ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/336

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως, οργανώσεως και λειτουργίας της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων (Υ.ΔΙ.Σ.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ως Περιφερειακής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Συνιστάται Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, ως περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
2.  
  Της υπηρεσίας αυτής προΐσταται υπάλληλος του διπλωματικού κλάδου, με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Β­ ή Συμβούλου Πρεσβείας Α­, ως Διευθυντής
Άρθρο 2
1.  
  Η ανωτέρω υπηρεσία είναι αρμόδια για: α) τον χειρισμό θεμάτων αρμοδιότητος του Υπουργείου Εξωτερικών, που απαιτεί επιτόπια παρουσία και διαχείριση, κατόπιν σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας. β) την παρακολούθηση θεμάτων των αποδήμων, που προέρχονται από τον χώρο της Βορείου Ελλάδος, ενημερώνοντας σχετικώς την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού και την Κεντρική Υπηρεσία. Ως δέκτης δε οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας, η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων παρακολουθεί, επίσης, τις δραστηριότητες του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού και ενημερώνει συναφώς την Κεντρική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. γ) τον χειρισμό θεμάτων εθιμοτυπίας και λοιπών συναφών θεμάτων, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εξωτερικών. δ) την επικύρωση του γνησίου των υπογραφών επί εγγράφων που εκδίδουν ελληνικές αρχές, ξένες προξενικές αρχές και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών στην Βόρειο Ελλάδα, καθώς και ελληνικές προξενικές αρχές στην αλλοδαπή, πλην των συμβολαιογραφικών πράξεων. ε) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής Ελλήνων πολιτών επί ξενόγλωσσων κειμένων, εφόσον αυτοί υπογράφουν ενώπιον του διευθυντού της υπηρεσίας ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου. στ) την διενέργεια επισήμων μεταφράσεων κειμένων, που προσκομίζονται από ιδιώτες, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 19 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α­/24.3.98). ζ) την χορήγηση ειδικής θεωρήσεως παλιννοστήσεως σε διαμένοντες στην Βόρειο Ελλάδα ομογενείς από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ενώσεως, σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών και την Γενική Γραμματεία Παλιννοστούντων του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης. η) την παρακολούθηση της πολιτιστικής δραστηριότητος στη Μακεδονία, με την παροχή συνδρομής, εφόσον τούτο απαιτείται στην διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εκ μέρους διαφόρων φορέων. Η Υπηρεσία αυτή διατηρεί επαφές και συνεργάζεται με πνευματικά Ιδρύματα της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας γενικότερα επί θεμάτων βαλκανικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος, ενημερώνοντας σχετικά την Κεντρική Υπηρεσία. θ) την καταβολή υποτροφιών προς αλλοδαπούς και ομογενείς φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της Βορείου Ελλάδος κατόπιν σχετικών οδηγιών της Κεντρικής Υπηρεσίας. Επίσης, παρακολουθεί την πρόοδο των υποτρόφων, ενημερώνοντας τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εξωτερικών. ι) την παρακολούθηση θεμάτων που αφορούν πρωτοβουλίες και δράσεις οικονομικού, εν γένει, ενδιαφέροντος που αναπτύσσονται στα πλαίσια της συνεχώς διευρυνόμενης διαβαλκανικής και παρευξείνιας συνεργασίας. Υπό την έννοια αυτή, η εν λόγω υπηρεσία αποτελεί όργανο συνδρομής προς τους φορείς της Βορείου Ελλάδος, με την παροχή πληροφόρησης για την ακολουθούμενη από το Υπουργείο Εξωτερικών προσέγγιση με τον βαλκανικό, αλλά και ευρύτερο γεωγραφικό περίγυρο. Επίσης, με εκπρόσωπό της, μπορεί να συμμετέχει σε θεσμικά όργανα, τα οποία η Πολιτεία θεσπίζει με αντικείμενο την διαβαλκανική και παρευξείνια συνεργασία, αλλά και να παρακολουθεί ειδικές συναντήσεις ευρωπαϊκών οργάνων που πραγματοποιούνται επιτοπίως (π.χ. πρωτοβουλίες SΕCΙ και RΟΥΑUΜΟΝΤ) και άπτονται του σχεδιασμού οικονομικής πολιτικής και συνεργασίας της βαλκανικής ενδοχώρας.
Άρθρο 3
1.  
  Ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων λειτουργεί και ως Σύμβουλος του Υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, σε θέματα που ανάγονται στην αρμοδιότητα αυτής
Άρθρο 4
1.  
  Η Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων στελεχώνεται από μονίμους υπαλλήλους όλων των κλάδων του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και από υπαλλήλους με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του άρθρου 129 παρ. 1 του Ν. 2594/1998, που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου. Στο Υπουργείο Εξωτερικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 20 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α­/24.3.98).
 • Τη διάταξη του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», στην οποία θεμελιώνεται η σύμπραξη του Υπουργού Οικονομικών στην έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων.
 • Την υπ αριθμ. 1107147/1239/0006Α/4.10.1996 (Β­ 922) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α­ 154) και το άρθρο 1 παρ. 2, εδ. α­ του Ν. 2469/97 (Α­ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος προκαλείται ετήσια δαπάνη ύψους δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών περίπου σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, η οποία κατά το τρέχον έτος περιορίζεται σε οχτακόσιες χιλιάδες (800.000) δραχμές και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις που εγγράφονται στον κωδικό αριθμό εξόδων 0712 του φορέα 09-ΕΦ 110 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εξωτερικών, που επαρκούν. Η ανωτέρω δαπάνη κατά την επόμενη πενταετία θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του ίδιου φορέα για το σκοπό αυτό.
 • Την από 457/98 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006Α 1996
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία