ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/333

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-09-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-09-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύονται στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις ανάγκες του εργαστηρίου Β Ακτινολογίας ένδεκα (11) θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού και δώδεκα (12) θέσεις Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού εκ των οποίων τέσσερις (4) θέσεις Α.Τ. κατηγορίας, έξι (6) θέσεις Α.Ρ. κατηγορίας και δύο (2) θέσεις Μ.Ε. κατηγορίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Των άρθρων 50 παρ. 1, 3 και 6 και 11 παρ. 2 εδ. β του ν. 1268/1982 (Α 87) όπως το τελευταίο αυτό άρθρο επανήλθε σε ισχύ δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 1 εδ. β του ν. 2188/1994 (Α 18). β. Του άρθρου 1 παρ. 22 του ν. 2327/1995 (Α 156). γ. Του άθρου 22 παρ. 3 του ν. 2362/1995 (Α 247). δ. της απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 1107147/1239/006Α/4.10.96 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (Β 922). ε. Του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 (Α 137) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/1992 (Α 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Την γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 22η/14.5.1997).
  • Το έγγραφο αριθ. πρωτ. Β1/289/24.10.1997 του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με το οποίο ζητήθηκε η γνώμη του Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Σ.Α.Π.) και το γεγονός ότι έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία που ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 3 του ν. 1268/1982.
  • Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος προκαλείται ετησίως δαπάνη ύψους 150.245.000 δρχ. περίπου, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ειδ. Φορέας 19 - 250, ΚΑΕ 0291). Για το οικονομικό έτος 1998 η δαπάνη αυτή, περιορίζεται στο ποσό των 50.000.000 δρχ. και αντιμετωπίζεται με μεταφορά πιστώσεων του ανωτέρω προϋπολογισμού (Ειδ. Φορέας 110 ΚΑΕ 5173) για την οποία έχει εκδοθεί η αριθ. 2056513/28.8.1998 απόφαση του υπογράφοντος με εντολή του Υφυπουργού Οικονομικών, Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού του Γενικού λογιστηρίου του Κράτους. Κατά τα επόμενα οικονομικά έτη η δαπάνη αυτή θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον ανωτέρω προϋπολογισμό για το σκοπό αυτό.
  • Την αριθ. 511/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας, ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. 1995/2327 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία