Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ίδρυση Ιδρύονται εργαστήρια σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως ακολούθως:"
1.  
  Στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου:
 1. Εργαστήριο Κυκλοφοριακής Τεχνικής το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των θεμάτων που καλύπτουν την περιοχή της κυκλοφοριακής τεχνικής στα οποία περιλαμβάνονται οι κυκλοφοριακές μετρήσεις και αναλύσεις των εξής ιδίως μεγεθών:
 2. Κυκλοφοριακών φόρτων, ταχυτήτων και χρόνου διαδρομής, καθυστερήσεων σε διασταυρώσεις, χαρακτηριστικών μαζικών συγκοινωνιών, χαρακτηριστικών πεζών, χαρακτηριστικών στάθμευσης, ατυχημάτων, ροής κορεσμού και στάθμης εξυπηρέτησης οδικών τμημάτων και κόμβων.
 3. Σκοπός των μετρήσεων και αναλύσεων αυτών είναι η συμβολή στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών στα αστικά, προαστικά και υπεραστικά οδικά συστήματα από άποψη:
 4. ασφάλειας, εξοικονόμησης χρόνου, εξοικονόμησης ενέργειας, άνεσης, μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οικονομίας, και.
 5. Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο των θεμάτων που καλύπτουν την επιστημονική περιοχή της Τεχνικής Υδρολογίας σε όλους τους κλάδους της καθώς και της διαχείρισης υδατικών πόρων και συστημάτων υδραυλικών έργων (αποχετεύσεις, αρδευτικά και αποστραγγιστικά έργα) και της εφαρμογής κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων
2.  
  Στο τμήμα Αγρονόμων και τοπογράφων Μηχανικών Εργαστήριο Συγκοινωνιακής τεχνικής το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο του γεωμετρικού σχεδιασμού, της ασφάλειας και των λειτουργικών χαρακτηριστικών των οδικών, σιδηροδρομικών και λιμενικών έργων και αεροδρομίων, ιδίως δε με τη μέτρηση, καταγραφή, ανάλυση των παραμέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας των συγκοινωνιακών έργων
3.  
  Στο Τμήμα Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Εργαστήριο Επιστήμης και Τεχνολογίας Προστασίας του Περιβάλλοντος στη Μεταλλουργία και Τεχνολογία Υλικών το οποίο εξυπηρετεί ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο της τεχνολογίας και επεξεργασίας στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων, μετρήσεων συγκεντρώσεων και μεταφοράς από τις πηγές, εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον, εφαρμογών βιοτεχνολογίας στην προστασία του περιβάλλοντος και χαρακτηρισμού και ανάπτυξης τεχνολογίας επεξεργασίας τοξικών αποβλήτων
Άρθρο 2 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε εργαστήριο έχει ως αποστολή: α)Την κάλυψη σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του οικείου Τμήματος καθώς και άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος, στα αντικείμενα με τα οποία ασχολείται, όπως αυτά προσδιορίζονται στο άρθρο (1) του παρόντος διατάγματος. β)Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. γ)Την συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. δ)Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων καθώς και την πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων. ε)Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο π. δ. 159/1984 (Α΄ 53).
Άρθρο 3 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό κάθε εργαστηρίου αποτελείται από μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Δ. Ε. Π. του οικείου Τμήματος που η ειδικότητά τους έχει άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα που καλύπτει το εργαστήριο, από μέλη του Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε. Δ. Τ. Π. ) καθώς και από μέλη του λοιπού προσωπικού που τοποθετείται σ αυτό.
Άρθρο 4 "Διοίκηση - Αρμοδιότητες"
1.  
  Κάθε εργαστήριο διευθύνεται από διευθυντή που είναι μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ. Ε. Π. ) και ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 28 παρ. 22 του ν. 2083/1992 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 1268/82 και επί πλέον: συντονίζει το διδακτικό (προπτυχιακό-μεταπτυχιακό) και ερευνητικό έργο του εργαστηρίου, καταρτίζει και υποβάλλει αρμοδίως το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του εργαστηρίου και μεριμνά για την εφαρμογή του, μεριμνά για την κατανομή των χώρων του εργαστηρίου, τη στελέχωσή του με το αναγκαίο προσωπικό, την οικονομική διαχείριση των πόρων του υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων του, εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τμήματος τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού και υπογράφει κάθε έγγραφο και γενικά είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του.
Άρθρο 5 "Λειτουργία"
1.  
  Κάθε εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό του Ιδρύματος. Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό το οποίο προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3δ του ν. 2083/1992.
2.  
  Ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε εργασίας που γίνεται στο εργαστήριο, στα πλαίσια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που έχει αποφασισθεί από το τμήμα, και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής του εργαστηρίου την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων και υλικών που ανήκουν σ αυτό την παραμονή των εργαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών), στους χώρους όπου τηρούνται ειδικοί κανόνες ασφαλείας που αποσκοπούν στην προφύλαξη της υγείας και αρτιμέλειας των εργαζομένων καθώς και στην προστασία των οργάνων και εγκαταστάσεών του από βλάβες
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του εργαστηρίου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του εργαστηρίου ή άλλους ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων αυτών εκπαίδευση και εξουσιοδότηση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή εργασιών επιστρέφονται, μετά τη χρησιμοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
6.  
  Σε κάθε εργαστήριο έχουν δικαίωμα εκτέλεσης πειραματικών εργασιών τα μέλη Δ. Ε. Π. του εργαστηρίου αποκλειστικά ή σε συνεργασία με άλλα μέλη Δ. Ε. Π. του οικείου Τμήματος ή άλλους ερευνητές, εφόσον το αντικείμενο της έρευνας είναι σχετικό με τις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Για την εκτέλεση πειραματικής εργασίας, από ερευνητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη του εργαστηρίου, χορηγείται άδεια ύστερα από σχετική αίτηση, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η χρησιμοποίηση ή μη οργάνων τα οποία διαθέτει το εργαστήριο, οι διατάξεις οι οποίες διέπουν την εκτέλεση αυτής της πειραματικής εργασίας και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται.
Άρθρο 6 "Έσοδα"
1.  
  Τα έσοδα κάθε εργαστηρίου προέρχονται από: α. Την εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων. β. Τη διάθεση ερευνητικών ή εν γένει επιστημονικών προϊόντων. γ . Την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του π. δ. 159/1984. δ. Τις πιστώσεις που διατίθενται στο οικείο Τμήμα με τη διαδικασία του άρθρου 4 παρ. ε του ν. 2083/1992. ε. Τις ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από διεθνείς οργανισμούς, δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις και νομικά ή φυσικά πρόσωπα και στ. Τις κληρονομιές, τις δωρεές και τις κληροδοσίες που καταλείπονται στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αντίστοιχα, για τους σκοπούς κάθε εργαστηρίου.
Άρθρο 7 "Τηρούμενα βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε εργαστηρίου τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης-εξερχόμενης αλληλογραφίας, - Βαθμολόγιο φοιτητών, - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων, - Φάκελος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους, - Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και οργάνων, - Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων και -Βιβλίο μεταβολών προσωπικού
2.  
  Με απόφαση του διευθυντή μπορεί ακόμη να τηρείται και κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο
Άρθρο 8 "Χώρος εγκατάστασης"
1.  
  Χώροι κάθε εργαστηρίου είναι οι χώροι που παραχωρούνται για τη διεξαγωγή του έργου του από το Ίδρυμα και ειδικότερα οι χώροι των ειδικών εγκαταστάσεων με τα όργανα και το λοιπό τεχνικό εξοπλισμό για τη διενέργεια της έρευνας και των εργαστηριακών ασκήσεων. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο του εργαστηρίου. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του ν. 1268/1982 (Α΄ 87) όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του ν. 1404/1983 (Α΄ 173). β) Του άρθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α 247). γ) Του άρθρου 1 περιπτ. ΙΙ του π. δ. 55/1996 (Α 48). δ) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985 (Α΄ 137) όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) και αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 α του άρθρου 1 του ν. 2469/1997 (Α 38). ε) Της αριθ. 1107147/1239/006Α/4-10-1996 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β 922).
 • Τις γνώμες των Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων: α) Πολιτικών Μηχανικών (συνεδριάσεις 9-6-1994, 28-6-1994 και 23-6-1997), β) Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (συνεδριάσεις 6-10-1994 και 3-7-1997) και γ) Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (συνεδρίαση 19-6-1997) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται ετησίως συνολική δαπάνη ύψους 6. 200. 000 δρχ. που θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Κ. Α. Ε. 4121) χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης. Για το τρέχον οικονομικό έτος, η ανωτέρω δαπάνη ανέρχεται στο ύψος των 3. 100. 000 δρχ. και θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την αριθμ. 407 /1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία