ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/337

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-01

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-01

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

,

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον εισαγωγικό βαθμό του Κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής του Υπουργείου Εξωτερικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Προκήρυξη Διαγωνισμού"
1.  
  Προκειμένου να εισαχθούν υποψήφιοι υπάλληλοι στον εισαγωγικό βαθμό του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών διαγωνισμός που γίνεται σαράντα (40) τουλάχιστον ημέρες μετά τη δημοσίευση περίληψης της σχετικής προκήρυξης σε τέσσερις (4) ημερήσιες πολιτικές εφημερίδες της πρωτεύουσας
2.  
  Η προκήρυξη αυτή ορίζει την ημέρα και ώρα που αρχίζει ο διαγωνισμός, το χώρο που γίνεται και τον αριθμό των υποψηφίων που διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις στον εισαγωγικό βαθμό, μετά την επιτυχία τους στον διαγωνισμό. Εάν, για τεχνικούς λόγους, αλλάξει ο χώρος διεξαγωγής του διαγωνισμού, η Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών καθορίζει άλλο χώρο που γνωστοποιείται έγκαιρα στους υποψηφίους.
Άρθρο 2
1.  
  Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε συνεχείς ημέρες, χωρίς να εξαιρούνται οι Κυριακές ή οι επίσημες ημέρες αργίας, εφ’ όσον αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής
2.  
  Εάν δεν είναι δυνατή, για οποιοδήποτε λόγο, η έναρξη του διαγωνισμού την ημέρα που ορίστηκε, ορίζεται από τον Υπουργό νέα ημέρα έναρξής του μεταγενέστερη της αρχικής ορισθείσης, η οποία γνωστοποιείται στους υποψηφίους εντός ευλόγου χρόνου. Η αναβολή αυτή δεν δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό σε άλλους υποψηφίους εκτός από αυτούς που έγιναν ήδη δεκτοί.
Άρθρο 3 "Προσόντα Υποψηφίων"
1.  
  Για να γίνει κανείς δεκτός στο διαγωνισμό πρέπει να έχει την ελληνική ιθαγένεια, να υποβάλλει είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν την έναρξη του διαγωνισμού σχετική αίτηση σε ειδικό έντυπο στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, μαζί με υπεύθυνη δήλωση για τα ατομικά του στοιχεία (δηλαδή: ονοματεπώνυμο, ονόματα πατέρα και μητέρας, ημερομηνία, έτος και τόπο γέννησης, τόπο διαμονής, επαγγελματική εμπειρία από τότε που συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και για τον τίτλο σπουδών του, δηλαδή ότι είναι κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τμήματος ηλεκτρονικής ή ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων ή τμήματος της πληροφορικής της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές ισότιμο της αλλοδαπής. Στη δήλωση αυτή θα πρέπει ο υποψήφιος να αναφέρει και την ξένη γλώσσα, πλήν της αγγλικής, στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί προαιρετικά, όπως απαιτεί το άρθρο 114 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και ότι κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων έχει τα γενικά προσόντα του άρθρου 53 και τα ειδικά προσόντα της παραγράφου 1 του άρθρου 114 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών.
2.  
  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά των υποψηφίων του διαγωνισμού για την είσοδο στον κλάδο Επικοινωνιών και Πληροφορικής υποβάλλονται από τους επιτυχόντες στη Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων
3.  
  Ο υποψήφιος απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν στοιχεία, εφόσον αυτά αναγράφονται στην αστυνομική του ταυτότητα. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος επιδεικνύει την αστυνομική του ταυτότητα στον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος βεβαιώνει πάνω στην αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό την ύπαρξη αυτών των στοιχείων.
Άρθρο 4 "Εξεταστική Επιτροπή"
1.  
  Το διαγωνισμό διεξάγει τριμελής εξεταστική επιτροπή, η οποία έχει τη γενική αρμοδιότητα για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, αποτελούμενη από έναν υπάλληλο του διπλωματικού κλάδου με βαθμό τουλάχιστον Πληρεξουσίου Υπουργού Β, ως πρόεδρο και δύο υπαλλήλους του κλάδου Επικοινωνιών και Πληροφορικής, από αυτούς που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία, με βαθμό Α ή Β, ως μέλη. Τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, δύο γραμματείς του διαγωνισμού, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του κλάδου Διοικητικής, Λογιστικής και Γραμματειακής Υποστήριξης του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και οι επιτηρητές του διαγωνισμού ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών που εκδίδεται σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από την έναρξη του διαγωνισμού.
2.  
  Με την ίδια απόφαση ορίζονται επίσης εξεταστές, χωρίς να αποτελούν μέλη της επιτροπής, καθηγητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ γνωστικού αντικειμένου συναφούς με τα εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς και άλλα πρόσωπα που έχουν ειδικές γνώσεις στα εξεταζόμενα μαθήματα
3.  
  Η εξεταστική επιτροπή καταρτίζει το πρόγραμμα των εξετάσεων, στο οποίο αναφέρονται τα δύο στάδια του διαγωνισμού (γραπτή και προφορική δοκιμασία) και η σειρά εξετάσεως των μαθημάτων
Άρθρο 5 "Εξεταστέα μαθήματα"
1.  
  Τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται οι υποψήφιοι είναι τα εξής: α) Ελληνική Γλώσσα β) Χρήση Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών γ) Προγραμματισμός Η/Υ - Πρακτική άσκηση δ) Γενικά Ηλεκτρονικά - Τηλεπικοινωνίες ε) Λογικά κυκλώματα-Ψηφιακοί Υπολογιστές- Δομή Υπολογιστών στ) Αγγλική Γλώσσα ζ) Οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα (προαιρετικά). Ειδικότερα:Α. Ελληνική Γλώσσα: Ι. Γραπτή δοκιμασία (Έκθεση Ιδεών): Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα γενικού περιεχομένου με σκοπό να κριθεί η ικανότητα τους στη σύνθεση ενός κειμένου, στην ορθή έκφραση και διατύπωση με σαφήνεια των εννοιών στην ελληνική γλώσσα, καθώς και η σύνταξη και ορθογραφία. Για τη γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. ΙΙ. Προφορική δοκιμασία: Έλεγχος της δυνατότητας ορθής εκφοράς του ελληνικού λόγου, καθώς και της ικανότητας των υποψηφίων να εκφράζονται με σαφήνεια, ακρίβεια και αξιοποίηση των εκφραστικών μέσων της ελληνικής γλώσσας. Β. Η Χρήση Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών : Η εξέταση στην χρήση του λογισμικού και λειτουργιών Η/Υ συνίσταται σε πρακτική άσκηση σε Η/Υ, η οποία αποσκοπεί στον έλεγχο της ευχέρειας του υποψηφίου στη χρήση βασικών κατηγοριών λογισμικού (επεξεργαστές κειμένων, βάσεις δεδομένων - λογιστικά φύλλα - ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Στη συνέχεια, ο υποψήφιος καλείται να υλοποιήσει συγκεκριμένο παράδειγμα αποτελούμενο από συνδυασμό των ανωτέρω (δημιουργία βάσεως δεδομένων, δημιουργία γραφικής παραστάσεως, εισαγωγή των ανωτέρω σε επεξεργαστή κειμένου και η μορφοποίηση του τελευταίου σύμφωνα με αναλυτικές οδηγίες που θα αναγράφονται στην ερώτηση). Για την πρακτική αυτή άσκηση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. Γ. Προγραμματισμός Η/Υ - Πρακτική άσκηση Ι. Προγραμματισμός Η/Υ: Η εξέταση στο μάθημα αυτό συνίσταται σε πρακτική άσκηση σε Η/Υ, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν σε μια γλώσσα προγραμματισμού της επιλογής τους μία εφαρμογή προκειμένου να κριθεί η ικανότητά τους στην σύνθεση ενός προγράμματος. Για την πρακτική αυτή άσκηση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος δύο (2) ωρών. ΙΙ. Πρακτική άσκηση: Συναρμολόγηση Η/Υ - Εγκατάσταση μονάδων - Σύνδεση Περιφερειακών - Δημιουργία τοπικού δικτύου αποτελουμένου τουλάχιστον από τρείς υπολογιστές. Για την πρακτική αυτή άσκηση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος δύο (2) ωρών. Δ. Γενικά Ηλεκτρονικά - Τηλεπικοινωνίες Ι. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα από τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια με σκοπό να κριθεί η επάρκεια των γενικών τους γνώσεων. Για τη γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. - Βασικές Αρχές λειτουργίας Ημιαγωγών (Τρανζίστορ - Δίοδος). - Διάδοση Ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (Η/Μ κύματα, κύμα εδάφους, κύμα χώρου, διάδοση μικροκυμάτων). - Κεραίες - Γραμμές μεταφοράς (είδη κεραιών - προσαρμογή κεραίας - σύνθετη αντίσταση εισόδου/Εξόδου, χαρακτηριστική, Διάγραμμα ακτινοβολίας). - Δέκτες- Πομποί (Διαμόρφωση κατά πλάτος, συχνότητα, RΑΜ, ΡCΜ, DΑΤΑ Τransmissiοn). - Μικροκυματικές επικοινωνίες. ΙΙ. Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν προφορικά ένα θέμα από την προαναφερόμενη ύλη. Ε. Λογικά Κυκλώματα - Ψηφιακοί Υπολογιστές - Δομή Υπολογιστών Ι. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν ένα θέμα από τα παρακάτω αναφερόμενα κεφάλαια με σκοπό να κριθεί η επάρκεια των γενικών τους γνώσεων. Για τη γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται στους υποψηφίους χρόνος τριών (3) ωρών. - Δυαδικό σύστημα - Πράξεις Άλγεβρα Βοοle - Λογικές Πύλες - Ολοκληρωμένα Λογικά κυκλώματα ( Οικογένειες - χαρακτηριστικά ) - Σχεδίαση συνδυαστικών και ακολουθιακών κυκλωμάτων (Αθροιστής - αφαιρετής / Κωδικοποιητής - Αποκωδικοποιητής - συγκριτής / Flip - Flοps, Απαριθμητές, Πολυδονητές ) - Μετατροπείς Α/D D/Α - Βασική Οργάνωση - Δομή ψηφιακών Υπολογιστών - Λειτουργικά συστήματα - Βασικά στοιχεία προγραμματισμού - Συστήματα μνήμης Η/Υ RΑΜ, Cache, ΗDD, FDD, ΗD - Περιφερειακές Μονάδες (Οθόνη, καταγραφικά, Διαμορφωτές / Αποδιαμορφωτές ( Μοdem ) - Μικροεπεξεργαστές - Γενικές Αρχές Δικτύων ΙΙ. Προφορική δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να αναπτύξουν προφορικά ένα θέμα από την προαναφερόμενη ύλη. ΣΤ. Αγγλική Γλώσσα: Ι. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφράσουν κείμενο δέκα μέχρι δεκαπέντε στίχων από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και από την αγγλική στην ελληνική. Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται χρόνος μίας (1) ώρας για κάθε μετάφραση. ΙΙ. Προφορική δοκιμασία: Ανάγνωση αγγλικού κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην αγγλική. Ζ. Οποιαδήποτε άλλη ξένη γλώσσα: Ι. Γραπτή δοκιμασία: Οι υποψήφιοι καλούνται να μεταφράσουν κείμενο δέκα μέχρι δεκαπέντε στίχων από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και από την ξένη στην ελληνική. Για την γραπτή αυτή εξέταση παραχωρείται χρόνος μίας (1) ώρας για κάθε μετάφραση. ΙΙ. Προφορική δοκιμασία: Ανάγνωση ξένου κειμένου και έλεγχος της ευχέρειας προφορικής έκφρασης στην ξένη γλώσσα.
Άρθρο 6 "Γραπτή και προφορική διαδικασία Η δοκιμασία στα εξεταστέα μαθήματα του διαγωνισμού συνίσταται, κατά περίπτωση, σε : α) γραπτή και προφορική, β) πρακτική άσκηση. α. Γραπτή δοκιμασία:"
1.  
  Για τη γραπτή δοκιμασία, ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής και ο εξεταστής ή οι εξεταστές επιλέγουν, την ημέρα της εξέτασης του μαθήματος, πέντε τουλάχιστον θέματα ή κείμενα για μετάφραση στην εξέταση της αγγλικής γλώσσας. Η τελική επιλογή του ενός (1) εκ των πέντε (5) θεμάτων γίνεται με κλήρωση στην αίθουσα εξετάσεως και πριν την έναρξη της γραπτής εξέτασης του οικείου μαθήματος, από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής. Για τις ανωτέρω ενέργειες ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον εξεταστή του μαθήματος.
2.  
  Η γραπτή δοκιμασία γίνεται υπό την επίβλεψη του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, του οικείου εξεταστή και των δύο γραμματέων. Απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους να αλληλοβοηθούνται κατά την ώρα της δοκιμασίας και να χρησιμοποιούν βιβλία ή σημειώσεις με ποινή αποβολής τους από το διαγωνισμό. Σε περίπτωση αποβολής διαγωνιζομένου για το λόγο αυτό, ο ένας από τους δύο γραμματείς συντάσσει πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής και τον εξεταστή του μαθήματος.
3.  
  Η γραπτή δοκιμασία γίνεται σε χαρτί που φέρει τη σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην πάνω αριστερή γωνία αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνιζομένου, τα οποία καλύπτονται με αδιαφανές χαρτί. Μετά το πέρας της εξετάσεως τα γραπτά παραδίδονται στον εξεταστή, ο οποίος, ευθύς αμέσως τα διορθώνει επί τόπου και βαθμολογεί με ερυθρό μελάνι.
 1. Προφορική δοκιμασία:
 2. Η προφορική δοκιμασία γίνεται δημόσια και παρευρίσκονται σ’ αυτήν τουλάχιστον ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής, ο εξεταστής ή οι εξεταστές του μαθήματος και ένας από τους γραμματείς.
 3. Ερωτήσεις υποβάλλονται μόνο από τον εξεταστή κάθε μαθήματος.
 4. Ο εξεταστής ή οι εξεταστές κάθε μαθήματος προετοιμάζουν αριθμό ερωτήσεων, αναφερομένων σε γενικότερα αντικείμενα της εξεταστέας ύλης κάθε μαθήματος, που γράφονται σε κλήρους διπλάσιους από το συνολικό αριθμό των υποψηφίων.
 5. Η σειρά εξέτασης κάθε διαγωνιζομένου καθορίζεται με κλήρο κατά την έναρξη της εξέτασης του οικείου μαθήματος.
 6. Σύμφωνα με τη σειρά αυτή προσέρχεται κάθε υποψήφιος και λαμβάνει από την κληρωτίδα δύο ερωτήσεις-κλήρους.
 7. Από τους κλήρους αυτούς ο διαγωνιζόμενος επιλέγει εκείνον που περιέχει την ερώτηση στην οποία επιθυμεί να εξετασθεί, ενώ ο κλήρος που δεν επιλέγεται από τον εξεταζόμενο επιστρέφεται μη περαιτέρω χρησιμοποιούμενος.
 8. Εξέταση στην ίδια ερώτηση άλλου διαγωνιζομένου απαγορεύεται.
 9. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει.
 10. Για την προφορική δοκιμασία στην ελληνική, στην αγγλική και στην προαιρετική ξένη γλώσσα, ο διαγωνιζόμενος παίρνει μία από τις ερωτήσεις κλήρους που έχουν προετοιμασθεί και αντιστοιχούν σε ορισμένο για ανάγνωση κείμενο.
 11. Πρακτική άσκηση:
 12. Η πρακτική άσκηση γίνεται παρουσία τουλάχιστον του προέδρου της εξεταστικής επιτροπής, του εξεταστή ή των εξεταστών του μαθήματος και έναν από τους γραμματείς.
 13. Οι υποψήφιοι καλούνται να κάνουν πρακτική άσκηση σε Η/Υ επί συγκεκριμένου ερωτήματος που έχει επιλέξει ο εξεταστής του μαθήματος.
 14. Μόλις εξετασθεί ο κάθε υποψήφιος χωριστά, βαθμολογείται με ερυθρό μελάνι από τον εξεταστή σε δελτίο που το υπογράφει.
Άρθρο 7 "Βαθμολογία"
1.  
  Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10 σε ακεραίους αριθμούς
2.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή Δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται στη γραπτή εξέταση του μαθήματος
 3. Προφορική Δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
3.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Χρήσης Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στην πρακτική άσκηση σε Η/Υ, ο οποίος αποτελεί τον τελικό βαθμό στο μάθημα της Χρήσης Λογισμικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
4.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα του Προγραμματισμού Η/Υ - Πρακτική Άσκηση εξάγεται ως εξής: Ένας βαθμός δίνεται στην πρακτική άσκηση προγραμματισμού Η/Υ και ένας βαθμός στην πρακτική εξάσκηση συναρμολόγησης Η/Υ, εγκατάστασης μονάδων, σύνδεσης περιφερειακών και δημιουργίας τοπικού δικτύου. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τις ανωτέρω δύο πρακτικές ασκήσεις. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα του Προγραμματισμού Η/Υ-Πρακτικής άσκησης, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
5.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα των Γενικών Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνιών εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή Δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται στη γραπτή εξέταση του μαθήματος
 3. Προφορική Δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα των Γενικών Ηλεκτρονικών - Τηλεπικοινωνιών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
6.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα των Λογικών κυκλωμάτων - Ψηφιακών Υπολογιστών - Δομή Υπολογιστών εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή Δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται στη γραπτή εξέταση του μαθήματος
 3. Προφορική Δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και την προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα των Λογικών κυκλωμάτων - Ψηφιακών Υπολογιστών - Δομή Υπολογιστών, που πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό, αποκλείονται από την περαιτέρω συμμετοχή στο διαγωνισμό.
7.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή Δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται για τη μετάφραση από την ελληνική στην αγγλική γλώσσα και ένας βαθμός για τη μετάφραση από την αγγλική στην ελληνική, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική Δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας, που πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
 7. Όσοι δεν συγκεντρώνουν το βαθμό αυτό θεωρούνται αποτυχόντες στις εξετάσεις.
8.  
  Η βαθμολογία στο μάθημα της προαιρετικής Ξένης Γλώσσας εξάγεται ως εξής:
 1. Γραπτή Δοκιμασία:
 2. Ένας βαθμός δίνεται για τη μετάφραση από την ελληνική στην ξένη γλώσσα και ένας βαθμός για τη μετάφραση από την ξένη γλώσσα στην ελληνική, ο μέσος όρος των οποίων αποτελεί το βαθμό της γραπτής δοκιμασίας
 3. Προφορική Δοκιμασία:
 4. Ένας βαθμός δίνεται στην προφορική εξέταση του μαθήματος.
 5. Προσθέτονται οι βαθμοί που δόθηκαν χωριστά για τη γραπτή και προφορική εξέταση.
 6. Ο μέσος όρος δίνει τον τελικό βαθμό στο μάθημα της ξένης γλώσσας, ο οποίος πρέπει να είναι τουλάχιστον πέντε (5).
Άρθρο 8
1.  
  Δικαίωμα συμμετοχής στην εξέταση της προαιρετικής γλώσσας έχουν εκείνοι, οι οποίοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του παρόντος
2.  
  Ο διαγωνισμός θεωρείται ότι έληξε, εάν από όσους πέτυχαν κανείς δεν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να εξετασθεί σε κάποια ξένη γλώσσα
3.  
  Μετά τη δοκιμασία στην προαιρετική ξένη γλώσσα, όσοι βαθμοί είναι κατώτεροι από το βαθμό πέντε (5) διαγράφονται και οι διαγωνιζόμενοι θεωρούνται ότι δεν υπέστησαν τη δοκιμασία αυτή
Άρθρο 9 "Συντελεστές"
1.  
  Η αξία καθενός από τα μαθήματα του διαγωνισμού αυτού προσδιορίζεται από τον συντελεστή που είναι ο αριθμός οκτώ (8) για τα υπό στοιχεία α­, δ­ και ε­ μαθήματα του άρθρου 5 του παρόντος. Για τα υπό στοιχεία γ­ και β­ μαθήματα του άρθρου 5 του παρόντος συντελεστής είναι ο αριθμός επτά (7), ενώ για τα υπό στοιχεία στ­ και ζ­ είναι οι αριθμοί έξι (6) και πέντε (5) αντίστοιχα.
Άρθρο 10 "Σειρά Επιτυχίας"
1.  
  Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων, σε σχέση με τις προκηρυχθείσες θέσεις, καθορίζεται με την ακόλουθη διαδικασία: Κάθε βαθμός επιτυχίας σε όλα τα μαθήματα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή που εκφράζει την αξία κάθε μαθήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος
2.  
  Τα ανωτέρω γινόμενα καταχωρούνται σε πίνακα βαθμολογίας και το άθροισμά τους καθορίζει τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η σειρά επιτυχίας καθορίζεται από την εξεταστική επιτροπή με κλήρωση, η οποία διενεργείται σε δημόσια συνεδρίαση παρουσία των ισοβαθμούντων.
Άρθρο 11 "Επικύρωση Αποτελεσμάτων"
1.  
  Σύμφωνα με τα ανωτέρω αποτελέσματα συντάσσεται πρακτικό, το οποίο υπογράφουν ο πρόεδρος και τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, όλοι οι εξεταστές και οι γραμματείς. Σ’ αυτό επισυνάπτεται και ο πίνακας βαθμολογίας, αφού τον υπογράψουν όσοι υπογράφουν και το πρακτικό.
2.  
  Το ανωτέρω πρακτικό, καθώς και ο πίνακας βαθμολογίας των επιτυχόντων ανακοινώνονται δημόσια
Άρθρο 12
1.  
  Από της δημοσιεύσεως του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται τα υπ’ αριθμ. 998/1977 (ΦΕΚ 339 Α­) και 141/1983 (ΦΕΚ 61 Α­) Προεδρικά Διατάγματα τα οποία ρύθμιζαν τα αυτά θέματα. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Προεδρικού Διατάγματος αυτού.
 • Τα άρθρα 53 και 114 παρ. 1 του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, όπως αυτός κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 2594/1998 (ΦΕΚ 62/τ.Α­/24.3.98).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 489/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών». 1998/2594 1998
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία