ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/293

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αλλαγή του τρόπου απόδοσης των πόρων του Τ.Ν. που απορρέουν από συμβολαιογραφικές πράξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 10 του ν.δ. 4114/60, προστίθεται παρ. με αρ. 10 ως ακολούθως : 10. Οι πόροι κι οι αξιώσεις του Ταμείου Νομικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.1 εδαφ. ιστ υπεδ. αα και γγ καθώς και του εδαφίου ιη του άρθρου 10 του ν.δ.4114/60 (Α 164), αποδίδονται στο Ταμείο, το πρώτο δεκαήμερο εκάστου μηνός για τις εισπράξεις του προηγουμένου μηνός. Η καταβολή από κάθε συμβολαιογράφο των πόρων και εισφορών αυτών, θα γίνεται στο Κεντρικό Κατάστημα, ή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα της Εθνικής Τραπέζης, στην οποία θα επιδεικνύεται αναλυτική κατάσταση των συμβολαιογραφικών πράξεων, εκ των οποίων απορρέουν πόροι και αξιώσεις κατά τις ως άνω διατάξεις, η κατάσταση δε αυτή, θα μονογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της Τράπεζας και θα σημειώνεται ο αντίστοιχος κωδικός αριθμός κατάστασης. Η ανωτέρω κατάσταση, συνοδευόμενη από φωτοτυπία της απόδειξης της Τράπεζας, θα υποβάλλεται μέχρι την 15η του μήνα που γίνεται η πληρωμή, υπό την ευθύνη του συμβολαιογράφου στο Ταμείο ή θα αποστέλλεται σ αυτό, με συστημένη επιστολή. Με εσωτερική πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Νομικών, καθορίζονται ο τύπος και οι λοιπές λεπτομέρειες των σχετικών μηνιαίων καταστάσεων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Προεδρικού Διατάγματος αυτού, αρχίζει από την πρώτη του μεθεπόμενου της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μήνα. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 του ν.2042/92 Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις (Α 75).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23, 24 και 27 του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α 137) και του Π.Δ.437/85 Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων (Α 157).
 • Το Π.Δ.377/1996 Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών (Α 244) και την αριθ. 80078/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β 924).
 • Το Π.Δ.372/95 Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας (Α 201).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ.213/92 Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Α 102).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α παρ.3 του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Οργανα (Α 137) όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.2081/92 Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (Α 154). Από τις διατάξεις του παρόντος, δεν προκαλείται επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού του Ταμείου Νομικών, ούτε επέρχεται μείωση των εσόδων του.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Νομικών που διατυπώθηκε κατά την 3853/19.11.1997 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας που διατυπώθηκε κατά την 34η/14.4.1998 συνεδρίασή του, της ΚΘ περιόδου.
 • Την αριθ. 393/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1960/4114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4114 1960
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία