ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/316

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη πηλού Λίμνης και νερού Υδρογεώτρησης Πικρολίμνης Κιλκίς ως Ιαματικών και κατάταξή τους στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσουμε τον πηλό της Λίμνης και το νερό της Υδρογεώτρησης Πικρολίμνης Κιλκίς ως Ιαματικά και κατατάσσουμε αυτά στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
 • Το Π.Δ. 377/96 (ΦΕΚ 244/Α/25.9.96) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
 • Τη με αριθ. 354/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2188/1920 «Περί Ιαματικών Πηγών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαΐου 1923 «περί αδείας ανοίγματος και εκμεταλλεύσεως καταστημάτων Ιαματικών πηγών, υδροθεραπείας φυσικής και παραπλήσιας θεραπείας».
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 (ΦΕΚ 193/Α/93) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38Α).
 • Την από 11.9.1995 αίτηση της «Πικρολίμνης Κιλκίς Α.Ε.» σε συνδυασμό με το αριθ. 22/29.4.96 έγγραφο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κιλκίς.
 • Τις με αριθ. 20/21.12.95 και 26/22.1.98 αποφάσεις των με αριθ. 119 και 137 ολομελειών του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Την με αριθ. 172/10/8.5.97 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ, ύστερα από την με αριθ. 184/6.5.98 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1996/377 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/377 1996
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/23ΑΠΡ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/23ΑΠΡ_ 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία