ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/331

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Αρμόδια Όργανα Αρμόδια όργανα για τη λήψη αποφάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, όπως ο νόμος αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του για τα έργα που εκτελούνται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ), είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του Ιδρύματος αυτού ή τα εξουσιοδοτημένα όργανα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις του, όπως ειδικότερα ορίζονται στο επόμενο άρθρο του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 2 "Ορισμοί"
1.  
  Τα αρμόδια όργανα στα οποία αναφέρεται το προηγούμενο άρθρο είναι ειδικότερα τα εξής : α) «Εργοδότης» ή «Κύριος του έργου», το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. β) «Φορέας Κατασκευής», το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών. γ) «Διευθύνουσα Υπηρεσία» ή «Επιβλέπουσα Υπηρεσία», η Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης του ΙΙΒΕΑΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οργανωτικές διατάξεις. δ) «Προϊσταμένη Αρχή» ή «Εποπτεύουσα Αρχή», το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
Άρθρο 3
1.  
  Τεχνικό Συμβούλιο Τεχνικό Συμβούλιο είναι το Τεχνικό Συμβούλιο της Ακαδημίας Αθηνών, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1961/91 (Α 147) και του άρθρου 28, παρ. 19 περ. β του Ν. 2083/92 (Α 159) και τα σχετικά θέματα του παρόντος Διατάγματος εισηγείται ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του.
Άρθρο 4
1.  
  Διεθνείς Διαγωνισμοί Η διακήρυξη και διεξαγωγή διεθνών διαγωνισμών για τα έργα που αφορούν το παρόν Διάταγμα εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Αθηνών
Άρθρο 5 "Παρεκκλίσεις - Πρότυπα συμβατικά τεύχη 1. Όπου επιτρέπονται παρεκκλίσεις από τις κείμενες διατάξεις για τη μελέτη και κατασκευή των έργων του ΙΙΒΕΑΑ, οι παρεκκλίσεις αυτές εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ, μετά από γνώμη του Τεχνικο [...]"
2.  
  Πρότυπα συμβατικά τεύχη που δεν καλύπτονται από αντίστοιχα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Ακαδημίας Αθηνών και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ
Άρθρο 6 "Αιτήσεις θεραπείας"
1.  
  Στις αιτήσεις θεραπείας του αναδόχου που ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1418/1984, όπως κάθε φορά αυτός ισχύει, αποφασίζει ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
2.  
  Οι αιτήσεις θεραπείας απευθύνονται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΙΒΕΑΑ. Οι αιτήσεις αυτές κοινοποιούνται και στην Υπηρεσία που έχει εκδόσει την προσβαλλομένη πράξη. Αν η αίτηση θεραπείας υποβάλλεται για παράλειψη έκδοσης πράξης, η κοινοποίηση γίνεται προς τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.
Άρθρο 7
1.  
  Τελικές διατάξεις Τα θέματα που δε ρυθμίζονται με το παρόν Διάταγμα διέπονται από το ν. 1418/1984, όπως αυτός ισχύει, τα π.δ/τα και τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ εξουσιοδότησή του.
Άρθρο 8 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 19 παρ.3 του ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 23). β) Του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2(α) του ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Το γεγονός ότι από την έκδοση του παρόντος προεδρικού διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών.
 • Την αριθμ. 356/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας, με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1418 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1418 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/1961 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1961 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία