ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/324

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 117/6.4.1983 (ΦΕΚ Α 52/25.4.1983) Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Άρθρο μόνο του Π. Δ. 117/6.4.1983, αντικαθίσταται ως ακολούθως: Συνιστάται στο Υπουργείο Οικονομικών πάγια προκαταβολή, για την αντιμετώπιση δαπανών του Υπουργού Οικονομικών, Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Υφυπουργών Οικονομικών, Γενικών Γραμματέων, ειδικών συμβούλων, ειδικών συνεργατών, μετακλητών υπαλλήλων, ανδρών ασφαλείας αυτών και ιδιωτών που τυχόν τους συνοδεύουν και των υπαλλήλων των Γενικών Διευθύνσεων Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, Διοικητικής Υποστήριξης, Φορολογίας, Φορολογικών Ελέγχων, Οικονομικής Επιθεώρησης και Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, κατά τις μετακινήσεις τους στο εξωτερικό για εκτέλεση Υπηρεσίας, των οποίων οι δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. Στον Υφυπουργό Οικονομικών, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 46 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247/27.11.95)» περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις».
  • Τη με αριθμ. 8493/31.7.1998 αιτιολογημένη εισήγηση της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Υπουργείο Οικονομικών.
  • Τη με αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β. 922/1996) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154/92) με τις οποίες προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α­ 137/85), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α­ 38/1997).
  • Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού, δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Την αριθμ. 491/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/117 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/117 1983
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία