Προσαρμογή του Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης» στις διατάξεις του Νόμου 2083/1992 και τροποποίηση ορισμένων διατάξεών του.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 1 "Μετονομασία του Ινστιτούτου"
1.  
  Το «Ινστιτούτο Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης», (ΙΕΣΙΣΕ), το οποίο ιδρύθηκε με το Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης», (ΦΕΚ 129 τ.Α­), μετονομάζεται σε «Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών», (Ι.Σ.Ε.).
2.  
  Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 272/1989 «Ίδρυση Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ελληνικής Συνταγματικής Ιστορίας και Συνταγματικής Επιστήμης», (ΦΕΚ 129 τ. Α­) αναφέρεται ο όρος «Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο», ο όρος αυτός αντικαθίσταται με τον όρο «Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο», (άρθρο 17 παρ. 10 του Νόμου 2083/1992, ΦΕΚ 159 τ.Α­).
Article 2 "Τροποποίηση, αντικατάσταση, κατάργηση και προσθήκη άρθρων και διατάξεων του Π.Δ. 272/1989"
1.  
  Η υπ’ αριθ. 3 Το Ινστιτούτο έχει ως έδρα την πόλη της Αθήνας. 4 Το Ινστιτούτο έχει σφραγίδα στρογγυλή, στην οποία αναγράφεται μέσα σε πλαίσιο περιμετρικά η επωνυμία του Στο μέσον φέρει απεικόνιση με το έμβλημα του Ινστιτούτου, το οποίο καθορίζει με απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο. 5 Το Ινστιτούτο διέπεται ως προς την οργάνωση, τη διοίκηση και τη λειτουργία του από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 4 και 17 του Ν. 2158/1993, του παρόντος προεδρικού διατάγματος και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. 2 Το άρθρο 2, με τον τίτλο «Σκοπός και γνωστικοί τομείς», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως « 2 , σκοπός και σχέση με τις μεταπτυχιακές σπουδές 1 Αντικείμενο του Ινστιτούτου είναι η επιστημονική μελέτη, τεκμηρίωση και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με τους συνταγματικούς και πολιτικούς θεσμούς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 2 Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η μελέτη, διερεύνηση, συστηματοποίηση και αντιμετώπιση των αντικειμένων της προηγούμενης παραγράφου από επιστημονική ή διεπιστημονική άποψη Ειδικότερα το Ινστιτούτο ασχολείται με την έρευνα και την μελέτη ιδίως 1 Της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας από την εθνική επανάσταση του έτους 1821. 2 Της γέννησης, διαμόρφωσης και λειτουργίας των πολιτειακών και πολιτικών θεσμών του ελληνικού χώρου πριν και μετά την επανάσταση. 3 Της ελληνικής συνταγματικής επιστήμης. 4 Της συνταγματικής επιστήμης και συνταγματικής ιστορίας των Ευρωπαϊκών Χωρών καθώς και των άλλων Χωρών, που επέδρασαν και επιδρούν στη διαμόρφωση των ελληνικών πολιτειακών και πολιτικών θεσμών και της ελληνικής συνταγματικής επιστήμης. 3 Για την εκπλήρωση του σκοπού του το Ινστιτούτο 1 Καταρτίζει, αναλαμβάνει και εκτελεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ερευνητικά προγράμματα. 2 Συνεργάζεται με ημεδαπά και αλλοδαπά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ), σχολές ή τμήματά τους, ημεδαπά και αλλοδαπά ερευνητικά κέντρα, Ινστιτούτα ή οργανισμούς του ιδίου ή συγγενικού επιστημονικού ενδιαφέροντος, τις επιστημονικές υπηρεσίες της Ελληνικής Βουλής και αλλοδαπών κοινοβουλίων, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Τ.) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.), καθώς επίσης με Υπουργεία και άλλους φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και ιδιώτες, που κατέχουν αρχειακό υλικό, σχετικό με το αντικείμενο του Ινστιτούτου. 3 Συγκεντρώνει τις πηγές, συγκροτεί βιβλιοθήκη και αρχείο υλικού, προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό, οργανώνει σεμινάρια και συνέδρια και εκδίδει δημοσιεύματα του αντικειμένου του. 4 Αναθέτει σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε τακτικούς ή έκτακτους ερευνητές και σε επιστημονικούς συνεργάτες του ή σε μέλη ΔΕΠ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών την ευθύνη της οργάνωσης και την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων επιμέρους τομέων της δραστηριότητάς του. 4 Το Ινστιτούτο ασχολείται με τις μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα δημοσίου δικαίου του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών Ειδικότερα α) μελετά και επεξεργάζεται σχέδια προγραμμάτων και οργάνωσης των μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα του δημοσίου δικαίου, τα οποία υποβάλλει για έγκριση στα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) παρακολουθεί την εκτέλεση των εγκεκριμένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα δημοσίου δικαίου και γ) οργανώνει μαθήματα μεταπτυχιακών σπουδών στον τομέα δημοσίου δικαίου. 5 Το Ινστιτούτο μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες του σε θέματα που εμπίπτουν στο αντικείμενό του ή να επιτρέπει τη χρήση του αρχείου και της βιβλιοθήκης του σε κρατικούς εν γένει φορείς ή σε ιδιώτες έναντι αμοιβής που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή και χωρίς αμοιβή .
2.  
  Μέχρι την πρόσληψη ερευνητών και την υπόδειξη εκπροσώπων τους, καθώς και εκπροσώπων φορέων στο Διοικητικό Συμβούλιο, εκτός των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αθηνών, τούτο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα με τα λοιπά μέλη, εφόσον οι εκπρόσωποι δεν οριστούν εντός 6μήνου». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
3.  
  Το άρθρο 3, με τον τίτλο «Διοίκηση του Ινστιτούτου», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 3 Ινστιτούτου 1 Το Ινστιτούτο διοικείται, σύμφωνα με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 17 του Νόμου 2083/1992, όπως έχει συμπληρωθεί με την παρ. 4α και 17 του άρθρου 7 του Ν. 2158/1993 από α) το διοικητικό συμβούλιο, β) το διευθυντή, γ) τον αναπληρωτή διευθυντή. 2 Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από α) το διευθυντή του Ινστιτούτου, ως πρόεδρο, β) τρία (3) μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία ορίζονται με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του εδαφίου α­ της παρ. 6 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, γ) δύο (2) ερευνητές που προτείνονται από το σύνολο των ερευνητών του Ινστιτούτου, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν πείρα και ειδίκευση στο επιστημονικό πεδίο με το οποίο ασχολείται το Ινστιτούτο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος διατάγματος, δ) έναν (1) εκπρόσωπο του τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία, τη διαχείριση της περιουσίας και τη διάθεση των πόρων αυτού, καθώς και για κάθε ενέργεια που σχετίζεται με την εκπλήρωση των σκοπών του Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο α) χαράζει τη γενική ερευνητική πολιτική του Ινστιτούτου και αποφασίζει για τα διεξαγόμενα προγράμματα, β) εποπτεύει, ελέγχει και κατευθύνει τις υπηρεσίες του, γ) καθορίζει την οικονομική πολιτική του Ινστιτούτου, δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό του Ινστιτούτου, ε) προσλαμβάνει, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή, το αναγκαίο προσωπικό και καθορίζει τις αποδοχές του επιστημονικού προσωπικού και στ) καταρτίζει και εκδίδει τον κανονισμό λειτουργίας του Ινστιτούτου. 4 Ο διευθυντής του Ινστιτούτου είναι καθηγητής ή ομότιμος καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Ως προς τα προσόντα, τη διαδικασία πρόσληψης και τη θητεία του εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 17 του Ν. 2158/93 (ΦΕΚ 109 τ. Α­) Ο διευθυντής του Ινστιτούτου ασκεί τις εξής αρμοδιότητες α) εκπροσωπεί το Ινστιτούτο στα Δικαστήρια, στις Αρχές και στις σχέσεις του με κάθε τρίτο, β) διευθύνει το Ινστιτούτο και μεριμνά για την εν γένει οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία του, γ) συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, δ) καταρτίζει το πλαίσιο της ερευνητικής δραστηριότητας και καθορίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης, επιλογής και χρηματοδότησης ερευνητικών προγραμμάτων, ε) συντονίζει τις ερευνητικές δραστηριότητες και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εύρυθμη λειτουργία τους, στ) μεριμνά για την κατάρτιση του προϋπολογισμού, του απολογισμού και του ισολογισμού και την υποβολή τους για έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζ) αναζητεί πηγές χρηματοδότησης και ενεργεί κάθε πράξη που είναι απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων, η) αποδέχεται κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, θ) δίνει εντολή για την πληρωμή κάθε δαπάνης, ι) υπογράφει τις πράξεις πρόσληψης του κάθε είδους προσωπικού του Ινστιτούτου, ια) προΐσταται του προσωπικού του Ινστιτούτου και ιβ) μετέχει στη διενέργεια προγραμμάτων του Ινστιτούτου με ιδιαίτερη σύμβαση Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου μπορεί με απόφασή του να παρέχει γενική ή ειδική εξουσιοδότηση εκπροσώπησης του Ινστιτούτου είτε στον αναπληρωτή διευθυντή, είτε σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε σε ερευνητές ή υπαλλήλους του Ινστιτούτου Ομοίως ο διευθυντής μπορεί να μεταβιβάζει ορισμένες αρμοδιότητές του στον αναπληρωτή διευθυντή ή σε υπαλλήλους του Ινστιτούτου. 5 Ο αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ή Ερευνητής του Ινστιτούτου, που διορίζεται, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 Ο αναπληρωτής διευθυντής αναπληρώνει το διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του και ασκεί όσες αρμοδιότητες ανατίθενται σ’ αυτόν με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ή με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διευθυντή του Ινστιτούτου. 6 Οι αποδοχές του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή του Ινστιτούτου ορίζονται ως εξής α) για το διευθυντή το πενήντα στα εκατό (50%) των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής του θέσης, β) για τον αναπληρωτή διευθυντή το ενενήντα στα εκατό (90%) των αποδοχών του διευθυντή, γ) αν ο διευθυντής είναι ομότιμος καθηγητής, το 50% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών της οργανικής θέσης καθηγητή. 4 1 Το άρθρο 4, με τον τίτλο «Επιστημονικό συμβούλιο», του Π.Δ. 272/1989 καταργείται. 2 Όπου στις διατάξεις του Π.Δ. 272/1989 αναφέρεται ο όρος «Επιστημονικό συμβούλιο», νοείται εφεξής το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου. 5 Στη θέση του καταργηθέντος άρθρου 4 του Π.Δ. 272/1989 προστίθεται ταυτάριθμο άρθρο, το οποίο έχει ως εξής « 4 συμμετοχής 1 Στο Ινστιτούτο συμμετέχει κατά την έννοια της περίπτωσης δ­ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ. Α­) ο τομέας Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. 2 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, τα Πανεπιστήμια και οι άλλοι φορείς του δημόσιου τομέα δύνανται να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τεκμηρίωσης και στις επιστημονικές μελέτες του Ινστιτούτου, ύστερα από σχετικό αίτημά τους. 3 Για την παροχή των παραπάνω στοιχείων από το Ινστιτούτο μπορεί κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου να καταβάλλεται αποζημίωση ή αμοιβή, η οποία καθορίζεται με απόφασή του .
6.  
  Το άρθρο 5, με τον τίτλο «Διάρθρωση», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 5 υπηρεσιών 1 Οι υπηρεσίες του Ινστιτούτου διαρθρώνονται ως ακολούθως 1 Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων. 2 Υπηρεσία Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης. 3 Γραμματεία. 2 Οι αρμοδιότητες που ασκεί κάθε μία από τι υπηρεσιακές αυτές μονάδες είναι οι εξής 1 Η Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων παρέχει υποστήριξη για την εκπόνηση και διεξαγωγή ερευνών, μελετών και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε θέματα κοινωνικής προστασίας, μεριμνά για τη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου και συλλέγει τα αναγκαία νομολογιακά και λοιπά συγκριτικά στοιχεία για την εκτέλεση και αξιολόγηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων Μεριμνά για την έκδοση δημοσιεύσεων και λοιπών εντύπων του Ινστιτούτου και τη συγκρότηση και συστηματική ενημέρωση του αρχείου. 2 Η Υπηρεσία Προσωπικού και Οικονομικής Διαχείρισης χειρίζεται τα θέματα πρόσληψης και εν γένει υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού, καθώς και τα θέματα μετακίνησής του στο εσωτερικό και στο εξωτερικό Χειρίζεται επίσης τα θέματα κατάρτισης, έγκρισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού, την εκκαθάριση των αποδοχών και γενικότερα αποζημιώσεων του προσωπικού, την εκκαθάριση των δαπανών, την είσπραξη των εσόδων και την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εξόδων. 3 Η γραμματεία μεριμνά για τη διοικητική εξυπηρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου, του διευθυντή και του αναπληρωτή διευθυντή, για τη διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων και γενικά για τους χώρους και τον εξοπλισμό του Ινστιτούτου. 3 Η εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ινστιτούτου σε επί μέρους μονάδες καθορίζεται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας .
7.  
  Το άρθρο 6, με τον τίτλο «Επιστημονικό προσωπικό», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 6 διοίκησης και επιστημονικό προσωπικό 1 Το προσωπικό διοίκησης του Ινστιτούτου αποτελείται από τον διευθυντή και τον αναπληρωτή διευθυντή. 2 Το Επιστημονικό προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από α) τακτικούς ερευνητές που είναι μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, β) έκτακτους ερευνητές που είναι μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. ή επιστήμονες εκτός Α.Ε.Ι., γ) επιστημονικούς συνεργάτες που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος και δ) μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. 3 Ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού διοίκησης είναι μία (1) θέση διευθυντή και μία (1) θέση αναπληρωτή διευθυντή Ο αριθμός των θέσεων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου ορίζεται κατά κατηγορία ως εξής α) πέντε (5) θέσεις τακτικών ερευνητών, β) πέντε (5) θέσεις έκτακτων ερευνητών, γ) τρεις (3) θέσεις επιστημονικών συνεργατών και δ) πέντε (5) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών. 4 Το προσωπικό διοίκησης ασχολείται με τη διοίκηση του Ινστιτούτου Το επιστημονικό προσωπικό απασχολείται στην Υπηρεσία Στήριξης Ερευνών και Εκδόσεων, συμβάλλοντας στη βασική έρευνα για τη δημιουργία υλικού τεκμηρίωσης και παρέχοντας συνδρομή για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων και των λοιπών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. 5 Το επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου Στη σύμβαση εργασίας ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και οι υποχρεώσεις του προσλαμβανόμενου και στη σύμβαση έργου η συνολική αμοιβή, ο τρόπος της καταβολής της και οι λοιποί όροι εκτέλεσης του έργου Το περιεχόμενο των παραπάνω συμβάσεων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. 6 Η αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στα ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνει να εκτελέσει ή διευθύνει το Ινστιτούτο καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .
8.  
  Το άρθρο 7, με τον τίτλο «Λοιπό προσωπικό», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 7 προσωπικό 1 Το λοιπό προσωπικό του Ινστιτούτου αποτελείται από το ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό και το βοηθητικό προσωπικό. 2 Ο αριθμός των θέσεων του παραπάνω προσωπικού ορίζεται κατά κατηγορία ως εξής α) τρεις (3) θέσεις ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού, β) πέντε (5) θέσεις του διοικητικού προσωπικού και γ) δύο (2) θέσεις βοηθητικού προσωπικού. 3 Το ειδικό επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό απασχολείται με την εκτέλεση επιστημονικών και τεχνικών εργασιών υποδομής και λειτουργίας του Ινστιτούτου, την υποστήριξη των ερευνητικών προγραμμάτων, την τεκμηρίωση των ερευνών και των υποθέσεων και την ενημέρωση της βιβλιοθήκης του Ινστιτούτου Το διοικητικό προσωπικό ασχολείται με τη βιβλιοθήκη, την αρχειοθέτηση και τη διεκπεραίωση των διοικητικών και οικονομικών εργασιών του Ινστιτούτου Το βοηθητικό προσωπικό ασχολείται με τις τρέχουσες βοηθητικές εργασίες του Ινστιτούτου. 4 Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων του ειδικού επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως α) διδακτορικό δίπλωμα ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή μεταπτυχιακή εξειδίκευση σε ερευνητικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, που έχουν συνάφεια με την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα του Ινστιτούτου ή με τον προγραμματισμό και τη λειτουργία ηλεκτρονικών υπολογιστών, β) εμπειρία στις παραπάνω επιστημονικές ή τεχνικές δραστηριότητες, η οποία αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 5 Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων του διοικητικού προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως 1 Για τις θέσεις προσωπικού πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) (ι) Πτυχίο ή δίπλωμα νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή διοίκησης επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμο προς το πιο πάνω πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, (ιι) η γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών από τις εξής Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική ή Ιταλική που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση. 2 Για τις θέσεις προσωπικού τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) (ι) Πτυχίο ή δίπλωμα διοίκησης επιχειρήσεων ή λογιστικής ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ ή ισότιμων σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, (ιι) η γνώση μιας ή περισσοτέρων γλωσσών από τις εξής Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική ή Ιταλική που αποδεικνύεται από σχετικές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή με ειδική εξέταση. 3 Για τις θέσεις προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) (ι) απολυτήριο γενικού λυκείου ή εξατάξιου γυμνασίου ή απολυτήριο τεχνικού - επαγγελματικού λυκείου του τμήματος υπαλλήλων γραφείου (διοίκησης) ή λογιστηρίου, (ιι) οι προσλαμβανόμενοι σε θέσεις γραμματέων, πρέπει να γνωρίζουν άριστα μια ή περισσότερες γλώσσες από τις εξής Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ρωσική ή Ιταλική, που διαπιστώνεται με ειδική εξέταση. 6 Τα προσόντα που απαιτούνται για την πλήρωση των θέσεων του βοηθητικού προσωπικού ορίζονται ως ακολούθως Απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή δημοτικού ή ειδικότητα ή εμπειρία που ορίζεται με την προκήρυξη και αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση ή με ειδική εξέταση. 7 Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με αποφάσεις του να καθορίζει και άλλα προσόντα, επί πλέον των προβλεπομένων από τις προηγούμενες παραγράφους, ανάλογα την ειδικότητα και την ειδίκευση που απαιτούν οι ανάγκες του Ινστιτούτου. 8 Το προσωπικό του παρόντος άρθρου προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Στη σύμβαση εργασίας ορίζονται οι μηνιαίες αποδοχές και οι υποχρεώσεις των εργαζομένων Το περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου, ύστερα από εισήγηση του διευθυντή. 9 Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού γίνεται ύστερα από προκήρυξη των σχετικών θέσεων, η οποία δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της Αθήνας Στην προκήρυξη αναφέρονται η κατηγορία της θέσης, η ειδικότητα και τα ειδικότερα προσόντα της προς πλήρωση θέσης .
9.  
  Μετά το άρθρο 10 του Προεδρικού Διατάγματος 272/1989 (ΦΕΚ 129Α) προστίθεται νέο άρθρο 10Α που έχει ως ακολούθως: 10Α λειτουργίας - Πηγές χρηματοδότησης Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Ινστιτούτου εκτιμάται στο ποσό των δρχ. 100.000.000 το οποίο αναλύεται ως εξής 1 Αποδοχές επιστημονικού προσωπικού 70.000.000 δρχ. 2 Αποδοχές διοικητικού προσωπικού 20.000.000 δρχ. 3 Αμοιβές τρίτων 1.000.000 δρχ. 4 Μετακινήσεις 3.000.000 δρχ. 5 Λειτουργικές δαπάνες 6.000.000 δρχ Σύνολο 100.000.000 δρχ Το κόστος της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής εκτιμάται στο ποσό των 10.000.000 δρχ. και αναλύεται ως εξής 1 Αγορά επίπλων 3.000.000 δρχ. 2 Προμήθεια βιβλίων 3.000.000 δρχ. 3 Αγορά εξοπλισμού 4.000.000 δρχ Το κόστος της λειτουργίας και της υλικοτεχνικής υποδομής του Ινστιτούτου θα αντιμετωπίζεται από πραγματοποιούμενα ίδια έσοδα του Ινστιτούτου .
10.  
  Το άρθρο 11, με τον τίτλο «Προμήθειες - Εκτελέσεις εργασιών», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 11 - Εκτελέσεις εργασιών 1 Οι προμήθειες αναλώσιμων ή μη υλικών, οργάνων, μηχανημάτων, επίπλων και σκευών, εργαστηριακού εξοπλισμού και βιβλίων και η εκτέλεση εργασιών οποιουδήποτε είδους που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των ερευνητικών προγραμμάτων, πραγματοποιούνται με εντολή του διευθυντή του Ινστιτούτου ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2 Προμήθειες ή εκτελέσεις έργων ή εργασιών δαπάνης ποσού α) μέχρι 2.000.000 δραχμές η κάθε μία γίνονται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά, β) από 2.000.000 έως 6.000.000 δραχμές γίνονται με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και πλήρη αιτιολόγηση της επιλογής, η οποία κοινοποιείται στο Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση που δεν επιλέγεται ο μειοδότης, και γ) από 6.000.001 δραχμές και άνω με υποβολή γραπτών προσφορών, οι οποίες αξιολογούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του γενικού διευθυντή του Ινστιτούτου .
11.  
  Μετά το άρθρο 12 του Προεδρικού Διατάγματος 272/1989 προστίθεται νέο άρθρο 12Α, που έχει ως ακολούθως: 12Α λειτουργίας Το Ινστιτούτο θα λειτουργήσει τουλάχιστον για είκοσι (20) έτη, αρχόμενα από την ημερομηνία της ίδρυσής του, μετά την πάροδο των οποίων είναι δυνατό να επανεξεταστεί η σκοπιμότητα συνέχισης της λειτουργίας του
12.  
  Το άρθρο 13, με τον τίτλο «Οικονομικός έλεγχος», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 13 διαχείριση 1 Τα έσοδα του Ινστιτούτου από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχονται, κατατίθενται σε λογαριασμό Τράπεζας και η ανάληψη και διάθεσή τους γίνεται με ειδική εντολή του διευθυντή ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν υπαλλήλου του Ινστιτούτου. 2 Η οικονομική διαχείριση του Ινστιτούτου περιλαμβάνει ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ιδίου έτους Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος και παρατείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους. 3 Ο ετήσιος ισολογισμός του Ινστιτούτου καταρτίζεται με τη λήξη του οικονομικού έτους και συνοδεύεται από λεπτομερή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τη διαχείριση και την οικονομική απόδοση των δραστηριοτήτων του κατά το οικονομικό έτος, καθώς και τις προβλέψεις για το μέλλον. 4 Με τη λήξη του οικονομικού έτους καταρτίζεται ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για το επόμενο έτος. 5 Ο ετήσιος τακτικός έλεγχος των οικονομικών του Ινστιτούτου γίνεται από ορκωτό ελεγκτή τον οποίο ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Π.Δ. 226/1992 (Α­ 120) Ο ορκωτός ελεγκτής υποβάλλει το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου, την έκθεση ελέγχου του στο Διοικητικό Συμβούλιο και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 6 Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να ζητήσει οποτεδήποτε έκτακτους ελέγχους της οικονομικής διαχείρισης του Ινστιτούτου, που διενεργούνται στην περίπτωση αυτή από Επιθεωρητές του Υπουργείου Οικονομικών. 7 Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Ινστιτούτου .
13.  
  Μετά το άρθρο 13 του προεδρικού διατάγματος 272/1989 προστίθεται νέο άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως ακολούθως: 13Α - Στοιχεία 1 Το Ινστιτούτο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία και στοιχεία 1 Βιβλίο πρωτοκόλλου αλληλογραφίας. 2 Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου. 3 Βιβλίο Λογιστικής παρακολούθησης στο οποίο καταχωρούνται με χρονολογική σειρά και με λογιστική τάξη όλα τα έσοδα και έξοδα του Ινστιτούτου που πραγματοποιούνται στη διάρκεια της χρήσης. 4 Στελέχη αριθμημένων διπλοτύπων αποδείξεων είσπραξης και ενταλμάτων πληρωμής θεωρημένα από το διευθυντή του Ινστιτούτου ή τον προϊστάμενο της Υπηρεσίας Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού. 2 Το Ινστιτούτο, εκτός από τα παραπάνω βιβλία και στοιχεία, τηρεί και όποια άλλα κρίνονται αναγκαία ή προβλέπονται από ειδικές διατάξεις. 3 Όλα τα βιβλία και στοιχεία μπορούν να τηρούνται μηχανογραφικά κατά τις εκάστοτε τεχνικές δυνατότητες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .
14.  
  Η παράγραφος 1 του άρθρου 14, με τον τίτλο «Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως εξής:«
15.  
  Το άρθρο 16, με τον τίτλο «Μεταβατικές διατάξεις», του Π.Δ. 272/1989 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Άρθρο 16 Μεταβατικές διατάξεις.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 17 παρ. 2, 3, 9 και 10 του Ν. 2083/1992 «Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ.Α­), β) του άρθρου 29Α­ του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137 τ.Α­) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α­) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38 τ.Α­).
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006Α/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922 τ.Β­).
 • Την εισήγηση του Τομέα Δημοσίου Δικαίου του Τμήματος Νομικής (συνεδρίαση της 20ης Σεπτεμβρίου 1995), την πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νομικής με ειδική σύνθεση (συνεδρίαση 11.10.1995) και την εισήγηση της Συγκλήτου (συνεδρίαση 21.10.1995) του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Το γεγονός ότι το Διαπανεπιστημιακό Συμβούλιο Έρευνας δεν διατύπωσε τη γνώμη του, αν και του ζητήθηκε με το έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αρ. Β7/289/5.6.1996 και ότι έχει παρέλθει άπρακτος η προθεσμία του άρθρου 50 παρ. 3 του Ν. 1268/1982, (ΦΕΚ 87 τ.Α­) η οποία εφαρμόζεται και για την ίδρυση Ε.Π.Ι., σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 17 του άρθρου 28 του Ν. 2083/1992 (ΦΕΚ 159 τ.Α­).
 • Το γεγονός ότι κατά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Π.Ι., ποσό 500.000 δρχ. καταβάλλεται εφάπαξ από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και θα βαρύνει τον Φ. 19-250 και ΚΑΕ 2529.
 • Τις αριθμ. 478/1996 και 267/1998 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Title Ref.Number Date
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Β1/738 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Β1_738 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Εκσυγχρονισμός του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και άλλες διατάξεις. 1993/2158 1993
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1989/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/272 1989
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/272 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/272 1989
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label