Τροποποίηση διατάξεων της “Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 2445/96 (ΦΕΚ Α 274/16-12-1996), για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης του Έργου “Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού”.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1
1.  
  Το άρθρο 23 του Άρθρου πρώτου του νόμου 2445/96 “Κύρωση Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” (ΦΕΚ Α 274/16-12-1996) τροποποιείται ως ακολούθως : Στην παράγραφο 23.1.1 του Άρθρου πρώτου του νόμου 2445/96 προστίθεται εδάφιο δεύτερο ως εξής : Ο ΚτΕ δικαιούται, κατά την αποκλειστική διακριτική του ευχέρεια και προς το συμφέρον του Έργου, να εντέλλεται την έναρξη εκτέλεσης των αυτοτελών τμημάτων α) Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ και β) Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ - Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ, που αναφέρονται στις αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες των παραγράφων 30.2.2.6 και 30.2.2.7 του άρθρου 30Α της παρούσας. Με την αυτή εντολή καθορίζεται, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των άρθρων 30.1.1 και 30 Β της παρούσας, η αφετηρία αντίστοιχα των σχετικών προθεσμιών που αφορούν το αυτοτελές τμήμα. Η παράγραφος 23.2. του Άρθρου πρώτου του ν. 2445/96 τροποποιείται ως εξής : Το κόστος των παραπάνω εργασιών δεν μπορεί να υπερβεί το επτά στα εκατό (7%) της Συνολικής Αξίας Έργου Μελετών - Κατασκευών (ΤΡΡ) της Προσφοράς του Αναδόχου. Οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αφορούν εργασίες του “Κατ’ Αποκοπήν Αντικειμένου” ή/και των “Παραλλήλων Έργων”. Η παράγραφος 23.3. του Άρθρου πρώτου του ν. 2445/ 96 τροποποιείται ως εξής : Οι εργασίες της περιόδου αυτής και μέχρι συμπληρώσεως ποσού ίσου προς ποσοστό δύο στα εκατό (2%) της Συνολικής Αξίας Έργου Μελετών - Κατασκευών (ΤΡΡ) της Προσφοράς του Αναδόχου, θα πληρώνονται στον Ανάδοχο για χρονικά διαστήματα όχι μικρότερα του μηνός και σύμφωνα με το άρθρο 22.4 της παρούσας. Οι εργασίες που εκτελούνται από τον Ανάδοχο πέραν του ανωτέρω ποσοστού θα πληρώνονται στον Ανάδοχο σύμφωνα με τα ανωτέρω και κατά ποσοστό εξήντα εννέα στα εκατό του κόστους τους (69%). Η προκύπτουσα διαφορά βαρύνει αποκλειστικά τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση που θα επιτευχθεί η Έναρξη της Παραχώρησης, ο Ανάδοχος, για τις εργασίες του “Κατ’ Αποκοπήν Αντικειμένου”, υποχρεούται να τροποποιήσει ανάλογα τα Χρονοδιαγράμματα της Περιόδου Τ1, ούτως ώστε να συνυπολογιστούν οι εκτελεσθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος εργασίες και να υπολογιστούν, για συμψηφισμό με τις επόμενες καταβολές της Χ.Σ. του Κ.τ.Ε, οι διαφορές μεταξύ της συνολικής αξίας πληρωμών και της Χ.Σ. του Κ.τ.Ε. που αναλογεί σε αυτές. Κατά τον αυτό τρόπο και ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησής τους, θα συνυπολογισθούν προς συμψηφισμό οι καταβολές του Αναδόχου. Για εργασίες των Π.Ε. ο Ανάδοχος θα πληρώνεται σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας. Η παράγραφος 23.4 που Άρθρου πρώτου του νόμου 2445/96 τροποποιείται ως εξής: Σε περίπτωση που η Σύμβαση Παραχώρησης δεν ολοκληρωθεί και δεν επιτευχθεί η Έναρξη της Παραχώρησης, η κοστολόγηση και πληρωμή των ανωτέρω εργασιών στον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 22.4 της παρούσας, περιλαμβανομένου και του κόστους που χρηματοδοτήθηκε από τον Ανάδοχο σύμφωνα με την αμέσως προηγούμενη παράγραφο. Κατ’ εξαίρεση και για την κοστολόγηση και πληρωμή εργασιών που θα εκτελεσθούν σύμφωνα με το παρόν άρθρο πέραν του δύο στα εκατό (2%) της Συνολικής Αξίας Έργου Μελετών - Κατασκευών (ΤΡΡ) της Προσφοράς του Αναδόχου, επί των τιμών Τιμολογίου της Προσφοράς του Αναδόχου εφαρμόζεται πρόσθετη έκπτωση πέντε στα εκατό (5%). Ρητά συμφωνείται ότι το συνολικό κόστος εργασιών που θα προκύψει από την ανωτέρω κοστολόγηση δεν δύναται να υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο το ήδη καταβληθέν από τον Κ.τ.Ε. και τον Ανάδοχο.
Article 2
1.  
  Το άρθρο 30 του Άρθρου πρώτου του νόμου 2445/96 “Κύρωση Σύμβαση Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού” (ΦΕΚ Α 274/16-12-1996) τροποποιείται ως ακολούθως : Στην παράγραφο 30.2.2.2 (1) του Άρθρου πρώτου του νόμου 2445/96 προστίθεται εδάφιο ως εξής : Κατ’ εξαίρεση, η υποβολή των ανωτέρω μελετών για τα τμήματα Α.Κ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ και Α.Κ. ΡΑΦΗΝΑΣ - Α.Κ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον Ανάδοχο για κάθε ημέρα υπαίτιας εκ μέρους του υπέρβασης της τελευταίας αυτής προθεσμίας, ορίζεται σε δραχμές δέκα εκατομμύρια (10.000.000), εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων του άρθρου 31 της παρούσας.
Article 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τη διάταξη της παραγράφου 17.6 του Άρθρου πρώτου του ν. 2445/96 “Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης της Μελέτης - Κατασκευής - Αυτοχρηματοδότησης και Εκμετάλλευσης της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού”
 • Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 “Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα” σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 2362/1995 “περί δημοσίου λογιστικού, έλεγχο των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”.
 • Το αίτημα της δανείστριας τράπεζας Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως αυτό διατυπώνεται στα από 28/8/1997 και 1/12/1997 έγγραφά της.
 • Την από 30 Δεκεμβρίου 1997 έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, της Αναδόχου Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΥ - Α/Δ ΣΠΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ”, της Κοινοπραξίας με την επωνυμία “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ - Κατασκευή Ε.Λ.Ε.Σ.Σ. και Δ.Π.Λ.Υ.”, των κατ’ ιδίαν μελών της εν λόγω Κοινοπραξίας και των μετόχων της ανωτέρω Ανωνύμου Εταιρείας.
 • Την ανάγκη διευκόλυνσης της χρηματοδότησης του Έργου “Μελέτη - Κατασκευή - Αυτοχρηματοδότηση και Εκμετάλλευση της Ελεύθερης Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Αεροδρομίου Σπάτων και Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Υμηττού”. Μετά από πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων,
Name
Label
Label