Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Σκοπός (άρθρο 1 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ) Με το παρόν διάταγμα καθορίζονται οι κανόνες που εφαρμόζονται κατά την πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων, η οποία απαιτείται από την κτηνιατρική νομοθεσία, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1996 (Ε.Ε. αρ. L. 13 της 16.10.1997 σελ. 28).
Άρθρο 2 "Ορισμοί (άρθρο 2 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ)"
1.  
  Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγματος, νοούνται ως: - «κτηνιατρική νομοθεσία»: η νομοθεσία που περιέχεται στα Παραρτήματα Α, Γ και Δ του άρθρου 84, του προεδρικού διατάγματος 420/1993 (Α­ 179), - «αρμόδιος για την πιστοποίηση»: ο επίσημος κτηνίατρος, υπάλληλος της Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικής αρχής, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει ο έλεγχος της εγκατάστασης παραγωγής ή της εκμετάλλευσης εκτροφής του πιστοποιούμενου είδους ή όπου προβλέπεται από την κτηνιατρική νομοθεσία κάθε άλλο πρόσωπο εντεταλμένο από την αρμόδια Κτηνιατρική αρχή για την υπογραφή των πιστοποιητικών που απαιτούνται από την εν λόγω νομοθεσία
2.  
  Επιπλέον, πέραν των ανωτέρω, ισχύουν κατ’ αναλογία και οι ορισμοί που περιέχονται στα άρθρα 3, και 16, του διατάγματος 420/1993
Άρθρο 3 "(άρθρο 3 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ)"
1.  
  Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας, μεριμνά για την οργάνωση των απαραίτητων εκπαιδευτικών κύκλων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του παραρτήματος του παρόντος, ώστε οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση να λαμβάνουν την κατάλληλη εκπαίδευση και να γνωρίζουν επαρκώς τους κανόνες για την κατάρτιση και τη χορήγηση των πιστοποιητικών και - εάν αυτό απαιτείται - για τη φύση και την έκταση των ερευνών, δοκιμών ή εξετάσεων που πρέπει να διεξάγονται πριν από την πιστοποίηση
2.  
  Οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση υποχρεούνται να γνωρίζουν επαρκώς την Κτηνιατρική νομοθεσία όσον αφορά τα προς πιστοποίηση ζώα ή προϊόντα
3.  
  Οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση, πιστοποιούν στοιχεία για τα οποία έχουν ιδία γνώση ή τα οποία είναι δυνατόν να εξακριβώσουν
4.  
  Οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση δεν πρέπει να υπογράφουν λευκά ή ελλιπή πιστοποιητικά ούτε πιστοποιητικά που αφορούν ζώα ή προϊόντα τα οποία δεν επιθεώρησαν ή τα οποία δεν υπόκεινται πλέον στον έλεγχό τους. Εάν ένα πιστοποιητικό υπογράφεται βάσει ενός άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης, ο αρμόδιος για την πιστοποίηση πρέπει να έχει στην κατοχή του το έγγραφο αυτό πριν από την υπογραφή.
5.  
  Οι παρούσες διατάξεις δεν εμποδίζουν, στις περιπτώσεις όπου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με την Κτηνιατρική νομοθεσία, τον επίσημο κτηνίατρο να υπογράφει πιστοποιητικά βάσει δεδομένων:
 1. που έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2,3 και4 του παρόντος άρθρου, από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την αρμόδια κτηνιατρική αρχή το οποίο ενεργεί υπό τον έλεγχο του εν λόγω κτηνιάτρου, εφόσον είναι σε θέση να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων αυτών, ή
 2. που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων επιτήρησης, με αναφορά σε επίσημα αναγνωρισμένα σχέδια ποιοτικής διασφάλισης, ή μέσω συστήματος επιτήρησης των επιδημιών
Άρθρο 4 "(άρθρο 4 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ)"
1.  
  Οι Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές αρχές, προκειμένου να διασφαλίζεται η αξιοπιστία της πιστοποίησης μεριμνούν ώστε οι αρμόδιοι για την πιστοποίηση κτηνίατροι:
 1. να τελούν υπό καθεστώς που τους διασφαλίζει αμεροληψία και δεν έχουν κανένα άμεσο εμπορικό συμφέρον από τα πιστοποιούμενα ζώα ή τα προϊόντα ή από τις εκμεταλλεύσεις ή εγκαταστάσεις από τις οποίες προέρχονται
 2. να έχουν πλήρη γνώση του περιεχομένου κάθε πιστοποιητικού που υπογράφουν
 3. να γνωστοποιούν έγκαιρα στην αρμόδια Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική Αρχή κάθε περίπτωσή τους που εμπίπτει στην περίπτωση α)
2.  
  Τα πιστοποιητικα πρέπει να συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα και στην επίσημη γλώσσα της χώρας προορισμού, όπως προβλέπεται από την κοινοτική νομοθεσία
3.  
  Η Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή πρέπει να είναι σε θέση να καθορίζει τη σχέση μεταξύ των πιστοποιητικών και των αρμοδίων για την πιστοποίηση που τα χορήγησαν. Για το λόγο αυτό:.
 1. μεριμνά για την εκτύπωση των πιστοποιητικών που προβλέπονται από την κτηνιατρική νομοθεσία, στα οποία πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος αυτής,
 2. τηρεί ειδικό πρωτόκολλο πιστοποίησης ζώων και ζωϊκών προϊόντων,
 3. τηρεί αρχείο αντιγράφων όλων των πιστοποιητικών που εκδίδονται, τα οποία διατηρούνται για τρία χρόνια,
 4. επιθεωρεί την ορθή συμπλήρωση, την υπογραφή και τη σφράγιση των χορηγούμενων πιστοποιητικών,
 5. χορηγεί αριθμό στον οποίο προτάσσεται το έτος έκδοσης και ακολουθεί ο αύξων αριθμός έκδοσης, ο οποίος αρχίζει κάθε νέο έτος από το ένα (1), για κάθε πιστοποιητικό που εκδίδει,
 6. καταχωρεί, όπου αυτό προβλέπεται, στο πρόγραμμα Η/Υ ΑΝΙΜΟ, την τηλεειδοποίηση αποστολής των πιστοποιούμενων προϊόντων
Άρθρο 5 "(άρθρο 5 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ)"
1.  
  Οι Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρικές αρχές διενεργούν τους απαραίτητους ελέγχους για την πρόληψη της χορήγησης ψευδών πιστοποιητικών ή παραπλανητικών πιστοποιήσεων, καθώς και της παράνομης έκδοσης ή χρήσης πιστοποιητικών που κανονικά χορηγούνται για τις ανάγκες της κτηνιατρικής νομοθεσίας
2.  
  Με την επιφύλαξη ενδεχομένων πειθαρχικών και ποινικών κυρώσεων, που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, ή από ποινικές διατάξεις, οι αρμόδιες αρχές, πραγματοποιούν έρευνες ή ελέγχους και λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση ψευδούς ή παραπλανητικής πιστοποίησης που φέρεται εις γνώση τους. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η προσωρινή αναστολή της εντολής του αρμόδιου για την πιστοποίηση, εν όσω η έρευνα εκκρεμεί. Ειδικότερα, εάν διαπιστωθεί στη διάρκεια ελέγχων:.
 1. ότι ένας υπάλληλος αρμόδιος για την πιστοποίηση εν γνώσει του εξέδωσε ψευδές πιστοποιητικό, ή Νομαρχιακού επιπέδου κτηνιατρική αρχή προβαίνει στην παύση του συγκεκριμένου υπαλλήλου από την πιστοποίηση, ενημερώνει γραπτώς την Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας περί αυτού και προβαίνει σε όλες τις ενέργειες για την άσκηση της πειθαρχικής και ποινικής δίωξής του
 2. ότι ένας ιδιώτης ή μία επιχείρηση χρησιμοποίησε δολίως ή παραποίησε επίσημο πιστοποιητικό ή Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρική αρχή κινεί τη διαδικασία για την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 23 του Ν. 248/1914 (Α­ 110) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2538/1997 (Α­ 242) και αρνείται μεταγενέστερα χορήγηση επίσημου πιστοποιητικού στον ανωτέρω ιδιώτη ή επιχείρηση για τρεις μήνες και σε υποτροπή για ένα έτος.
Άρθρο 6 "(άρθρο 6 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ)"
1.  
  Οι κανόνες και οι αρχές που εφαρμόζονται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές των συνοριακών σταθμών για την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων από τρίτες χώρες πρέπει να παρέχουν εγγυήσεις τουλάχιστον ισοδύναμες με εκείνες που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα. Στην περίπτωση που αποδειχθεί από τους ελέγχους που προβλέπονται από τις διατάξεις των μερών Γ και Δ του Π. Διατάγματος 420/1993, ότι οι αρχές αυτές και οι κανόνες δεν έχουν τηρηθεί από τις αρμόδιες αρχές τρίτης χώρας για την πιστοποίηση ζώων και ζωικών προϊόντων, μπορεί να ζητηθεί η λήψη συμπληρωματικών εγγυήσεων ή να τεθούν ειδικές απαιτήσεις σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 7 της Οδηγίας 96/93/ΕΚ.
Άρθρο 7
1.  
Παρατίθεται κατωτέρω Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και έχει ως εξής: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΖΩΩΝ Ή ΖΩΪΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 1.Η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας σε συνεργασία με τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος ή άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καταρτίζει ετήσια προγράμματα και οργανώνει τακτικά σεμινάρια επιμόρφωσης των κτηνιάτρων, οι οποίοι εξουσιοδοτούνται για τους ελέγχους και την πιστοποίηση ζώων ή ζωϊκών προϊόντων. 2.Η διάρκεια των σεμιναρίων επιμόρφωσης πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 ωρών για κάθε κύκλο επιμορφωτικού αντικειμένου. Οι μετέχοντες σε ένα σεμινάριο επιμόρφωσης έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και σ’ άλλους παρεμφερείς κύκλους επιμόρφωσης. 3.Στους μετέχοντες χορηγείται πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης και ταυτότητα ελεγκτή, καταχωρούνται δε σε ειδικό μητρώο ελεγκτών κτηνιάτρων, το οποίο τηρείται για το σκοπό αυτό από την αρμόδια Κεντρική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας. Η καταχώρηση γίνεται μετά την υποβολή του πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης του ενδιαφερομένου. 4.Στους ιδιώτες κτηνιάτρους, οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στα μητρώα των ελεγκτών κτηνιάτρων, παρέχεται η δυνατότητα εξουσιοδότησης, από τις Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικές αρχές, εφαρμογής προγραμμάτων Κτηνιατρικών ελέγχων. 5.Οι εξουσιοδοτήσεις εφαρμογής προγραμμάτων κτηνιατρικών ελέγχων καθώς και η ταυτότητα ελεγκτού κτηνιάτρου είναι τριετούς ισχύος και ανανεώνονται εφόσον συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι εκ νέου σε επιμορφωτικό υλικό του ιδίου ή άλλου αντικειμένου. 6.Στην ταυτότητα πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία του εξουσιοδοτούμενου και να αναφέρεται: • Νομός και Υπηρεσία του αρμόδιου για την πιστοποίηση κτηνιάτρου, • το ονοματεπώνυμό του ή ο κωδικός αριθμός του μητρώου του, • το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει. Η εν λόγω ταυτότητα, ή σχετικό αναγνωριστικό σήμα με τον κωδικό αριθμό, πρέπει να φέρονται εμφανώς στο στήθος του ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 7.Οι εξουσιοδοτημένοι κτηνίατροι ενεργούν κατ’ εντολή της Νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής αρχής. 8.Η ταυτότητα ελεγκτού κτηνιάτρου αφαιρείται και η εξουσιοδότηση αναστέλλεται στο χρονικό διάστημα που εκκρεμεί έρευνα παράβασης καθήκοντος. Εφόσον η έρευνα ολοκληρωθεί και αποδειχθεί παράβαση η ταυτότητα επιστρέφεται στην εκδούσα αρχή και η διαγραφή από το μητρώο ελεγκτών κτηνιάτρων είναι οριστική, αποκλειόμενης κάθε μεταγενέστερης επανεγγραφής.
Άρθρο 8 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος το άρθρο 19 του Π.Δ/τος 40/1977 (Α­ 18), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το Π.Δ/γμα 1050/1981 (Α­ 256) καταργείται. Στον Υφυπουργό Γεωργίας ανατίθεται η δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις: α) του άρθρου 1 παρ. 1, 2, 3, 4 και 5 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α­ 34) όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α­ 70), και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α­ 101). β) του άρθρου 20 του Ν. 248/1914 «Περί οργανώσεως της Ζωοτεχνικής και Κτηνιατρικής Υπηρεσίας» (Α­ 110), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο μόνο του Α.Ν. της 23/24 Ιανουαρίου 1936 (Α­ 47). γ) του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α­ 137) όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154), και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την 358731/1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημήτριο Σωτηρλή και Βασίλειο Γερανίδη» (Β­ 939).
 • Την 429/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-06 Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/229
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/358731 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/358731 1996
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1993/420 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/420 1993
ΝΟΜΟΣ 1914/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1914/248 1914
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1924/23 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1924/23 1924
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/40 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1981/1050 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1981/1050 1981
Κτηνιατρικοί έλεγχοι στα ζώντα ζώα και προϊόντα ζωικής προέλευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων κρατών μελών για την υλοποίηση της Εσωτερικής Αγοράς και στις εισαγωγές αυτών στην Ελλάδα από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς τις Οδηγί[...]" 1993/420 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία