Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της αριθμ. 97/80/Ε.Κ. Απόφασης της Επιτροπής .

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που ρυθμίζουν τις στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1996 (Ε.Ε. Αρ. L 78 της 28/3/96 σελ.27) και εκτέλεση της Απόφασης αριθ. 97/80/Ε.Κ. της Επιτροπής (Ε.Ε. Αρ. L 24 της 25/1/97 σελ. 26).
Άρθρο 2 "(Άρθρο 1 Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.) Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας :"
1.  
  Οργανώνει και συντονίζει τις έρευνες που πραγματοποιούνται στις ερευνητικές μονάδες που λειτουργούν στη Χώρα και που ορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα στοιχεία των ερευνών που καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. Διαβιβάζει στην Επιτροπή τα αποτελέσματα ανά μήνα, έτος και τριετία.
2.  
  Οργανώνει και συντονίζει τις καταγραφές για την παραγωγή και χρησιμοποίηση του γάλακτος στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε ετήσια βάση που καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 96/16/Ε.Κ., συγκεντρώνει και επεξεργάζεται τα εν λόγω στοιχεία των καταγραφών.
3.  
  Αρμόδια Αρχή για τη διενέργεια των ερευνών που περιλαμβάνονται στα σημεία 1 και 2 του παρόντος ορίζονται οι Διευθύνσεις Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Έργο των Διευθύνσεων Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης είναι η καταγραφή των ερευνητικών μονάδων, η συμπλήρωση των σχετικών με τις έρευνες ερωτηματολογίων, ο έλεγχος των χορηγουμένων στοιχείων, η ετήσια καταγραφή της παραγωγής του γάλακτος και της χρησιμοποίησής του στο Νομό και η αποστολή των παραπάνω ερωτηματολογίων στο Υπουργείο Γεωργίας για επεξεργασία και παραγωγή στοιχείων σε επίπεδο Χώρας.
4.  
  Με την συναίνεση της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στοιχεία προερχόμενα από άλλες επίσημες πηγές.
Άρθρο 3 "(Άρθρο 2 της Οδηγίας) Πεδίο εφαρμογής Οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος σημείο 1 αφορούν:"
1.  
  τις γεωργικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που αγοράζουν πλήρες γάλα - και ενδεχομένως γαλακτοκομικά προϊόντα - είτε απευθείας από γεωργικές εκμεταλλεύσεις είτε από τις επιχειρήσεις του σημείου 2, με σκοπό τη μεταποίησή τους σε γαλακτοκομικά προϊόντα
2.  
  τις επιχειρήσεις που συλλέγουν γάλα ή κρέμα γάλακτος για να τα διαθέσουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει χωρίς επεξεργασία ή μεταποίηση στις επιχειρήσεις του σημείου 1. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για τον αποκλεισμό στο μέτρο του δυνατού των διπλών εγγραφών κατά την υποβολή των αποτελεσμάτων.
Άρθρο 4 "(Άρθρο 3 Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.)"
1.  
  Κατά την έννοια του παρόντος διατάγματος ως γάλα θεωρείται, το γάλα αγελάδας, προβάτου, αιγός και βουβάλου. Οι μηνιαίες έρευνες που προβλέπονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος, περιορίζονται στο γάλα αγελάδας και στα προϊόντα που παρασκευάζονται αποκλειστικά από αγελαδινό γάλα.
2.  
  Ο κατάλογος των γαλακτοκομικών προϊόντων του Παραρτήματος Ι, τα οποία αφορούν οι έρευνες καταρτίζεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 96/16/Ε.Κ. Ο κατάλογος αυτός μπορεί να τροποποιηθεί σύμφωνα με την ίδια διαδικασία.
3.  
  Οι ενιαίοι ορισμοί που πρέπει να εφαρμόζονται για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θεσπίζονται σύμφωνα με διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 96/16/ΕΚ
Άρθρο 5 "(Άρθρο 4 της Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.)"
1.  
  Οι έρευνες που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 1 του παρόντος σχεδιάζονται έτσι ώστε να καθίστανται δυνατή τουλάχιστον η ανακοίνωση των στοιχείων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ) κατωτέρω. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας με βάση τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του παρόντος καταρτίζει ερωτηματολόγια συγκέντρωσης στοιχείων που συμπληρώνονται από τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις και γεωργικές εκμεταλλεύσεις, έτσι ώστε να αποφεύγονται διπλές εγγραφές. Τα στοιχεία αφορούν :.
 1. ανά μήνα :
 2. 1) Την ποσότητα, την περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του συλλεγομένου γάλακτος και κρέμας γάλακτος, καθώς και την περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες του συλλεγομένου αγελαδινού γάλακτος.
 3. 2) Την ποσότητα ορισμένων νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και μπορούν να διατεθούν για παράδοση, καθώς και την ποσότητα ορισμένων παραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων.
 4. ανά έτος :
 5. 1) την ποσότητα του γάλακτος και της κρέμας γάλακτος που είναι διαθέσιμα, καθώς και την περιεκτικότητά τους σε λιπαρές ουσίες και σε πρωτεΐνες 2) την ποσότητα νωπών γαλακτοκομικών προϊόντων που υπέστησαν επεξεργασία και μπορούν να διατεθούν για παράδοση, καθώς και των άλλων παραχθέντων γαλακτοκομικών προϊόντων, κατανεμημένων ανά είδος 3)τη χρησιμοποίηση πρώτων υλών υπό μορφή πλήρους γάλακτος και αποκορυφωμένου γάλακτος, καθώς και την ποσότητα λιπαρών ουσιών που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων
 6. ανά τριετία (με αφετηρία την 31η Δεκεμβρίου 1997) τον αριθμό των μονάδων έρευνας του άρθρου 3 του παρόντος ανά ορισμένες τάξεις μεγέθους
2.  
  Προκειμένου να εξετασθεί, τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος της Οδηγίας, η δυνατότητα διεύρυνσης των ετήσιων στατιστικών πληροφοριών που αναφέρονται στο στοιχείο β), ώστε να περιλάβουν την περιεκτικότητα των κυρίων γαλακτοκομικών προϊόντων σε πρωτεΐνες, η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, προβαίνει σε δοκιμαστικές καταγραφές ή μελέτες προς επίτευξη του στόχου αυτού. Σχετικό πρόγραμμα εργασιών για το έτος 1997 εμφαίνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος διατάγματος. Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας ανακοινώνει ετησίως στην Επιτροπή έκθεση για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, καθώς και τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία στον τομέα αυτό μαζί με τα απαιτούμενα στοιχεία για την ερμηνεία τους.
Άρθρο 6 "(Άρθρο 5 της Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.)"
1.  
  Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου, οι έρευνες του άρθρου 2 σημείο 1 του παρόντος διενεργούνται με την μορφή εξαντλητικών ερευνών στα γαλακτοκομεία που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 95% της ποσότητας του αγελαδινού γάλακτος που συγκεντρώθηκε από τη Χώρα, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση βάσει αντιπροσωπευτικών δειγμάτων ή άλλων πηγών
2.  
  Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει πλήρη και ικανοποιητικής ακρίβειας αποτελέσματα. Ανακοινώνει στην Επιτροπή υπό μορφή μεθοδολογικής έκθεσης όλες τις πληροφορίες που επιτρέπουν να εκτιμηθεί η ακρίβεια των διαβιβασθέντων αποτελεσμάτων και ιδίως.
 1. τα χρησιμοποιηθέντα ερωτηματολόγια
 2. τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν για να αποφευχθούν οι διπλές εγγραφές
 3. τις μεθόδους μεταφοράς στους κοινοτικούς πίνακες τωνστοιχείων που συγκεντρώθηκαν με βοήθεια ερωτηματολογίων
Άρθρο 7 "(Άρθρο 6 της Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.)"
1.  
  Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας διαβιβάζει με τα υποδείγματα των πινάκων του Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος τα αποτελέσματα που αναφέρονται στην παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων που χαρακτηρίζονται εμπιστευτικά δυνάμει της κειμένης νομοθεσίας ή των κανόνων που εφαρμόζονται σε θέματα στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (Ευρατομ ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 1990, σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων, πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο. (Ε.Ε. L151/90).
2.  
  Η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας διαβιβάζει το ταχύτερο δυνατόν στην Επιτροπή, μετά την ανακεφαλαίωση των στοιχείων και το αργότερο :
 1. 45 ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, τα μηνιαία αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος
 2. τον Ιούνιο του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς :
 3. • τα ετήσια αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος • την έκθεση εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 του παρόντος
 4. το Σεπτέμβριο του έτους που ακολουθεί το έτος της ημερομηνίας αναφοράς, τα αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 2 σημείο 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος
3.  
  Η Επιτροπή ανακοινώνει το σύνολο των αποτελεσμάτων στις αρμόδιες αρχές των Κρατών Μελών
Άρθρο Άρθρο8
1.  
  Οι Διευθύνσεις Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζουν τα συμπληρωμένα από τις γαλακτοκομικές επιχειρήσεις ερωτηματολόγια στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Γεωργίας για έλεγχο και μηχανογραφική επεξεργασία για την παραγωγή στοιχείων σε επίπεδο χώρας το αργότερο : α. 15 ημέρες μετά το τέλος του μήνα αναφοράς τα μηνιαία αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχεία α) του παρόντος β. Τον Απρίλιο του έτους που ακολουθεί το έτος αναφοράς τα ετήσια αποτελέσματα που αναφέρονται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) του παρόντος. γ. Τον Ιούνιο του έτουςπου ακολουθεί το έτος αναφοράς τα αποτελέσματα πουαναφέρονται στοάρθρο 2 σημείο 2 και στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος.
Άρθρο Άρθρο9
1.  
Παραρτήματα Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος διατάγματος και έχουν ως εξής : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Κωδικός των προϊόντων Περιγραφή των προϊόντων 1 Νωπά προϊόντα 11 Γάλα κατανάλωσης 111 Ακατέργαστο γάλα 112 Πλήρες γάλαΠαστεριωμένοΑποστειρωμένοΥπερπαστεριωμένο 113 Γάλα ημιαποκορυφωμένοΠαστεριωμένοΑποστειρωμένοΥπερπαστεριωμένο 114 Γάλα αποκορυφωμένοΠαστεριωμένοΑποστειρωμένοΥπερπαστεριωμένο 12 Βουτυρόγαλα 13 Κρέμα γάλακτος Περιεκτικότητας κατά βάρος σε λιπαρές ουσίες : 131 Μικρότερης ή ίσης με 29% 132 Μεγαλύτερης από 29% 14 Οξινισθέντα γάλατα (Γιαούρτια, γιαούρτια για ρόφημα και άλλα)Με πρόσθεταΧωρίς πρόσθετα 15 Ροφήματα με βάση το γάλα ΄ 16 Αλλα νωπά προϊόντα (Ζελέ γάλακτος και άλλα) 2 Μεταποιημένα προϊόντα 21 Συμπυκνωμένο γάλαΜη ζαχαρούχοΖαχαρούχο 22 Γαλακτοκομικά προϊόντα σε σκόνηΚρέμα γάλακτος σε σκόνηΠλήρες γάλα σε σκόνηΓάλα μερικώς αποκορυφωμένο σε σκόνηΓάλα αποκορυφωμένο σε σκόνηΒουτυρόγαλα σε σκόνηΆλλα προϊόντα σε σκόνη 23 Βούτυρο και λοιπά γαλακτοκομικά προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίεςΒούτυροΛειωμένο βούτυρο και βουτυρέλαιοΆλλα γαλακτοκομικά προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίες 24 ΤυρίΤυρί, ανάλογα με τον τύπο του γάλακτος:Τυρί από αγελαδινό γάλα (καθαρό)Τυρί από πρόβειο γάλα (καθαρό)Τυρί από κατσικίσιο γάλα (καθαρό)Άλλα [μείγματα και τυρί από βουβαλίσιο γάλα (καθαρό)] 242 Τυρί (από κάθε είδος γάλακτος) ανά κατηγορίαΜαλακόΗμιμαλακόΗμίσκληροΣκληρόΠολύ σκληρόΝωπό τυρί 25 Λειωμένο τυρί 26 Καζείνη και καζεϊνικά άλατα 27 Ορός γάλακτος (σύνολο)Ορός γάλακτος που παραδίδεται σε υγρή κατάστασηΟρός γάλακτος που παραδίδεται σε συμπυκνωμένη κατάστασηΟρός γάλακτος σε σκόνη και σε τεμάχιαΓαλακτοζάχαροΓαλακτοαλβουμίνη28 Άλλα μεταποιημένα προϊόντα ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (11) Γάλα κατανάλωσης : ακατέργαστο γάλα, πλήρες γάλα, ημιαποκορυφωμένο γάλα και αποκορυφωμένο γάλα που δεν περιέχει κανένα πρόσθετο. - Αφορά αποκλειστικά το γάλα που προορίζεται άμεσα για κατανάλωση, καταρχήν σε συσκευασίες των δύο λίτρων ή μικρότερες. - Περιλαμβάνει επίσης το βιταμινούχο γάλα. Ακατέργαστο γάλα (111) : γάλα που παράγεται από την έκκριση του μαστικού αδένα (μαστού) μιας ή περισσοτέρων αγελάδων, προβατινών, κατσικών ή βουβαλίδων και το οποίο δεν έχει θερμανθεί σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40° C ούτε έχει υποστεί επεξεργασία ισοδύναμου αποτελέσματος [οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 268 της 14.9.1992, σ. 3)]. Πλήρες γάλα (112) : γάλα που έχει υποστεί, σε επιχείρηση όπου γίνεται επεξεργασία γάλακτος, τουλάχιστον μία επεξεργασία με θερμότητα ή άλλη επιτρεπόμενη επεξεργασία ισοδύναμου αποτελέσματος και του οποίου η φυσική περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες είναι ίση ή μεγαλύτερη του 3,50% ή του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ανήλθε σε τουλάχιστον 3,50% [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ.1411/71 του Συμβουλίου (Ε.Ε. αριθ L 148 της 3.7.1971, σ.4)]. - Περιλαμβάνει επίσης τα σουηδικά γάλατα κατανάλωσης που φέρουν την ονομασία Gammaldags mjlφk και Standardmjφlk και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ανέρχεται αντίστοιχα σε 4,2% και 3%. Ημιαποκορυφωμένο γάλα (113): γάλα που έχει υποστεί, σε επιχείρηση όπου γίνεται επεξεργασία γάλακτος, τουλάχιστον μία επεξεργασία με θερμότητα ή άλλη επιτρεπόμενη επεξεργασία ισοδύναμου αποτελέσματος και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ανήλθε σε 1,50% κατ’ ελάχιστο και 1,80% κατά μέγιστο όριο [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1411/71 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 148 της 3.7.1971, σ. 4)]. - Περιλαμβάνει επίσης το φινλανδικό γάλα κατανάλωσης που φέρει την ονομασία ykkφsmaitο ettans mjφlk και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ανέρχεται σε 1%. - Περιλαμβάνει επίσης τα σουηδικά γάλατα κατανάλωσης που φέρουν την ονομασία Εkοlοgisk mjοlk και Μellanmjφlk και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ανέρχεται αντίστοιχα σε 2 και 1,5%. - Περιλαμβάνει επίσης το αυστριακό γάλα κατανάλωσης του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος είναι μεταξύ 2 και 2,5%. Αποκορυφωμένο γάλα (114) : γάλα που έχει υποστεί, σε επιχείρηση όπου γίνεται επεξεργασία γάλακτος, τουλάχιστον μία επεξεργασία με θερμότητα ή άλλη επιτρεπόμενη επεξεργασία ισοδύναμου αποτελέσματος και του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες ανήλθε σε 0,30% κατά μέγιστο όριο [κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1411/71 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 148 της 3.7.1971, σ. 4)]. - Περιλαμβάνει επίσης τα σουηδικά γάλατα κατανάλωσης που φέρουν την ονομασία Lattmjφlk και Μinimjφlk και των οποίων η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ανέρχεται αντίστοιχα σε 0,5 και 0,07%. - Περιλαμβάνει επίσης το αυστριακό γάλα κατανάλωσης του οποίου η περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ανέρχεται σε 0,5%. Παστεριωμένο γάλα : το παστεριωμένο γάλα πρέπει να έχει παραχθεί με επεξεργασία σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον σε 71,7°C για 15 δευτερόλεπτα ή άλλο ισοδύναμο συνδυασμό) ή με μέθοδο παστερίωσης κατά την οποία χρησιμοποιούνται διάφοροι συνδυασμοί χρόνου θέρμανσης και θερμοκρασία για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος [οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 268 της 14.9.1992, σ. 24)]. Αποστειρωμένο γάλα : το αποστειρωμένο γάλα πρέπει: - να έχει θερμανθεί και αποστειρωθεί σε ερμητικά κλειστές συσκευασίες ή δοχεία, ενώ ο μηχανισμός κλεισίματος παραμένει ανέπαφος. - σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, να έχει τέτοια ικανότητα διατήρησης ώστε να μην είναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή καμία απολύτως αλλοίωση μετά από παραμονή 15 ημερών σε κλειστή συσκευασία σε θερμοκρασία + 30 °C [οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 268 της 14.9.1992, σ. 25)]. Υπερπαστεριωμένο γάλα : το υπερπαστεριωμένο (ή UΗΤ) γάλα πρέπει να έχει παραχθεί εφαρμόζοντας στο ακατέργαστο γάλα μία μέθοδο θέρμανσης σε συνεχή ροή υπό υψηλή θερμοκρασία για σύντομο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον + 135 °C για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο) [οδηγία 92/46/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 268 της 14.9.1992, σ. 24)]. - Τα κράτη μέλη που δεν κάνουν διάκριση μεταξύ αποστειρωμένου και υπερπαστεριωμένου γάλακτος μπορούν να τα ομαδοποιήσουν. ΒΟΥΤΥΤΟΓΑΛΑ (12) Βουτυρόγαλα : υπολειμματικό προϊόν (ακόμη και όξινο ή οξινισθέν) της μετατροπής (συνεχές κτύπημα ή βουτυροποίηση και διαχωρισμό των στερεών λιπών) γάλακτος ή κρέμας γάλακτος σε βούτυρο. - Το βουτυρόγαλα με πρόσθετο πρέπει να περιλαμβάνεται στα ροφήματα με βάση το γάλα. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (13) Κρέμα γάλακτος : λιπαρή μεμβράνη που σχηματίζεται φυσικά στην επιφάνεια του γάλακτος με αργή συσσωμάτωση λιποσφαιρίων που σχηματίζουν γαλάκτωμα. Εάν αφαιρεθεί με αποκορύφωση της επιφάνειας του γάλακτος ή εξαχθεί με φυγοκέντριση του γάλακτος σε διαχωριστή κρέμας γάλακτος αποκτά, εκτός των άλλων συστατικών του γάλακτος, σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες (που υπερβαίνει συνήθως το 10% του βάρους του προϊόντος). Κρέμα γάλακτος (13) : κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία και διατίθεται για παράδοση εκτός των γαλακτοκομείων (ανθρώπινη κατανάλωση, πρώτες ύλες για παρασκευαστές σοκολάτας, παγωτών κ.λπ.). Δεν περιλαμβάνεται η ενδιάμεση παραγωγή που προορίζεται για την παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων, όπως και για τις άλλες κλάσεις. Κρέμα γάλακτος με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μικρότερη ή ίση του 29% (131). Κρέμα γάλακτος με κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες μεγαλύτερη του 29% (132). - Πίνακας Α/Συλλεχθείσα ποσότητα : (σε ισοδύναμο γάλακτος) πρώτη ύλη που παραδίδεται στα γαλακτοκομεία από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. - Πίνακας Β/Διαθέσιμα : κρέμα που έχει διαχωριστεί στο αγρόκτημα και έχει παραδοθεί σε ένα γαλακτοκομείο. - Πίνακας Α/Παραγόμενα προϊόντα και Πίνακας Β/Χρήση : - είτε είναι παστεριωμένα, αποστειρωμένα ή υπερπαστεριωμένα - περιλαμβάνεται επίσης και η οξινισθείσα κρέμα - περιλαμβάνεται επίσης και η κρέμα σε κουτιά ή σε κονσέρβες. ΟΞΙΝΙΣΘΕΝΤΑ ΓΑΛΑΤΑ (14) Οξινισθέντα γάλατα : γαλακτοκομικά προϊόντα με pΗ μεταξύ 3,8 και 5,5. - Αφορά τα γιαούρτια, τα γιαούρτια για ρόφημα, τα παρασκευασμένα γιαούρτια, τα γάλατα τα οποία υπέστησαν, μετά τη ζύμωση, θερμική επεξεργασία και άλλα. - Περιλαμβάνει επίσης τα προϊόντα που έχουν ως βάση ή περιέχουν bifidus. Οξινισθέντα γάλατα με πρόσθετα (141) : τα ζαχαρούχα οξινισθέντα γάλατα πρέπει να περιλαμβάνονται στη θέση 142. Οξινισθέντα γάλατα χωρίς πρόσθετα (142) : περιλαμβάνει επίσης τα οξινισθέντα γάλατα με προσθήκη ζάχαρης ή / και γλυκαντικών. ΡΟΦΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΓΑΛΑ (15) Ροφήματα με βάση το γάλα : άλλα υγρά προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον κατά 50% γαλακτοκομικά προϊόντα, περιλαμβανομένων των προϊόντων με βάση τον ορό γάλακτος. - Περιλαμβάνει τα σοκολατούχα γάλατα, το βουτυρόγαλα με πρόσθετα ή αρωματισμένο κ.λπ. ΑΛΛΑΝΩΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (16) - Αφορά τα νωπά γαλακτοκομικά προϊόντα που δεν αναφέρονται αλλού, και κυρίως με επιδόρπια με βάση το γάλα (ζελέδες γάλακτος, γαλακτομπούρεκα, κρέμες, μους κ.λπ.) και το παγωτό-κρέμα (και παρόμοια προϊόντα) που παρασκευάζονται στις δηλούσες επιχειρήσεις. - Περιλαμβάνονται επίσης τα επιδόρπια σε κονσέρβα με βάση το γάλα. - Περιλαμβάνονται επίσης τα νωπά γεωργικά προϊόντα που συλλέγονται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς μεταποίηση (εκτός από συσκευασία). ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ ΓΑΛΑ (21) Συμπυκνωμένο γάλα : προϊόν που παράγεται με μερική αφυδάτωση μόνο του πλήρους, του ημιαποκορυφωμένου ή του αποκορυφωμένου γάλακτος. - Περιλαμβάνεται επίσης το γάλα εβαπορέ (θερμική επεξεργασία) και το συμπυκνωμένο γάλα (προσθήκη ζάχαρης). - Περιλαμβάνεται επίσης το συμπυκνωμένο γάλα που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του chοcοlate crumb, ξηρό προϊόν αποτελούμενο από γάλα, ζάχαρη και πάστα κακάο με την ακόλουθη σύσταση : - σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα : ανώτερη του 6,5% και κατώτερη του 11% - σε κακάο : ανώτερη του 6,5% και κατώτερη του 15% - σε σακχαρόζη (συμπεριλαμβανομένου του ιμβερτοποιημένου σακχάρου, εκφραζόμενου σε σακχαρόζη) : ανώτερη του 50% και κατώτερη του 60%. - σε μη λιπαρή ξηρή ύλη του γάλακτος : ανώτερη του 17% και κατώτερη του 30% - του ύδατος : ανώτερη του 0,5% και κατώτερη του 3,5%. Σύσταση σύμφωνα με το παράρτημα Ι του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 380/84 (ΕΕ αριθ. L 46 της 16.2.1984, σ. 26). ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (22) Γαλακτοκομικά προϊόντα σε σκόνη : προϊόν που παράγεται με αφυδάτωση της κρέμας γάλακτος, του πλήρους ημιαποκορυφωμένου ή αποκορυφωμένου γάλακτος, του βουτυρογάλακτος και του οξινισθέντος γάλακτος. - Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πρόσθετα στην πρώτη ύλη πριν την μετατροπή του προϊόντος σε σκόνη. - Περιλαμβάνεται, επίσης, το γάλα σε σκόνη που περιέχεται στις σκόνες για βρέφη και στις τροφές για ζώα, που παρασκευάζονται στα γαλακτοκομεία. Κρέμα γάλακτος σε σκόνη (221) : γάλα σε σκόνη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ίσης ή μεγαλύτερης του 42% κατά βάρος του προϊόντος. Πλήρες γάλα σε σκόνη (222) : γάλα σε σκόνη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ίσης ή μεγαλύτερης του 26% και μικρότερης του 42% κατά βάρος του προϊόντος. Γάλα μερικώς αποκορυφωμένο σε σκόνη (223) : γάλα σε σκόνη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος μεγαλύτερης του 1,5% και μικρότερης του 26% κατά βάρος του προϊόντος. Αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη (224) : γάλα σε σκόνη περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος 1,5% κατά βάρος του προϊόντος. Βουτυρόγαλα σε σκόνη (225) προϊόν σε σκόνη που παρασκευάζεται με βάση το βουτυρόγαλα. Άλλα προϊόντα σε σκόνη (226) : πηγμένο γάλα και κρέμα γάλακτος, κεφίρ και άλλα ζυμωμένα ή οξινισθέντα γάλατα και κρέμες γάλακτος, ακόμη και με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα ή με προσθήκη φρούτων ή κακάο, σε σκόνη. - Περιλαμβάνονται, επίσης, τα μείγματα κόνεων κρέμας γάλακτος, γάλακτος, βουτυρογάλακτος ή/και ορού γάλακτος. - Περιλαμβάνονται, επίσης, τα προϊόντα σε σκόνη που βασίζονται σε πρωτεΐνες. ΒΟΥΤΥΡΟ (23) Βούτυρο ολικό και άλλα προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίες (23) : περιλαμβάνει το βούτυρο, το λειωμένο βούτυρο και το βουτυρέλαιο, καθώς και τα άλλα προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίες, εκφρασμένα σε ισοδύναμο βούτυρο με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ίση με 82% κατά βάρος του προϊόντος. - Πίνακας Α : Δανία, περιλαμβάνει αποκλειστικά το βούτυρο (231). - Πίνακας Β : Στις θέσεις 231 (βούτυρο), 232 (λειωμένο βούτυρο και βουτυρέλαιο) και 233 (άλλα προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίες) πρέπει να αναφέρεται το πραγματικό βάρος. Μόνο η θέση 23 πρέπει να υποδεικνύεται σε ισοδύναμο βουτύρου. Βούτυρο (231) : προϊόν περιεκτικότητας σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος ίσης ή μεγαλύτερης του 80% αλλά μικρότερης του 90%, με 16% το πολύ νερό και με 2% κατ’ ανώτατο όριο ξηρές και μη λιπαρές ουσίες του γάλακτος. - Περιλαμβάνεται, επίσης, το βούτυρο που περιέχει πολύ μικρές ποσότητες φυτών, καρυκευμάτων, αρωμάτων κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι το προϊόν διατηρεί το χαρακτήρα του βουτύρου. Λειωμένο βούτυρο και βουτυρέλαιο (232) : Λειωμένο βούτυρο : το λειωμένο βούτυρο έχει περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος μεγαλύτερη του 85% κατά βάρος του προϊόντος. Πρόκειται για ονομασία η οποία, εκτός του λειωμένου βουτύρου αυτού καθαυτό, καλύπτει ορισμένα άλλα παρόμοια αφυδατωμένα βούτυρα με διάφορες κοινές ονομασίες αφυδατωμένο βούτυρο, άνυδρο βούτυρο, βουτυρέλαιο, λίπος βουτύρου (λιπαρή ουσία του γάλακτος) και συμπληρωμένο βούτυρο. Βουτυρέλαιο : προϊόν που μπορεί να παράγεται με το γάλα, την κρέμα γάλακτος ή το βούτυρο με μεθόδους που επιτυγχάνουν την αφαίρεση του νερού και της μη λιπαρής ξηρής ύλης, με ελάχιστη περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες που προέρχονται από το γάλα ίση με 99,3% του συνολικού βάρους, καθώς και μέγιστη περιεκτικότητα σε νερό ίση με 0,5% του συνολικού βάρους. - Περιλαμβάνεται, επίσης, το γκι (ghee). - Για να αποφευχθούν οι διπλοί υπολογισμοί, αφορά μόνο την άμεση παραγωγή με βάση την κρέμα γάλακτος. Άλλα προϊόντα με κίτρινες λιπαρές ουσίες (233) : Βούτυρο μειωμένης λιποπεριεκτικότητας : προϊόν παρόμοιο με το βούτυρο με περιεκτικότητα σε λιπαρές ουσίες του γάλακτος μικρότερη από 80% κατά βάρος, χωρίς καμία άλλη λιπαρή ουσία. [Ονομασίες πώλησης βούτυρο τριών τετάρτων (Τrοis quarts beurre), βούτυρο 50% (Demi-beurre), λιπαρή ουσία γάλακτος για επάλειψη (Μatiere grasse laitiere a tartiner)]. Λιπαρές ύλες που αποτελούνται από φυτικά και/ή ζωϊκά προϊόντα : προϊόντα με τη μορφή στερεού και ευμάλακτου γαλακτώματος, κυρίως του τύπου νερό σε λιπαρή ύλη, που προέρχονται από στερεές ή/και υγρές φυτικές ή/και ζωϊκές ύλες κατάλληλες για κατανάλωση από τον άνθρωπο και που έχουν περιεκτικότητα σε λιπαρές ύλες γάλακτος από 10 έως 80% της περιεκτικότητας σε λιπαρές ύλες. ΤΥΡΙ (24) Τυρί : στερεό ή ημιστερεό, νωπό ή ώριμο προϊόν που παράγεται με πήξη του γάλακτος, του αποκορυφωμένου γάλακτος, του ημιαποκορυφωμένου γάλακτος, της κρέμας γάλακτος, της κρέμας από ορό γάλακτος ή του βουτυρογάλακτος ή, ακόμη, από οποιοδήποτε συνδυασμό των προϊόντων αυτών, με επίδραση πυτιάς ή άλλων κατάλληλων πηκτικών μέσων, στραγγίζοντας μέρος του ορού γάλακτος που προκύπτει από την πήξη αυτή. (Cοdex Αlimentarius - FΑΟ, τόμος ΧVΙ, πρότυπο Α-6). - Πίνακας Α :* Μόνο αγελαδινό γάλα * Περιλαμβάνει επίσης το τυρί που χρησιμοποιείται για την παρασκευή λειωμένου τυριού αλλά όχι το λειωμένο τυρί- Πίνακας Β: * Περιλαμβάνει το σύνολο των διαφόρων κατηγοριών τυριών (και τυροπηγμάτων) με βάση όλα τα είδη γάλακτος (242) * Περιλαμβάνει επίσης τη ρικότα * Στις ποσότητες τυριού πρέπει να μην περιλαμβάνονται οι ποσότητες τυριού που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή λειωμένου τυριού. * Η κατάταξη σε κύριες κατηγορίες σκληρότητας καθορίζεται σε συνάρτηση με το ποσοστό της υγρασίας του απολιπωμένου τυριού (ΠΥΑΤ). Βάρος υγρασίας στο τυρί Χ 100 συνολικό βάρος - βάρος των λιπαρών ουσιών στο τυρί Μαλακό τυρί (2421) :τυρί στο οποιό το ΠΥΑΤ, μετά τον καθαρισμό, είναι, γενικά, μεγαλύτερο ή ίσο του 68%. Ημιμαλακό τυρί (2422) : τυρί στο οποίο το ΠΥΑΤ, μετά τον καθαρισμό, είναι, γενικά, μεγαλύτερο ή ίσο του 62% και μικρότερο του 68%. Ημίσκληρο τυρί (2423) : τυρί στο οποίο το ΠΥΑΤ, μετά τον καθαρισμό, είναι γενικά μεγαλύτερο ή ίσο του 55% και μικρότερο του 62%. Σκληρό τυρί (2424) : τυρί στο οποίο το ΠΥΑΤ, μετά τον καθαρισμό, είναι, γενικά, μεγαλύτερο ή ίσο του 47% και μικρότερο του 55%. Πολύ σκληρό τυρί (2425) : τυρί στο οποίο το ΠΥΑΤ, μετά τον καθαρισμό, είναι, γενικά, μικρότερο του 47%. Νωπό τυρί (2426) : προϊόν που παράγεται με βάση το πηγμένο γάλα από το οποίο αφαιρέθηκε το μεγαλύτερο μέρος του ορού (για παράδειγμα, με στράγγιση ή στίψη). Περιλαμβάνεται, επίσης, το τυρόπηγμα (εκτός από το τυρόπηγμα σε σκόνη) που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη και φρούτα ως ποσοστό 30% του βάρους του. Περιλαμβάνεται το νωπό τυρί από ορό γάλακτος (τυρί που παράγεται μέσω της συγκέντρωσης ορού γάλακτος με προσθήκη γάλακτος ή λιπαρών ουσιών του γάλακτος). ΛΕΙΩΜΕΝΟΤΥΡΙ (25) Λειωμένο τυρί : προϊόν που παράγεται με άλεση, μείξη, τήξη και γαλακτωματοποίηση με θέρμανση και με την επίδραση γαλακτωματοποιητικών μέσων ενός ή περισσότερων ειδών τυριών, με ή χωρίς προσθήκη συστατικών γάλακτος ή/και άλλων τροφίμων [Cοdex Αlimentarius - FΑΟ, τόμος ΧVΙ, πρότυπο Α-8(β)]. ΚΑΖΕΪΝΗ ΚΑΙ ΚΑΖΕΪΝΙΚΑ ΑΛΑΤΑ(26) Καζείνες : η καζείνη είναι η κύρια πρωτεϊνική ουσία στη σύσταση του γάλακτος. Παράγεται με βάση το αποκορυφωμένο γάλα με καθίζηση (πήξη), συνήθως με επίδραση οξέων ή πυτιών. Περιλαμβάνονται εδώ τα διάφορα είδη καζεϊνών των οποίων τα χαρακτηριστικά ποικίλλουν ανάλογα με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για το πήξιμο του γάλακτος π.χ. όξινη καζείνη, καζείνη πυτιάς (παρακαζείνη). [ επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος - τμήμα VΙ, κεφάλαιο 35 (αριθ. 35.01)]. Καζείνικά άλατα : τα καζείνικά άλατα (άλατα καζείνης), περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τα καζεϊνικά άλατα νατρίου ή αμμωνίου, που φέρουν την ονομασία διαλυτές καζείνες και χρησιμοποιούνται, συνήθως, για την παρασκευή κυρίως, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους, είτε στα τρόφιμα είτε ως κόλλα.[επεξηγηματικές σημειώσεις του εναρμονισμένου συστήματος - τμήμα VΙ, κεφάλαιο 35 (αριθ. 35.01)]. ΟΡΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (27)Ορός γάλακτος : υπολειμματικό προϊόν που παράγεται κατά την παρασκευή τυριού ή καζείνης.Ο ορός γάλακτος σε υγρή κατάσταση περιέχει τα φυσικά συστατικά (κατά μέσο όρο 4,8% γαλακτοζάχαρο, 0,8% πρωτείνη και 0,2% λιπαρές ουσίες κατά βάρος του προϊόντος) που παραμένουν μετά την αφαίρεση της καζείνης και του μεγαλύτερου μέρους των λιπαρών ουσιών από το γάλα. Συνολικός ορός γάλακτος (27) : περιλαμβάνεται, επίσης, ο ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται στα γαλακτοκομεία για την παραγωγή ζωοτροφών. - Οι θέσεις 271 (ορός γάλακτος που παραδίδεται σε υγρή κατάσταση), 272 (ορός γάλακτος που χρησιμοποιείται σε συμπυκνωμένη κατάσταση), 273 (ορός γάλακτος σε σκόνη ή σε τεμάχια), 274 (γαλακτοζάχαρο) και 275 (γαλακτοαλβουμίνη) πρέπει να αναφέρονται σε πραγματικό βάρος. Μόνο η θέση 27 (ολικός ορός γάλακτος) πρέπει να αναφέρεται σε ισοδύναμο υγρού γάλακτος και δεν πρέπει, σε καμία περίπτωση, να είναι το σύνολο των ποσοτήτων που προαναφέρθηκαν. Ορός γάλακτος που παραδίδεται σε υγρή κατάσταση (271) : ορός γάλακτος που παραδίδεται για να χρησιμοποιηθεί κυρίως για ζωοτροφές εκτός από τις ποσότητες που χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη. Ορός γάλακτος που παραδίδεται σε συμπυκνωμένη κατάσταση (272). Ορός γάλακτος σε σκόνη ή σε τεμάχια (273). Γαλακτοζάχαρο (274). Γαλακτοαλβουμίνη (275) : ένα από τα κύρια συστατικά των πρωτεϊνών ορού γάλακτος. ΑΛΛΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (28)- Αφορά τα παραγόμενα γαλακτοκομικά προϊόντα (να προσδιοριστούν) που δεν αναφέρονται αλλού, και κυρίως τις γαλακτοφερρίνες. - Περιλαμβάνονται επίσης τα παραγόμενα γεωργικά προϊόντα που συλλέγονται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις (στη θέση διαθέσιμα/ΙΙΙ.4) και κυκλοφορούν στην αγορά χωρίς μεταποίηση (εκτός από συσκευασία ή ωρίμανση). ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣΑ Τα δεδομένα σχετικά με τον πίνακα αυτό αφορούν μόνο το αγελαδινό γάλα, τόσο για τη συλλογή όσο και για τα παραγόμενα προϊόντα (εξαιρούνται, συνεπώς, τα μείγματα). Στην περίπτωση εβδομαδιαίων καταγραφών, τα δεδομένα για τις εβδομάδες που καλύπτουν δύο διαφορετικούς μήνες πρέπει να διαχωρίζονται και να κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό των ημερών καθενός από τους μήνες αυτούς. Περιεκτικότητα — Λιπαρές ουσίες του γάλακτος σε λιπαρές σε ποσοστό (%) του βάρους ουσίες : του προϊόντος. — Σταθμισμένος εθνικός μέσος όρος με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται με αναφορά στη μέθοδο Rοse - Gοttlieb (κωδικός ΙDF/FΙL ΙC : 1987). Περιεκτικότητα — Πρωτεΐνες του γάλακτος, σε πρωτεΐνες : σε ποσοστό (%) του βάρους του προϊόντος.— Σταθμισμένος εθνικός μέσος όρος με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονται με αναφορά στη μέθοδο Κjeldahl. Παραγόμενα προϊόντα : οι ποσότητες των νωπών επεξεργασμένων γαλακτοκομικών προϊόντων εννοούνται ως διαθέσιμες για παράδοση εκτός των γαλακτοκομείων. ΠΙΝΑΚΑΣΒ Για να αποφευχθούν οι διπλοί υπολογισμοί, τα γαλακτοκομικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στο ίδιο γαλακτοκομείο για την παρασκευή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων δεν λαμβάνονται υπόψη. Ομοίως, τα δεδομένα του εν λόγω πίνακα αναφέρονται στην έννοια του εθνικού γαλακτοκομείου. Συνεπώς, κάθε ανταλλαγή πρώτων υλών ή προϊόντων μεταξύ γαλακτοκομείων του εν λόγω κράτους μέλους πρέπει να αποκλείεται από την εθνική παραγωγή. Διαθέσιμα / Ι και ΙΙ : Συλλεγόμενο γάλα : αφορά τις αγορές πλήρους γάλακτος κάθε είδους (αγελαδινό, πρόβειο, κατσικίσιο και βουβαλίσιο) και γαλακτοκομικών προϊόντων απευθείας από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Διαθέσιμα / ΙΙ.6 : αφορά τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το τυρί, το βούτυρο ή το γιαούρτι) που συλλέγονται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα προϊόντα αυτά, είτε είναι μεταποιημένα είτε όχι, προορίζονται για να εισέλθουν στη διαδικασία παραγωγής των γαλακτοκομείων και πρέπει να αναφέρονται στο μέρος Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του πίνακα. Διαθέσιμα /ΙΙΙ.4 : αφορά τα άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα (όπως το τυρί, το βούτυρο ή το γιαούρτι) που προέρχονται από άλλες χώρες. Τα προϊόντα αυτά, είτε προορίζονται για να εισέλθουν στη διαδικασία παραγωγής των γαλακτοκομείων είτε όχι, πρέπει να αναφέρονται στο μέρος Β. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ του πίνακα. Αν προορίζονται για κυκλοφορία στην αγορά χωρίς μεταποίηση (εκτός από συσκευασία ή ωρίμανση), τα προϊόντα αυτά πρέπει να αναφέρονται στη θέση 16 (για τα νωπά γεωργικά προϊόντα) ή στη θέση 28 (για τα παρασκευασμένα γεωργικά προϊόντα). Διαθέσιμα / ΙΙΙ - Εισαγωγές και κοινοτικές παραδόσεις : χύμα ή σε συσκευασία ίση ή μεγαλύτερη των δύο λίτρων. Στήλη 1 - Ποσότητες : εκτός αν διευκρινίζεται διαφορετικά, οι προς ένδειξη ποσότητες αναφέρονται στο καθαρό βάρος της πρώτης ύλης / του τελικού προϊόντος (σε 1.000 τόνους). Οι ποσότητες των νωπών επεξεργασμένων γαλακτοκομικών προϊόντων εννοούνται ως διαθέσιμες για παράδοση εκτός των γαλακτοκομείων. Στήλη 2/Β. Χρησιμοποίηση - Λιπαρές ουσίες του γάλακτος : ποσότητες (σε τόνους) της λιπαρής ουσίας του γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή του εξεταζόμενου προϊόντος, περιλαμβανομένων και των ενδεχομένων απωλειών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παρασκευής. Στήλη 3/Α. Διαθέσιμα - Πρωτεΐνες γάλακτος : ποσότητες (σε τόνους) της πρωτεΐνης γάλακτος που περιέχονται στο συλλεγόμενο αγελαδινό γάλα. Στήλη 3/Β. Χρησιμοποίηση - Εισροές πλήρους γάλακτος : ποσότητες (σε 1.000 τόνους) του πλήρους γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή του εξεταζομένου προϊόντος, περιλαμβανομένων και των ενδεχομένων απωλειών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παρασκευής. Στήλη 4/Β. Χρησιμοποίηση - Εισροές αποκορυφωμένου γάλακτος : - με θετικό πρόσημο : ποσότητες (σε 1.000 τόνους) του αποκορυφωμένου γάλακτος που χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή του εξεταζομένου προϊόντος, περιλαμβανομένων και των ενδεχομένων απωλειών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία παρασκευής. - με αρνητικό πρόσημο : ποσότητες (σε 1.000 τόνους) του αποκορυφωμένου γάλακτος που ανακτούνται κατά τη διαδικασία παρασκευής του εξεταζομένου προϊόντος (π.χ. ποσότητες αποκορυφωμένου γάλακτος που ανακτούνται κατά την παρασκευή βουτύρου από πλήρες γάλα ή κρέμα γάλακτος). Άλλες χρήσεις (κωδικοί 3 έως 6) : Αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα που επιστράφηκαν στο αγρόκτημα (3) : το αποκορυφωμένο γάλα και το βουτυρόγαλα που επιστρέφονται στο αγρόκτημα. Εξαγωγές και κοινοτικές αποστολές γάλακτος και κρέμας γάλακτος χύμα (4): εξαγωγές και αποστολές, στο εσωτερικό της Κοινότητας, πλήρους γάλακτος, αποκορυφωμένου γάλακτος και υγρής κρέμας γάλακτος χύμα ή σε συσκευασία ίση ή μεγαλύτερη των δύο λίτρων από τα γαλακτοκομεία. Άλλες χρήσεις (5) : πλήρες και αποκορυφωμένο γάλα χύμα ή σε συσκευασία μεγαλύτερη των δύο λίτρων που παραδίδεται στις βιομηχανίες τροφίμων (π.χ. για την κρέμα παγωτού) ή προορίζεται για ζωοτροφές κάθε μορφής, με εξαίρεση τη θέση 3. Διαφορές (6) : αφορά τις στατιστικές διαφορές. ΠΙΝΑΚΑΣΓ Γεωργική εκμετάλλευση : ως γεωργική εκμετάλλευση νοείται μία υπό ενιαία διαχείριση τεχνικοοικονομική μονάδα που παράγει γεωργικά προϊόντα. Α. Διαθέσιμα : Αγελαδινό γάλα : αφορά όλα τα είδη αγελαδινού γάλακτος, με εξαίρεση το γάλα που θηλάστηκε άμεσα, αλλά περιλαμβανομένου του γάλακτος που προέρχεται από άρμεγμα (περιλαμβανομένου και του πρωτογάλακτος) και χρησιμοποιείται ως ζωοτροφή (π.χ. σε κουβάδες αρμέγματος ή άλλα μέσα). Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής : αγελάδες που διατηρούνται αποκλειστικά ή κυρίως με σκοπό την παραγωγή γάλακτος για ανθρώπινη κατανάλωση ή/και μετατροπή σε γαλακτοκομικά προϊόντα, περιλαμβανομένων και των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής υπό αλλαγή χρήσης (που παχύνθηκαν ή όχι μεταξύ της τελευταίας γαλακτοπαραγωγής και της σφαγής). Στήλη πλήρες γάλα : αφορά τις ποσότητες του γάλακτος που προέρχεται από άρμεγμα. Στήλη αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα : - που επιστράφηκε από τα γαλακτοκομεία (1) : βλέπε ορισμό πίνακα Β/3. - υπόλοιπο της παράδοσης κρέμας γάλακτος (2).Β. Χρησιμοποίηση : Πλήρες γάλα / αυτοκατανάλωση : πλήρες γάλα που καταναλώνεται στο νοικοκυριό του κατόχου της εκμετάλλευσης (συνεπώς, μόνο για ανθρώπινη κατανάλωση). Πλήρες γάλα / άμεση πώληση : πλήρες γάλα κατανάλωσης που πωλείται άμεσα στους καταναλωτές. Πλήρες γάλα / βούτυρο και κρέμα γάλακτος στη γεωργική εκμετάλλευση : πλήρες γάλα (κάθε είδος γάλακτος) που χρησιμοποιείται για την παρασκευή βουτύρου και κρέμας γάλακτος στη γεωργική εκμετάλλευση. Πλήρες γάλα / τυρί στη γεωργική εκμετάλλευση : πλήρες γάλα (κάθε είδος γάλακτος) που χρησιμοποιείται για την παρασκευή τυριού στη γεωργική εκμετάλλευση . Πλήρες γάλα / άλλα προϊόντα : πλήρες γάλα που χρησιμοποιείται για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση (π.χ. γιαούρτι). Πλήρες γάλα / ζωοτροφές : πλήρες γάλα που χρησιμοποιείται στο αγρόκτημα για τη διατροφή ζώων, με οποιαδήποτε μορφή (στην κατάσταση που ευρίσκεται ή υπό μορφή σύνθετων ζωοτροφών που παρασκευάζονται στο αγρόκτημα). Πλήρες γάλα / παραδόσεις στα γαλακτοκομεία : - περιλαμβάνει τις παραδόσεις : - κάθε είδους πλήρους γάλακτος (αγελαδινού, πρόβειου, κατσικίσιου και βουβαλίσιου) στα γαλακτοκομεία (εντός ή εκτός του κράτους μέλους) ή στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 96/16/ΕΚ - άλλων προϊόντων (να προσδιοριστούν), σε ισοδύναμο γάλακτος - οι παραδόσεις κρέμας γάλακτος εκφράζονται σε ισοδύναμο γάλακτος. Πλήρες γάλα / διαφορές και απώλειες : - αφορά τις στατιστικές διαφορές και τις ποσότητες που χάνονται κατά την παρασκευή - το σύνολο της στήλης χρησιμοποίηση πλήρους γάλακτος πρέπει να ισούται με το σύνολο των διαθεσίμων. Αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα / γάλα κατανάλωσης : αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα που χρησιμοποιούνται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις για ανθρώπινη κατανάλωση και, ιδίως αυτοκατανάλωση στις εκμεταλλεύσεις αυτές, καθώς και άμεση πώληση στους καταναλωτές. Αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα / τυρί στη γεωργική εκμετάλλευση: αποκορυφωμένο γάλα και βουτυρόγαλα που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή τυριού στη γεωργική εκμετάλλευση. Γ. Παραγόμενα προϊόντα Οι προς αναφορά ποσότητες πρέπει να αναφέρονται στο καθαρό βάρος του τελικού προϊόντος (σε 1.000 τόνους). Γάλα κατανάλωσης : αυτοκατανάλωση + άμεση πώληση. Κρέμα γάλακτος στη γεωργική εκμετάλλευση : κρέμα γάλακτος που παράγεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Βούτυρο στη γεωργική εκμετάλλευση : βούτυρο που παράγεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τυρί στη γεωργική εκμετάλλευση : τυρί που παράγεται στη γεωργική εκμετάλλευση. Άλλα προϊόντα : άλλα προϊόντα (να προσδιοριστούν) που παράγονται στη γεωργική εκμετάλλευση. Εκ των οποίων, παραδόσεις στα γαλακτοκομεία : αφορά τις παραδόσεις κρέμας γάλακτος, βουτύρου, τυριών και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων στα γαλακτοκομεία (εντός ή εκτός του κράτους μέλους). ΠΙΝΑΚΕΣΔ ΚΑΙΕ Συλλεχθείσα ποσότητα : ποσότητες γάλακτος και κρέμας γάλακτος (σε ισοδύναμο γάλακτος) που συλλέγονται άμεσα από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. ΠΙΝΑΚΑΣΕ Κέντρα συλλογής : αφορά αποκλειστικά τις επιχειρήσεις οι οποίες αγοράζουν γάλα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις και το μεταπωλούν, για ίδιο λογαριασμό, σε γαλακτοκομεία. Επομένως, εξαιρούνται τα κέντρα συλλογής που είναι τοπικές μονάδες και εξαιρούνται από γαλακτοκομεία. Στον παρόντα πίνακα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται τα λογιστικά κέντρα που προορίζονται για την εθνική λογιστική των ποσοτήτων γάλακτος που συλλέγονται στην εθνική επικράτεια από μια επιχείρηση (γαλακτοκομείο) ενός κράτους μέλους. ΠΙΝΑΚΑΣΣΤ Όγκος : συνολικός όγκος της επεξεργασθείσας πρώτης ύλης = ποσότητες πλήρους γάλακτος (ή σε ισοδύναμο πλήρους γάλακτος) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων στην επιχείρηση. ΠΙΝΑΚΕΣΔ, Ε, ΣΤ ΚΑΙΖ Επιχείρηση : η επιχείρηση αντιστοιχεί στον μικρότερο συνδυασμό νόμιμων μονάδων που αποτελούν μία οργανωτική μονάδα παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που διαθέτει ορισμένη αυτονομία για τη λήψη αποφάσεων, ιδίως όσον αφορά τη διάθεση των τρεχόντων πόρων της. Μια επιχείρηση ασκεί μία ή περισσότερες δραστηριότητες σε έναν ή περισσότερους τόπους. Μια επιχείρηση μπορεί να αντιστοιχεί μόνο σε μία νομική μονάδα [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 696/93 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 76 της 30.3.1993)]. Τα δεδομένα που διαβιβάζονται και καλύπτονται από στατιστικό απόρρητο πρέπει να προσδιορίζονται ρητά ως τέτοια. Οι πίνακες πρέπει να συμπληρώνονται για όλες τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στις 31 Δεκεμβρίου του έτους αναφοράς. Αφορούν τη δραστηριότητά τους, περιλαμβανομένης της δραστηριότητας των γαλακτοκομείων που ενδεχομένως απορρίφθηκαν απ’ αυτά κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους.
Άρθρο Άρθρο10
1.  
  Κάθε συνεταιρισμός, εταιρεία ή ιδιώτης οφείλει να παρέχει έγκαιρα και με ακρίβεια, προφορικώς ή εγγράφως στην Αρμόδια Αρχή κάθε πληροφορία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος. Άρνηση παροχής, η παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών τιμωρείται με πρόστιμο 50.000 έως 1.000.000 δρχ. Το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Νομάρχη έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Γεωργίας - Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού και αφού προηγουμένως κληθεί ο παραβάτης για παροχή εξηγήσεων. Η εκτέλεση της απόφασης αυτής δεν αναστέλλεται από την άσκηση τυχόν ενδίκων μέσων. Το πρόστιμο βεβαιούται ως έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων Κ.Ε.Δ.Ε.
Άρθρο Άρθρο11
1.  
  Έναρξη ισχύος (Άρθρο 10 Οδηγίας 96/16/Ε.Κ.) Το παρόν διάταγμα αρχίζει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1997. Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα,16 Σεπτεμβρίου 998 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ.
 • Τις διατάξεις : α) του άρθρου 4 και 5 του Ν. 1338/1983 εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α΄ 34) όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α΄ 70) και από το άρθρο 19 του ν. 2367/1995 (Α΄ 261) και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101). β) του άρθρου 29α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και κυβερνητικά Όργανα (Α΄ 137) όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α΄ 153) όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 260/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, αποφασίζουμε :
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997