ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/335

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον βαθμό του Εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προκήρυξη Διαγωνισμού"
1.  
  Προκειμένου να πληρωθούν οι κενές οργανικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό του εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, προκηρύσσεται με Υπουργική απόφαση διαγωνισμός που διεξάγεται στην Αθήνα. Ο διαγωνισμός αφορά στην πλήρωση κενών οργανικών θέσεων στο βαθμό του εισηγητή είτε στο τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, είτε στο τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας. Με βάση την ανωτέρω παράγραφο καθορίζονται τα εξεταστέα μαθήματα σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
2.  
  Η απόφαση για την προκήρυξη ορίζει την ημέρα και την ώρα της έναρξης του διαγωνισμού, τον τόπο της διεξαγωγής του και τον αριθμό των θέσεων προς πλήρωση και περιλαμβάνει, ως έχουν, τα άρθρα 3 και 5 του παρόντος Διατάγματος. 3 Σαράντα (40) τουλάχιστο ημέρες πριν την οριζόμενη χρονολογία έναρξης του διαγωνισμού, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση ανακοινώνεται σε περίληψη σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας.
Άρθρο 2
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεχείς ημέρες, χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής
2.  
  Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίστηκε, ορίζεται από τον Υπουργό νέα ημέρα έναρξής του, μεταγενέστερη της αρχικώς ορισθείσης, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους εντός ευλόγου χρόνου. Η αναβολή αυτή δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.
Άρθρο 3 "Προσόντα - Υποβλητέα Δικαιολογητικά"
1.  
  Για να γίνει κανείς δεκτός στον διαγωνισμό πρέπει να έχει την Ελληνική ιθαγένεια, να υποβάλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Διεύθυνση Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά του στοιχεία (δηλαδή : ονοματεπώνυμο, ονόματα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαμονής, επαγγελματική εμπειρία από τότε που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του), τους τίτλους σπουδών του, δηλαδή ότι έχει: α) πτυχίο Νομικής Σχολής ελληνικού ή αναγνωρισμένου από τις ελληνικές αρχές ισότιμου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) και β) μεταπτυχιακό δίπλωμα ελληνικού ή αναγνωρισμένου από τις ελληνικές αρχές ισότιμου αλλοδαπού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, ειδίκευσης στο δημόσιο διεθνές δίκαιο ή στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος να αναφέρει και την ξένη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλην της αγγλικής ή της γαλλικής, στην οποία θα εξετασθεί, όπως απαιτεί το άρθρο 87 παρ. 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ότι κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 2 του άρθρου 87 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων του διαγωνισμού υποβάλλονται από τους επιτυχόντες στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
3.  
  Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν στοιχεία, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό την ύπαρξη αυτών των στοιχείων.
Άρθρο 4 "Εξεταστική Επιτροπή"
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται ενώπιον πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, με βαθμό Πρέσβεως, τον Ειδικό Νομικό Σύμβουλο ή εφόσον αυτός κωλύεται έναν Νομικό Σύμβουλο της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών και από τρείς (3) καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές ΑΕΙ από Σχολές γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Στην επιτροπή προεδρεύει ο Πρέσβης. Τα μέλη της ανωτέρω εξεταστικής επιτροπής, δύο γραμματείς του διαγωνισμού και οι επιτηρητές ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
2.  
  Με την ίδια απόφαση ορίζονται ως εξεταστές καθηγητές από τα μέλη της επιτροπής και καθηγητές ΑΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τα εξεταζόμενα μαθήματα. Μπορούν, επίσης, να ορισθούν εξεταστές, χωρίς να αποτελούν μέλη της επιτροπής, και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5.
3.  
  Ειδικά για τα μαθήματα των ξένων γλωσσών μπορούν να ορισθούν ως εξεταστές υπάλληλοι του Διπλωματικού Κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Συμβούλου Πρεσβείας Β­ ή μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, με βαθμό τουλάχιστον Αναπληρωτού Νομικού Συμβούλου ή καθηγητές αλλοδαπών Ιδρυμάτων και Σχολών στην Ελλάδα
4.  
  Οι γραμματείς του διαγωνισμού είναι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών. Έργο των γραμματέων είναι η προετοιμασία του διαγωνισμού, η υποβοήθηση της εξεταστικής επιτροπής και των λοιπών εξεταστών και η σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων του διαγωνισμού.
5.  
  Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, στο οποίο αναφέρονται τα δύο στάδια του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική δοκιμασία) και η σειρά εξετάσεως των μαθημάτων
Άρθρο 5 "Εξεταστέα μαθήματα"
1.  
  Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι τα εξής:
 1. Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο - συμπεριλαμβανομένων του Δικαίου της Ειρήνης και των Ενόπλων Συρράξεων - και Στοιχεία Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 2. Διπλωματική Ιστορία της Ευρώπης από το Συνέδριο της Βιέννης και μετά και ειδικότερα οι διεθνείς συνθήκες που αφορούν στην Ελλάδα από την σύσταση του Ελληνικού Κράτους
 3. Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα
 4. Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο
 5. Συνταγματικό Δίκαιο
 6. Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Δοκιμασία-Συνέντευξη
2.  
  Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων στο Τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαίου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας είναι τα εξής:
 1. Ευρωπαϊκοί θεσμοί
 2. Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο
 3. Αγγλική ή Γαλλική γλώσσα
 4. Στοιχεία Δημοσίου και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου
 5. Συνταγματικό Δίκαιο
 6. Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 7. Δοκιμασία-Συνέντευξη
3.  
  Στα υπό στοιχεία α­, β­ και γ­ μαθήματα των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν στο καθένα τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), άλλως αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό, στα δε υπό στοιχεία δ­, ε­ και στ­ πρέπει το σύνολο της βαθμολογίας τους όταν διαιρεθεί δια του αριθμού των μαθημάτων αυτών να δίνει βαθμό τουλάχιστον έξι (6). Στη συνέχεια οι υποψήφιοι καλούνται να υποβληθούν σε δοκιμασία - συνέντευξη. Αυτή συνίσταται σε προφορικές ερωτήσεις που τίθενται από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής για να δοθεί δυνατότητα στον υποψήφιο να αναδείξει την προσωπικότητά του και να διαπιστωθεί εάν διαθέτει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση των καθηκόντων του υπαλλήλου της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας. Με τις ερωτήσεις αυτές που είναι γενικού περιεχομένου (νομικού, διεθνών σχέσεων και γενικότερα πνευματικού) επιδιώκεται η διαμόρφωση εν γένει γνώμης για την προσωπικότητα του διαγωνιζομένου. Συγχρόνως, ελέγχεται η δυνατότητα ορθής εκφοράς του ελληνικού λόγου, καθώς και η ικανότητα των υποψηφίων να εκφράζονται με σαφήνεια, ακρίβεια και αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων της ελληνικής γλώσσας. Τέλος, ελέγχεται ο βαθμός της αντιλήψεως, της κρίσης, της ευστροφίας και οξύνοιας των υποψηφίων. Σε αυτή τη δοκιμασία οι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν τουλάχιστον το βαθμό έξι (6), άλλως θεωρούνται αποτυχόντες.
Άρθρο 6 "Γραπτή και προφορική δοκιμασία"
1.  
  Η δοκιμασία στα υπό στοιχεία α­, β­ γ­ μαθήματα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5, όσον αφορά στο διαγωνισμό και για τα δύο τμήματα, είναι γραπτή και προφορική (πλην του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου στο υπό στοιχείο α­ μάθημα, του οποίου η εξέταση είναι προφορική). Για τα λοιπά μαθήματα η εξέταση είναι μόνο προφορική. Για το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού και ενός πρακτικού θέματος. Για την Διπλωματική Ιστορία η γραπτή δοκιμασία συνίσταται στην ανάπτυξη ενός ιστορικού θέματος. Η γραπτή δοκιμασία όσον αφορά στις ξένες γλώσσες συνίσταται σε μετάφραση δέκα (10) στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και αντιστρόφως, η δε προφορική σε ανάγνωση ξένου κειμένου από τους υποψηφίους και συνομιλία με τον εξεταστή για τον έλεγχο της ευχέρειας έκφρασής τους στην ξένη γλώσσα.
2.  
  Γραπτή δοκιμασία: Για την γραπτή δοκιμασία των μαθημάτων: α) Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, β) Ευρωπαϊκοί θεσμοί και γ) Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο οι εξεταστές υποβάλλουν στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής κατάλογο από πέντε (5) θεωρητικά και πέντε (5) πρακτικά θέματα. Για τη Διπλωματική Ιστορία υποβάλλεται κατάλογος πέντε (5) ιστορικών θεμάτων. Ομοίως, για τις ξένες γλώσσες υποβάλλεται κατάλογος από πέντε (5) κείμενα για μετάφραση. Η επιλογή των προς εξέταση θεμάτων γίνεται την ημέρα του διαγωνισμού, με κλήρωση στην αίθουσα εξετάσεως και πριν από την έναρξη της γραπτής εξέτασης του οικείου μαθήματος, από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Για τις ανωτέρω ενέργειες ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον εξεταστή του μαθήματος. Η γραπτή δοκιμασία διεξάγεται υπό την επίβλεψη του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, του οικείου εξεταστή και των δύο γραμματέων. Απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους ν’ αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και να κάνουν χρήση οποιωνδήποτε βιβλίων ή σημειώσεων με ποινή αποβολής από τον διαγωνισμό. Για τους λόγους της αποβολής κάποιου από τους διαγωνιζόμενους συντάσσεται πρακτικό από ένα από τους γραμματείς, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον οικείο εξεταστή. Για τη γραπτή δοκιμασία χρησιμοποιείται από τον διαγωνιζόμενο χαρτί που φέρει την σφραγίδα του Υπουργείου των Εξωτερικών. Στην πάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, τα οποία καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί και παραδίδονται στον εξεταστή. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος, ευθύς αμέσως τα διορθώνει επί τόπου και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι. Για την γραπτή εξέταση στα μαθήματα: α) του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου, β) των Ευρωπαϊκών θεσμών και γ) του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Δικαίου δίνεται χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ωρών. Για τη γραπτή εξέταση στο μάθημα της Διπλωματικής Ιστορίας δίνεται χρονικό διάστημα τριών (3) ωρών και για αυτή των ξένων γλωσσών διάστημα μιας (1) ώρας για κάθε μετάφραση.
3.  
  Προφορική δοκιμασία:
 1. Για την προφορική δοκιμασία όλων των μαθημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 5 του παρόντος, ο εξεταστής προετοιμάζει αριθμό ερωτήσεων-κλήρων διπλάσιο του συνολικού αριθμού των υποψηφίων.
 2. Οι ερωτήσεις στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Στοιχείων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου αποτελούνται από δύο επιμέρους θέματα εκ των οποίων το ένα αναφέρεται στο Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο και το άλλο στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.
 3. Προκειμένου για τις ξένες γλώσσες, κάθε κλήρος αντιστοιχεί προς ορισμένο προς ανάγνωση κείμενο.
 4. Οι ερωτήσεις γράφονται από τον εξεταστή σε κλήρους και μονογράφονται από αυτόν
 5. Η προφορική δοκιμασία γίνεται δημόσια ενώπιον τριών τουλάχιστον μελών της εξεταστικής επιτροπής, του εξεταστή κάθε θέματος και ενός από τους γραμματείς.
 6. Ερωτήσεις υποβάλλονται μόνο από τον εξεταστή κάθε μαθήματος.
 7. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρο, κατά την έναρξη εξέτασης του οικείου μαθήματος.
 8. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή, προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο (2) ερωτήσεις - κλήρους.
 9. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο επιστρέφεται μη περαιτέρω χρησιμοποιούμενος.
 10. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζόμενου απαγορεύεται.
 11. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει.
 12. Για την προφορική δοκιμασία στις ξένες γλώσσες, ο διαγωνιζόμενος παίρνει για κάθε ειδική εξέταση μία από τις ερωτήσεις-κλήρους που έχουν προετοιμασθεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο
 13. Για την εξέταση της δοκιμασίας - συνέντευξης, ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να υποβάλουν στους υποψηφίους από μία τουλάχιστον ερώτηση
 14. Στις περιπτώσεις των εδαφίων δ­ και ε­ της παρούσας παραγράφου, ο κάθε υποψήφιος εξετάζεται χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή και στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο ε­ από όλα τα μέλη της επιτροπής, υπογραφομένων των σχετικών δελτίων
Άρθρο 7 "Βαθμολογία Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0 -10 σε ακέραιους βαθμούς. Α. Για το Τμήμα Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου"
1.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου - συμπεριλαμβανομένων του Δικαίου της Ειρήνης και των Ενόπλων Συρράξεων - και Στοιχείων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου εξάγεται ως εξής: α) Γραπτή δοκιμασία: Ένας βαθμός δίνεται για το θεωρητικό θέμα και ένας βαθμός για το πρακτικό θέμα, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται για το θεωρητικό θέμα και ένας βαθμός για το πρακτικό θέμα, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για την γραπτή και προφορική εξέταση.
 4. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα των Ευρωπαϊκών Θεσμών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 5. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τον βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
 6. Προφορική δοκιμασία:
 7. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου από έναν εξεταστή και ένας βαθμός στην προφορική εξέταση των Στοιχείων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου από άλλον εξεταστή.
 8. Ο μέσος όρος των δύο αυτών εξετάσεων αποτελεί τον βαθμό της προφορικής δοκιμασίας.
 9. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για την γραπτή και προφορική εξέταση.
 10. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου - συμπεριλαμβανομένων του Δικαίου της Ειρήνης και των Ενόπλων Συρράξεων - και Στοιχείων Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 11. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τον βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
2.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της Διπλωματικής Ιστορίας της Ευρώπης εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται για το θεωρητικό θέμα και ένας βαθμός για το πρακτικό θέμα, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για την γραπτή και προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Διπλωματικής Ιστορίας της Ευρώπης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τον βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
3.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία της αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται για τη μετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και ένας βαθμός για τη μετάφραση από την ξένη στην ελληνική, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί τον βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για την γραπτή και προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Αγγλικής ή Γαλλικής γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν τον βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στον διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία των: α) Διπλωματικό και Προξενικό Δίκαιο, β) Συνταγματικό Δίκαιο και γ) Οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση των μαθημάτων αυτών, ο οποίος αποτελεί και τον τελικό βαθμό των ανωτέρω μαθημάτων. Όσοι δεν συγκεντρώνουν στα τρία αυτά μαθήματα μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον έξι (6), αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στη δοκιμασία-συνέντευξη.
5.  
  Η βαθμολογία στη δοκιμασία-συνέντευξη εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στις απαντήσεις των ερωτήσεων που υποβάλλονται από κάθε μέλος της εξεταστικής επιτροπής. Τα μέλη της επιτροπής οφείλουν να υποβάλουν στους υποψήφιους από μία τουλάχιστον ερώτηση. Το σύνολο των βαθμών διαιρείται δια του αριθμού των μελών της επιτροπής και το πηλίκον αυτού αποτελεί τον βαθμό της δοκιμασίας-συνέντευξης. Όσοι υποψήφιοι δεν συγκεντρώσουν τον βαθμό τουλάχιστον έξι (6) θεωρούνται αποτυχόντες στις εξετάσεις. Β. Για το Τμήμα Ευρωπαϊκού Δικαίου.
Άρθρο 8 "Συντελεστές"
1.  
  Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού προσδιορίζεται από συντελεστή που είναι ο αριθμός δέκα (10) για τα υπό στοιχεία α­, β­, γ­ και ζ­των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του παρόντος μαθήματα και ο αριθμός οκτώ (8) για τα υπόλοιπα μαθήματα
Άρθρο 9 "Αποτελέσματα-Σειρά επιτυχίας"
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σε σχέση με τις προκηρυχθείσες θέσεις, καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε βαθμός επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8. Τα ανωτέρω γινόμενα καταχωρούνται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται με κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 10 "Επικύρωση Αποτελεσμάτων"
1.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, όλοι οι εξεταστές και οι γραμματείς. Σ’ αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό.
2.  
  Το ανωτέρω πρακτικό, καθώς και ο πίνακας βαθμολογίας των επιτυχόντων ανακοινώνονται δημόσια. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Τα άρθρα 15 και 87 παρ. 1 και 2 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α­/24.3.98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 483/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998