασκούν όλες τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον σκοπό της εκκαθάρισης, οι οποίες όμως μπορούν να περιορισθούν από τη Γενική Συνέλευση, προς τις αποφάσεις της οποίας υποχρεώνονται να συμμορφώνονται. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση της εξουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Οι διοριζόμενοι από τη Γενική Συνέλευση εκκαθαριστές οφείλουν με την ανάληψη των καθηκόντων τους να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης Ισολογισμό, αντίτυπο του οποίου υποβάλλεται στην αρμόδια Εποπτεύουσα Αρχή
3.  
  Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκκαθαριστές και κατά τη λήξη της εκκαθάρισης
4.  
  Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης
5.  
  Οι λογαριασμοί της εκκαθάρισης εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, που αποφασίζει και για απαλλαγή των εκκαθαριστών από κάθε ευθύνη
6.  
  Κάθε χρόνο υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τα αποτελέσματα της εκκαθάρισης μαζί με έκθεση των αιτίων που παρεμπόδιζαν την αποπεράτωση της εκκαθάρισης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΒΔΟΜΟ Τελικές διατάξεις
Άρθρο 39 "Κάλυψη μετοχικού κεφαλαίου"
1.  
  Το σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος κεφάλαιο της Εταιρείας, δραχμών 50.000.000 δρχ. θα καλυφθεί ως εξής: Το Ελληνικό Δημόσιο (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης) λαμβάνει χίλιες (1000) μετοχές ονομαστικής αξίας πενήντα χιλιάδων (50.000) δρχ. η κάθε μία.
2.  
  Μετά την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρείας:
 1. Τα ΑΕΙ μπορούν, στο σύνολό τους, να προμηθευθούν έως και διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας (50.000) πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.
 2. Τα Ερευνητικά Κέντρα μπορούν, στο σύνολό τους να προμηθευθούν έως και διακόσιες πενήντα (250) μετοχές ονομαστικής αξίας (50.000) πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία.
 3. Τα ΤΕΙ και άλλα ιδρύματα που ασχολούνται με έρευνα, τεχνολογία και εκπαίδευση μπορούν, στο σύνολό τους, να προμηθευθούν έως και εκατό (100) μετοχές ονομαστικής αξίας (50.000) πενήντα χιλιάδων δρχ. η κάθε μία κατόπιν απόφασης του Δ.Σ.
3.  
  Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της Εταιρείας, καθώς και από κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, να πιστοποιεί σε ειδική συνεδρίαση αν καταβλήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο. Αντίγραφο του συντασσόμενου σχετικού πρακτικού της παραπάνω συνεδρίασης του Δ.Σ. υποβάλει ο Πρόεδρος στην αρμόδια εποπτεύουσα Αρχή.
Άρθρο 40 "Εποπτεία"
1.  
  Εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν Προεδρικό Διάταγμα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ασκεί την εποπτεία που προβλέπεται από τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες.
Άρθρο 41 "Πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο"
1.  
  Τα μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ορίζονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης. Το πρώτο αυτό ΔΣ θα διοικήσει την Εταιρεία μέχρι την σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μιά ή περισσότερες θέσεις προσωρινών συμβούλων η πλήρωσή τους για τον υπόλοιπο χρόνο θητείας γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Μέχρι τη συμπλήρωση των προσωρινών μελών του, το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει εφόσον ο αριθμός των υπολοίπων μελών του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών.
Άρθρο 42 "Ελεγκτές πρώτης εταιρικής χρήσης"
1.  
  Ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 1998 ορίζονται δύο μέλη ως τακτικά και ισάριθμοι αναπληρωματικοί τους με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Άρθρο 43 "Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις."
1.  
  και κωδικοποιήσεις του παρόντος καταστατικού πραγματοποιούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.
Άρθρο 43
1.  
  Όλες οι τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν. 1514/85.
2.  
  Το παρόν Προεδρικό Διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 5 του Ν.1514/1985 Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας» (ΦΕΚ 13 τευχ. Α’ )
 • Τις διατάξεις του Ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα.
 • Το Π.Δ. 27/29.1.96 (ΦΕΚ 19/Α/1996) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Το γεγονός ότι η προκαλούμενη από την σύσταση της εταιρείας αρχική δαπάνη ύψους 50.000.000 δραχμών για τα πρώτα πέντε έτη λειτουργίας της βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 1997 (Τομέας: Έρευνα - Τεχνολογία και Τεχνική Συνεργασία, Συλλογική Απόφαση Έργων 013/5) στο υπ’ αριθμό 9713951 έργο με τίτλο Σύσταση Εταιρείας Παροχής Δικτυακών Υπηρεσιών σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα και ότι πιθανή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μετά την σύσταση της εταιρείας, θα βαρύνει τους μετόχους)
 • Την υπ’ αριθμό 472/1997 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-02-25 Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε..
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/34
2017-02-15 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Τροποποίηση Τύπος
και κωδικοποιήσεις του παρόντος καταστατικού πραγματοποιούνται με αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του κ.ν. 2190/ 1920, όπως ισχύει.
Αντικατάσταση
A/2017/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2190 1920
ΝΟΜΟΣ 1963/4286 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1963/4286 1963
ΝΟΜΟΣ 1985/1514 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1514 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Εταιρείες επενδύσεών χαρτοφυλακίου, αµοιβαία κεφάλαια, διατά. ξεις εκοαυγχρονισµού και εξυγιάνσεως της κεφαλαιαγορας παι άλλες διατάξέις. 1991/1969 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1972/1263 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1972/1263 1972
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996