ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/306

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 32 παρ. 3 εδ. α­ του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/98 (Α­ 62).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (Α­ 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδ. α­ του Ν. 2469/1997 (Α­ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη η οποία θα ανέλθει κατ’ εκτίμηση στο ποσό των δρχ. 3.000.000 και θα αντιμετωπισθεί από τα περιθώρια των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας τρέχοντος έτους. (ΚΑΕ 0715 του φορέα 09-120).
  • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β­ 922) σύμφωνα με το Ν. 2362/95, άρθρο 22, παρ. 3.
  • Την υπ’ αριθμ. 451/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία