ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/308

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η υπάρχουσα στο γραφείο Μεσσηνίας του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου μία (1) κενή θέση του κλάδου ΔΕ Τεχνικού της κατηγορίας ΔΕ μεταφέρεται στον Κλάδο ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού της ιδίας κατηγορίας. Στον Υφυπουργό Εργασίας & Κοινων. Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜ.ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Σ. ΜΠΕΝΟΣ Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ.
  • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 20 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α­/97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». β) του Π.Δ/τος 372/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α­) «Μεταφορά της ΓΓΚΑ από το ΥΥΠΚΑ στο Υπουργείο Εργασίας». γ) του Π.Δ/τος 373/14.9.95 (ΦΕΚ 201/Α­) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του». δ) του άρθρου 29Α του Ν.1558/85 (ΦΕΚ 137 /Α­), όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154 /Α­) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ.2α Ν.2469/97 (Α­ 38).
  • Την αριθ. 80078/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 924/Β­).
  • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β­).
  • Την αριθ. 1107147/1239/0006Α/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β­).
  • Του Π.Δ.377/1988 «Οργανισμός του Επικ. Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου.
  • Την αριθ. 278/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/377 1988
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία