Κανονισμός λειτουργίας για τη διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού του Συνηγόρου του Πολίτη.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2477/97, του βοηθητικού επιστημονικού προσωπικού της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998 με πρόσληψη ή απόσπαση υπαλλήλων, καθώς και η απόσπαση των υπαλλήλων της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2477/1997 γίνεται ύστερα από δημόσια πρόσκληση του Συνηγόρου του Πολίτη (ΣτΠ) για υποβολή υποψηφιότητας.
2.  
  Η δημόσια πρόσκληση δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Πρωτεύουσας. Στη δημόσια πρόσκληση αναφέρονται α) οι θέσεις που πρόκειται να πληρωθούν ή προκειμένου για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2477/97 ο αριθμός των αποσπωμένων β) τα απαιτούμενα ειδικά προσόντα για την πρόσληψη ή απόσπαση, γ) τα γενικά προσόντα προκειμένου για πλήρωση θέσεων με πρόσληψη δ) η προθεσμία μέσα στην οποία οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση ε) τα τυχόν δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που συνυποβάλλονται με την αίτηση ζ) τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση.
Άρθρο 2
1.  
  Η άριστη γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται:
 1. Με πτυχίο ή δίπλωμα ξενόγλωσσου τμήματος ή σχολής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής ή
 2. Με οποιοδήποτε πτυχίο ΑΕΙ ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ΑΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους ή
 3. Με απολυτήριο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) της αλλοδαπής ή αντίστοιχο ξενόγλωσσου σχολείου της ημεδαπής ή
 4. Με πιστοποιητικό διδακτικού έργου σε ΑΕΙ της αλλοδαπής διάρκειας ενός (1) τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
 5. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
 6. Επίσης δεν απαιτείται απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας για υπαλλήλους του δημοσίου που ανήκουν σε κλάδους προσωπικού στα τυπικά προσόντα των οποίων περιλαμβάνεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας, καθώς και για υπαλλήλους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
 7. για την Ισπανική γλώσσα με πτυχίο SUΡΕRΙΟR του Ινστιτούτου Θερβάντες
 8. για τις λοιπές ξένες γλώσσες ανάλογου επιπέδου τίτλο σπουδών.
 9. Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τους εξής τρόπους:.
2.  
  Η πολύ καλή γνώση των ξένων γλωσσών αποδεικνύεται:
 1. για την αγγλική γλώσσα με πτυχίο FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ ΙΝ ΕΝGLΙSΗ (LΟWΕR) του Πανεπιστημίου CΑΜΒRΙDGΕ ή Τ.Ο.Ε.F.L. 550 μονάδων του ίδου Πανεπιστημίου.
 2. για τη γαλλική γλώσσα DΙΡLΟΜΕ D’ ΕΤUDΕS ΕΝ LΑΝGUΕ FRΑΝCΑΙSΕ (DΕLF) ή DΙΡLΟΜΕ D’ ΕΤUDΕS SUΡΕRΙΕURΕS ΙΙ του Γαλλικού Ινστιτούτου
 3. για τη γερμανική γλώσσα με πτυχίο ΚLΕΙΝΕS DΕUΤSCΗΕS SΡRΑCΗDΙΡLΟΜ του Ινστιτούτου Γκαίτε
 4. για τις λοιπές ξένες γλώσσες με αναλόγου επιπέδου τίτλο σπουδών
3.  
  Η καλή γνώση της χρήσης Η/Υ αποδεικνύεται με τίτλο αντίστοιχων σπουδών ΑΕΙ, ή με πιστοποιητικά ή άλλες βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων, επιμορφωτικών προγραμμάτων κ.λπ. ή εμπειρία. Για τους υπαλλήλους του δημοσίου, κλάδου ή ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής δεν απαιτείται απόδειξη. Πάντως η Επιτροπή του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 2477/1997 (Επιτροπή) μπορεί να ζητήσει να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία για απόδειξη της καλής χρήσης Η/Υ οι υποψήφιοι που έχουν προεπιλεγεί και δεν έχουν τίτλους ΑΕΙ αντίστοιχων σπουδών.
Άρθρο 3
1.  
  Η προεπιλογή για τις θέσεις των παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 2477/1977, της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 2623/1998 καθώς και των υπαλλήλων που θα αποσπασθούν στην Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2477/1997, γίνεται από το ΣτΠ, επικουρούμενο από τους βοηθούς - συνηγόρους και από γραμματέα οριζόμενο από τον ίδιο. Ο γραμματέας είναι υπάλληλος της Αρχής. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος γραμματέας μπορεί να οριστεί υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
2.  
  Η προεπιλογή αποβλέπει στον αποκλεισμό από την τελική διαδικασία επιλογής των υποψηφίων που υποβάλλουν αιτήσεις προφανώς απαράδεκτες, εκπρόθεσμες ή αόριστες που στερούνται σύμφωνα με το βιογραφικό σημείωμά τους τη συνδρομή των, κατά το νόμο, τον παρόντα κανονισμό και τη δημόσια πρόσκληση, προσόντων ή οι οποίοι αποδεικνύουν τη συνδρομή τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που δεν σχετίζονται με τα καθήκοντα τα οποία πρόκειται να ασκήσουν (άρθρο 3 Ν. 2477/1997). Ο ΣτΠ μπορεί να ζητήσει με κάθε πρόσφορο τρόπο, από υποψηφίους διευκρινίσεις εφόσον δεν καθίσταται σαφής ή βεβαία από το βιογραφικό σημείωμα που υπέβαλαν η συνδρομή στο πρόσωπό τους των, κατά την παρούσα παράγραφο, προσόντων.
3.  
  Δεν γίνονται δεκτοί στην τελική διαδικασία επιλογής υποψήφιοι των οποίων οι σπουδές ή η επιστημονική εξειδίκευση ή η επαγγελματική εμπειρία δεν είναι συναφείς προς τα καθήκοντα των προς πλήρωση θέσεων (άρθρο 3 Ν. 2477/1997). Προς τούτο ο ΣτΠ συνεκτιμά το αντικείμενο των βασικών και τυχόν μεταπτυχιακών σπουδών και τίτλων και την τυχόν εμπειρία ή έλλειψή της. Η εκτίμηση γίνεται αναλόγως προς το επίπεδο των προς πλήρωση θέσεων.
4.  
  Για την κατά τα ανωτέρω προεπιλογή συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο αναφέρονται κατά κατηγορίες οι υποψήφιοι που υπέβαλαν προφανώς απαράδεκτες, εκπρόθεσμες ή αόριστες αιτήσεις, οι υποψήφιοι που στερούνται τα ειδικά προσόντα, οι υποψήφιοι, τα προσόντα των οποίων δεν σχετίζονται με τα προσόντα που πρόκειται να ασκήσουν καθώς και οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο τελικό στάδιο επιλογής. Ο ΣτΠ μπορεί να διαλάβει σε ειδικές περιπτώσεις συνοπτικά έκθεση του συγκεκριμένου λόγου για τον οποίο αποκλείεται υποψήφιος.
Άρθρο 4
1.  
  Η κατά το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 2477/97 Επιτροπή, επικουρούμενη στο έργο της και από γραμματέα οριζόμενο με τον αναπληρωτή του από το ΣτΠ με ανάλογη εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, προβαίνει αρχικώς στον έλεγχο και αξιολόγηση του φακέλου των υποψηφίων, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο τελικό στάδιο επιλογής.
2.  
  Η Επιτροπή καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη με ατομική ειδοποίηση, που γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο (τηλεφωνικά, ταχυδρομικά, με τηλεομοιοτυπία) τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από την ημερομηνία της συνέντευξης. Στο κατάστημα της Αρχής και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναρτάται το πρόγραμμα των συνεντεύξεων. Η συνέντευξη γίνεται ενώπιον όλων των μελών της Επιτροπής. Η τυχόν απουσία μέχρι δύο (2) μελών για οποιοδήποτε λόγο δεν κωλύει την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων. Η συνέντευξη γίνεται δημόσια, η δε γνώμη της Επιτροπής για κάθε υποψήφιο καταχωρείται σε συνοπτικό πρακτικό, υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα.
3.  
  Μετά το πέρας των συνεντεύξεων η Επιτροπή συνέρχεται εκ νέου και προβαίνει στη σύνταξη πίνακα των επιλεγομένων υποψηφίων που αναρτάται στο κατάστημα της Αρχής και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η επιλογή γίνεται μετά από συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων και της εν γένει προσωπικότητάς τους. Κύριο κριτήριο για την επιλογή είναι η προσωπική εκτίμηση που σχηματίζουν τα μέλη της Επιτροπής για την ικανότητα και προσωπικότητα των υποψηφίων και τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της θέσης τους.
4.  
  Οι επιλεγόμενοι κατά το παρόν άρθρο κατά περίπτωση προσλαμβάνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ή αποσπώνται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 2477/97 και το άρθρο 8 του Ν. 2623/1998 εφόσον προσκομίσουν:.
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
 2. Εάν από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η ημερομηνία γεννήσεως προσκομίζεται και πιστοποιητικό γεννήσεως προκειμένου γι’ αυτούς που θα προσληφθούν.
 3. Φωτοαντίγραφο βασικού τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται το έτος απόκτησης του τίτλου, φωτοαντίγραφο του διδακτορικού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και φωτοαντίγραφο της προβλεπομένης δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό.
 4. Εάν ο τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται εκτός από τον τίτλο και επίσημη μετάφραση αυτού και επιπλέον πράξη αναγνώρισης από το ΔΙΚΑΤΣΑ για την ισοτιμία.
 5. Φωτοαντίγραφα των απαιτούμενων τίτλων σπουδών για την απόδειξη της άριστης γνώσης της γλώσσας
5.  
  Βεβαίωση του οικείου δικηγορικού συλλόγου για το συνολικό χρόνο άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος προκειμένου για τους δικηγόρους
6.  
  Βεβαίωση της οικείας υπηρεσίας για το χρόνο υπηρεσίας με τίτλο ΑΕΙ, προκειμένου για τους υπαλλήλους της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 2477/97. Για τα ανωτέρω γίνεται ειδική μνεία στον πίνακα επιλεγομένων της προηγούμενης παραγράφου 3. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) των παρ. 1 και 9 του άρθρου 5 του Ν. 2477/1997 «Συνήγορος του Πολίτη και Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 59 Α). β) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του Συνηγόρου του Πολίτη της 31.8.98.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 514/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις 2003/3094 2003
Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις. 2013/4115 2013
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). 2013/4142 2013
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. 2013/4186 2013
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. 1999/273 1999