Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Λογιστής Φοροτεχνικός"
1.  
  Λογιστής Φοροτεχνικός είναι ο κάτοχος ειδικής αδείας ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ο οποίος ασχολείται κατ επάγγελμα ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας με λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ή και άλλων φυσικών προσώπων
Άρθρο 2 "Περιεχόμενο Επαγγέλματος Έργο των λογιστών φοροτεχνικών είναι:"
1.  
  Η ορθή εφαρμογή των λογιστικών αρχών, προτύπων και σχεδίων γενικών και κλαδικών
2.  
  Η εποπτεία και η εφαρμογή διαδικασιών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και των αναλογούντων φόρων και ο έλεγχος της τυπικής επάρκειας και ακρίβειας των στοιχείων και παραστατικών
3.  
  Η ενημέρωση και τήρηση των φορολογικών βιβλίων σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
4.  
  Η κατάρτιση και η υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων, των ισολογισμών και των λογαριασμών αποτελεσμάτων χρήσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, επιχειρήσεων και οργανισμών
5.  
  Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, συμπληρωματικών στοιχείων και καταστάσεων καθώς και η επιμέλεια εφαρμογής των απαιτούμενων διαδικασιών και διατυπώσεων προς τις φορολογικές και οικονομικές αρχές
6.  
  Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή συμπληρωματικών και στατιστικών στοιχείων και καταστάσεων προς τις Δημόσιες Αρχές
7.  
  Η σύνταξη, υπογραφή και υποβολή μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών εισφορών και προγραμμάτων εργασίας
Άρθρο 3
1.  
  Περιεχόμενο Επαγγελματικής Δραστηριότητας κατά κατηγορία αδείας. Το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία αδείας καθορίζεται ως ακολούθως: 1) Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Δ τάξεως συντάσσουν φορολογικές δηλώσεις και διενεργούν λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ Α 84), όπως ισχύει καθώς και των επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Β κατηγορίας των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το 10%του προβλεπομένου ορίου βιβλίων Β κατηγορίας. 2) Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Γ τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 3) Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Β τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Α, Β κατηγορίας καθώς και επιτηδευματιών τηρούντων βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. των οποίων τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα δεν υπερβαίνουν το όριο της Β κατηγορίας προσαυξημένο κατά ποσοστό 40%. 4) Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α τάξεως διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών ανεξαρτήτως ορίου ετησίων ακαθαρίστων εσόδων.
Άρθρο 4
1.  
  Για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερομένου προς την Κεντρική Διοίκηση (Κ.Δ.) του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) ή ανάλογα με τον τόπο της επαγγελματικής του εγκατάστασης προς την αρμόδια Τοπική Διοίκηση (Τ.Δ.) Περιφερειακού Τμήματος (Π.Τ.) του ΟΕΕ.
2.  
  Στην αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος αναφέρονται τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθμός μητρώου και ο αριθμός αδείας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος προκειμένου περί μελών του ΟΕΕ, η διεύθυνση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή κατοικίας, τα πτυχία, οι τίτλοι σπουδών, η ειδίκευση καθώς και η επαγγελματική πείρα
3.  
  Η αίτηση για τη χορήγηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος συνοδεύεται υποχρεωτικά από επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων, τίτλων σπουδών, πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας καθώς και των απαιτουμένων εγγράφων για την απόδειξη της άσκησης επαγγέλματος όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται
4.  
  Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση αδείας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχει και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΕΕ στην οποία θα πιστοποιείται η επιτυχής εξέταση του ενδιαφερομένου
5.  
  Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε., μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής, τα μέλη της οποίας ορίζονται από τις παραπάνω Διοικήσεις, είναι μέλη του Ο.Ε.Ε. και έχουν άδεια λογιστή φοροτεχνικού Α τάξεως. Ένα (1) από τα μέλη της επιτροπής δύναται να προτείνεται από τις Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνών, εντός προθεσμίας 15 ημερών από της περιελεύσεως του σχετικού εγγράφου, παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας αυτής, ο εκπρόσωπος ορίζεται από την Κεντρική Διοίκηση ή την αρμόδια Τοπική Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε.
6.  
  Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).
Στους κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται δελτίο επαγγελματικής ταυτότητας, το οποίο ανανεώνεται το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους
7.  
  Για την έκδοση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται η καταβολή των δικαιωμάτων του Ο.Ε.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 του Ν.2515/97.
8.  
  Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του Ο.Ε.Ε. για τη χορήγηση ή όχι της άδειας εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης του ενδιαφερομένου και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα της αρμόδιας για τη χορήγηση της Διοίκησης.
9.  
  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα
10.  
  Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.
Για την έναρξη της ασκήσεως επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού στην αρμόδια ΔΟΥ, υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο άδειας
Άρθρο 5
1.  
  Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Δ τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 περίπτ. α) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν άδεια Γ τάξεως μετά προηγουμένη επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Α του άρθρου 10 του παρόντος.
2.  
  Οι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού Γ τάξεως κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παραγρ. 2 περίπτ. β) του Ν.2515/97, μπορούν να αποκτήσουν άδεια Β τάξεως μετά προηγουμένη επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Β του άρθρου 10 του παρόντος.
3.  
  Τα μέλη του Ο.Ε.Ε. και οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ, που είναι κάτοχοι αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού Β τάξεως, μπορούν να αποκτήσουν άδεια Α τάξεως μετά προηγουμένη επιτυχή εξέταση στα μαθήματα της ενότητας Γ του άρθρου 10 του παρόντος.
Άρθρο 6 "Εξετάσεις"
1.  
  Σεμινάρια Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.
Άρθρο 6 "Εξετάσεις"
1.  
  Οι εξετάσεις, οι οποίες είναι γραπτές, διενεργούνται μία φορά το έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. και η σχετική προκήρυξη η οποία αναφέρει την ημέρα έναρξης αυτών, τον τόπο διεξαγωγής, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική Εφημερίδα και τοιχοκολλάται στο κεντρικό κατάστημα του Ο.Ε.Ε. και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. Η τελευταία δημοσίευση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων.
Άρθρο 7 "Επιτροπή Εξετάσεων"
1.  
  Οι εξετάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης ε της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.2515/1997, διενεργούνται από ειδική επιτροπή αποτελούμενη από καθηγητές Α.Ε.Ι. και ειδικούς επαγγελματίες αναγνωρισμένου κύρους με την ευθύνη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.. Ειδικότερα η εξέταση στα μαθήματα των ενοτήτων Α, Β και Γ του άρθρου 10 του παρόντος γίνεται από τριμελή Επιτροπή αποτελουμένη από δύο (2) καθηγητές Οικονομικών Πανεπιστημίων, εκ των οποίων ο αρχαιότερος είναι Πρόεδρος αυτής και ένα (1) ειδικό επαγγελματία. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται μόνιμος υπάλληλος του Ο.Ε.Ε.
2.  
  Τα μέλη της Επιτροπής, οι Γραμματείς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 8 "Υποβολή αιτήσεων"
1.  
  αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων. Στην αίτηση επισυνάπτονται.α) αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Ο.Ε.Ε. για την υπ’ αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.
Άρθρο 8 "Υποβολή αιτήσεων"
1.  
  Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στις εξετάσεις, υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Στην αίτηση επισυνάπτονται: α) επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίων, τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 4 του παρόντος ορίζεται με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου περί ελλείψεως καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.
Άρθρο 9 "Έλεγχος Δικαιολογητικών"
1.  
  Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως. Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε.
2.  
  Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
3.  
  Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
4.  
  Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 9 "Έλεγχος Δικαιολογητικών"
1.  
  Η Επιτροπή των Εξετάσεων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγουμένου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής. Ο παραπάνω πίνακας καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τις εξετάσεις, τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Ο.Ε.Ε. και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
2.  
  Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις έγιναν δεκτές, καλούνται να εξεταστούν με το πρόγραμμα των εξετάσεων που καταρτίζεται από την Επιτροπή και τοιχοκολλάται τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων στο Κατάστημα του Ο.Ε.Ε. και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 10 "Εξεταστέα Μαθήματα"
1.  
  Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.
2.  
  Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
3.  
  Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Άρθρο 10 "Εξεταστέα Μαθήματα"
1.  
  Τα μαθήματα τα οποία περιλαμβάνει η καθεμία από τις ενότητες Α, Β και Γ, καθορίζονται ως εξής: ΕΝΟΤΗΤΑ Α α) Γενικές Αρχές Λογιστικής β) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων γ) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων δ) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας ε) Στοιχεία Δημόσιας Οικονομίας ΕΝΟΤΗΤΑ Β α) Γενική Λογιστική β) Γενικό Λογιστικό Σχέδιο γ) Αναλυτική Λογιστική δ) Εσωτερικός Λογιστικός Έλεγχος ε) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων στ) Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων ζ) Φόρος Προστιθέμενης Αξίας η) Εισαγωγή στο Δίκαιο - Εμπορικές Εταιρείες ΕΝΟΤΗΤΑ Γ α) Ανάλυση και κριτική διερεύνηση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων β) Ενοποιημένοι Ισολογισμοί γ) Δίκαιο Εταιρειών δ) Στοιχεία Χρηματοοικονομικής Διοίκησης ε) Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου στ) Στοιχεία Φορολογικής Δικονομίας
Άρθρο 11
1.  
  Το θέμα κάθε μαθήματος είναι κοινό για όλους τους υποψήφιους και καθορίζεται από την Επιτροπή
2.  
  Στους εξεταζόμενους παρέχεται χρόνος μέχρι δύο (2) ώρες για την ανάπτυξη του θέματος, ο οποίος υπολογίζεται από το τέλος της εκφώνησης του. Όταν συμπληρωθεί ο χρόνος, ο εξεταζόμενος οφείλει να παραδώσει το χειρόγραφό του.
3.  
  Υποψήφιος, ο οποίος δεν προσήλθε, για οποιοδήποτε λόγο κατά την έναρξη της εξέτασης, δεν μπορεί να μετάσχει σ αυτή και αποκλείεται από τις εξετάσεις
4.  
  Υποψήφιος που καταλαμβάνεται να αντιγράφει από βιβλία ή χειρόγραφα, να χρησιμοποιεί σημειώσεις ή να συνεννοείται με άλλον υποψήφιο, αποβάλλεται από την αίθουσα και αποκλείεται από τις εξετάσεις
5.  
  Οι υποψήφιοι αναπτύσσουν τα θέματα σε φύλλα χάρτου, τα οποία παρέχει η επιτροπή και φέρουν την σφραγίδα του Ο.Ε.Ε.
6.  
  Απαγορεύεται η αναγραφή στα φύλλα αυτά οποιουδήποτε ονόματος ή άλλου διακριτικού σημείου. Παράβαση της απαγόρευσης αυτής παρέχει στην επιτροπή το δικαίωμα να βαθμολογήσει το θέμα με βαθμό μηδέν (0).
7.  
  Το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου γράφεται στο πάνω αριστερό μέρος του φύλλου, στο οποίο έγινε η ανάπτυξη του θέματος και καλύπτεται με αδιαφανές φύλλο χάρτου. Η κάλυψη γίνεται από τον υποψήφιο, αφού προηγηθεί ο έλεγχος της ταυτότητάς του από μέλος της Επιτροπής.
Άρθρο 12 "Βαθμολόγηση - Επιτυχόντες"
1.  
  Τα μέλη της Επιτροπής βαθμολογούν με βαθμούς από μηδέν (0) μέχρι δέκα (10) τα γραπτά, στα οποία και σημειώνονται οι βαθμοί. Το κάθε μέλος της Επιτροπής θέτει ιδιαίτερο βαθμό χωριστά για κάθε γραπτό και εξάγεται ο μέσος όρος κάθε μαθήματος. Το άθροισμα των βαθμών αυτών διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίνει τον τελικό βαθμό. Μετά την βαθμολόγηση από τους εξεταστές αποκαλύπτεται το όνομα του υποψήφιου.
2.  
  Επιτυχόντες θεωρούνται οι υποψήφιοι των οποίων το άθροισμα των βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των μαθημάτων δίνει μέσο όρο βαθμολογίας πέντε (5)
Άρθρο 13 "Πρακτικό εξετάσεων - Πίνακες επιτυχόντων"
1.  
  Η Επιτροπή των εξετάσεων συντάσσει για την διεξαγωγή αυτών πρακτικό, υπογραφόμενο από τα μέλη της και το γραμματέα, στο οποίο καταχωρούνται τα ονόματα των επιτυχόντων με αλφαβητική σειρά, χωρίς να σημειώνεται ο βαθμός. Πίνακας επιτυχόντων τοιχοκολλάται στο κατάστημα του Ο.Ε.Ε.
Άρθρο 14 "Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Λογιστών Φοροτεχνικών"
1.  
  Ο λογιστής φοροτεχνικός εκπροσωπεί τον εντολέα του ενώπιον Διοικητικών και Φορολογικών Αρχών και Επιτροπών, συντάσσει όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική και εφαρμοζόμενη στις φορολογικές αρχές νομοθεσία έγγραφα, διεξάγει κάθε φορολογική διατύπωση και ενεργεί κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των ανατιθεμένων σ αυτόν λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών
2.  
  Όλα τα έγγραφα που συντάσσονται από το λογιστή φοροτεχνικό, φέρουν εκτός από την υπογραφή του και σφραγίδα στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο αυτού, η τάξη και ο αριθμός αδείας ασκήσεως επαγγέλματος, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου και η διεύθυνση της επαγγελματικής του δραστηριότητας
3.  
  Για την εκτέλεση των αναφερομένων στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου εργασιών απαιτείται έγγραφη εξουσιοδότηση του εντολέα. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδοτήσεως, ο εντολέας υποχρεούται να γνωστοποιήσει την ανάκληση στην αρμόδια αρχή.
4.  
  Ο λογιστής φοροτεχνικός δικαιούται και ο εντολέας αντίστοιχα υποχρεούται στη χορήγηση των κάθε είδους στοιχείων και παραστατικών τα οποία κρίνονται από το λογιστή φοροτεχνικό αναγκαία για την ορθή εκτέλεση των ανατιθεμένων σ αυτόν εργασιών
Άρθρο 15 "Γραφεία"
1.  
  Για τη λειτουργία γραφείων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από το ΟΕΕ
2.  
  Προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου οποιασδήποτε νομικής μορφής είναι η κατά τις διατάξεις του παρόντος κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού από τον υπεύθυνο ή τους υπεύθυνους του γραφείου και των μελών αυτού. Επί ανωνύμων εταιρειών απαιτείται η κατοχή αδείας ασκήσεως επαγγέλματος Λογιστή - Φοροτεχνικού από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
3.  
  Για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας, υποβάλλεται αίτηση του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του γραφείου. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο της αδείας του υπευθύνου ή των υπευθύνων των γραφείων και των μελών αυτού και αναλόγως της νομικής μορφής με την οποία πρόκειται να λειτουργήσουν, επικυρωμένα αντίγραφα των κατά Νόμο καταστατικών ή πιστοποιητικών από τα οποία προκύπτει η νόμιμη σύσταση και λειτουργίας τους.
Άρθρο 16 "Μητρώο"
1.  
  Στο ΟΕΕ τηρείται μητρώο αδειών άσκησης, επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού κατά τάξεις, στο οποίο καταχωρούνται με αύξοντα αριθμό οι εκδιδόμενες άδειες και σημειώνονται οι τυχόν μεταβολές τους
2.  
  Σε ιδιαίτερο τμήμα του μητρώου αδειών καταχωρούνται οι άδειες λειτουργίας γραφείων με μνεία της νομικής μορφής τους, των μελών, των μετόχων και των υπευθύνων για τη λειτουργία τους
Άρθρο 17 "Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών"
1.  
  Ο λογιστής φοροτεχνικός, οφείλει να επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια περί την εκτέλεση των εργασιών που του ανατίθενται, άλλως ευθύνεται έναντι του εντολέως του για τις κάθε είδους φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που προέκυψαν από υπαιτιότητά του
Άρθρο 18 "Κυρώσεις"
1.  
  Ο κάτοχος αδείας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, ο οποίος αναλαμβάνει και διενεργεί λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες πέραν των ορίων της αδείας που τιμωρείται με πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) δραχμές.
2.  
  Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο του προστίμου μπορεί να ανέλθει μέχρι του τριπλασίου του ανωτάτου ορίου της προηγουμένης παραγράφου. Υποτροπή θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία τιμωρήθηκε οριστικά ο υπαίτιος.
3.  
  Σε περίπτωση νέας υποτροπής ή μη καταβολής των προστίμων του παρόντος άρθρου ανακαλείται η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Νέα υποτροπή θεωρείται η εντός τριετίας επανάληψη της πράξης για την οποία τιμωρήθηκε οριστικά ο υπαίτιος κατά τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.
4.  
  Τα πρόστιμα του παρόντος άρθρου επιβάλλονται με απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ και αποτελούν έσοδα του ΟΕΕ
Άρθρο 19 "Αφαίρεση Αδειών"
1.  
  Η άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού αφαιρείται αυτοδικαίως στην περίπτωση που ο κάτοχος αυτής:
 1. Καταδικάστηκε αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή β) καταδικάστηκε αμετακλήτως για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών
2.  
  Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού αφαιρείται επίσης: α) στις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του παρόντος και β) εφ όσον αποδεδειγμένα συνέπραξε σε πράξεις ή παραλείψεις που έχουν ως συνέπεια τα βιβλία και στοιχεία να μην εμφανίζουν την πραγματική κατάσταση.
3.  
  Η άδεια λειτουργίας γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών αφαιρείται όταν εκλείψουν οι νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας του ή όταν αφαιρείται η άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού του υπευθύνου ή των υπευθύνων για τη λειτουργία του
Άρθρο 20 "Απόδειξη Άσκησης του Επαγγέλματος"
1.  
  Όπου κατά τις διατάξεις του Ν. 2515/97, απαιτείται απόδειξη της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού, του λογιστή και του βοηθού λογιστή, η απόδειξη αυτή παρέχεται με την υποβολή από τους ενδιαφερόμενους πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων εργοδοτών, επιχειρήσεων και φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα στους οποίους παρείχαν τις υπηρεσίες τους, εκκαθαριστικών σημειωμάτων, μισθολογικών καταστάσεων, ασφαλιστικών βιβλιαρίων, πιστοποιητικών έναρξης επιτηδεύματος και κάθε άλλων σχετικών εγγράφων από τα οποία προκύπτει η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης.
2.  
  Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας υποβολής ενός των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο εγγράφων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν βεβαίωση της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης του χώρου των Λογιστών Φοροτεχνών στην οποία είναι εγγεγραμμένοι, από την οποία να αποδεικνύεται η διάρκεια και η μορφή της εργασιακής σχέσης
Άρθρο 21 "Μεταβατικές Διατάξεις"
1.  
  Στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου που κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 ασκούσαν επί δέκα επτά (17) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του Βοηθού Λογιστή ή έχουν δέκα επτά (17) έτη προϋπηρεσία σε Λογιστικό - Οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ τάξεως.
2.  
  Στους κατόχους απολυτηρίου επαγγελματικού Λυκείου ή ενιαίου πολυκλαδικού Λυκείου κλάδου Οικονομίας που κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 ασκούσαν επί δέκα πέντε (15) έτη από τη λήψη του απολυτηρίου τους το επάγγελμα του Βοηθού Λογιστή ή έχουν δέκα πέντε (15) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ τάξεως.
3.  
  Στους κατόχους πτυχίου Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Λογιστικής και στους κατόχους μακροχρονίων προγραμμάτων κατάρτισης του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ) που ασκούσαν κατά τη δημοσίευση του Ν. 2515/1997 επί δέκα τρία (13) έτη το επάγγελμα του Βοηθού Λογιστή ή έχουν δεκατρία (13) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ τάξεως.
4.  
  Στους πτυχιούχους των τμημάτων Εμπορίας και Διαφήμισης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουριστικών Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί δέκα (10) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν δέκα (10) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β τάξεως.
5.  
  Στους πτυχιούχους του τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι. που κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α τάξεως.
6.  
  Στα μέλη του Ο.Ε.Ε. που έχουν άδεια άσκησης οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του Ν.2515/1997 ασκούσαν επί πέντε (5) έτη το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α τάξεως.
7.  
  Στα μέλη του ΟΕΕ που έχουν άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος και κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούσαν επί τρία (3) έτη το επάγγελμα του Λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν τρία (3) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β τάξεως
8.  
  Στους πτυχιούχους του Τμήματος Λογιστικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των ΤΕΙ που κατά τη δημοσίευση του παρόντος ασκούσαν επί πέντε (5) έτη από τη λήψη του πτυχίου τους το επάγγελμα του λογιστή ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχουν πέντε (5) έτη προϋπηρεσία σε λογιστικό - οικονομικό κλάδο του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Β τάξεως
9.  
  Στους μη πτυχιούχους, οι οποίοι αποδεδειγμένα από το έτος 1965 μέχρι και της 30ης Απριλίου 1977 έχουν υπογράψει ισολογισμούς επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα τουλάχιστον τριών χρήσεων, χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Α τάξεως
Άρθρο 22
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 2515/1997 Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154/Α/1997). β) Τα άρθρα 24, 27 και 29Α του Ν. 1558/1985 Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/85).
 • Την από 24.2.1998 γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
 • Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 4,Την αριθμ.490/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-06 Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/228
2006-06-28 Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις
Τροποποίηση Τύπος
Σεμινάρια Τα επιμορφωτικά σεμινάρια διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., η οποία ορίζει τους εισηγητές, το ύψος της αποζημίωσής τους, τη θεματολογία των σεμιναρίων, τον τρόπο αξιολόγησης των υποψηφίων, την ημέρα έναρξης των σεμιναρίων, τη διάρκειά τους, τον τόπο διεξαγωγής τους, την προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής, τα δικαιολογητικά, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
Η σχετική ανακοίνωση δημοσιεύεται σε δύο (2) ημερήσιες πολιτικές και μία (1) ημερήσια οικονομική εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας και τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
Η τελευταία δημοσίευση γίνεται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την οριζόμενη ημερομηνία έναρξης των σεμιναρίων.
Αντικατάσταση
αιτήσεων Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του Ο.Ε.Ε. δεκαπέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη των σεμιναρίων.
Στην αίτηση επισυνάπτονται.α) αντίγραφο της άδειας την οποία κατέχουν, β) τα σχετικά έγγραφα, όπως στο άρθρο 20 του παρόντος ορίζεται, με τα οποία αποδεικνύεται η άσκηση του επαγγέλματος και γ) εξουσιοδότηση προς το Ο.Ε.Ε. για την υπ’ αυτού αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης περί μη καταδίκης επί των αναφερομένων στο άρθρο 19 του παρόντος αδικημάτων.
Αντικατάσταση
Με απόφαση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. ορίζεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από μέλη του Ο.Ε.Ε., τα οποία είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α΄ τάξεως.
Σεμιναρίων
Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται δύο μόνιμοι υπάλληλοι του Ο.Ε.Ε.
Η Επιτροπή των σεμιναρίων συνέρχεται μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας του προηγούμενου άρθρου και αφού ελέγξει τις αιτήσεις συμμετοχής και τα δικαιολογητικά καταρτίζει πίνακα, στον οποίο καταχωρούνται με αλφαβητική σειρά οι υποψήφιοι που έχουν τις προϋποθέσεις να μετάσχουν στα επιμορφωτικά σεμινάρια.
Οι υπόλοιποι αποκλείονται με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της Επιτροπής.
Ο παραπάνω πίνακας, καθώς και ο πίνακας των αποκλειομένων από τα επιμορφωτικά σεμινάρια, τοιχοκολλάται στην Κεντρική Υπηρεσία και στα κατά τόπους γραφεία των εδρών των Π.Τ. του Ο.Ε.Ε.
Οι εισηγητές των σεμιναρίων υποβάλλουν στην Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου τις αξιολογήσεις των συμμετασχόντων προκειμένου αυτή να καταρτίσει πίνακα παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Στα μέλη της Επιτροπής σεμιναρίων και στους Γραμματείς χορηγείται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μετά από γνώμη της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε.
Αντικατάσταση
Στην περίπτωση αίτησης για τη χορήγηση άδειας ανωτέρας τάξεως, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο επικυρωμένο αντίγραφο του προβλεπόμενου από την περίπτωση στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, πιστοποιητικού παρακολούθησης επιμορφωτικών σεμιναρίων και αξιολόγησης του υποψηφίου.
Αντικατάσταση
A/2006/132
2012-11-19 Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012.
Τροποποίηση Τύπος
Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών, στο ΟΕΕ με την ακόλουθη διαδικασία.
πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα αντίγραφα των κατά νόμο εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νομικού προσώπου.
Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία ενός (1) μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, το νομικό πρόσωπο μπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες με μόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
Κάθε πρόσωπο μπορεί να συμμετέχει ως εταίρος ή και ως νόμιμος εκπρόσωπος σε νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτημένο να υπογράφει για λογαριασμό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελματικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Αντικατάσταση
Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Οικονομικών.
Η ιδιότητα του μέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού μετά την 1.1.2014.
Αντικατάσταση
Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελματικής ταυτότητας ή για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.
Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του ενός μηνός από την ημερομηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέπεται αυτοδικαίως με την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτομάτως η επαγγελματική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού.
Σε περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης.
Το ΟΕΕ μπορεί οποτεδήποτε, ακόμη και μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να προβεί στην αφαίρεση της επαγγελματικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.3919/2011).
Αντικατάσταση
A/2012/229
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1997/2515 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/2515 1997
ΝΟΜΟΣ 2011/3919 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2011/3919 2011
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. 2012/1_19.11.2012 2012
Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις. 1999/2771 1999
Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις 2006/3470 2006
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 2013/4177 2013
Κύρωση αποφάσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 και άλλες διατάξεις. 2014/4271 2014