ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/327

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1ο "Σύσταση Σ.Χ.Ο.Π. και Συμβουλίου Μελετών"
1.  
  Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της παρ. 3 περ. ζ­ του άρθρου 2 του Π.Δ. 1/1986 (1/Α­), οι οποίες μεταβιβάστηκαν στο Υπουργείο Αιγαίου από το Υπουργείο ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., και των άρθρων 19 παρ. 5 και 25 παρ. 9 περ. β­ του Ν. 2508/1997, συνιστάται στο Υπουργείο Αιγαίου 5μελές Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.), συγκροτούμενο ως ακολούθως:.
 1. Τέσσερις (4) μονίμους υπαλλήλους του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών, εκ των οποίων οι δύο του κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, με βαθμό Α­, που υπηρετούν στο Υπουργείο Αιγαίου ήσε Δημόσιες Υπηρεσίες, του χώρου ευθύνης του Υπουργείου Αιγαίου, με αναπληρωτές τους
 2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) με τον αναπληρωτή του.
 3. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου με βαθμό Α­ ή Β­.
 4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη, ο Γραμματέας του Συμβουλίου με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Αιγαίου.
 5. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προτείνεται από τον οικείο φορέα.
2.  
  Συνιστάται 5μελές Συμβούλιο Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου συγκροτούμενο, ως ακολούθως:.
 1. Δύο (2) υπαλλήλους του Υπουργείου Αιγαίου ή Δημοσίων Υπηρεσιών του χώρου ευθύνης του ΥΠ.ΑΙ. της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με βαθμό Α­ ανεξαρτήτως Κλάδου, που ορίζονται με τους αναπληρωτές, από τον Υπουργό Αιγαίου, ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης.
 2. Τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για το θέμα που συζητείται κάθε φορά, που είναι και ο εισηγητής του θέματος, αναπληρούμενο από το νόμιμο αναπληρωτή του
 3. Έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με βαθμό Α­, ανεξαρτήτως Κλάδου, ως εκπρόσωπο του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό
 4. Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) ή του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ή αντίστοιχου Επιμελητηριακού Φορέα, ανάλογα με το αντικείμενο της μελέτης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Πρόεδρο.
 5. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Υπουργείου Αιγαίου με βαθμό Α­ ή Β­ ανεξαρτήτως κατηγορίας και κλάδου.
Άρθρο 2ο "Λειτουργία"
1.  
  Η θητεία των μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, των ανωτέρω Συμβουλίων είναι διετής και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους από εκείνο που ορίσθηκαν. Αν κάποιο μέλος παραιτηθεί, εκπέσει, ελλείπει λόγω θανάτου, αντικατασταθεί ή αποχωρήσει, διορίζεται νέο μέλος με τον τρόπο που προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθιστά.
2.  
  Ο Υπουργός Αιγαίου ή ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αιγαίου, μπορούν να παρίστανται κατά τις συνεδριάσεις πριν από τη διάσκεψη των μελών των Συμβουλίων προς λήψη απόφασης
3.  
  Τα μέλη που είναι απόντα ή κωλύονται να παρευρεθούν στις συνεδριάσεις, αναπληρούνται από τα αναπληρωματικά μέλη τους
4.  
  Το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, αν ο αριθμός των παρόντων μελών είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό απόντων
5.  
  Το Συμβούλιο συνέρχεται με κλήτευση του προέδρου ή του γραμματέα του, σε τόπο και χρόνο που ορίζονται από αυτούς. Μπορεί να οριστεί και τακτή ημέρα συνεδριάσεως, οπότε δεν απαιτείται, ιδιαίτερη κλήτευση. Η κλήτευση μπορεί να γίνει και με τηλεφώνημα ή τηλεγράφημα. Στις περιπτώσεις δε αυτές αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και το ονοματεπώνυμο του προσώπου που έκανε την κλήτευση. Η κλήτευση αναφέρει και όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κοινοποιείται τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία σύγκλισης στα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Για κατεπείγουσες περιπτώσεις σύγκλησης η κλήτευση μπορεί να επιδοθεί την προηγούμενη της ημέρας της σύγκλισης για έκτακτη συνεδρίαση με θέματα μόνο τα κατεπείγοντα και όχι όλα τα ημερήσιας διάταξης της τακτικής συνεδρίασης, εκτός αν αποφασισθεί αλλιώς με ομοφωνία των παρόντων.
6.  
  Οι συνεδριάσεις είναι μυστικές. Ο Πρόεδρος μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις οποιοδήποτε υπάλληλο ή ιδιώτη για παροχή πληροφοριών ή γνωμών σε σχέση με τα συζητούμενα θέματα.
7.  
  Εισηγητές των θεμάτων στις συνεδριάσεις είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι για το θέμα Προϊστάμενοι του Υπουργείου Αιγαίου. Ο Πρόεδρος μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του προς συζήτηση θέματος.
8.  
  Οι γνωμοδοτήσεις που πρέπει να είναι με επάρκεια δικαιολογημένες λαμβάνονται με ψηφοφορία φανερή και με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η γνώμη με την οποία συντάχθηκε ο Πρόεδρος. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο απόψεις, εκείνοι που ακολουθούν την άποψη με τις λιγότερες ψήφους είναι υποχρεωμένοι να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Επίσης, δεν επιτρέπεται στα μέλη που συμμετέχουν στις συνεδριάσεις να κοινοποιούν σε κανέναν τον τρόπο που ψήφισαν τα υπόλοιπα μέλη.
9.  
  Οι γνωμοδοτήσεις διατυπώνονται στα πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. Στα πρακτικά αναγράφονται επίσης τα ονόματα των παρόντων τακτικών και αναπληρωματικών μελών. Το έργο της αλληλογραφίας για λογαριασμό του Συμβουλίου είναι καθήκον του Προέδρου. Δημόσια αρχή ή Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τις ζητούμενες πληροφορίες.
10.  
  Τα αναγκαία βιβλία που τηρούνται με μέριμνα του Γραμματέα του Συμβουλίου, είναι τα παρακάτω:
 1. Βιβλίο πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
 2. Βιβλίο πρακτικών των συνεδριάσεων
 3. Βιβλίο διεκπεραίωσης των επί αποδείξει παρεδιδόμενων εγγράφων
 4. Βιβλίο τηλεφωνικών - τηλεγραφικών κλητεύσεων.
 5. Τα τηρούμενα βιβλία αριθμούνται και μονογράφονται ανά φύλλο από το Γραμματέα και θεωρούνται από τον Πρόεδρο στο τέλος.
 6. Το Συμβούλιο λειτουργεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.
Άρθρο 3ο
1.  
  Αρμοδιότητες Α. Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Σ.Χ.Ο.Π.) γνωμοδοτεί για τα θέματα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθρο 2, (παρ. 3, περίπτωση ζ­, εδάφια αα, ββ, γγ, δδ) του Π.Δ. 1/1986 και στα άρθρα 19 (παρ. 5) και 25 (παρ. 9 εδάφιο β­) του Ν. 2508/1997, για τα οποία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη του τεχνικού συμβουλίου, καθώς επίσης και για άλλα ανάλογα θέματα, που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό Αιγαίου. Β. Το Συμβούλιο Μελετών (Σ.Μ.) γνωμοδοτεί για κάθε είδος μελέτες που είναι απαραίτητες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αιγαίου που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 1/1986 και στο άρθρο 2 του Π.Δ. 195/1986 και για τις οποίες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μελετών, καθώς επίσης και για άλλα ανάλογα θέματα που παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό Αιγαίου.
Άρθρο 4ο
1.  
  Από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Στον Υπουργό Αιγαίου αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α­). β) Του άρθρου 24 παρ. 4 εδάφιο β­ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α­). γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α­) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29/Α στο Ν. 1558/85 και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α­). δ) Των άρθρων 19 (παρ. 5) και 25 (παρ. 9 εδάφιο β­) του Ν. 2508/1997 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας ...» (ΦΕΚ 124/Α­). ε) Του άρθρου 19 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους - Πολίτη και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α­). στ) Του Π.Δ. 1/1986 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 1/Α­). ζ) Του Π.Δ. 359/1986 «Οργανισμός Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 158/Α­).
 • Την αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/Β­), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.1997 όμοιά της (ΦΕΚ 924/Β­).
 • Την αριθμ. 188/1997 γνωμοδότηση του Γ­ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε δεκτή από την Υπουργό Αιγαίου.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 366/22.7.1998, μετά από πρόταση της Υπουργού Αιγαίου και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις. 1997/2508 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/1 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/195 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/195 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/359 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/359 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου 2001/110 2001
Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξάις, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/τ.Α΄/ 29.8.1998). 2001/47 2001
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων αρμοδιότητας Υπουργείου Αιγαίου. 2002/146 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 110/2001 «Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 101 Α/22.05.2001). 2003/125 2003
Τροποποίηση - Συμπλήρωση του Π.Δ. 47/2001 «Τροποποίηση - συμπλήρωση του Π.Δ. 327/1998 «Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου» (ΦΕΚ 221/Α/ 28.8.1998). 2003/60 2003