ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ανακήρυξη της Πηγής Λουτροχωρίου της Κοινότητας Πετραίας Νομού Πέλλας ως Ιαματικής και την κατάταξή της στην κατηγορία των Ιαματικών πηγών Τοπικής Σημασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ανακηρύσσεται η Πηγή Λουτροχωρίου που βρίσκεται στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Πετραίας του Νομού Πέλλας ως Ιαματική και κατατάσσεται στην κατηγορία των Ιαματικών Πηγών Τοπικής Σημασίας. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του Ν. 2188/1920 «Περί Ιαματικών Πηγών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Β.Δ. της 23 Απρ./3 Μαίου 1923 «περί αδείας ανοίγματος και εκμεταλλεύσεως καταστημάτων Ιαματικών πηγών, υδροθεραπείας φυσικής και παραπλήσιας θεραπείας».
 • Τη με αριθ. 352/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση της Υπουργού Ανάπτυξης,
 • Τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 3 του Α.Ν. 1813/51, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4086/60 (Α­ 112).
 • Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α/93) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με το Π.Δ. 365/97 «Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 241/Α/97).
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 459/93 (ΦΕΚ 193/Α/93) «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του».
 • Τις διατάξεις του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α του Ν. 2469/97 (38Α).
 • Την με αριθ. 29/27.8.97 απόφασή της με αριθ. 134 Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
 • Την με αριθ. 162/10/2.4.98 απόφαση του Δ.Σ./ΕΟΤ, ύστερα από την με αριθ. 17/18.3.98 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1920/2188 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1920/2188 1920
ΝΟΜΟΣ 1960/4086 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1960/4086 1960
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις. 1993/2160 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1813 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1813 1951
Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1993/459 1993
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. 1997/365 1997
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 2003/23ΑΠΡ. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/23ΑΠΡ_ 2003
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία