Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Α. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων Η Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων (άρθ. 57 Ν. 2214/94, άρθ. 1 παρ. 6 Ν. 2343/95 και Π.Δ. 37/1997), λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αντικείμενο τη συγκέντρωση, καταχώρηση και τ [...]"
1.  
  Επιστημονικό Προσωπικό
 1. Τακτικό ― 1 4 5
 2. Με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 2 1 4 7
 3. Τις εθνικές ή κοινοτικές χρηματοδοτήσεις, ενισχύσεις ή επιδοτήσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τους εθνικούς ή κοινοτικούς ελέγχους και τις τυχόν καταλογιστικές πράξεις
 4. Τις οικονομικές δραστηριότητες ή άλλες φορολογικού ενδιαφέροντος πληροφορίες, που αφορούν ομάδες φορολογουμένων ή φορολογούμενους υψηλού κινδύνου φοροδιαφυγής
 5. Οτιδήποτε άλλο στοιχείο ή πληροφορία μπορεί να βοηθήσει το φορολογικό, τελωνειακό και δημοσιονομικό έλεγχο του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και το σχεδιασμό, την παρακολούθηση, αξιολόγηση και άσκηση γενικά της δημοσιονομικής πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
 6. Για τη συγκέντρωση των στοιχείων και πληροφοριών της παραγράφου αυτής από την Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α­).
2.  
  Η αρμοδιότητα της Υπηρεσίας της προηγουμένης παραγράφου αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα, που κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
 1. Μέριμνα για την καθιέρωση, ανάπτυξη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτοματοποιημένου μηχανογραφικού συστήματος ταχείας και ασφαλούς διαχείρισης και διαβίβασης πληροφοριών για τις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών, προς υποστήριξη του τελωνειακού, φορολογικού και δημοσιονομικού ελέγχου.
 2. Στο σύστημα αυτό έχουν άμεση πρόσβαση όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Γραμματειακή εξυπηρέτηση της Υπηρεσίας, τήρηση αρχείου εγγράφων, εγκυκλίων, Φ.Ε.Κ. και άλλων εντύπων και βιβλίων σχετικών με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες της ΥΠ.Ε.Ε.Τ., καθώς και διεκπεραίωση άλλων γενικών θεμάτων που δεν ανήκει στα άλλα Τμήματα.
 4. Γ. Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης Η Μονάδα Επιστημονικής Τεκμηρίωσης και Ανάλυσης (άρθ. 1 παρ. 8 Ν. 2343/95 και Π.Δ. 37/1997), λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και η αρμοδιότητά της αναφέρεται στα κατωτέρω θέματα:.
 5. Ενημέρωση των αρμοδίων Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για τις τρέχουσες τιμές συγκεκριμένων αγαθών ή υπηρεσιών και παροχή κάθε άλλης πληροφορίας ή στοιχείων σχετικών με τα θέματα αρμοδιότητάς της, που είναι αναγκαία και χρήσιμα για τους διενεργούμενους φορολογικούς, τελωνειακούς ή δημοσιονομικούς ελέγχους
 6. Αξιολόγηση του εκτελούμενου έργου της παραπάνω Σχολής (Σ.Ε.Υ.Υ.Ο.) και εισήγηση στον Υπουργό Οικονομικών των αναγκαίων μέτρων και ρυθμίσεων, για τη βελτίωση της διοίκησης, διαχείρισης και λειτουργίας της Σχολής καθώς και επιστημονική και τεχνοκρατική υποστήριξη γενικά του Υπουργού Οικονομικών στην ασκούμενη απ’ αυτόν εποπτεία της Σχολής.
 7. Αναζήτηση και συγκέντρωση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, στοιχείων και πληροφοριών, περί του ύψους των πληρωμών σε συνάλλαγμα για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών και τεχνολογικού εξοπλισμού καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών, προς εξακρίβωση της πραγματικής τιμής αγοράς αυτών
 8. Διενέργεια ερευνών και μελετών, για συγκεκριμένα εμπορεύματα ή ομάδα εμπορευμάτων, για τον προσδιορισμό της αξίας ή άλλων στοιχείων της εμπορίας αυτών, όταν η τιμολογιακή τιμή δεν γίνεται δεκτή ως βάση διαμόρφωσης της δασμολογητέας ή φορολογητέας αξίας τους.
 9. Για το σκοπό αυτό συνεργάζεται απ’ ευθείας με άλλες υπηρεσίες, οργανισμούς, φορείς, ιδρύματα ή άλλες εξειδικευμένες πηγές πληροφοριών του εσωτερικού ή εξωτερικού, που μπορούν να παρέχουν σχετικές πληροφορίες ή στοιχεία.
 10. Έρευνα των συναλλαγών που έχουν αντικείμενο την εκμετάλλευση δικαιωμάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας, αδείας σήματος, μεσιτείας ή προμήθειας πωλήσεως και λοιπών εμπορικών δικαιωμάτων, και μελέτη επηρεασμού των τιμών από τυχόν σχέσεις μεταξύ πωλητή και αγοραστή ή από την ύπαρξη δικαιώματος (RΟΥΑLΤΙΕS).
 11. Ενημέρωση των αρμόδιων Τελωνειακών και Φορολογικών Υπηρεσιών, για τον ανάλογο προσδιορισμό της δασμολογητέας ή φορολογητέας αξίας των εμπορευμάτων, αγαθών, υπηρεσιών ή δικαιωμάτων, καθώς και για την τεκμηρίωση των διαπιστώσεών τους κατά τη διενέργεια των ελεγκτικών επαληθεύσεων.
 12. Μελέτη και έρευνα θεμάτων που σχετίζονται με τη δασμολογητέα ή φορολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων, τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων και υποβολή προτάσεων, στην αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση, για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων
 13. Έκδοση περιοδικών ή ειδικών εντύπων, ή ανακοινώσεων, για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων των μελετών, ερευνών και εργασιών της, καθώς επίσης και έκδοση εγκυκλίων για την παροχή οδηγιών και εξειδικευμένων συμβουλών προς τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, για την αποτελεσματικότερη άσκηση του έργου τους
 14. Τμήμα Β­ Παροχή πληροφοριών και στοιχείων, περί της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων, στις αρμόδιες Τελωνειακές Υπηρεσίες, στην Ανωτάτη Επιτροπή Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Α.Ε.Τ.Α.) και στις Πρωτοβάθμιες Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α.), καθώς και τήρηση αρχείου των εκδιδομένων αποφάσεων των Επιτροπών αυτών.
 15. Οργάνωση και τήρηση αρχείου μελετών, ερευνών, εκδόσεων, εκθέσεων, δημοσιευμάτων και λοιπού υλικού της αρμοδιότητάς της, στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση και οι άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη και τους περιορισμούς των διατάξεων περί απορρήτου.
 16. Α/Α ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜ/ΚΩΝ ΥΠ.Ε.Ε.Τ. ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ.
3.  
  Μεριμνά:
 1. Για την ανάπτυξη και τη συντήρηση Τράπεζας Νομικών Πληροφοριών με τη νομοθεσία και τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία στα αντικείμενα του Υπουργείου Οικονομικών
 2. Για την τήρηση αρχείου σε μαγνητικά μέσα των εισηγητικών εκθέσεων και των σχεδίων νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, καθώς και των σχεδίων κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται με πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομικών ή και άλλων Υπουργείων, εφόσον επηρεάζουν το έργο του Υπουργείου Οικονομικών.
 3. Β. Υπηρεσία Έρευνας και Ελέγχου Τιμών (ΥΠ.Ε.Ε.Τ.).
4.  
  ΠΕ-Δημοσιονομικών 1 ― 2 3
5.  
  ΠΕ-Πληροφορικής
 1. Μηχανικών Η/Υ (ΗΑRDWΑRΕ) ― ― ― ―
 2. Επιστήμης Η/Υ (SΟFΤWΑRΕ) 1 ― ― 1
6.  
  ΤΕ-Τελωνειακών ― 2 ― 2
7.  
  ΔΕ-Τελωνειακών ― 1 ― 1
8.  
  ΔΕ-Προσωπικού Η/Υ Ειδικότητας Χειριστών μέσων Εισαγωγής στοιχείων 1 1 ― 2
9.  
  ΔΕ-Δακτυλογράφων ― ― 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 7 9 14 30
 1. Οποιοδήποτε άλλο συναφές με το ανωτέρω θέμα που ανατίθεται σ’ αυτήν από τον Υπουργό Οικονομικών ή το Συμβούλιο Δημοσιονομικών Μελετών
Άρθρο 2 "Προσωπικό"
1.  
  Ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων προσωπικού που στελεχώνει τις υπηρεσίες του προηγουμένου άρθρου καθορίζεται σε τριάντα (30) θέσεις
2.  
  Οι ανωτέρω θέσεις κατανέμονται κατά κατηγορίες, κλάδο και ειδικότητα, ως ακολούθως:
Άρθρο 3 "Προϊστάμενοι"
1.  
  Των Διευθύνσεων του άρθρ. 1 του παρόντος Π.Δ/τος, προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας των κλάδων Εφοριακών ή Δημοσιονομικών ή Τελωνειακών. Της Τράπεζας Δημοσιονομικών Δεδομένων δύναται να προΐσταται και υπάλληλος ΠΕ Κατηγορίας των κλάδων Πληροφορικής.
2.  
  Του Τμήματος Έρευνας και Τεκμηρίωσης της υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών, προΐσταται υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας των ανωτέρω κλάδων πλην Πληροφορικής. Του Τμήματος Συνδρομής Τελωνειακών Υπηρεσιών της ΥΠ.Ε.Ε.Τ., προίσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ, του κλάδου Τελωνειακών. Του τμήματος Γραμματείας και Αρχείου της ΥΠ.Ε.Ε.Τ., προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ των κλάδων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 4 "Τελικές διατάξεις"
1.  
  Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Π. Δ/τος, αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων της παρ. Β του άρθρου 1, η ισχύς των οποίων αρχίζει έξι (6) μήνες μετά την ανωτέρω δημοσίευση.
2.  
  Από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Έρευνας και Ελέγχου Τιμών παύει η λειτουργία των Δ/νσεων Προσδιορισμού Αξίας Εμπορευμάτων Πειραιά και Θεσ/νίκης και από το χρόνο αυτό η αρμοδιότητα θεώρησης τιμολογίων περιέρχεται στις Διευθύνσεις Τελωνείων Αττικής και Θεσσαλονίκης και στα Γραφεία Αξιών των Τελωνείων κατά περίπτωση
3.  
  Κάθε διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος καταργείται. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Της παρ. 10 του άρθ. 1 του Ν. 2343/95 «Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α­ 211). β) Του άρθρου 20 του Ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Α­ 107). γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5.9.97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Β­ 801), όπως τροποποιήθηκε με τη ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20.10.97 όμοιά της (Β­ 924).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π. Δ/τος δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 497/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 1994/2238 1994
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις 1995/2343 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1997/2503 1997
Οργάνωση - Αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. 1997/37 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία