ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/329

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, συγκροτούμενο από:"
1.  
  Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ως Πρόεδρο
2.  
  Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
3.  
  Τον Προϊστάμενο της 4ης Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων
4.  
  Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης
5.  
  Έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε. - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας), ως μέλη. Τον Πρόεδρο αναπληρώνει στα καθήκοντά του σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού, ο προϊστάμενος που έχει τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας στο βαθμό. Τα υπό στοιχεία 2, 3 και 4 μέλη του Συμβουλίου αναπληρώνουν οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης. Ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ε. προτείνεται με τον αναπληρωτή του, από τον οικείο φορέα. Τα προς γνωμοδότηση θέματα εισηγείται στο Συμβούλιο ο προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ή άλλοι υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών της ίδιας υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου μπορεί να ορίσει και μέλος του Συμβουλίου για ειδικότερη μελέτη και εισήγηση του προς συζήτηση θέματος. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται, με την ίδια απόφαση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης, μόνιμος υπάλληλος του κλάδου ΠΕ ή ΤΕ, με βαθμό Α’ ή Β’ του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης.
Άρθρο 2
1.  
  Το Συμβούλιο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, γνωμοδοτεί σε θέματα αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, που περιήλθαν σ’ αυτό από το ΥΠΕΧΩΔΕ και το ΥΠΠΟ με βάση το Π.Δ. 358/1986 και αναφέρονται στην προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (παραδοσιακοί οικισμοί, διατηρητέα κτίρια, ιστορικοί τόποι, φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον) που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, για τα οποία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται γνώμη Συμβουλίου, καθώς επίσης και σε άλλα θέματα τα οποία παραπέμπονται για γνωμοδότηση από τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης. Το Συμβούλιο μπορεί να καλεί εκπροσώπους υπηρεσιών για την παροχή αναγκαίων κάθε φορά διευκρινίσεων.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 43/Α). β. Του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 51/1975 (Α’ 125) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 παρ. 4 εδάφιο τρίτο του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α). γ. Του άρθρου 2 παρ. δ του Π. Δ/τος 358/1986 (Α’ 158) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας». δ. Του Π.Δ. 92/1987 «Οργανισμός του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας» (ΦΕΚ 51 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 492/1988 (ΦΕΚ 224 Α’).
 • Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 (Α 38) και το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Το Π.Δ. 373/1995 (Α’ 201) με το οποίο το Υπουργείο Προεδρίας της Κυβέρνησης συγχωνεύθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • Την Υ 704/19.8.1988 (Β’ 575) απόφαση του Πρωθυπουργού «Μετονομασία του Υπουργείου Βόρειας Ελλάδας σε Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης».
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 801), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ1/23470/20.10.97 όμοια της (Β 924).
 • Τη 482/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Μακεδονίας - Θράκης και του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1988/704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/704 1988
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/358 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/358 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/92 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/92 1987
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/492 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/492 1988
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995