ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/294

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 15του Π.Δ/τος 27/85 (ΦΕΚ 10 τ.Α) τροποποιείται ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται κλάδος ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, με μία θέση
2.  
  Καταργούνται η μία κενή θέση του κλάδου ΥΕ Υποδηματοποιών καθώς και ο κλάδος αυτός
3.  
  Μεταφέρεται η θέση του καταργουμένου κλάδου στον συνιστώμενο κλάδο. Στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 39 και 48 του Ν. 2082/92 περί «Αναδιοργάνωσης της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωσης νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας» (ΦΕΚ 158 τ.Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 (Φ. 107 τ.Α) «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/92τ.Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97.
 • Από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος ως προκύπτει από την αριθ. 7292 οικονομική έκθεση, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 1.300.000 δρχ. ετησίως από τη διαφορά βασικού μισθού του ιατρού από του υποδηματοποιού και θα καλυφθεί από τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.
 • Την αριθ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922/Β/7.10.96) απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών).
 • Την απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/97 (ΦΕΚ 801 τ.Β) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης, όπως συμπληρώθηκε με την όμοια αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. /23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924 τ.Β).
 • Την αριθ. 12/20.11.97 απόφαση του Δ.Σ. σχετικά με την ανάγκη ιατρικής κάλυψης του Κέντρου Κοινωνικής αποκατάστασης Χανσενικών.
 • Την αριθ. 297/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία