ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/342

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο καταστατικό του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών, το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας 57233/Σ. 1475/29.4-12.6.1950 (Β 88) και κυρώθηκε με το Νόμο 628/ 1977 επέρχεται η εξής τροποποίηση: Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 18, όπως αυτές έχουν αντικατασταθεί με το άρθρο 5 του Π.Δ. 279/1986 και ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού, αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
 • Την από τον 11/1997 Αναλογιστική Μελέτη που συνέταξε η εταιρεία Ρrudential Ε.Π.Ε.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών που έχει ληφθεί κατά τις 3856/3/4.10.1995 και 3912/4/23.10.1996 συνεδριάσεις του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που έχει ληφθεί κατά την 33η 30.3.1998 συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 628/1977 «περί νομιμοποιήσεως ενίων Ταμείων Επικουρικής Ασφαλίσεως» (ΦΕΚ 180/Α/77).
 • Την 438/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 εδ. ιε, 26 παρ. 1 και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985, όπως έχουν προστεθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιηθεί με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/ 1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (Α 102).
 • Τις διατάξεις του Π .Δ. 372/1995 (Α 201).
 • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 80078/ 4.10.1996 (Β 924).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/628 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/628 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 1992/2084 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/279 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/279 1986
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας. 1995/372 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία