ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/341

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-08-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατανομή οργανικών θέσεων προέδρων εφετών και εισαγγελέων εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι δέκα (10) οργανικές θέσεις Προέδρων Εφετών και οι πέντε (5) οργανικές θέσεις των Εισαγγελέων Εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας που συστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου13 του Ν. 2623/1998 (Α 139), κατανέμονται ως εξής: Α: Πρ [...]"
1.  
  Εισαγγελία Εφετών Αθηνών τέσσερις (4) οργανικές θέσεις οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δέκα οκτώ (18)
2.  
  Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τέσσερις (4)
3.  
  Εφετείο Θράκης μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε δύο (2)
4.  
  Εφετείο Λάρισας μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
5.  
  Εφετείο Πατρών μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε τρεις (3)
6.  
  Εφετείο Πειραιά μία (1) οργανική θέση οριζομένου του συνολικού αριθμού αυτών σε επτά (7). Β: Εισαγγελείς Εφετών:.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 2 εδ. α περ. α.α του Ν. 1756/1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών» (Α 35), όπως διαμορφώθηκε με το άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 2408/1996 (Α 104).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως προσετέθησαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Την 271/1998 γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των δικαστών που διευθύνουν τα Εφετεία της χώρας.
 • Την 2358/1998 γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αφού έλαβε υπόψη τις αιτιολογημένες προτάσεις των εισαγγελέων που διευθύνουν τις Εισαγγελίες Εφετών της χώρας.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 521/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία