ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/305

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ.Α/12.9.83 και 225/86 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 91/τ.Α­/10.7.86.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 351/83 αντί της λέξης και του αριθμού «εβδομήντα (70)» τίθεται «πενήντα πέντε (55)».
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 4 του Π.Δ. 351/83, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από Π.Δ. 6/88 (ΦΕΚ 3/τ.Α/3.1.89), αντικαθίσταται ως εξής: 4 συμμετοχής στις εκλογές Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγούμενου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας .
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 351/1983 αντί των λέξεων και του αριθμού «σαράντα πέντε (45)» τίθεται «τριάντα έξι (36)».
Άρθρο 4
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 351/1983 αντί των λέξεων και του αριθμού «σαράντα δύο (42)» τίθεται «τριάντα τρεις (33)».
Άρθρο 5
1.  
  Στην παράγραφο 7 του Π.Δ. 351/1983 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, αντί των λέξεων και του αριθμού «τριάντα εννέα (39)» τίθεται «τριάντα δύο (32)». β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, αντί των λέξεων και του αριθμού «τριάντα έξι (36)» τίθεται «τριάντα (30)».
Άρθρο 6
1.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του Π.Δ. 351/83, αντί των λέξεων και του αριθμού «τριάντα πέντε (35)» τίθεται «είκοσι πέντε (25)».
Άρθρο 7
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του Π.Δ. 351/83 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ψηφοφορία διαρκεί από της 8ης πρωινής μέχρι της 6ης απογευματινής της ημέρας των εκλογών Παράταση του χρόνου ψηφοφορίας επιτρέπεται, εφόσον κατά την 6η απογευματινή αναμένουν μέλη για να ψηφίσουν
Άρθρο 8
1.  
  Στην παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Π.Δ. 351/83, αντί της λέξης και του αριθμού «δεκαοκτώ (18)» τίθεται «δεκαπέντε (15)».
Άρθρο 9
1.  
  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Π.Δ. 225/86, αντί της λέξης και του αριθμού «εβδομήντα (70)» τίθεται «πενήντα πέντε (55)».
Άρθρο 10
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 225/86, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 6/1988 (ΦΕΚ 3/τ.Α/3.1.89), αντικαθίσταται ως εξής: 8 συμμετοχής στις εκλογές Δικαίωμα ψήφου και υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν όλα τα μέλη των Π.Τ. που έχουν εκπληρώσει τις ταμειακές τους υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της ετήσιας συνδρομής του προηγουμένου έτους διενέργειας των εκλογών, τριάντα έξι (36) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, καθώς και όσοι εγγραφούν στον Ο.Ε.Ε. σαράντα (40) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας .
Άρθρο 11
1.  
  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Π.Δ. 225/86, αντί των λέξεων και του αριθμού «σαράντα πέντε (45)» τίθεται « τριάντα έξι (36)».
Άρθρο 12
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του Π.Δ. 225/86, αντί των λέξεων και του αριθμού «σαράντα δύο (42)» τίθεται «τριάντα τρεις (33)».
Άρθρο 13
1.  
  Στο άρθρο 11 του Π.Δ. 225/86 γίνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, αντί των λέξεων και του αριθμού «τριάντα εννέα (39)» τίθεται «τριάντα δύο (32)». β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5, αντί των λέξεων και του αριθμού «τριάντα τρεις (33)» τίθεται «είκοσι έξι (26)». γ. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6, αντί της λέξης και του αριθμού «πέντε (5)» τίθεται «τριών (3)».
Άρθρο 14
1.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 17 του Π.Δ. 225/86 αντικαθίσταται ως εξής: 1 Η ψηφοφορία διαρκεί από της 8ης πρωινής μέχρι της 6ης απογευματινής της ημέρας των εκλογών Παράταση του χρόνου ψηφοφορίας επιτρέπεται, εφόσον κατά την 6η απογευματινή αναμένουν μέλη για να ψηφίσουν
Άρθρο 15
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παράγρ. 3 του Ν. 1100/80 «Περί ιδρύσεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας» (ΦΕΚ 295/τ.Α/1980), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 παράγρ. 3 του Ν. 1479/84 «Τροποποιήσεις του Ν. 1100/80 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 145/τ.Α/1984), καθώς και του άρθρου 7 παράγρ. 3 του Ν. 1100/80, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1479/84. β. Του άρθρου 20 του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/τ.Α/1997) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/ 10.9.1992) «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων, των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παράγρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/τ.Α/14.3.1997) «Περιορισμοί και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β), όπως τροποποιήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 ομοία απόφαση (ΦΕΚ 924Β).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την από 9.6.1998 σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.
 • Την 475/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκεντρώσεως,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1100 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1100 1980
ΝΟΜΟΣ 1984/1479 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1479 1984
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/351 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/351 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/225 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/225 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/6 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/6 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία