ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/311

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προσόντα."
1.  
  Ως Συνοριακοί Φύλακες προσλαμβάνονται Έλληνες πολίτες σε ποσοστό 90% άνδρες που έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν υπερβεί το 32ο έτος της ηλικίας τους και σε ποσοστό 10% γυναίκες που δεν έχουν υπερβεί το 26ο έτος της ηλικίας τους. Οι υποψήφιοι προς πρόσληψη απαιτείται να κατοικούν την τελευταία διετία ή να κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους σε παραμεθόριους νομούς όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης και κατά προτίμηση σε περιοχές των νομών αυτών που περιλαμβάνονται στην τοπική αρμοδιότητα των εν λόγω Υπηρεσιών (άρθρο 3 παρ. 1 ν.2622/1998).
2.  
  Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ως άνω υποψηφίων ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης. Δεν θεωρείται ότι εξεπλήρωσε τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ο υποψήφιος που έχει απαλλαγεί νόμιμα απ΄ ευτές.
3.  
  Επί πλέον οι υποψήφιοι απαιτείται να συγκεντρώνουν και τα ακόλουθα προσόντα :
 1. Είναι απόφοιτοι Λυκείου γενικής κατεύθυνσης ή ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου χωρίς ειδικότητα
 2. Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τη σωματική ικανότητα των υποψηφίων δοκίμων Αστυφυλάκων
 3. Έχουν πίστη στο Σύνταγμα, αφοσίωση στην Πατρίδα και δεν πρεσβεύουν θρησκευτικές δοξασίες που εμποδίζουν την εκτέλεση των καθηκόντων τους
 4. Έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. οι άνδρες και 1,65 οι γυναίκες χωρίς υποδήματα.
 5. Δεν έχουν καταδικασθεί, έστω και με οριστική απόφαση, για τέλεση ή απόπειρα κακουργήματος ή των εγκλημάτων ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλίας, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανώμοτης κατάθεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος ανθρωποκτονίας εκτός της προερχόμενης από αμέλεια, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, συκοφαντικής δυσφήμισης, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, επαιτείας, αλητείας, δωροδοκίας, καταπίεσης, ναρκωτικών, ζωοκλοπής, ζωοκτονίας, περί αλλοδαπών, λαθρεμπορίας ή οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο τελεσθέντος, για το οποίο επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.
 6. Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, για κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά δεν προσλαμβάνονται, αν μέχρι το χρόνο έκδοσης της διαταγής πρόσληψης δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.
 7. Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε ποινικό σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.
 8. Δεν έχουν στερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών δικαιωμάτων τους, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίσθηκε για τη στέρησή τους
 9. Δεν έχουν τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1666 Α.Κ.).
Άρθρο 2
1.  
  Αριθμός προσλαμβανομένων. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων εκάστοτε Συνοριακών Φυλάκων από κάθε νομό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.2622/1998 (Α΄ - 138) ποσοστά κατά φύλο, όπου έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται υποχρεωτικά πριν από την προκήρυξη. Αύξηση του αριθμού των προσλαμβανομένων δεν επιτρέπεται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 3 "Προκήρυξη"
1.  
  Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων γίνεται μετά από προκήρυξη του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Στην προκήρυξη ορίζονται :
 1. Ο αριθμός των προσλαμβανομένων συνολικά και κατά νομούς
 2. Τα απαιτούμενα προσόντα
 3. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, τα κριτήρια και η διαδικασία της πρόσληψής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια
3.  
  Η προκήρυξη αποστέλλεται στις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας στα Επιτελεία των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, στον ημερήσιο τύπο, στους Δήμους και τις Κοινότητες, καθώς και στον τοπικό τύπο και στα κατά τόπους Γραφεία του ΟΑΕΔ των Νομών πρόσληψης, για την όσο το δυνατόν ευρύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων
Άρθρο 4 "Δικαιολογητικά υποψηφίων."
1.  
  Οι επιθυμούντες να προσληφθούν ως συνοριακοί φύλακες υποβάλλουν, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη, τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αίτηση συμμετοχής
 2. Πιστοποιητικό σπουδών
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και συγκεντρώνουν τα προσόντα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του παρόντος.
 5. Βεβαίωση του Δήμου ή της Κοινότητας, ότι κατοικούν την τελευταία διετία πριν την προκήρυξη του διαγωνισμού ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας των σε Νομό που ορίζεται με την απόφαση του άρθρου 2 παρ. 1 του παρόντος.
2.  
  Οι υπαγόμενοι στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν.1481/84 υποβάλουν, κατά περίπτωση και τα εξής δικαιολογητικά :.
 1. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους :
 2. Βεβαίωση του προέδρου του οικείου Συλλόγου Πολυτέκνων ή, όπου δεν υπάρχει, του οικείου Ταμείου Πρόνοιας και Προστασίας Πολυτέκνων, θεωρημένη από την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδας
 3. Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου :
 4. (1) Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο, ή υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με ενημερωτικό εκκαθαριστικό σημείωμα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την καταβληθείσα σύνταξη το τελευταίο τρίμηνο.
 5. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος π.δ/τος, δύναται να συνυποβάλλεται με την υπεύθυνη δήλωση απόκομμα της συνταξιοδοτικής επιταγής μηνός Ιουνίου 1998.
 6. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
 7. Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης :
 8. (1) Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.), ή της οικείας Νομαρχίας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψηφίου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής εθνικής αντίστασης.
 9. (2) Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου ή Κοινότητας για την οικογενειακή τους κατάσταση, ή σχετική υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.
3.  
  Όσοι υπηρέτησαν μέχρι και την απόλυσή τους ως έφεδροι αξ/κοί. ή σε Ειδικές Δυνάμεις, ή ως Εθελοντές Πενταετούς Υποχρέωσης (Ε.Π.Υ.) στις Ένοπλες Δυνάμεις, πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ από το οποίο να προκύπτει το γεγονός αυτό.
4.  
  Όσοι γνωρίζουν ξένες γλώσσες προσκομίζουν πτυχίο ή επικυρωμένο αντίγραφο αυτού επιπέδου τουλάχιστον FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την Αγγλική ή αντιστοίχου επιπέδου για τις άλλες γλώσσες
5.  
  ΄ Οσοι γνωρίζουν οδήγηση, επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της επαγγελματικής άδειας οδηγού κατηγορίας Γ΄ και άνω
6.  
  ΄ Οσες γυναίκες γνωρίζουν δακτυλογραφία ή χειρισμό Η/Υ, αντίγραφο σχετικού τίτλου σπουδών Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης από το Κράτος Σχολής
7.  
  Οι καλούμενοι προς πρόσληψη προσκομίζουν και τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Αντίγραφο ποινικού Μητρώου τύπου Α΄ που εκδίδεται τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής
 2. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας του, από τον οποίο να προκύπτει αν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για οποιοδήποτε αδίκημα, η ημερομηνία έκδοσης του οποίου δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του.
 3. Επιπλέον, με υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986, δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο η μη παραπομπή του σε δίκη για τα προβλεπόμενα, από το εδάφιο η΄ του άρθρου 1 του παρόντος διατάγματος αδικήματα από άλλη, εκτός του τόπου κατοικίας του, Εισαγγελική Αρχή της χώρας.
 4. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α΄ , για τους άνδρες που δεν εμπίπτουν στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 5 "Υποβολή και έλεγχος των δικαιολογητικών."
1.  
  Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αυτοπροσώπως στα Αστυνομικά Τμήματα του τόπου κατοικίας τους τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παρ. 1 του παρόντος, μέσα στις προθεσμίες που ορίζει η προκήρυξη.
2.  
  Το Αστυνομικό Τμήμα που δέχεται τα δικαιολογητικά:
 1. Ελέγχει αυτά για την εμπρόθεσμη υποβολή τους, καθώς και για την ακρίβεια, την πληρότητα και τη σύνταξή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και τις σχετικές διαταγές και οδηγίες
 2. Μετράει το ανάστημα κάθε υποψήφιου και συντάσσει σχετική βεβαίωση που επισυνάπτει στα δικαιολογητικά
 3. Επιστρέφει χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιολογητικά στους υποψηφίους που δεν έχουν το απαιτούμενο ανάστημα ή στερούνται κάποιου από τα προσόντα της περιπτώσεως β΄ του άρθρου 1 του παρόντος, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία
 4. Υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά την επομένη της παραλαβής στην Προϊσταμένη Αστυνομική Διεύθυνση
3.  
  Οι Αστυνομικές Διευθύνσεις ελέγχουν τα δικαιολογητικά, μεριμνούν για τη συμπλήρωση ή διόρθωση τυχόν ελλείψεων και σφαλμάτων και διαβιβάζουν αυτά στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
Άρθρο 6 "Κριτήρια Πρόσληψης - Πίνακες επιτυχόντων."
1.  
  Η πρόσληψη των συνοριακών φυλάκων γίνεται με βάση τα κατωτέρω αντικειμενικά κριτήρια:
 1. Το γενικό βαθμό Απολυτηρίου Λυκείου
 2. Την περιοχή κατοικίας τους
 3. Την προϋπηρεσία τους ως έφεδροι αξ/κοί ή σε ειδικές δυνάμεις ή ως Ε.Π.Υ. στις Ένοπλες Δυνάμεις.
 4. Την γνώση ξένης γλώσσας
 5. Την κατοχή επαγγελματικής άδειας οδηγού αυτ/του κατηγορίας Γ΄ και άνω
 6. Τη γνώση δακτυλογραφίας ή χειρισμού Η/Υ για τις γυναίκες
 7. Την υπαγωγή τους σε μία από τις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 42 του Ν. 1481/84.
2.  
  Για την πρόσληψη των υποψηφίων συγκροτείται, με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από έναν Αστυν. Δ/ντή ή Υποδ/ντή, ως Πρόεδρο και μέλη δύο Αστυνόμους Α΄ , με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη. Η ως άνω Επιτροπή εδρεύει στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ως γραμματέας αυτής ορίζεται κατώτερος αξιωματικός.
3.  
  Η Επιτροπή παραλαμβάνει από τη Δ/νση Αστυν. Προσωπικού τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:.
 1. Ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών που έχουν προσκομίσει οι υποψήφιοι και συντάσσει κατ΄ αλφαβητική σειρά, με τη βοήθεια της Δ/νσης Πληροφορικής, για κάθε νομό, πίνακα υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις για πρόσληψη και πίνακα υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτές
 2. Συντάσσει πίνακα σειράς επιτυχίας των υποψηφίων, κατά νομό με βάση το άθροισμα της βαθμολογίας που προκύπτει από το γενικό βαθμό του απολυτηρίου Λυκείου, στον οποίο προστίθενται :
 3. (1) Τρεις (3) μονάδες για όσους υποψηφίους κατοικούν την τελευταία διετία σε Δήμο ή Κοινότητα που ανήκει στην τοπική αρμοδιότητα των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης ή κατοικούσαν εκεί από της γεννήσεώς τους και μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.
 4. (2) Τέσσερις (4) μονάδες για τους υποψηφίους άνδρες που έχουν υπηρετήσει ως έφεδροι Αξιωματικοί ή σε Ειδικές Δυνάμεις των Ενόπλων Δυνάμεων.
 5. (3) Μια (1) μονάδα για τους υποψηφίους που έχουν υπηρετήσει ως Ε.Π.Υ. (4) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο ΡRΟFΙCΙΕΝCΥ για την Αγγλική γλώσσα ή αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας ή μια (1) μονάδα για όσους υποψηφίους κατέχουν πτυχίο FΙRSΤ CΕRΤΙFΙCΑΤΕ για την Αγγλική ή αντίστοιχου επιπέδου άλλης ξένης γλώσσας.
 6. (5) Μία (1) μονάδα για όσους κατέχουν επαγγελματική άδεια οδηγού κατηγορίας Γ΄ και άνω.
 7. (6) Μία (1) μονάδα για τις γυναίκες υποψηφίους που γνωρίζουν δακτυλογραφία ή χειρισμό Η/Υ. (7) Δύο (2) μονάδες για όσους υποψηφίους υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του Ν.1481/84.
 8. Η συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου πολλαπλασιάζεται επί το συντελεστή εκατό (100).
 9. Η βαθμολογία εξάγεται μέχρι χιλιοστού της μονάδας.
 10. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που έχει το μεγαλύτερο βαθμό απολυτηρίου Λυκείου και σε περίπτωση νέας ισοβαθμίας προηγείται ο υποψήφιος που λαμβάνει μονάδες από τα κριτήρια που προηγούνται κατά σειρά βάσει των διατάξεων της προηγούμενης περίπτωσης.
 11. Αν, παρά τα ανωτέρω, προκύπτει ισοβαθμία υποψηφίων στην τελευταία θέση του καθοριζομένου αριθμού προς πρόσληψη, η σειρά αυτών καθορίζεται με κλήρωση που διενεργείται από την ίδια Επιτροπή, παρουσία των ενδιαφερομένων υποψηφίων, για την οποία συντάσσεται σχετικό πρακτικό.
4.  
  Στους πίνακες που συντάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου, καταχωρίζονται αναλυτικά οι βαθμολογίες κατά κριτήριο και η συνολική βαθμολογία. Οι πίνακες αυτοί υπογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και υποβάλλονται με μέριμνα του Προέδρου της, μαζί με τα δικαιολογητικά των υποψηφίων στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυν. Προσωπικού, το οποίο μεριμνά για την κύρωσή τους από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, εντός (5) ημερών. Αντίγραφο των ως άνω πινάκων μαζί με όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, αποστέλλονται στις Αστυν. Δ/νσεις, οι οποίες είχαν δεχθεί τα δικαιολογητικά. Οι πίνακες αναρτώνται σε εμφανές μέρος των καταστημάτων Αστυν. Δ/νσεων για ενημέρωση των υποψηφίων.
Άρθρο 7 "Αθλητικές και υγειονομικές εξετάσεις."
1.  
  Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες επιτυχόντων κατά Νομό, καλούνται κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό που καθορίζεται στην προκήρυξη, με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, να προσέλθουν μέσα σε ορισμένες προθεσμίες, στις αρμόδιες Επιτροπές, προκειμένου να εξετασθούν για τα σωματικά τους προσόντα
2.  
  Η εξέταση των σωματικών προσόντων περιλαμβάνει αθλητικές δοκιμασίες και υγειονομικές εξετάσεις
3.  
  Οι αθλητικές δοκιμασίες διενεργούνται σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Με την ίδια απόφαση συγκροτούνται τριμελείς Επιτροπές εξέτασης που αποτελούνται από έναν Αστυνομικό Δ/ντή ή Αστυν. Υποδ/ντή, ως Πρόεδρο και δύο Αστυνόμους Α΄ ή Β΄ ,ως μέλη. Ως Γραμματέας ορίζεται κατώτερος Αξιωματικός.
4.  
  Για τον έλεγχο της αθλητικής επίδοσης οι υποψήφιοι δοκιμάζονται στα εξής αγωνίσματα:
 1. Άλμα σε μήκος τουλάχιστον 3,5 μ. για τους άνδρες και 2,5 μ, για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).
 2. Άλμα σε ύψος τουλάχιστον 1 μ. για τους άνδρες και 0,80 για τις γυναίκες (τρεις προσπάθειες).
 3. Δρόμος 1.000 μέτρων για τους άνδρες και 800 μέτρων για τις γυναίκες μέσα σε χρόνο 4΄ και 20΄ ΄ (μία προσπάθεια).
5.  
  Οι υποψήφιοι που δεν κρίνονται ικανοί σε κάποια από τις αθλητικές δοκιμασίες, αποκλείονται των περαιτέρω εξετάσεων. Οι υποψήφιοι αυτοί καταχωρίζονται σε ειδικό πίνακα, ο οποίος αναρτάται σε εμφανές σημείο στο χώρο της εξέτασης προς ενημέρωσή τους.
6.  
  Όσοι κρίνονται ικανοί στις αθλητικές δοκιμασίες, παραπέμπονται στη συνέχεια στις Υγειονομικές Επιτροπές κατάταξης, προκειμένου να κριθούν για την ικανότητά τους από υγειονομικής πλευράς, σύμφωνα με τις διατάξεις για την κρίση της ικανότητας των υποψηφίων δοκίμων Αστυφυλάκων
Άρθρο 8 "Πρόσληψη επιλεγομένων."
1.  
  Οι υποψήφιοι που κρίνονται ως ικανοί από τις υγειονομικές επιτροπές προσλαμβάνονται ως Συνοριακοί Φύλακες με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση πρόσληψης καθορίζεται η ημερομηνία πρόσληψης, καθώς η ημερομηνία και ο τόπος παρουσίασης των προσληφθέντων για εκπαίδευση.
2.  
  Η πρόσληψη γίνεται στην Αστυνομική Δ/νση όπου υπάγονται οι Υπηρεσίες στις οποίες οι υποψήφιοι είχαν υποβάλει τα δικαιολογητικά. Οι Αστυνομικές Δ/νσεις μετά τη λήψη της διαταγής πρόσληψης, ενεργούν ως εξής :.
 1. Ειδοποιούν, με αποδεικτικό, μέσω των κατά τόπους Αστυνομικών Τμημάτων, τους υποψηφίους που προσλαμβάνονται να μεταβούν σ αυτές την καθορισμένη με την απόφαση του Αρχηγού ημερομηνία, προσκομίζοντας και τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του παρόντος
 2. Ενεργούν αμέσως δακτυλοσκόπηση των υποψηφίων δια των Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών (Γ.Ε.Ε.) ή εξειδικευμένου στη λήψη των αποτυπωμάτων προσωπικού και υποβάλλουν τα δακτυλοσκοπικά δελτία εις 2πλούν στη Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, αφού προηγουμένως ενεργηθεί σχετικός έλεγχος στο αρχείο των οικείων Γραφείων Εγκληματολογικών Ερευνών.
 3. Η Δ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, αποστέλλει πριν από την ημερομηνία πρόσληψης τις απαντήσεις της στις ανωτέρω Υπηρεσίες.
 4. Καλούν τους προς πρόσληψη να δώσουν τον προβλεπόμενο όρκο, ή σχετική διαβεβαίωση εφόσον από τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά και τη δακτυλοσκοπική εξέταση δεν προκύπτει κώλυμα πρόσληψης, συντάσσοντας για κάθε έναν από τους προσλαμβανομένους πρακτικό πρόσληψης και ορκωμοσίας, καθώς και Φύλλο Μητρώου.
 5. Τα ονοματεπώνυμα των προσληφθέντων και των μη προσληφθέντων για οποιονδήποτε λόγο αναφέρουν αμέσως στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/ Υ.Δ.Τ. Κανένας υποψήφιος δεν προσλαμβάνεται, αν διαπιστωθεί ότι στερείται και ενός προς πρόσληψη προσόντος, τυχόν δε πρόσληψή του θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
 6. Υποβάλλουν, ακολούθως, στην ίδια Διεύθυνση όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης των προσληφθέντων, τα πρωτότυπα των πρακτικών πρόσληψης και ορκωμοσίας και τα Φύλλα Μητρώου.
 7. Την υποβλητική αναφορά κοινοποιούν:
 8. (1) Στη Δ/νση Πληροφορικής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 9. (2) Στη Διαχείριση Χρηματικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με δύο αντίγραφα Φύλλου Μητρώου.
 10. (3) Στα Στρατολογικά Γραφεία του τόπου γέννησης των καταταγέντων, με αντίγραφα του πρακτικού κατάταξης και ορκωμοσίας, του Φύλλου Μητρώου και του Φύλλου Πορείας.
 11. (4) Στη Δ/νση Οικονομικών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με αντίγραφο του πρακτικού κατάταξης και ορκωμοσίας και του Φύλλου Μητρώου, για την ενημέρωση του ασφαλιστικού τους ταμείου.
 12. (5) Στα οικεία Τμήματα Ασφαλείας, με τα δελτία ταυτότητας των προσληφθέντων.
 13. Χορηγούν στους προσληφθέντες φύλλο πορείας για να παρουσιασθούν όπου ήθελε διαταχθεί
 14. Επιστρέφουν στους μη προσληφθέντες για οποιοδήποτε λόγο τα δικαιολογητικά τους, πλην αυτών που συνέταξε η Υπηρεσία
4.  
  Με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, που κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, διαγράφονται από τον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων οι υποψήφιοι που :
 1. Διαπιστώνεται ότι στερούνται έστω και ενός προς πρόσληψη προσόντος
 2. Καλούνται και δεν προσέρχονται για αθλητική και υγειονομική εξέταση ή για πρόσληψη μέσα στις ορισμένες προθεσμίες, εκτός των περιπτώσεων ανώτερης βίας, όχι όμως πέρα του 10ημέρου
 3. Κρίνονται ως μη ικανοί από τις αθλητικές και υγειονομικές επιτροπές κατάταξης.
 4. Σε αντικατάσταση αυτών ο Αρχηγός καλεί άλλους υποψηφίους από τον κυρωμένο πίνακα επιτυχόντων και προβαίνει στην πρόσληψη αυτών, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία.
5.  
  Όλοι οι προσλαμβανόμενοι ως Συνοριακοί Φύλακες, εγγράφονται κατ αλφαβητική σειρά σε Γενικό Μητρώο της Υπηρεσίας Συνοριακής Φύλαξης και λαμβάνουν κατ αύξοντα αριθμό, Αριθμό Γενικού Μητρώου αρχίζοντας από το 1. Οι εγγραφόμενοι καταχωρίζονται σε ξεχωριστή μερίδα του Βιβλίου Γενικού Μητρώου, η οποία περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσία στο Στρατό, ημερομηνία κατάταξης στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης, ανακατάταξη και κάθε άλλη υπηρεσιακή μεταβολή. Για κάθε Συνοριακό Φύλακα τηρείται από την Κεντρική Υπηρεσία ατομικός φάκελος, καθώς και ατομικό βιβλιάριο όπως ακριβώς και για τους Αστυφύλακες.
Άρθρο 9 "Ανανέωση θητείας Συνοριακών Φυλάκων."
1.  
  Το τελευταίο εξάμηνο πριν την συμπλήρωση της πενταετούς θητείας ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, καλεί με διαταγή του τους υπηρετούντες συνοριακούς φύλακες που λήγει η θητεία τους να υποβάλλουν αιτήσεις ανανέωσης αυτής
2.  
  Οι αιτήσεις κατατίθενται εντός ορισμένης προθεσμίας που ορίζεται στη διαταγή στις Υπηρεσίες όπου υπηρετούν οι συνοριακοί φύλακες. Για κάθε αιτούντα συντάσσεται από τους ιεραρχικά προϊσταμένους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τις εκθέσεις ικανότητας, πρότασης ανανέωσης της θητείας του, η οποία υποβάλλονται εντός ορισμένης προθεσμίας, μαζί με την αίτησή του στην Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Υ.Δ.Τ. Στην πρόταση ανανέωσης της θητείας αξιολογούνται η υπηρεσιακή απόδοση, ο ζήλος και το ενδιαφέρον για την υπηρεσία, η πειθαρχικότητα και η διαγωγή του.
3.  
  Για την ανανέωση της θητείας των συνοριακών φυλάκων αποφασίζει το Πρωτοβάθμιο Συμβούλιο κρίσης Αστυφυλάκων που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και αποτελείται από ένα αστυνομικό διευθυντή ως πρόεδρο και δύο αστυνομικούς υποδιευθυντές ως μέλη (άρθρο 47 παρ. 1 ν.1481/1984).
4.  
  Η κρίση του Συμβουλίου βασίζεται στην πρόταση ανανέωσης της θητείας και στις εκθέσεις ικανότητας των καθ΄ ιεραρχία προϊσταμένων του συνοριακού φύλακα
5.  
  Το συμβούλιο αποφαίνεται χωριστά για κάθε συνοριακό φύλακα. Αν η απόφαση του Συμβουλίου είναι αρνητική, αιτιολογείται και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος δικαιούται, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, να ασκήσει προσφυγή στο δευτεροβάθμιο Συμβούλιο κρίσης Αστυφυλάκων, που συγκροτείται με απόφαση του Αρχηγού και αποτελείται από ένα Ταξίαρχο και δύο Αστυνομικούς Διευθυντές. Η απόφαση του δευτεροβαθμίου Συμβουλίου κρίσης είναι τελεσίδικη και κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
6.  
  Οι αποφάσεις των Συμβουλίων είναι υποχρεωτικές για τον Αρχηγό
7.  
  Με βάση τις αποφάσεις των Συμβουλίων, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας εκδίδει απόφαση ανανέωσης της θητείας για όσους κρίνονται κατάλληλοι προς τούτο. Οι συνοριακοί φύλακες που δεν κρίνονται κατάλληλοι για ανανέωση της θητείας των, καθώς και όσοι δεν υπέβαλαν αίτηση ανανέωσή της απολύονται με τη συμπλήρωση της πενταετίας αυτοδικαίως. Για την απόλυση αυτή εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Αρχηγού.
Άρθρο 10
1.  
  Έναρξη ισχύος. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΩΜΑΙΟΣ.
 • Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.2622/1998 (Α΄ - 138) Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις (Α΄ - 247).
 • Την υπ΄ αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.1996 (ΦΕΚ Β΄ - 922/7.10.1996) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν.1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά ΄ Όργανα (Α΄ - 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν.2081/1992 (Α΄ - 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του ν.2469/1997 (Α΄ - 36).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται εφάπαξ δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 11 εκατομμυρίων δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 1211, 0824, 0841 και 1111 και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον Κ.Α.Ε. 5173 του εκτελούμενου Π/Υ εξόδων Ε.Φ. 43 110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ.
 • Την υπ΄ αριθμ. 485/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-17 Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/215
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 311/1998 (Α~ 215) «Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων». 1998/371 1998
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης συνο-ρια­κών φυλάκων. 2008/84 2008