ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/332

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 και αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 95/Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 292/1977 προστίθενται τα εξής: Ως ανώτατο όριο ηλικίας διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.) ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι και το 55ο κατά ίσον αριθμόν ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου σχετικής με το αντικείμενο εργασίας του, από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου, στο Δημόσιο ή στα Ν.Π.Δ.Δ. ή στους οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή διδακτικού έργου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
2.  
  Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 292/1977 προστίθενται τα εξής: Οι κενές οργανικές θέσεις του διδακτικού προσωπικού των Ανώτερων Εκκλησιαστικών Σχολών (Α.Ε.Σ.), πληρούνται με διορισμό ύστερα από προκήρυξη των θέσεων αυτών.
3.  
  Οι διατάξεις των παραγρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977, αντικαθίστανται, ως εξής:.
 1. Διευθυντές και Υποδιευθυντές στα σχολεία Μέσης Εκκλησιαστικής εκπαίδευσης ορίζονται, μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κλάδου ΠΕ1 -Θεολόγων, με βαθμό Α και δεκαετή πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία εκκλησιαστικής, πρωτοβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή σε αναγνωρισμένα σχολεία του εξωτερικού
 2. Για τον ορισμό Διευθυντή και Υποδιευθυντή στην Αθωνιάδα Εκκλησιαστική Ακαδημία, εφαρμόζονται όσα ορίζονται για το θέμα αυτό, στην εκάστοτε ισχύουσα κανονιστική απόφαση, που κυρώνει τις «κανονιστικές διατάξεις περί της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας» του Αγίου Όρους
 3. Διευθυντές και Υποδιευθυντές, στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές, ορίζονται, μετά από απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης, καθηγητές Θεολόγοι με βαθμίδα Α ανώτερων παιδαγωγικών σχολών, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος της ειδικότητας τους, οι οποίοι έχουν δεκαετή τουλάχιστον πραγματική εκπαιδευτική υπηρεσία ή προϋπηρεσία σε δημόσια σχολεία εκκλησιαστικής ή δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 καταργείται.
4.  
  Η παράγραφος 4 του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 αντικαθίσταται ως εξής: 4 α) Ελλείψει Διευθυντή ή Υποδιευθυντή, που να διαθέτει τα προσόντα διορισμού ή προαγωγής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν, ανατίθενται καθήκοντα Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς του Κλάδου Θεολόγων, που έχουν μονιμοποιηθεί, και κατέχουν κατά σειρά το βαθμό Β ή Γ για τα σχολεία Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή τη βαθμίδα Β ή Γ του καθηγητή ανώτερων παιδαγωγικών σχολών για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές. β Ελλείψει εκπαιδευτικών λειτουργών του Κλάδου Θεολόγων, μπορεί να ανατίθενται καθήκοντα Υποδιευθυντή σε εκπαιδευτικούς λειτουργούς οιουδήποτε άλλου Κλάδου, που έχουν μονιμοποιηθεί, και κατέχουν κατά σειρά το βαθμό Α Β ή Γ για τα σχολεία Μέσης Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης ή τη βαθμίδα Α Β ή Γ του καθηγητή ανώτερων παιδαγωγικών σχολών για τις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Σχολές». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 69 του Ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 για τον έλεγχο των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ 154/Α), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/97 (ΦΕΚ 38/Α) «περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 922/Β/1996).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ 1/20 199/5.9.1997, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ 1 /23470/20.10.1997 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την αριθμ. 266/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/292 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/292 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία