ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/334

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων (Υ.Π.Υ.) με έδρα την Ξάνθη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων, ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα την Ξάνθη, με γραφεία με έδρα την Ξάνθη, την Κομοτηνή και την Αλεξανδρούπολη
2.  
  Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Β­ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α­, των δε γραφείων της προΐστανται υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου με βαθμό Γραμματέα Πρεσβείας Α­, Β­ ή Γ­
Άρθρο 2
1.  
  Η ανωτέρω Υπηρεσία είναι αρμόδια για: α) την εξασφάλιση της συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών με άλλα Υπουργεία, κρατικές Υπηρεσίες και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς τους που έχουν σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας και τις διεθνείς ή διμερείς σχέσεις της, καθώς επίσης και για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των Υπουργείων, Κρατικών Υπηρεσιών και Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως επί των ανωτέρω θεμάτων . β) την τήρηση και εφαρμογή διεθνών συμβάσεων ή συμφωνιών της χώρας, καθώς και των διεθνών υποχρεώσεών της, σε σχέση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης. γ) κάθε θέμα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ της Ελλάδος και των ομόρων προς την Περιφέρεια χωρών. δ) την παρακολούθηση και προώθηση εκπαιδευτικών, μορφωτικών, πολιτιστικών και άλλων θεμάτων ειδικού κοινωνικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με κρατικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς. ε) την αξιολόγηση και τον συντονισμό προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκπονουμένων από συναρμόδιες υπηρεσίες και σχετικών με την ανάπτυξη της Θράκης, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη αξιοποίησή τους. στ) την κάλυψη θεμάτων διεθνών και δημοσίων σχέσεων καθώς και για τις ανάγκες ενημερώσεως τοπικών και διεθνών παραγόντων σε σχέση με θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικών Υποθέσεων λειτουργεί και ως Σύμβουλος του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης και του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, σε θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα αυτής
Άρθρο 4
1.  
  Η Υπηρεσία Πολιτικών Υποθέσεων στελεχώνεται από μονίμους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 129 παρ. 1 του Ν. 2594/1998, που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Τη διάταξη του άρθρου 20 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α­/24.3.98).
 • Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», στην οποία θεμελιώνεται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
 • Την υπ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (Β­ 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α­ 154) και το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α­ του Ν. 2469/97 (Α­ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό αριθμό εξόδων 0712 του φορέα 09-ΕΦ 110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, που επαρκούν. Η ανωτέρω δαπάνη κατά την επόμενη πενταετία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ίδιου φορέα για το σκοπό αυτό.
 • Την υπ αριθμ. 456/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία