Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 51).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 4 του Π. Δ/τος 125/91 (ΦΕΚ Α 51) αντικαθίσταται ως εξής: Το Δημόσιο πωλεί στην ονομαστική τους αξία τις ανήκουσες σ’ αυτό μετοχές του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ), που συνιστούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του οργανισμού καλυφθέν εξ ολοκλήρου απ’ αυτό, ως εξής: α) Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Ηρακλείου ποσοστό 17% και β) Στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Νομού Λασιθίου ποσοστό 17%. γ) Στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Ηρακλείου ποσοστό 17%. δ) Στην Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λασιθίου ποσοστό 17%. ε) Στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Ηρακλείου ποσοστό 16%. στ) Στις Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών Ν. Λασιθίου ποσοστό 16%.
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 3 του Π.Δ. 125/1991, αντικαθίσταται ως εξής:.
Άρθρο 3 "Σκοπός του Οργανισμού είναι: α) Η εκπόνηση των πάσης φύσεως προγραμμάτων αναπτύξεως της περιοχής της αρμοδιότητάς του, η μελέτη, η χρηματοδότηση, η εκτέλεση, η λειτουργία και η αξιοποίηση έργων κοινωφελών και δημοσίου εν γένει ενδιαφέροντος που του α [...]"
1.  
  Στο άρθρο 8 του Π.Δ. 125/91 προστίθεται εδάφιο ι που έχει ως εξής: ι) Εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.  
  Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος αντικαθίσταται ως εξής: Εντός της αυτής προθεσμίας η πρόσκληση γνωστοποιείται στα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και στην Περιφέρεια Κρήτης
3.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του Π.Δ. 125/91αντικαθίσταται ως εξής: 1. «Η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Οργανισμού ασκείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση η οποία ορίζει ένα εκ των μελών ως Πρόεδρο και ένα ως Αντιπρόεδρο αυτού. Τον Πρόεδρο κωλυόμενο ή απόντα αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος».
4.  
  Οι περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του Π.Δ. 125/91 αντικαθίστανται ως εξής: β) ψηφίζει το ετήσιο πρόγραμμα μελετών και έργων όπως και το πρόγραμμα επενδύσεων, γ) ψηφίζει ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού Επίσης ψηφίζει κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, τις αναγκαίες αναμορφώσεις και τροποποιήσεις του προϋπολογισμού
5.  
  Το άρθρο 18 αντικαθίσταται ως εξής: 18 Διευθυντής «Των υπηρεσιών του Οργανισμού προΐσταται Γενικός Διευθυντής που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.
6.  
  Το άρθρο 21 του Π.Δ. 125/91 αντικαθίσταται ως εξής: Στην περιουσία του Οργανισμού ανήκουν τα έργα που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν επί τη βάσει μελετών και εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεσθούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Εξαιρούνται τα έργα που έχουν χαρακτηρισθεί ή χαρακτηρίζονται, με απόφαση των Υπουργών που εποπτεύουν τον Οργανισμό, ως εκ της φύσεώς του, ως περιουσία του Δημοσίου ως και εκείνα για τα οποία αποφασίζεται η εξαίρεσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. 7 Αντί της φράσεως «Δια την πραγματοποίησιν των σκοπών ο Οργανισμός χρηματοδοτείται», της παραγράφου 1 του άρθρου 22 Π.Δ. 125/91 τίθεται «Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο Οργανισμός δύναται να χρηματοδοτείται .
8.  
  Αντικαθίστανται οι περιπτώσεις η και ι της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του αυτού ως άνω Προεδρικού Διατάγματος ως εξής: η) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού δύναται να ανατίθενται καθήκοντα συμβούλου σε αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο για συγκεκριμένα έργα εξαιρετικής σπουδαιότητας, αρμοδιότητας του Οργανισμού ι) Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και την κατασκευή έργων του Οργανισμού, εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου
Άρθρο 4
1.  
  Από της ισχύος του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος καταργούνται οι κατωτέρω διατάξεις του Π.Δ. 125/91: α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 9 και οι παράγραφοι 2 και 3 αριθμούνται ως παράγραφοι 1 και 2 αντίστοιχα. β) Του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 10. γ) Της παραγράφου 2 του άρθρου 15 και δ) της παραγράφου 4 του άρθρου 16. ε) Του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 4.
Άρθρο 5
1.  
  Λοιπές διατάξεις 1) Εντός μηνός από την παράδοση των μετοχών από το Δημόσιο στους μετόχους του άρθρου 1 του παρόντος, συγκαλείται η Γενική Συνέλευση για την εκλογή των νέων μελών, του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Οργανισμού. Μετά την εκλογή αυτή λήγει η θητεία του παρόντος Δ.Σ. 2) Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να συσταθεί Κανονισμός Προσωπικού με τον οποίο ρυθμίζονται τα πάσης φύσεως θέματα που αφορούν το προσωπικό της Εταιρείας, όπως π.χ. τα της συστάσεως οργανικών θέσεων, της οργανώσεως, της αποσπάσεως ή μετατάξεως αυτών κ.ά. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Του άρθρου 36 παρ. 2 του Ν. 849/1978 «περί παροχής κινήτρων δια την ενίσχυσιν της περιφερειακής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων κ.λπ.» (ΦΕΚ 154/Α) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α).
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 249/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, προτάσει των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Γεωργίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1978/849 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1978/849 1978
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/125 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποιήσεις επενδυτικών νόμων και άλλες διατάξεις. 2009/3752 2009