ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/312

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ Α 42), όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 317/93 (ΦΕΚ Α 138) (Διόρθ. Σφάλματος ΦΕΚ Α 165).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παράγραφος 5 του άρθρου 12 του ΠΔ 130/84 (ΦΕΚ Α 42), που προστέθηκε με το άρθρο 2 του ΠΔ 317/93 (ΦΕΚ Α 138), αντικαθίσταται ως εξής: 5 Υπό την επιφύλαξη της διατάξεως της προηγουμένης παραγράφου, επιτρέπεται η ελεύθερη ανάγνωση εφημερίδων στους Σχηματισμούς, Συγκροτήματα και Μονάδες Οι αναγκαίες λεπτομέρειες (χρόνος, τόπος αναγνώσεως) καθορίζονται με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ
Άρθρο 2
1.  
    Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 17, του άρθρου 14 παρ. 4 εδάφιο ε και του άρθρου 17 παρ. 1, εδάφιο ι του Ν. 2292/95 «Οργάνωση και Λειτουργία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 35).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α το Ν. 1558/85 (ΦΕΚ Α 137), που προστέθηκε με το άρθρο 27 το Ν. 2081/92 (ΦΕΚ Α 154), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ Α 38).
  • Τη με αριθμό 208/24 Οκτωβρίου 97 Γνωμοδότηση του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συμβουλίου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό 264/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διοίκηση και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1995/2292 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/130 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/130 1984
(1 ) Τροποποίηση των Διατάξεων του άρθρου 12 του ΠΔ 130/84 «Κύρωση του Γενικού Κανονισμού Υπηρεσίας στο Στρατό» (ΦΕΚ Α 42/84). 1993/317 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία