Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης είναι προσωπικό, που προσλαμβάνεται κατά τη θερινή περίοδο που διαρκεί από 1 ης Μαΐου μέχρι 31 ης Οκτωβρίου από τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος και επικουρεί τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους στο έργο τους
2.  
  Οι πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης έχουν τα ακόλουθα καθήκοντα και υποχρεώσεις:
 1. Εκπαιδεύονται στην Υπηρεσία για την οποία προσλαμβάνονται, για όσο διάστημα κρίνεται αναγκαίο, από βαθμοφόρους του Σώματος, με πρόγραμμα που καταρτίζει το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος και περιλαμβάνει τη βασική εκπαίδευση του πυροσβέστη
 2. Βοηθούν τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας, που προσλαμβάνονται, στο έργο τους, και στελεχώνουν τα πυροφυλάκια.
 3. Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τα θεμελιώδη καθήκοντα, τους περιορισμούς και την αστική ευθύνη των δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων εφαρμόζονται ανάλογα και γι αυτούς.
 4. Εργάζονται κατά τον Ίδιο τρόπο και χρόνο που ισχύει και για το πυροσβεστικό προσωπικό της Υπηρεσίας, στην οποία προσλαμβάνονται, ασκούν δε κατ αρχήν τα καθήκοντά τους στην περιφέρεια αρμοδιότητας αυτής, εκτός και αν υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν, οπότε μπορεί να απασχολούνται και εκτός περιφέρειας, όπου επεμβαίνει η Υπηρεσία τους.
 5. Κατ εξαίρεση το προσωπικό αυτής της κατηγορίας, όταν στελεχώνει τα αερομεταφερόμενα πεζοπόρα τμήματα, παρέχει τις υπηρεσίες του σε όλη την επικράτεια.
 6. Μετά τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης, όχι όμως για λόγους καταγγελίας της σύμβασης, μπορούν να παρέχουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους στην πλησιέστερη στον τόπο διαμονής τους Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφαρμοζομένων αναλόγως στην περίπτωση αυτή των διατάξεων περί εθελοντών πυροσβεστών
Άρθρο 2
1.  
  Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων, βεβαίωσης αυτών, καταγγελιών, αρμοδίων οργάνων για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης, κλήσης σε απολογία, πειθαρχικής δικαιοδοσίας, επικύρωσης, αυξομείωσης, άρσης ποινών, θέσης εκτός υπηρεσίας, παραπόνων που ισχύουν κάθε φορά για τους πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό του παρόντος διατάγματος
2.  
  Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης επιβάλλονται, οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
 1. Έγγραφη επίπληξη
 2. Πρόστιμο μέχρι τις αποδοχές ενός μήνα
 3. Καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία.
 4. Οι δύο πρώτες από τις ανωτέρω ποινές επιβάλλονται, εφόσον δε δικαιολογείται καταγγελία της σύμβασης εργασίας.
 5. Η καταγγελία της σύμβασης επιβάλλεται με πράξη του Διοικητή της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών ύστερα από γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που συγκροτείται σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών για την κατηγορία του προσωπικού αυτού με απόφαση του εν λόγω Διοικητή και αποτελείται από τρεις (3) Αξιωματικούς του Σώματος, εκ των οποίων ο ένας είναι ανώτερος.
 6. Λόγοι που δικαιολογούν την καταγγελία της σύμβασης από την Υπηρεσία, είναι ιδίως, η εγκατάλειψη υπηρεσίας, η πλημμελής εκτέλεση καθήκοντος, η απείθεια σε διαταγή προϊσταμένου και η αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχείς ημέρες.
Άρθρο 3 "Ηθικές και υλικές αμοιβές - Στολή"
1.  
  Στους πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης: α. Απονέμονται οι υλικές και ηθικές αμοιβές, που προβλέπονται και για το πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος, εκτός της επ ανδραγαθία προαγωγής. Σε ό,τι αφορά το είδος, τη διαδικασία και τον τρόπο απονομής τους εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος (Π.Δ. 210/1992 Α 99). β. Χορηγείται στολή υπηρεσίας μαχίμων μονάδων που περιλαμβάνει κράνος ελαφρού τύπου, φόρμα, ζώνη και υψηλά υποδήματα (άρβυλα), τα οποία οφείλουν να διατηρούν σε καλή κατάσταση και να φέρουν πάντοτε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στον υποδύτη της φόρμας φέρουν το διακριτικό σήμα του Πυροσβεστικού Σώματος και το σήμα ειδικότητας που προβλέπεται από τον Κανονισμό Στολών για τους πυροσβεστικούς υπαλλήλους Γενικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Της παρ. 7 του άρθρου 3 του Ν. 2612/1998 «Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις». β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38). γ. Των άρθρων 3 και 6 της ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.1997 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β 801). δ. Του άρθρου 4 της 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). ε. Του άρθρου 1 της 80078/4.10.1996 Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (Β 924).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται κατά το τρέχον οικονομικό έτος δαπάνη ύψους 1.205.000.000 δρχ. το 1999, δαπάνη ύψους 1.025.000.000 δρχ. και για κάθε ένα από τα επόμενα τρία έτη, δαπάνη ύψους 400.000.000 δρχ. Η ανωτέρω δαπάνη, για μεν το τρέχον οικονομικό έτος, θα καλυφθεί από μεταφορά πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Γεωργίας στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης υπό Ε.Φ. 43-1 20 και ΚΑΕ 0312 και 0356, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2612/1998 (Α 112), για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 290041/8.6.1998 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, για δε τα επόμενα οικονομικά έτη θα καλυφθεί από πιστώσεις που θα εγγραφούν στον ανωτέρω προϋπολογισμό.
 • Την 454/1998 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-23 Ρύθμιση θεμάτων πυροσβεστών εποχιακής απασχόλησης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/217
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/80078 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/80078 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1998/290041 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/290041 1998
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1992/210 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/210 1992