ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/309

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Επιμερισμός δαπανών διοίκησης και λειτουργίας μεταξύ των Κλάδων του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 1 του Π.Δ. 598/1976 προστίθεται παράγραφος 4 που έχει ως εξής: 4 Οι κλάδοι συμμετέχουν στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του Ταμείου κατά ποσοστό, ως εξής 1 Ο Κλάδος Ασθένειας κατά 20% 2 Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης κατά 5% 3 Ο Κλάδος Πρόνοιας κατά 5%
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 419/1980, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής : Ο Κλάδος συμμετέχει στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΤΑΙΣΥΤ, κατά 5%
Άρθρο 3
1.  
  Στο τέλος του άρθρου 7 του Π.Δ. 419/1983, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: Ο Κλάδος συμμετέχει στις δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας του ΤΑΙΣΥΤ, κατά 5%
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού, αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.Δ.1346/1973 (ΦΕΚ 36Α­) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 168/ 1975 (ΦΕΚ 199Α­) και του άρθρου 7 του Ν. 940/1979 (ΦΕΚ 157Α­).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 27 του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137Α­), του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (ΦΕΚ 157Α­), του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (ΦΕΚ 102Α­) και του Π.Δ. 372/1995 (ΦΕΚ 201Α­).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (154Α­) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (38Α­).
 • Την υπ_αρ. 80078/4.10.96 (924 Β­) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων».
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που διατυπώθηκε κατά την 57η/23.10.97 συνεδρίασή του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης που διατυπώθηκε κατά την 34η/14.4.98 συνεδρίασή του, της ΚΘ­ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του Προεδρικού αυτού Διατάγματος δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός. Προκαλείται επιβάρυνση των προϋπολογισμών των επί μέρους Κλάδων του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Ν.Π.Δ.Δ.), που ανέρχεται για το 1998 περίπου στο ποσό των 23.000.000 δρχ. για τον Κλάδο Ασθένειας και των 5.000.000 δρχ. για καθένα από τους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης, Πρόνοιας, Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης, με αντίστοιχη όμως ελάφρυνση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης του Ταμείου. Η επιβάρυνση που θα προκληθεί στους προϋπολογισμούς των παραπάνω Κλάδων του Ταμείου, για την επόμενη πενταετία, θα ανέλθει περίπου στα ποσά των 25.500.000, 28.000.000, 31.000.000, 34.000.000 και 37.500.000 δρχ. για τον Κλάδο Ασθένειας και 5.800.000, 6.400.000, 7.000.000, 7.700.000 και 8.500.000 δρχ. για καθένα από τους λοιπούς Κλάδους. Η παραπάνω δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις των ΚΑΕ 0200-0900, 1000, 2000, 7000 των προϋπολογισμών των παραπάνω Κλάδων και που για το 1998 ανέρχονται συνολικά στα εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δρχ. περίπου.
 • Την υπ’ αριθμ. 332/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΝΟΜΟΣ 1975/168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/168 1975
ΝΟΜΟΣ 1979/940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/940 1979
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1346 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1346 1973
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/598 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/598 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1980/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/419 1980
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/419 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία