ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η κατάρτιση και τήρηση μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών σε μερική εκτέλεση του άρθρου 11 παράγραφος 3 του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2251/1992 της Επιτροπής της 29 Ιουλίου 1992 «περί ελέγχου της ποιότητας των νωπών οπωροκηπευτικών» (ΕΕ αριθ. L 219 της 4.6.1992, σελ. 9).
Άρθρο 2
1.  
  Για τις ανάγκες του παρόντος διατάγματος νοείται ως: «έμπορος», κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο διακινεί νωπά οπωροκηπευτικά εντός του κοινοτικού εδάφους ή εξάγει σε τρίτες χώρες «μητρώο», πίνακας των εμπόρων που καταχωρούνται και «αριθμός καταχώρησης», ο αύξων αριθμός καταχώρησης του εμπόρου στο μητρώο, σε αραβική γραφή. Ο αριθμός καταχώρησης συνοδεύεται από πρόθεμα. - Α, όταν πρόκειται για έμπορο που διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τυποποίησης, μεταποίησης, ψυκτικών χώρων, κ.λ.π. προϊόντων ή έχει συνάψει σύμβαση μισθώσεως τέτοιων εγκαταστάσεων ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας. - Β, όταν πρόκειται για έμπορο που δεν διαθέτει εγκαταστάσεις κατά την ανωτέρω έννοια.
Άρθρο 3 "Υπόχρεοι σε εγγραφή - Περιεχόμενο"
1.  
  Καταρτίζεται και τηρείται στο Υπουργείο Γεωργίας (Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης) μητρώο εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών στο οποίο εγγράφονται υποχρεωτικά, οι έμποροι των νωπών οπωροκηπευτικών της χώρας, εντός τριών (3) μηνών από της δημοσιεύσεως του παρόντος και σε κάθε περίπτωση εντός πέντε (5) ημερών από τη δήλωση έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Έμπορος, που δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο και δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης ή έχει ανακληθεί η χορήγηση του αριθμού καταχώρησης ή έχει διαγραφεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν διάταγμα δεν δύναται να εξάγει σε τρίτες χώρες ή να διακινεί εντός του κοινοτικού εδάφους νωπά οπωροκηπευτικά. Κατ’ εξαίρεση, από της υποβολής της αιτήσεως του άρθρου 4 και 5 του παρόντος έως την χορήγηση του αριθμού καταχώρησης και μη υπερβαίνοντος σε κάθε περίπτωση του χρονικού διαστήματος των τριάντα ημερών, είναι δυνατή η εξαγωγή ή αποστολή.
2.  
  Η εγγραφή στο μητρώο συνίσταται στην καταχώρηση: - του ονόματος ή της επωνυμίας και της διεύθυνσης (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της τηλεομοιοτυπίας) ή της έδρας του εμπόρου, και σε περίπτωση που είναι διαφορετικά, του ονόματος ή της επωνυμίας και της διεύθυνσης ή της έδρας του ορισθέντος υπευθύνου ή των μελών του οργάνου διοίκησης. - της περιγραφής και διεύθυνση των τυχόν εγκαταστάσεων του εμπόρου - της περιγραφής των μεταφορικών μέσων που τυχόν κατέχει ο έμπορος καθώς και των στοιχείων ταυτότητας αυτών - του εμπορικού σήματος και του διακριτικού τίτλου - του αριθμού φορολογικού μητρώου του εμπόρου.
3.  
  Κάθε έμπορος που εγγράφεται στο μητρώο υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις: - να πραγματοποιεί εξαγωγές ή/και αποστολές νωπών οπωροκηπευτικών -να γνωστοποιεί αμέσως και εγγράφως κάθε αλλαγή τόσο της νομικής όσο και της πραγματικής του κατάστασης. - να διαθέτει προϊόντα που έχουν τυποποιηθεί και συσκευασθεί και όπου αυτό απαιτείται, συντηρηθεί ή προψυχθεί σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 4035/1960 (Α­ 15) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/1996 του Συμβουλίου της 28ης Οκτωβρίου 1996 «για την κοινή οργάνωση των αγορών στον τομέα των οπωροκηπευτικών» (ΕΕ αριθ. L 297 της 21.11.1996, σελ. 1) ή /και κάθε άλλη κοινοτική πράξη σε εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, όπως ισχύουν κάθε φορά. - να διατηρεί λεπτομερές σχέδιο των εγκαταστάσεων που τυχόν κατέχει και των χώρων αυτών - να τηρεί αρχεία ως προς την αποστολή και εξαγωγή των προϊόντων και τα οποία να επιδεικνύονται στις αρμόδιες αρχές όταν του ζητηθεί - να γνωστοποιεί εντός 24ωρών και εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία κάθε αποστολή φορτίου που προτίθεται να πραγματοποιήσει - να καταβάλει την δαπάνη του κρατικού σήματος σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 3999/1958 (Α 230) -να τηρεί τις σχετικές με πρότυπα ποιότητας, διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2200/1996. -να εξασφαλίζει και διευκολύνει την πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις του ή σε οποιοδήποτε σημείο κριθεί σκόπιμη η διενέργεια, σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ ονόματος των αρμοδίων υπηρεσιών, ελέγχους ποιοτικούς, φυτοϋγειονομικούς, ως και κάθε άλλον έλεγχο προβλεπόμενο από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2200/1996 ή/και κάθε άλλη κοινοτική πράξη σε εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, όπως ισχύουν κάθε φορά. - να συνεργάζεται με τις προαναφερόμενες αρχές - να αναγράφει ευκρινώς στα μέσα συσκευασίας των προϊόντων του τον αριθμό καταχώρησης - να συνοδεύει το φορτίο που διακινεί, αποστέλλει ή εξάγει με πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου - να αποδέχεται την τεχνολογική εποπτεία και τεχνολογικό έλεγχο, όπως αυτά ορίζονται από το Β.Δ. 427/1970 (Α­ 140), όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 4 "Δικαιολογητικά και Διαδικασία εγγραφής στο μητρώο"
1.  
  Κάθε έμπορος προκειμένου να εγγραφεί στο μητρώο υποβάλλει αίτηση στην Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του Υπ. Γεωργίας, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά: - αντίγραφο της δήλωσης εγγραφής στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της περιφερείας, όπου βρίσκεται η έδρα ή η διεύθυνσή του - αντίγραφο της δήλωσης έναρξης επαγγέλματος στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) μετά του αριθμού φορολογικού μητρώου - αντίγραφο του οικείου καταστατικού (όπως έχει τροποποιηθεί τελευταία), θεωρημένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, αν πρόκειται για προσωπική εμπορία εταιρεία - υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α­ 75), όπου:.
 1. αναγράφεται η διεύθυνση (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου και της τηλεομοιοτυπίας), των τυχόν εγκαταστάσεων του εμπόρου και περιγράφονται αυτές, β) περιγράφονται τα μέσα μεταφοράς που τυχόν κατέχει ο έμπορος και αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας των μέσων αυτών και γ) δηλώνεται αν οι εγκαταστάσεις που κατέχει είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες. - το εμπορικό σήμα και τον διακριτικό τίτλο.
2.  
  Η εγγραφή συντελείται με την χορήγηση του αριθμού καταχώρησης, που εγκρίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης, εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής του πλήρους φακέλου της αιτήσεως. Η έγκριση αυτή ισχύει από την επομένη της εκδόσεως και για τρία έτη.
Άρθρο 5 "Ανανέωση εγγραφής"
1.  
  Η εγγραφή στο μητρώο ανανεώνεται κάθε τρία έτη με αίτηση που υποβάλλει ο κάθε έμπορος στην Δ/νση Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης του Υπ. Γεωργίας. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 παράγραφος 1 καθώς και από κατάσταση με το ύψος των εξαγωγών και αποστολών κατά προϊόν, που ο έμπορος αυτός πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη χρονική περίοδο εγγραφής στο μητρώο. Η κατάσταση αυτή υποβάλλεται αφού έχει προηγουμένως θεωρηθεί από την ή τις κατά τόπους αρμόδιες Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.
2.  
  Η ανανέωση συντελείται με την χορήγηση του ίδιου αριθμού καταχώρησης που εγκρίνεται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ/νσης Μεταποίησης Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου, εντός τριάντα (30) ημερών από της υποβολής της αιτήσεως. Η ανανέωση της έγκρισης ισχύει για τρία έτη.
Άρθρο 6 "Ανάκληση αριθμού καταχώρησης - Διαγραφή"
1.  
  Ο αριθμός καταχώρησης ανακαλείται όταν ο έμπορος: ― υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 δικαιολογητικά με ψευδές ή ελλιπές περιεχόμενο ― δεν τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3, εφόσον αυτό διαπιστωθεί ή βεβαιωθεί. Το χρονικό διάστημα για το οποίο ανακαλείται ο αριθμός καταχώρησης δεν είναι μεγαλύτερο από ένα έτος.
2.  
  Κάθε έμπορος διαγράφεται από το μητρώο όταν: ― υποβάλλει τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 δικαιολογητικά με ψευδές ή ελλιπές περιεχόμενο, καθ’ υποτροπή ― δεν τηρεί τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 3, καθ’ υποτροπή ― επί μια συνεχή τριετία δεν έχει πραγματοποιήσει καμία εξαγωγή προς τρίτες χώρες ή αποστολή σε άλλο κράτος μέλος ― χρησιμοποιεί ανύπαρκτο αριθμό καταχώρησης ή αριθμό καταχώρησης άλλου εμπόρου ή δεν χρησιμοποιεί αριθμό καταχώρησης ― του έχουν επιβληθεί περισσότερο από δύο φορές στη διάρκεια της τριετίας κυρώσεις για σοβαρές παραβάσεις και λόγω θανάτου του φυσικού προσώπου ή λύσης του νομικού προσώπου. Ο αριθμός καταχώρησης που έχει χορηγηθεί στον έμπορο που διαγράφεται δεν χορηγείται εκ νέου σε άλλον έμπορο.
3.  
  Αρμόδια αρχή για την ανάκληση του αριθμού καταχώρησης και για τη διαγραφή από το μητρώο είναι η δευτεροβάθμια επιτροπή της ΥΑ 313312/1994 (Β 52), εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της απόφασης αυτής
4.  
  Κατά των προηγουμένων αποφάσεων της δευτεροβάθμιας επιτροπής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Γεωργίας, για παράβαση νόμου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3200/1955 «περί διοικητικής αποκεντρώσεως», όπως ισχύει κάθε φορά.
Άρθρο 7
1.  
  Το Τμήμα Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποίησης και Ποιοτικού Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης έχει επιπλέον τις εξής αρμοδιότητες: ― την κατάρτιση και τήρηση του μητρώου ― τον έλεγχο των αιτήσεων εγγραφής και ανανέωσης και των συνοδευτικών δικαιολογητικών καθώς και την ταξινόμηση αυτών ― την εισαγωγή των στοιχείων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ― την γραμματειακή υποστήριξη της δευτεροβάθμιας επιτροπής της ΥΑ 313312/1994 (Β 52). Στον Υπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α­ 34), όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν αντιστοίχως από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 (Α­ 70) και από το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α­ 261), και του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α­ 101). β. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμό 433/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-09-29 Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/221
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/313312 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/313312 1994
ΝΟΜΟΣ 1955/3200 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1955/3200 1955
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΣ 1992/2251 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2251 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία