ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/346

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Σκοπός του παρόντος διατάγματος είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας σχετικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992 για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων υπηρεσιών που δημοσιεύθηκε στην ελληνική γλώσσα στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε. Ε. L 209/24/7/92.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 2 Για την εφαρμογή του παρόντος διατάγματος οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία: 1.Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών είναι οι συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας που συνάπτονται εγγράφως μεταξύ ενός παρέχοντος υπηρεσίες και μιας αναθέτουσας αρχής όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου. Από τις ανωτέρω συμβάσεις εξαιρούνται: 1)οι συμβάσεις κρατικών προμηθειών κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1. του Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ Α’ 199) καθώς και οι συμβάσεις δημοσίων έργων κατά την έννοια του άρθρου 3 στοιχ. (α) του Π.Δ. 23/93 (ΦΕΚ Α’ 8). 2)οι συμβάσεις που συνάπτονται στους τομείς που αναφέρονται στα άρθρα 2, 7, 8 και 9 της οδηγίας 93/38 Ε.Ο.Κ της 14ης Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9-8-1993 σ.84) και οι συμβάσεις που πληρούν τους όρους του άρθρου 6 παράγρ. 2 της ίδιας οδηγίας, γ οι συμβάσεις που έχουν αντικείμενο την κτήση ή την μίσθωση, με οποιαδήποτε χρηματοοικονομικά μέσα, γής, υφισταμένων κτισμάτων ή άλλης ακίνητης περιουσίας ή σχετικά με άλλα δικαιώματα επ’ αυτών: ωστόσο οι συμβάσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που συνάπτονται συγχρόνως, πρίν ή μετά από την σύμβαση αγοράς ή μισθώσεως, υπό οποιαδήποτε μορφή, εμπίπτουν στο παρόν διάταγμα. 3)οι συμβάσεις αγοράς, ανάπτυξης, παραγωγής ή συμπαραγωγής προγραμμάτων από ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς καθώς και συμβάσεις για τον χρόνο μετάδοσης εκπομπών, 4)οι συμβάσεις υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, κινητής ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και μεταδόσεων μέσω δορυφόρου, 5)οι συμβάσεις υπηρεσιών διαιτησίας και συμβιβασμού, 6)οι συμβάσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που αφορούν την έκδοση, την αγορά, την πώληση και την μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, καθώς και οι υπηρεσίες που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες, 7)οι συμβάσεις απασχόλησης, 8)οι συμβάσεις υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης, εκτός από αυτές τα αποτελέσματα των οποίων ανήκουν αποκλειστικά στην αναθέτουσα αρχή προκειμένου να τις χρησιμοποιεί κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, εφόσον η παροχή της υπηρεσίας ανταμείβεται πλήρως από την αναθέτουσα αρχή. 2.Αναθέτουσα Αρχή (εργοδότης). Ως αναθέτουσες αρχές θεωρούνται το κράτος, τα ΝΠΔΔ, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας, οι Οργανισμοί δημοσίου δικαίου, καθώς και οι ενώσεις που συγκροτούνται από έναν ή περισσότερους από τους προαναφερόμενους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή οργανισμούς δημοσίου δικαίου είτε περιλαμβάνονται είτε όχι στο δημόσιο τομέα, όπως οριοθετείται κάθε φορά. Ως οργανισμός δημοσίου δικαίου νοείται κάθε οργανισμός: - που δημιουργείται για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών κοινού συμφέροντος που δεν έχουν βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, - έχει νομική προσωπικότητα και - χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος ή από τα ΝΠΔΔ ή από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείρισή του υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή όταν περισσότερο απ’ το ήμισυ των μελών του διοικητικού, του διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του διορίζεται από το κράτος, τις περιφερειακές ή τις τοπικές αρχές ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 3.Παρέχων υπηρεσίες: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των δημοσίων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας της Ε.Ε. που είναι εγκατεστημένο. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των χωρών του Ε.Ο.Χ., και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους μέλους Ε.Ο.Χ. Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες) πρέπει να έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και να έχουν την καταστατική τους έδρα στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. Στην περίπτωση κατά την οποία μόνο η καταστατική έδρα των εταιρειών αυτών βρίσκεται στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους του Ε.Ο.Χ. υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος μόνον εφόσον αποδεικνύεται ότι η δραστηριότητά τους παρουσιάζει ουσιαστικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία ενός κράτους - μέλους, χωρίς όμως ο δεσμός αυτός να εξαρτάται από την ιθαγένεια ιδίως των εταίρων ή των μετόχων της εταιρείας ή των μελών των οργάνων διοικήσεως, διαχειρίσεως ή εποπτείας της εταιρείας. Ως εταιρείες νοούνται οι εταιρείες αστικού ή εμπορικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση εκείνων που δεν επιδιώκουν κερδοσκοπικό σκοπό. Οι ανωτέρω παρέχοντες υπηρεσίες, με την επιφύλαξη των διατάξεων της συνθήκης περί δημόσιας τάξεως, δημόσιας ασφάλειας και δημόσιας υγείας, έχουν δικαίωμα να συνάψουν δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών τόσο απ’ ευθείας οι ίδιοι όσο και μέσω υποκαταστημάτων ή πρακτορείων τους εγκατεστημένων επίσης στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή κράτους - μέλους Ε.Ο.Χ. 4.Προσφέρων είναι αυτός που έχει υποβάλει προσφορά. Υποψήφιος είναι αυτός που έχει ζητήσει να του αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής σε κλειστή διαδικασία ή με διαπραγμάτευση. 5.Ανοικτές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων μπορούν να υποβάλουν προσφορά όλοι οι ενδιαφερόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες . 6.. Κλειστές διαδικασίες είναι οι διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων μπορούν να υποβάλουν προσφορά μόνον όσοι παρέχοντες υπηρεσίες έχουν προσκληθεί από την αναθέτουσα αρχή. 7.Διαδικασίες με διαπραγμάτευση είναι οι διαδικασίες στα πλαίσια των οποίων η αναθέτουσα αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με παρέχοντες υπηρεσίες της επιλογής της και διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης με έναν ή περισσότερους από αυτούς. 8.Διαγωνισμοί μελετών είναι οι διαδικασίες που αποσκοπούν στο να εξασφαλίσει η αναθέτουσα αρχή μελέτες ή σχέδια κυρίως στους τομείς της χωροταξίας, της πολεοδομίας, της αρχιτεκτονικής και των έργων πολιτικού μηχανικού καθώς και της ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων, τα οποία επιλέγονται από κριτική επιτροπή μετά από σύγκριση και με ή χωρίς την απονομή χρηματικών βραβείων. Άρθρο 3 1.Κατά την υπ’ αυτών σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, ή διοργάνωση διαγωνισμού μελετών, οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν διαδικασίες προσαρμοσμένες στις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος. 2.Οι αναθέτουσες αρχές δεν προβαίνουν σε διακρίσεις μεταξύ των διαφόρων παρεχόντων υπηρεσίες. 3.Οι αναθέτουσες αρχές όταν επιδοτούν άμεσα κατά ποσοστό ανώτερο του 50% μία σύμβαση υπηρεσιών της οποίας το προϋπολογιζόμενο ύψος εκτός Φ.Π.Α. είναι ίσο ή μεγαλύτερο του αντίστοιχου των 200.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.) σε δρχ. που συνάπτεται από τρίτο, εκτός των ιδίων, φορέα και σε σχέση με συμβάσεις έργων κατά την έννοια της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του Π.Δ. 23/93 επιβάλλουν στο δικαιούχο της επιδότησης την τήρηση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος. Άρθρο 4 Αν η δημόσια σύμβαση έχει ως αντικείμενο ταυτόχρονα την προμήθεια προϊόντων κατά την έννοια του Π Δ. 370/95 και υπηρεσίες κατά την έννοια του παρόντος εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος, εφόσον η αξία των υπό κρίση υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση. Άρθρο 5 1.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται από τις αναθέτουσες αρχές στον τομέα της άμυνας, εκτός από τις συμβάσεις για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 223 της συνθήκης ΕΟΚ.. 2.Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται: 1)Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών οι οποίες έχουν χαρακτηρισθεί απόρρητες, ή των οποίων η εκτέλεση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιαίτερα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή όταν το απαιτεί η προστασία των ζωτικών συμφερόντων του Κράτους. 2)Στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, οι οποίες διέπονται από διαφορετικούς διαδικαστικούς κανόνες και συνάπτονται δυνάμει: i. Διεθνούς συμφωνίας η οποία έχει συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού κράτους και μιας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών και που αφορά υπηρεσίες για την πραγματοποίηση ή την εκμετάλλευση ενός έργου από κοινού από τα υπογράφοντα κράτη. Κάθε συμφωνία ανακοινώνεται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ii. Διεθνούς συμφωνίας της οποίας η σύναψη συνδέεται με τη στάθμευση στρατιωτικών δυνάμεων και αφορά επιχειρήσεις του Ελληνικού κράτους ή μιας τρίτης χώρας. iii. Ειδικής διαδικασίας ενός διεθνούς οργανισμού. Άρθρο 6 Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρμόζονται για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών με φορέα που αποτελεί ο ίδιος αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του παρόντος, δυνάμει αποκλειστικού δικαιώματος που του παρέχεται βάσει δημοσιευμένων νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες με τη συνθήκη. Άρθρο 7 1.Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών των οποίων το προϋπολογιζόμενο ύψος, εκτός Φ.Π.Α,. είναι ίσο ή μεγαλύτερο του αντιστοίχου σε δρχ. ποσού των 200.000 Ευρωπαϊκών Νομισματικών Μονάδων (Ε.Ν.Μ.). Για την αντίστοιχη αξία σε δραχμές του ανωτέρω ποσού των Ε.Ν.Μ. όπου αναφέρεται στις διατάξεις του παρόντος, τη χρονική διάρκεια ισχύος της, καθώς και για κάθε μεταβολή της από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα ενημερώνονται οι αναθέτουσες αρχές από την Υπηρεσία του άρθρου 35 του παρόντος Π.Δ. 2.Κατά τον υπολογισμό του προϋπολογιζόμενου ύψους μιας σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή συμπεριλαμβάνει τη προϋπολογιζόμενη συνολική αμοιβή του παρέχοντος την υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη των επομένων παραγράφων. 3.Η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης μιας σύμβασης δεν μπορεί να γίνει με την πρόθεση να παρακαμφθεί, όσον αφορά την εν λόγω σύμβαση, η εφαρμογή του παρόντος Π. Δ. και κανένα σχέδιο αγοράς συγκεκριμένης ποσότητας υπηρεσιών δεν μπορεί να κατατμηθεί, με σκοπό να αποφευχθεί η επ΄ αυτού εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Όταν οι υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε πολλά τμήματα τα οποία αποτελούν το καθένα αντικείμενο μιας σύμβασης, η αξία κάθε τμήματος πρέπει να συνυπολογίζεται για την εκτίμηση του προαναφερόμενου ύψους της σύμβασης. Όταν η αξία των τμημάτων ισούται με το ύψος αυτό ή το υπερβαίνει οι διατάξεις του παρόντος Π Δ. εφαρμόζονται σε όλα τα τμήματα. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να κάνουν εξαιρέσεις από την εφαρμογή της παραγράφου 1 προκειμένου για μέρη των οποίων η προϋπολογιζόμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη των 80.000 Ε.Ν.Μ. εφόσον το άθροισμα αυτών των τμημάτων δεν υπερβαίνει το 20% του αθροίσματος της αξίας των τμημάτων. 4.Κατά τον υπολογισμό του προϋπολογιζόμενου ύψους των συμβάσεων για τα ακόλουθα είδη υπηρεσιών λαμβάνονται κατά περίπτωση, υπόψη: - όσον αφορά τις υπηρεσίες ασφάλισης, το καταβλητέο ασφάλιστρο - όσον αφορά τις τραπεζικές και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, οι αμοιβές, οι προμήθειες, οι τόκοι και άλλοι τύποι αμοιβής - όσον αφορά τις συμβάσεις που περιλαμβάνουν την εκπόνηση μελέτης, οι καταβλητέες αμοιβές ή η καταβλητέα προμήθεια. 5.Όταν πρόκειται για συμβάσεις που δεν αναφέρουν συνολική τιμή, ως βάση υπολογισμού του προϋπολογιζόμενου ύψους των συμβάσεων, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη - στην περίπτωση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και εφ’ όσον η διάρκεια είναι ίση ή μικρότερη των 48 μηνών, η συνολική συμβατική αξία για όλη την αντίστοιχη διάρκεια, - στην περίπτωση συμβάσεων αορίστου χρόνου ή διάρκειας μεγαλύτερης των 48 μηνών, η μηνιαία αξία πολλαπλασιαζόμενη επί 48. 6.Στην περίπτωση τακτικά επαναλαμβανομένων συμβάσεων ή συμβάσεων που πρόκειται να ανανεωθούν μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, πρέπει να λαμβάνεται ως βάση: - είτε η συνολική πραγματική αξία παρόμοιων συμβάσεων, για την ίδια κατηγορία υπηρεσιών, οι οποίες συνήφθησαν κατά το προηγηθέν οικονομικό έτος ή δωδεκάμηνο, αναπροσαρμοσμένη εί δυνατόν, προκειμένου να ληφθούν υπόψη ενδεχόμενες μεταβολές στις ποσότητες ή στην αξία κατά τους δώδεκα μήνες που έπονται της αρχικής σύμβασης. - είτε η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία συμβάσεων κατά το δωδεκάμηνο που έπεται της πρώτης παροχής ή για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον αυτή υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. 7.Στην περίπτωση όπου μία σχεδιαζόμενη σύμβαση προβλέπει δικαιώματα επιλογής (οptiοn), η βάση υπολογισμού της αξίας της σύμβασης είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο συνολικό ποσό, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων επιλογής. Άρθρο 8 1.. Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Β και Γ του παρόντος. 2.Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο τις υπηρεσίες που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 16 το παρόντος. 3.Οι συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο υπηρεσίες που απαριθμούνται τόσο στο παράρτημα ΙΑ όσο και στο παράρτημα ΙΒ συνάπτονται σύμφωνα με τις διατάξεις των κεφαλαίων Β και Γ του παρόντος όταν η αξία των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ είναι υψηλότερη από εκείνη των υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ. Στην αντίθετη περίπτωση συνάπτονται σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 16 του παρόντος . ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Άρθρο 9 1.Για τους σκοπούς του παρόντος προκειμένου να συναφθεί δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, η αναθέτουσα αρχή χρησιμοποιεί την ανοικτή διαδικασία, την κλειστή διαδικασία, ή την διαδικασία με διαπραγμάτευση και αποφασίζει ποιά απο τις διαδικασίες αυτές θα χρησιμοποιήσει σύμφωνα με τις κατωτέρω παραγράφους. 2.Διαδικασία με διαπραγμάτευση: Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης αφού έχει προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)Σε περίπτωση μη κανονικών προσφορών, μετά από προσφυγή σε ανοικτή ή κλειστή διαδικασία, ή σε περίπτωση υποβολής προσφορών οι οποίες κρίνονται απαράδεκτες κατά την έννοια των άρθρων 18-23 του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς. Οι αναθέτουσες αρχές δεν χρειάζεται να δημοσιεύουν προκηρυξη, σε αυτές τις περιπτώσεις, εάν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση γίνονται δεκτοί όλοι οι προσφέροντες που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 24-29 του παρόντος και οι οποίοι κατά την προηγηθείσα ανοικτή ή κλειστή διαδικασία υπέβαλαν προσφορές σύμφωνα με τις τυπικές απαιτήσεις της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. 2)Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν πρόκειται για υπηρεσίες που η φύση τους ή αστάθμητοι παράγοντες δεν επιτρέπουν μια προκαταρκτική και συνολική τιμολόγηση. 3)Όταν η φύση των παρεχομένων υπηρεσιών, ιδίως δε στην περίπτωση διανοητικών υπηρεσιών και υπηρεσιών της κατηγορίάς 6 του παραρτήματος ΙΑ , είναι τέτοια που οι προδιαγραφές της σύμβασης δεν είναι δυνατόν να διατυπωθούν με ακρίβεια ικανή να επιτρέψει τη σύναψη της σύμβασης αυτής με επιλογή της καλύτερης προσφοράς, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την κλειστή και την ανοικτή διαδικασία. 3.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις υπηρεσιών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, και χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 1)όταν δεν έχει υποβληθεί καμμία προσφορά, ή καμμία κατάλληλη προσφορά σε προκηρυχθέντα διαγωνισμό κλειστής ή ανοικτής διαδικασίας , εφόσον οι αρχικοί όροι της σύμβασης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς, με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από αίτημά της. 2)όταν για λόγους τεχνικούς, καλλιτεχνικούς ή σχετικούς με την προστασία αποκλειστικών δικαιωμάτων, η εκτέλεση των υπηρεσιών μπορεί να ανατεθεί μόνο σε συγκεκριμένο πρόσωπο. 3)όταν η σύμβαση αποτελεί συνέχεια ενός διαγωνισμού μελετών και σύμφωνα με τους εφαρμοζόμενους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας πρέπει να ανατεθεί στον βραβευθέντα ή σε έναν από τους βραβευθέντες του διαγωνισμού αυτού. Στην τελευταία αυτή περίπτωση όλοι οι βραβευθέντες του διαγωνισμού πρέπει να κληθούν να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις. 4)στο βαθμό που είνα απολύτως αναγκαίο, όταν η επιτακτικά επείγουσα ανάγκη που προκύπτει από γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόμενες αναθέτουσες αρχές, δεν συμβιβάζεται με τις προθεσμίες που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες που αναφέρονται στο παρόν Π,. Δ. . Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της επιτακτικά επείγουσας ανάγκης δεν θα πρέπει σε καμμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 5)για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά προβλεπόμενο σχέδιο (πρόγραμμα) ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση και οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας της αρχικής σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι η σύναψη γίνεται στο πρόσωπο το οποίο εκτελεί την εν λόγω υπηρεσία: - όταν αυτές οι συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορούν, από τεχνική ή οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα για τις αναθέτουσες αρχές ή - όταν αυτές οι υπηρεσίες, παρ’ ότι μπορούν να διαχωρισθούν από την εκτέλεση της αρχικής σύμβασης είναι απόλυτα αναγκαίες για την τελειοποίησή της. Ωστόσο, η προϋπολογιζόμενη συνολική αξία των συμβάσεων που ανατίθενται για συμπληρωματικές υπηρεσίες δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας της κυρίας σύμβασης. 6)για νέες υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη άλλων παρόμοιων υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον ίδιο παρέχοντα υπηρεσίες ανάδοχο μιας πρώτης σύμβασης που συνήφθη με την ίδια αναθέτουσα αρχή, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες υπηρεσίες είναι σύμφωνες με ένα βασικό σχέδιο που έχει αποτελέσει το αντικείμενο μιας πρώτης σύμβασης η οποία συνήφθη μέσω της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας. Η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση πρέπει να επισημαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη. Το προβλεπόμενο συνολικό ύψος των νέων υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη από τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει μόνο επί μία τριετία από τη σύναψη της αρχικής σύμβασης. 4.Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι αναθέτουσες αρχές συνάπτουν τις συμβάσεις τους μέσω της ανοικτής ή της κλειστής διαδικασίας. Άρθρο 10 1.Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί σε κάθε αποκλεισθέντα υποψήφιο ή προσφέροντα που υποβάλλει σχετική γραπτή αίτηση μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την παραλαβή της αίτησης, τους λόγους απόρριψης της προσφοράς ή υποψηφιότητας και σε περίπτωση υποβολής προσφοράς γνωστοποιεί και το όνομα του αναδόχου. 2.Η αναθέτουσα αρχή γνωστοποιεί στους υποψηφίους ή προσφέροντες που θα υποβάλλουν σχετική γραπτή αίτηση, τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να μην συνάψει τελικά τη σύμβαση για την οποία έχει προηγηθεί προκήρυξη ή να αρχίσει εκ νέου τη σχετική διαδικασία. Πληροφορεί επίσης την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απόφαση αυτή σχετικά με συμβάσεις προϋπολογιζόμενου ύψους άνω του αντίστοιχου σε δραχμές των 200.000 Ε.Ν.Μ. 3.Για κάθε συναπτόμενη σύμβαση οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν ένα πρακτικό, το οποίο περιλαμβάνει: 1)Το όνομα και τη διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής, το αντικείμενο και την αξία της σύμβασης. 2)Το όνομα των επιλεγέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και την αιτιολόγηση της επιλογής τους. 3)Το όνομα των αποκλεισθέντων υποψηφίων ή προσφερόντων και τους λόγους του αποκλεισμού τους. 4)Το όνομα του αναδόχου και την αιτιολόγηση της επιλογής της προσφοράς του, καθώς και, εφόσον έχει ζητηθεί από την προκήρυξη, το τμήμα της σύμβασης που ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους στις περιπτώσεις που αυτό επιτρέπεται. 5)Σε ότι αφορά τις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, τις περιστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος και οι οποίες δικαιολογούν την προσφυγή στις διαδικασίες αυτές. Το πρακτικό αυτό, ή τα κυριότερα σημεία του, κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από σχετικό αίτημά της. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Άρθρο 11 1 Οι τεχνικές προδιαγραφές κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ, περιλαμβάνονται στα κείμενα γενικού περιεχομένου της προκήρυξης, ή στη συγγραφή υποχρεώσεων κάθε σύμβασης. 2.Με την επιφύλαξη των εθνικών υποχρεωτικών τεχνικών κανόνων που συμβιβάζονται με το κοινοτικό δίκαιο οι εν λόγω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται από τις αναθέτουσες αρχές με παραπομπή, είτε στα εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ’ εφαρμογή των αντιστοίχων ευρωπαϊκών, είτε σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, είτε σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 3.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρεκκλίνει από την παράγραφο 2: 1)εάν τα πρότυπα, οι ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές δεν περιλαμβάνουν καμία διάταξη ως προς την εξακρίβωση της καταλληλότητας ενός προϊόντος, ή εάν δεν υπάρχουν τεχνικά μέσα για να εξακριβωθεί κατά ικανοποιητικό τρόπο αν ένα προϊόν είναι σύμφωνο με τα εν λόγω πρότυπα ή με τις εν λόγω ευρωπαϊκές εγκρίσεις ή με τις εν λόγω κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 2)εάν τυχόν η εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου θίγει την εφαρμογή του Π.Δ. 424/95 (ΦΕΚ Α’ 243), της απόφασης 87/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 (ΕΕ αριθμ. 36 της 7-2-1987 σ.31) σχετικά με την τυποποίηση στον τομέα της τεχνολογίας της πληροφορίας και των τηλεπικοινωνιακών ή και άλλων κοινοτικών κειμένων σε συγκεκριμένους τομείς υπηρεσιών ή προϊόντων. 3)εάν τα εν λόγω πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές τυχόν επιβάλλουν τη χρησιμοποίηση προϊόντων ή υλικών μη συμβατών με τις εν χρήσει εγκαταστάσεις της αναθέτουσας αρχής ή θα συνεπάγονταν δυσανάλογα έξοδα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσκολίες, αλλά μόνο στα πλαίσια μιας σαφώς καθορισμένης στρατηγικής και με την προοπτική να υιοθετηθούν, σε δεδομένο χρονικό διάστημα, ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές. 4)εάν το συγκεκριμένο σχέδιο αποτελεί πραγματική καινοτομία και εφόσον δεν θα ήταν σκόπιμη η χρησιμοποίηση των υπαρχόντων προτύπων, ευρωπαϊκών τεχνικών εγκρίσεων ή κοινών τεχνικών προδιαγραφών. 4.Οι αναθέτουσες αρχές που προσφεύγουν στην εφαρμογή της παραγράφου 3 αναφέρουν τους λόγους, εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην πρόσκληση υποβολής προσφορών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στη συγγραφή υποχρεώσεων, σε κάθε δε περίπτωση αναφέρουν τους λόγους αυτούς στα εσωτερικά τους έγγραφα, τα οποία και παρέχουν τις πληροφορίες αυτές στα κράτη μέλη και την Επιτροπή, μετά από σχετικό αίτημά τους. 5.Εάν δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά πρότυπα, ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή κοινές τεχνικές προδιαγραφές, οι τεχνικές προδιαγραφές: 1)καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που αναγνωρίζονται ως σύμφωνες προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις που απαριθμούνται στις κοινοτικές οδηγίες τις σχετικές με την τεχνική εναρμόνιση, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στις εν λόγω οδηγίες, και ιδίως σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο Π.Δ. 334/94 (ΦΕΚ 176Α’ ) με το οποίο έγινε η προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με τα δομικά υλικά . 2)μπορούν να καθορίζονται με αναφορά στις εθνικές τεχνικές προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την εκτέλεση των έργων και τη χρησιμοποίηση των προϊόντων. 3)μπορούν να καθορίζονται με αναφορά σε άλλα έγγραφα. Στην περίπτωση αυτή είναι προτιμότερη η αναφορά, κατά σειρά προτίμησης: 4)σε εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ’ εφαρμογή αντίστοιχων διεθνών προτύπων, τα οποία έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές. ιι.. σε άλλα πρότυπα και εθνικές τεχνικές εγκρίσεις της χώρας της αναθέτουσας αρχής. ιιι. σε κάθε άλλο πρότυπο 6.Απαγορεύεται η εισαγωγή στους συμβατικούς όρους μιας συγκεκριμένης σύμβασης, τεχνικών προδιαγραφών που μνημονεύουν προϊόντα συγκεκριμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή κατασκευασμένα με ιδιαίτερες μεθόδους, και που έχουν επομένως ως αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν ορισμένους παρέχοντες υπηρεσίες, εκτός αν οι προδιαγραφές αυτές δικαιολογούνται από το αντικείμενο της σύμβασης. Απαγορεύεται ιδίως η αναφορά εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή τύπων, καθώς και η αναφορά ορισμένης καταγωγής ή ορισμένης παραγωγής. Επιτρέπεται ωστόσο, η αναφορά αυτή, αν συνοδεύεται από τη μνεία ή το ισοδύναμο όταν οι αναθέτουσες αρχές αδυνατούν να προβούν σε περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης μέσω προδιαγραφών που να είναι αρκούντως ακριβείς και κατανοητές σ’ όλους τους ενδιαφερόμενους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Άρθρο 12 1.Οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν με ενδεικτική ανακοίνωση που δημοσιεύεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη του οικονομικού έτους, το συνολικό ύψος των συμβάσεων υπηρεσιών για κάθε μία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος ΙΑ, τις οποίες προτίθενται να αναθέσουν κατά τους δώδεκα μήνες που ακολουθούν, όταν το προϋπολογιζόμενο συνολικό ύψος, λαμβανομένου υπόψη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος, είναι ίσο ή μεγαλύτερο του αντίστοιχου των 750.000 Ε.Ν.Μ. σε δρχ. Η ανωτέρω ανακοίνωση δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Ημερήσιο Τύπο. 2.Οι αναθέτουσες αρχές που επιθυμούν να συνάψουν μία δημόσια σύμβαση υπηρεσιών με διαδικασία ανοικτη ή κλειστή ή υπό τους όρους που θέτει το άρθρο 9, με διαπραγμάτευση, γνωστοποιούν την πρόθεσή τους αυτή μέσω προκήρυξης. 3. 1)Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις συντάσσονται σύμφωνα με τα υποδείγματα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ , εξειδικεύουν δε τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποδείγματα αυτά. Οι αναθέτουσες αρχές δεν είναι δυνατόν να θέτουν όρους άλλους από εκείνους που προσδιορίζονται στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος, όταν ζητούν πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τους οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα όρους που θέτουν στους παρέχοντες υπηρεσίες για την επιλογή τους (σημείο 13 του Παραρτήματος ΙΙΙΒ, σημείο 13 του Παραρτήματος ΙΙΙΓ και σημείο 12 του Παραρτήματος ΙΙΙΔ). 2)Όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΑ, οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις δημοσιεύονται, σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος άρθρου και των άρθρων 13, 14, και 15. 3)Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΒ, οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στην προκήρυξη άν συμφωνούν με τη δημοσίευσή τους. 4.Οι ανακοινώσεις και οι προκηρύξεις αποστέλλονται από τις αναθέτουσες αρχές το ταχύτερο δυνατόν και με τον καταλληλότερο τρόπο προς την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 5.Στην περίπτωση της επείγουσας διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 15, οι προκηρύξεις αποστέλλονται με τέλεξ, τηλεγράφημα ή τηλεομοιοτυπία. Η ανακοίνωση της παραγρ. 1 αποστέλλεται το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη κάθε οικονομικού έτους και δημοσιεύεται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Τράπεζα, δεδομένων ΤΕD στις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Μόνο το κείμενο της πρωτότυπης γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 6.Οι προκηρύξεις της παρ. 2 δημοσιεύονται αναλυτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. και στην τράπεζα δεδομένων ΤΕD στην πρωτότυπη γλώσσα. Περίληψη των σημαντικότερων στοιχείων κάθε προκήρυξης δημοσιεύεται και στις λοιπές επίσημες γλώσσες ενώ μόνο το κείμενο της πρωτότυπης γλώσσας θεωρείται αυθεντικό. 7.Μια προκήρυξη δεν πρέπει να δημοσιεύεται στον Ελληνικό τύπο πριν από την ημερομηνία αποστολής της στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε. την οποία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Κατά τη δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να κοινοποιούνται στοιχεία άλλα από εκείνα που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 8.Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής. 9.Τα έξοδα δημοσίευσης των προκηρύξεων διαγωνισμών στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. βαρύνουν τις Κοινότητες. Καμμία προκήρυξη δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μία σελίδα της εν λόγω εφημερίδας, δηλαδή τις 650 λέξεις περίπου. Σε κάθε φύλλο της εν λόγω εφημερίδας, το οποίο περιλαμβάνει μία ή περισσότερες προκηρύξεις, δημοσιεύονται και τα υποδείγματα τα οποία ακολουθούν οι δημοσιευόμενες προκηρύξεις. 10.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύσουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προκηρύξεις για την αναγγελία δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος περί υποχρεωτικής δημοσιότητας. Άρθρο 13 1.Στις ανοικτές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών, που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές, δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2.Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών της προηγούμενης παραγράφου μπορεί να μειωθεί σε 36 ημέρες, αν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγρ. 1, η οποία συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙΑ, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε. 3.Εφόσον έχει ζητηθεί εμπρόθεσμα, η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία πρέπει να αποστέλλονται στους παρέχοντες υπηρεσίες από τις αναθέτουσες αρχές ή τις αρμόδιες υπηρεσίες εντός έξη ημερών από την παραλαβή της σχετικής αιτήσής τους. 4.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξη ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 5.Στις περιπτώσεις που η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα ή πληροφορίες δεν είναι δυνατόν, λογω του όγκου τους να παρασχεθούν εντός των προθεσμιών που καθορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου ή όταν οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση εγγράφων στοιχείων προσαρτημένων στην συγγραφή υποχρεώσεων, οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 πρέπει να παρατείνονται ανάλογα. Άρθρο 14 1.Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, κατά την έννοια του άρθρου 9 παραγρ. 2 του παρόντος Π.Δ. η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 37 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 2.Οι αναθέτουσες αρχές καλούν ταυτοχρόνως και εγγράφως τους προεπιλεγέντες υποψηφίους να υποβάλουν τις προσφορές. Η πρόσκληση συνοδεύεται από τη συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία, περιλαμβάνει δε τουλάχιστον: 1)κατά περίπτωση, τη διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία μπορεί να ζητηθεί η συγγραφή υποχρεώσεων και τα συμπληρωματικά έγγραφα στοιχεία, την προθεσμία για την υποβολή σχετικής αίτησης, καθώς και το ύψος και τον τρόπο πληρωμής του ποσού που ενδεχομένως απαιτείται ως αντίτιμο αυτών των εγγράφων. 2)την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, τη διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν και τη γλώσσα ή τις γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 3)παραπομπή στην ήδη δημοσιευθείσα προκήρυξη 4)αναφορά των εγγράφων στοιχείων που ενδεχομένως πρέπει να επισυναφθούν, είτε για την τεκμηρίωση δηλώσεων που πρέπει να είναι επαληθεύσιμες και στις οποίες ο υποψήφιος προβαίνει σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγρ. 3 του παρόντος Π.Δ., είτε για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, υπό τους ίδιους όρους με εκείνους που προβλεπονται στα άρθρα 26 και 27 του παρόντος Π.Δ. .. 5)τα κριτήρια σύναψης της σύμβασης, εφόσον δεν αναφέρονται στην προκήρυξη. 3.Στις κλειστές διαδικασίες η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που καθορίζεται από τις αναθέτουσες αρχές δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 40 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης. 4.Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο μπορεί να μειωθεί σε 26 ημέρες εάν οι αναθέτουσες αρχές έχουν δημοσιεύσει την ενδεικτική ανακοίνωση που προβλέπεται στο άρθρο 12, παραγρ. 1, η οποία έχει συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙΑ, στην επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.. και στον ελληνικό ημερήσιο τύπο. 5.Οι αιτήσεις συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων δύνανται να γίνουν με επιστολή, με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα. Στις τέσσερεις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή αποστελλόμενη προ της λήξεως της προθεσμίας που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 6.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο έξη ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 7.Στις περιπτώσεις όπου οι προσφορές δύνανται να συνταχθούν μόνον μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτόπια εξέταση των τευχών που προσαρτώνται στη συγγραφή υποχρεώσεων, η προθεσμία που προβλέπεται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου πρέπει να παρατείνεται ανάλογα. Άρθρο 15 1.Στις περιπτώσεις όπου επείγοντες λόγοι καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος Π.Δ. οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να καθορίζουν τις ακόλουθες προθεσμίες: 1)προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης 2)προθεσμία παραλαβής των προσφορών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα ημερών από την ημερομηνία πρόσκλησης. 2.Εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, οι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τη συγγραφή υποχρεώσεων πρέπει να παρέχονται από τις αναθέτουσες αρχές το αργότερο τέσσερεις ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών. 3.Οι αιτήσεις συμμετοχής σε διαγωνισμούς και οι προσκλήσεις για υποβολή προσφορών πρέπει να γίνονται με το ταχύτερο δυνατόν μέσο. Όταν οι αιτήσεις συμμετοχής γίνονται με τηλεγράφημα, με τέλεξ, με τηλεομοιοτυπία ή με τηλεφώνημα, πρέπει να επιβεβαιώνονται με επιστολή, αποστελλόμενη πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στην παραγρ. 1 του παρόντος άρθρου . Άρθρο 16 1.Οι αναθέτουσες αρχές που συνήψαν μια δημόσια σύμβαση υπηρεσιών αποστέλλουν γνωστοποίηση με τα αποτελέσματα της σχετικής διαδικασίας στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε.. το αργότερο 48 ημέρες μετά τη σύναψη της αντίστοιχης σύμβασης ή τη λήξη του αντίστοιχου διαγωνισμού. Η ανωτέρω γνωστοποίηση δημοσιεύεται σύμφωνα με τα άρθρα 12.παρ. 2 και 12 παρ. 3, 13, 14 και 15 του παρόντος Π.Δ. 2.Εάν η γνωστοποίηση πληροφοριακών στοιχείων για τη σύναψη μιας σύμβασης εμποδίζει την εφαρμογή των νόμων, είναι αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον ή βλάπτει τα νόμιμα εμπορικά συμφέροντα μιας συγκεκριμένης δημόσιας ή ιδιωτικής επιχείρησης, ή τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ παρεχόντων υπηρεσίες, τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να μη δημοσιεύονται. Άρθρο 17 Για τον υπολογισμό της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, ισχύουν τα ακόλουθα που ορίζει ο Κανονισμός 1182/71 του Συμβουλίου (ΕΕ αριθ. L 124 της 8-6-1971 σ. 131): α. Η προθεσμία που προσδιορίζεται σε ημέρες αρχίζει με την έναρξη της πρώτης ώρας της πρώτης ημέρας και λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας. β. Οι προθεσμίες περιλαμβάνουν τις αργίες, τα Σάββατα και τις Κυριακές εκτός αν αυτές εξαιρούνται ρητά ή αν οι προθεσμίες προσδιορίζονται κατά εργάσιμες ημέρες. γ. Αν η τελευταία ημέρα είναι αργία, Σάββατο ή Κυριακή η προθεσμία λήγει με την παρέλευση της τελευταίας ώρας της επόμενης εργάσιμης ημέρας. δ. Κάθε προθεσμία δύο ή περισσοτέρων ημερών περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες. ε. Αν η προθεσμία υπολογίζεται από τη στιγμή που συμβαίνει κάποιο γεγονός ή πραγματοποιείται κάποια ενέργεια, η ημέρα κατά την οποία συμβαίνει το γεγονός αυτό ή πραγματοποιείται η ενέργεια αυτή, δεν υπολογίζεται στην προθεσμία. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΚΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Άρθρο 18 Οι συμβάσεις ανατίθενται βάσει των κριτηρίων που καθορίζονται στα άρθρα 30 και 31 λαμβανομένου υπόψη του επομένου άρθρου και αφού ελεγχθεί από τις αναθέτουσες αρχές η καταλληλότητα των παρεχόντων υπηρεσίες βάσει των κριτηρίων του άρθρου 25 και 26 και εφόσον δεν αποκλείονται βάσει του άρθρου 24 του παρόντος Π.Δ. Άρθρο 19 1.Όταν η σύναψη της σύμβασης γίνεται με βάση το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, οι αναθέτουσες αρχές είναι δυνατόν να λάβουν υπόψη και τις εναλλακτικές προσφορές που υποβάλλουν οι προσφέροντες, εφόσον οι προσφορές αυτές ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που έχουν καθορίσει οι ανωτέρω αναθέτουσες αρχές. Στη συγγραφή υποχρεώσεων οι αναθέτουσες αρχές αναφέρουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι εναλλακτικές προσφορές, καθώς και τον τρόπο υποβολής αυτών των προσφορών. Εάν δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές, πρέπει να γίνεται σχετική μνεία στην προκήρυξη του διαγωνισμού. Οι αναθέτουσες αρχές δεν μπορούν να απορρίψουν την υποβολή εναλλακτικής προσφοράς αποκλειστικά και μόνο διότι έχει συνταχθεί με τεχνικές προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί με αναφορά σε εθνικά πρότυπα που ισχύουν κατ’ εφαρμογήν των αντίστοιχων ευρωπαϊκών ή σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις ή σε κοινές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 11, παραγρ. 2 ή ακόμα με αναφορά σε εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο άρθρο 11 παράγραφος 5 στοιχεία α και β του παρόντος Π.Δ.. 2.Οι αναθέτουσες αρχές που έχουν αποδεχθεί εναλλακτικές προσφορές δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, δεν μπορούν να απορρίψουν μια εναλλακτική προσφορά μόνο για το λόγο ότι εάν επιλεγεί, θα οδηγήσει στην σύναψη σύμβασης προμηθειών και όχι δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Άρθρο 20 Στη συγγραφή υποχρεώσεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητά από τους προσφέροντες να αναφέρουν στην προσφορά τους το τμήμα της σύμβασης που ενδεχομένως προτίθενται να αναθέσουν υπεργολαβικά σε τρίτους, εφόσον αυτό επιτρέπεται . Η ανακοίνωση δεν προδικάζει το ζήτημα της ευθύνης του κύριου παρέχοντος υπηρεσίες. Άρθρο 21 1.Κοινοπραξίες ή συμπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες δύνανται να υποβάλλουν προσφορές. Οι εν λόγω κοινοπραξίες ή συμπράξεις δεν δύνανται να υποχρεωθούν να περιβληθούν ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα κοινοπραξία ή σύμπραξη είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να πράξει τούτο όταν της ανατεθεί η σύμβαση. 2.Οι υποψήφιοι ή προσφέροντες που προέρχονται από αλλα κράτη μέλη και σύμφωνα με την νομοθεσία του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένοι έχουν το δικαίωμα να παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία δεν είναι δυνατόν να απορρίπτονται για τον μόνο λόγο ότι θα έπρεπε, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Τα νομικά πρόσωπα αναφέρουν στην προσφορά ή στην αίτηση συμμετοχής τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των προσώπων που θα έχουν την ευθύνη της εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Άρθρο 22 1.Στις κλειστές διαδικασίες και στις διαδικασίες με διαπραγμάτευση, οι αναθέτουσες αρχές επιλέγουν τους υποψήφιους τους οποίους θα καλέσουν για να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εκείνων που διαθέτουν τα προσόντα που απαιτούνται από τα άρθρα 24 έως 29 του παρόντος, βάσει των διαθεσίμων πληροφοριών σε σχέση με τα στοιχεία που συνιστούν την προσωπική κατάσταση του παρέχοντος υπηρεσίες καθώς και βάσει των πληροφοριών και διατυπώσεων που είναι αναγκαίες για την εκτίμηση των ελαχίστων οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων που αυτός πρέπει να πληροί. 2.Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της κλειστής διαδικασίας για την σύναψη μιας σύμβασης μπορούν να προβλέπουν τα όρια ως προς τον αριθμό των παρεχόντων υπηρεσίες τους οποίους σκοπεύουν να προσκαλέσουν. Τα όρια καθορίζονται στην προκήρυξη σε συνάρτηση με τη φύση των προς παροχή υπηρεσιών. Το μεν κατώτερο από αυτά δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 5, το δε μεγαλύτερο μπορεί να ορισθεί σε 20. Ο αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί για να υποβάλλουν προσφορά πρέπει να επαρκεί για την εξασφάλιση συνθηκών πραγματικού ανταγωνισμού. 3.Όταν οι αναθέτουσες αρχές κάνουν χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη σύναψη της σύμβασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 , παραγρ. 1 του παρόντος Π.Δ. οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί για την διαπραγμάτευση δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από τρείς (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός κατάλληλων υποψηφίων. 4.Στις διαδικασίες των προηγουμένων παραγράφων του άρθρου αυτού οι αναθέτουσες αρχές καλούν χωρίς διακρίσεις τους υποψηφίους των άλλων κρατών μελών, που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα, να συμμετάσχουν σ’ αυτές με τους ίδιους όρους που εφαρμόζουν για τους έλληνες. Άρθρο 23 1.Η αναθέτουσα αρχή δύναται να αναφέρει στη συγγραφή υποχρεώσεων την αρχή ή τις αρχές από τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να λάβουν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από διατάξεις περί προστασίας και από τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στην περιοχή ή στον τόπο όπου πρόκειται να παρασχεθούν οι υπηρεσίες, και οι οποίες πρέπει να εφαρμοσθούν για τις υπηρεσίες που παρέχονται επί τόπου κατά την περίοδο εκτέλεσης της σύμβασης. 2.Η αναθέτουσα αρχή που παρέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ζητά από τους προσφέροντες ή από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης να αναφέρουν ότι έλαβαν υπόψη, κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους, τις υποχρεώσεις σχετικά με τις διατάξεις περί προστασίας με τις συνθήκες εργασίας που ισχύουν στον τόπο παροχής των υπηρεσιών. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 σχετικά με την επαλήθευση των υπερβολικά χαμηλών προσφορών. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Άρθρο 24 1.Κάθε παρέχων υπηρεσίες μπορεί να αποκλεισθεί από την διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών εάν: 1)βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 2)εκινήθη εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού, ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 3)καταδικάσθηκε για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική διαγωγή του παρέχοντος υπηρεσίες, βάσει απόφασης η οποία έχει ισχύ δεδικασμένου. 4)έχει διαπράξει επαγγελματικό παράπτωμα, που μπορεί να διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο από τις αναθέτουσες αρχές. 5)δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία. 6)δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία 7)Είναι ένοχος υποβολής ψευδούς δηλώσεως ή παραλείψεως υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 μέχρι 29 του παρόντος. 2.Όταν η αναθέτουσα αρχή ζητεί από τον παρέχοντα υπηρεσίες να αποδείξει ότι δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α., β., γ., ε. και στ. της προηγουμένης παραγράφου 1 αποδέχεται ως επαρκή απόδειξη: - για τις περιπτώσεις τις αναφερόμενες στα στοιχεία α., β. και γ., απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισότιμο έγγραφο εκδιδόμενο από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης και από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. - για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα στοιχεία ε. και στ. πιστοποιητικό εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του Ελληνικού κράτους ή και του κράτους όπου είναι εγκατεστημένος, για τα αναφερόμενα στο στοιχείο ε. Εάν τα εν λόγω έγγραφα και πιστοποιητικά δεν εκδίδονται από την οικεία χώρα, είναι δυνατόν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή του αρμόδιου επαγγελματικού φορέα της χώρας προέλευσής του. 3.Η υπηρεσία του άρθρου 35 του παρόντος Π.Δ. μεριμνά για την πληροφόρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των άλλων κρατών μελών σχετικά με το ποιές αρχές και οργανισμοί έχουν αρμοδιότητα για την έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών. Η ίδια υπηρεσία πληροφορεί και τις ελληνικές αναθέτουσες αρχές για το ποιές αντίστοιχα αρχές και οργανισμοί των άλλων κρατών - μελών έχουν αρμοδιότητα έκδοσης των πιστοποιητικών αυτών. Άρθρο 25 1.Κάθε φορά που οι υποψήφιοι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών ή οι προσφέροντες οφείλουν να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, για να είναι σε θέση να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 2.Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τους υποψηφίους ή τους προσφέροντες να αποδείξουν την εγγραφή τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή να προσκομίσουν ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό υπό τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής τους . 3.Τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά είναι τα ακόλουθα: - στο Βέλγιο, το registre du cοmmerce - Ηandelstregister και οι οrders prοfessiοnnels - Βerοepsοrdres, - στη Δανία το Εrhνerνs οg Selsskabstyrelsen - στη Γερμανία, το Ηandelsregister και το Ηandwerhsrοlle και το Vereinsregister. - στην Ελλάδα, είναι δυνατόν να ζητηθεί ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος. Ειδικότερα για τις υπηρεσίες μελετών του παραρτήματος Ι. Επαγγελματικά μητρώα είναι το Μητρώο Μελετητών και το Μητρώο Γραφείων Μελετών, για τις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία. - στην Ισπανία το Registrο οficial de Cοntratistas del Μinisteriο de Εcοnοmia y Ηacienda - στη Γαλλία, το registre du cοmmerce και το repertοire de metiers - στην Ιταλία το Registrο de la Camera di cοmmerciο, industria, agricοltura e artigianatο, το Registrο delle cοmmissiοni prονinciali, per l’ artigianatο και το Cοnsigliο naziοnale degli οrdini prοfessiοnali. - στο Λουξεμβούργο το (registre aux firmes) και το (rοle de la Chambre des metiers), - στις Κάτω Χώρες το Ηandelsresgisters - στην Πορτογαλία το Registrο naciοnal des Ρessοas Cοlectiνas - στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία, ο παρέχων υπηρεσίες μπορεί να κληθεί να υποβάλλει πιστοποιητικό του Registrar οf cοmpanies ή του Registrar οf Friendly Sοcieties, ή αλλιώς βεβαίωση η οποία να διευκρινίζει ότι ο ενδιαφερόμενος δήλωσε ενόρκως οτι ασκεί το εν λόγω επάγγελμα στη χώρα όπου είναι εγκατεστημένος σε συγκεκριμένο τόπο και υπό καθορισμένη εμπορική επωνυμία. - στην Αυστρία Firmenbοuch, Gewerberegister, Μitgliederνerzeichnisse der Landeskammern. - στη Φινλανδία Κaupparekisteri/Ηandelsregistret. - στην Ισλανδία Firmaskra, Ηlutafelagaskra - στη Νορβηγία Fοretaksregisteret - στη Σουηδία aktiebοlags-, handels-eller fοreningsregistren Άρθρο 26 1.Η χρηματοοικονομική ικανότητα του παρέχοντος υπηρεσίες αποδεικνύεται με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα δικαιολογητικά έγγραφα: 1)Πρόσφορα τραπεζικά έγγραφα ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικών κινδύνων. 2)Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο παρέχων υπηρεσίες. 3)Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσιών κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών. 2.Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποιό ή ποιά από τα δικαιολογητικά επέλεξαν, καθώς και ποιά άλλα δικαιολογητικά εκτός των ανωτέρω, πρέπει να προσκομισθούν. 3.Αν ο παρέχων υπηρεσίες δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επικαλούμενος βάσιμο λόγο, μπορεί να αποδείξει την χρηματοοικονομική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνεται κατάλληλο από τις αναθέτουσες αρχές. Άρθρο 27 1.Η ικανότητα των παρεχόντων υπηρεσίες να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες εκτιμάται ειδικώτερα βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και της αξιοπιστίας τους. 2.Η τεχνική ικανότητα των παρεχόντων υπηρεσίες αποδεικνύεται, ανάλογα με τη φύση, την έκταση και τον σκοπό των προς παροχή υπηρεσιών, με ένα ή περισσότερα από τα ακολουθα στοιχεία: 1)Τους τίτλους σπουδών και επαγγελματικούς τίτλους των παρεχόντων υπηρεσίες ή και των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησής τους, ιδίως δε εκείνου ή εκείνων που θα έχουν την ευθύνη της παροχής των υπηρεσιών. 2)Κατάλογο των κυριώτερων υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί κατά τα τρία τελευταία έτη, όπου εμφαίνεται η αξία, η ημερομηνία παροχής και οι αποδέκτες τους, δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς: - Εάν πρόκειται για αναθέτουσες αρχές, ως αποδεικτικά στοιχεία υποβάλλονται πιστοποιητικά συντασσόμενα ή θεωρούμενα από την αρμόδια αρχή. - Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς αγοραστές τα πιστοποιητικά συντάσσονται από τον αγοραστή, αλλοιώς, γίνεται δεκτή μία απλή δήλωση του παρέχοντος την υπηρεσία. 3)Κατάλογο του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών υπηρεσιών, είτε ανήκουν άμεσα είτε όχι στην επιχείρηση του παρέχοντος υπηρεσίες, ιδίως δε εκείνων που είναι επιφορτισμένοι με τους ποιοτικούς ελέγχους. 4)Δήλωση σχετικά με τον ετήσιο μέσο όρο του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού και αναλογία του διευθυντικού προσωπικού της επιχείρησης του παρέχοντος υπηρεσίες κατά τα τρία τελευταία έτη. 5)Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που θα διαθέσει ο παρέχων υπηρεσίες για την εκτέλεση της σύμβασης. 6)Περιγραφή των μέτρων που λαμβάνει ο παρέχων υπηρεσίες για να εξασφαλίζει την ποιότητα, καθώς και περιγραφή των μέσων μελέτης και έρευνας της επιχείρησής του. 7)Αν οι ζητούμενες υπηρεσίες είναι σύνθετες ή απαιτούνται κατ’ εξαίρεση για την πραγματοποίηση ειδικού σκοπού, δελτίο ελέγχου εκδιδόμενο από την αναθέτουσα αρχή, ή για λογαριασμό της, από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου εδρεύει ο παρέχων υπηρεσίες με την επιφύλαξη της συναίνεσης του οργανισμού αυτού. Ο έλεγχος αυτός αφορά τις τεχνικές δυνατότητες και εφόσον κρίνεται αναγκαίο τα μέσα μελέτης και έρευνας που διαθέτει ο παρέχων υπηρεσίες καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας. 8)Αναφορά του τμήματος της σύμβασης που ο παρέχων υπηρεσίες προτίθεται ενδεχομένως να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους. 3.Η αναθέτουσα αρχή, προσδιορίζει στην προκήρυξη ή στην πρόσκληση υποβολής προσφορών ποιά αποδεικτικά στοιχεία επιθυμεί να της υποβληθούν. 4.Η έκταση των πληροφοριών οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 26 και στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, δεν πρέπει να υπερβαίνει το αντικείμενο της σύμβασης, οι δε αναθέτουσες αρχές λαμβάνουν υπόψη τους τα νόμιμα συμφέροντα των παρεχόντων υπηρεσίες όσον αφορά την προστασία των τεχνικών και εμπορικών μυστικών τους. 5.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 24 έως 27 του παρόντος Π.Δ., να προσκαλούν τους παρέχοντες υπηρεσίες να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα και πιστοποιητικά ή να τα αποσαφηνίσουν . Άρθρο 28 1.Οι επίσημοι πίνακες (μητρώα) Αναγνωρισμένων Παρεχόντων Υπηρεσίες πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι στις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 1 στοιχεία α έως δ και ζ, και των άρθρων 25, 26 και 27 του παρόντος Π.Δ. 2.Οι παρέχοντες υπηρεσίες που είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους πίνακες, κατά την κατάρτιση της σύμβασης, υποβάλλουν στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή, το οποίο μνημονεύει τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή στον πίνακα καθώς και την σχετική κατάταξη. 3.Η εγγραφή των παρεχόντων υπηρεσίες στους επίσημους πίνακες άλλων κρατών-μελών, πιστοποιούμενη από τους αρμόδιους φορείς, συνιστά για τις αναθέτουσες αρχές τεκμήριο καταλληλότητος για την παροχή υπηρεσιών που αντιστοιχούν στην κατάταξη του παρέχοντος υπηρεσίες μόνο σε σχέση με το άρθρο 24 παρ. 1 στοιχεία α εώς δ και ζ, το άρθρο 25, το άρθρο 26 παρ. 1 στοιχεία β και γ και το άρθρο 27 παρ .2 στοιχείο α του παρόντος Π.Δ. Οι πληροφορίες που προκύπτουν από την εγγραφή στους επίσημους πίνακες δεν είναι δυνατόν να τεθούν υπό αμφισβήτηση. Ως προς την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλειας, μπορεί να ζητηθεί, για κάθε σύμβαση, από κάθε εγγεγραμμένο παρέχοντα υπηρεσίες, ένα πρόσθετο πιστοποιητικό. Οι αναθέτουσες αρχές εφαρμόζουν τις προηγούμενες διατάξεις μόνον πρός όφελος των παρεχόντων υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένοι στο κράτος μέλος που έχει καταρτίσει τον επίσημο πίνακα. 4.Για την ενδεχόμενη εγγραφή των παρεχόντων υπηρεσίες των λοιπών κρατών μελών σε επίσημο ελληνικό πίνακα δεν μπορούν να απαιτούνται άλλες αποδείξεις και δηλώσεις εκτός από εκείνες που ζητούνται εκ μέρους των ελληνικών αναθετουσών αρχών από τους παρέχοντες υπηρεσίες και οπωσδήποτε, όχι άλλες από εκείνες που προβλέπονται στα άρθα 24 εώς 29 του παρόντος Π.Δ. 5.Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι αναθέτουσες αρχές εφόσον διαθέτουν επίσημους πίνακες (μητρώα) παρεχόντων υπηρεσίες, ανακοινώνουν στην υπηρεσία του άρθρου 35 του παρόντος Π.Δ. την διεύθυνση του οργανισμού στον οποίον μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις εγγραφής. Η υπηρεσία αυτή γνωστοποιεί τις παραπάνω διευθύνσεις στα λοιπά Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πληροφορεί τις αναθέτουσες αρχές και τους αρμόδιους επαγγελματικούς φορείς της Ελλάδος για τους αντίστοιχους οργανισμούς των άλλων Κρατών μελών και τις διευθύνσεις τους. Άρθρο 29 1.Οταν οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν, την υποβολή πιστοποιητικών συντασσόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους των παρεχόντων υπηρεσίες ορισμένων προτύπων ποιοτικής εγγύησης, πρέπει να γίνεται παραπομπή σε συστήματα ποιοτικής εξασφάλισης βασιζομενα στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 29.000, και πιστοποιούμενα από οργανισμούς που ακολουθούν τη σειρά ευρωπαϊκών προτύπων ΕΝ 45.000. 2.Οι αναθέτουσες αρχές αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες στα άλλα κράτη μέλη, αποδέχονται δε και άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα ποιοτικής εγγύησης εκ μέρους των παρεχόντων υπηρεσίες οσάκις αυτοί δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν πιστοποιητικά όπως τα προαναφερόμενα, ή να τα εξασφαλίσουν μέσα στις ταχθείσες προθεσμίες. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Άρθρο 30 1.Τα κριτήρια βάσει των οποίων ανατίθενται οι συμβάσεις, με την επιφύλαξη των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που διέπουν την αμοιβή ορισμένων υπηρεσιών, μπορεί να είναι τα ακόλουθα: 1)όταν η σύμβαση ανατίθεται στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, διάφορα μεταβλητά κριτήρια που συνδέονται με τη συγκεκριμένη σύμβαση π.χ. η ποιότητα, τα τεχνικά πλεονεκτήματα, τα αισθητικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, η τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση μετά την πώληση, η ημερομηνία παράδοσης και η προθεσμία παράδοσης ή εκτέλεσης, η τιμή, ή 2)απλώς η χαμηλότερη τιμή. 2.Στις περιπτώσεις του εδαφίου α της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος η αναθέτουσα αρχή δηλώνει στην συγγραφή υποχρεώσεων ή στην προκήρυξη, τα κριτήρια βάσει των οποίων πρόκειται να αναθέσει τη σύμβαση, εί δυνατόν σε φθίνουσα τάξη, ανάλογα με τη σημασία που τους προσδίδεται. Άρθρο 31 Όπου σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας επιτρέπεται ο έλεγχος των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Η αναθέτουσα αρχή πριν απορρίψει τις παραπάνω προσφορές, ζητεί εγγράφως διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς, τις οποίες κρίνει σκόπιμες και εξακριβώνει αυτή τη σύνθεση λαμβάνοντας υπόψη τις δοθείσες διευκρινίσεις. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να λάβει υπόψη επεξηγήσεις που αφορούν την οικονομία της μεθόδου παροχής υπηρεσίας ή τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο προσφέρων θα παράσχει την υπηρεσία ή την πρωτοτυπία του σχεδίου που προτείνει ο προσφέρων. Εάν τα έγγραφα που συνδέονται με τη σύμβαση προβλέπουν τη σύναψη της με τον υποβάλλοντα τη χαμηλότερη προσφορά, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απόρριψη των προσφορών, τις οποίες θεωρεί υπερβολικά χαμηλές. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Άρθρο 32 Ι. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στους διαγωνισμούς μελετών, όπως ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του παρόντος Π.Δ. που οργανώνονται στα πλαίσια διαδικασίας σύναψης συμβάσεων υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία των οποίων, εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη του αντιστοίχου σε δραχμές ποσού των 200.000 Ε.Ν.Μ. 2.Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών, όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες ισούται με ή υπερβαίνει το αντίστοιχο σε δραχμές ποσό των 200.000 Ε.Ν.Μ.. 3.Οι κανόνες σχετικά με την διοργάνωση ενός διαγωνισμού μελετών θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο και ανακοινώνονται σε όλους όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 4.Κατά τους διαγωνισμούς μελετών τηρούνται οι εξής ελάχιστες προϋποθέσεις: 1)Η συμμετοχή δεν δύναται να περιορίζεται στην επικράτεια ή σε ένα τμήμα της επικράτειας ενός κράτους μέλους. 2)Η συμμετοχή είναι ελεύθερη τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα. 3)Οι μελέτες πρέπει να υποβάλλονται ανώνυμα στην κριτική επιτροπή προκειμένου να γνωμοδοτήσει . 4)Τα κριτήρια επιλογής των μελετών και η σημασία που αποδίδεται σε κάθε ένα από αυτά πρέπει να προσδιορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 5.Σε όλες τις περιπτώσεις που γίνεται προκήρυξη διαγωνισμού μελετών η αναθέτουσα αρχή μεριμνά ώστε ο αριθμός των υποψηφίων που καλούνται να συμμετάσχουν σ’ αυτόν να εξασφαλίζει την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού. 6.Η κριτική επιτροπή, η οποία συγκροτείται στα πλαίσια ενός διαγωνισμού μελετών, αποτελείται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστο το ένα τρίτο των μελών της κριτικής επιτροπής πρέπει να διαθέτουν το ίδιο ή ένα ισοδύναμο προσόν. Η κριτική επιτροπή είναι αδέσμευτη κατά την λήψη των αποφάσεών της ή κατά την διατύπωση των γνωμών της. Οι αποφάσεις ή οι γνώμες της εκδίδονται βάσει των μελετών που υποβάλλονται κατά τρόπο ανώνυμο και στηρίζονται αποκλειστικά στα κριτήρια που απαριθμούνται στην προκήρυξη του διαγωνισμού κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 33. Άρθρο 33 1.Οι κανόνες δημοσιότητος των διαγωνισμών μελετών διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 12. 2.Δεν απαιτείται δημοσίευση ενδεικτικής ανακοίνωσης για τους διαγωνισμούς μελετών. 3.Όταν ένας διαγωνισμός μελετών οργανώνεται στα πλαίσια μιας διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπηρεσιών, η προϋπολογιζόμενη αξία της οποίας είναι ίση ή ανώτερη με το αντίστοιχο σε δραχμές ποσό των 200.000 Ε.Ν.Μ) και σε όλες τις περιπτώσεις διαγωνισμών μελετών όταν το συνολικό ύψος των χρηματικών βραβείων συμμετοχής στους διαγωνισμούς και των ποσών που καταβάλλονται στους συμμετέχοντες ισούται με ή υπερβαίνει το αντίστοιχο σε δραχμές ποσό των 200.000 Ε.Ν.Μ δημοσιεύεται προκήρυξη του διαγωνισμού μελετών στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν την ημερομηνία αποστολής. 4.Οι προκηρύξεις των διαγωνισμών μελετών δημοσιεύονται επίσης και στον ελληνικό ημερήσιο τύπο, ακολουθώντας το ίδιο υπόδειγμα . 5.Η δημοσίευση στον ελληνικό τύπο δεν πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Δημοσιεύσεων της Ε.Ε., την οποία και πρέπει να αναφέρει ρητά. Η δημοσίευση αυτή δεν πρέπει να περιέχει άλλες πληροφορίες από αυτές που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. 6.Η προκήρυξη ενός διαγωνισμού μελετών συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙVΑ του παρόντος Π.Δ. 7.Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να δημοσιεύουν στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Κ. προκηρύξεις για διαγωνισμούς μελετών που δεν υπόκεινται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής δημοσιότητος της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Άρθρο Άρθρο 34 1.Στην περίπτωση που ένας διαγωνισμός μελετών, βάσει του άρθρου 33 παρ. 3 του παρόντος Π.Δ. υπόκειται σε δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ε.Ε., συντάσσεται γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του σύμφωνα με το Παράρτημα ΙVΒ του παρόντος Π.Δ. και αποστέλλεται, εντός προθεσμίας 48 ημερών μετά την σύναψη της σύμβασης ή την επιλογή της μελέτης, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 2.Η γνωστοποίηση αυτή δημοσιεύεται επίσης στον ελληνικό ημερήσιο τύπο, ακολουθώντας το ίδιο υπόδειγμα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 35 1. 1)Συνιστάται στη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Τμήμα Δημοσίων Συμβάσεων Υπηρεσιών, οι αρμοδιότητες του οποίου περιγράφονται στο άρθρο 12 του ΠΔ 138/1993, όπως αυτό τροποποιείται με την επόμενη παράγραφο β. 2)Στο άρθρο 12 του Π.Δ. 138/1993 (ΦΕΚ Α55) η παράγραφος ε) αριθμείται ως παράγραφος στ). Στο ίδιο άρθρο προστίθεται νέα παράγραφος ε), το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: ε. Τμήμα δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών. Η παροχή οδηγιών και πληροφοριών προς τις αναθέτουσες αρχές σχετικά με τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, καθώς και για κάθε θέμα που θα προκύπτει κατά τη σύναψη των συμβάσεων αυτών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο συντονισμός των ενεργειών των αναθετουσών αρχών για την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών. Η περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικής έκθεσης σχετική με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας. Η ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των λοιπών Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα που αφορούν τις συμβάσεις αυτές. 2.-Η ανωτέρω υπηρεσία διαβιβάζει στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστική έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί από τις αναθέτουσες αρχές μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε δεύτερου έτους, για την προηγούμενη διετία. 3.Στη στατιστική έκθεση που διαβιβάζεται βάσει της προηγούμενης παραγράφου, διευκρινίζεται τουλάχιστον ο αριθμός και η αιτία των συμβάσεων που έχουν συναφθεί από κάθε αναθέτουσα αρχή, η κατηγορία αναθετουσών αρχών, που υπερβαίνουν το όριο των άρθρων 7 και 31 του παρόντος Π..Δ. και, στο μέτρο του δυνατού, η διαδικασία που ακολουθήθηκε, οι κατηγορίες των υπηρεσιών και η εθνικότητα του παρέχοντος υπηρεσίες, στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση. Στη περίπτωση των συμβάσεων που συνάφθηκαν με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 9 του παρόντος Π. Δ., αναφέρεται ο αριθμός και η αξία των συμβάσεων, που έχουν συναφθεί σε κράτος-μέλος και σε τρίτες Χώρες. 4.Οι αναθέτουσες αρχές μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1998 και στη συνέχεια μέχρι 31 Ιουλίου κάθε δεύτερου έτους αποστέλλουν στην παραπάνω υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας τα απαραίτητα στοιχεία και παρέχουν κάθε πληροφορία, που αφορά τις συμβάσεις που έχουν συνάψει βάσει του παρόντος Π.Δ. . Άρθρο 36 Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων των αναθετουσών αρχών διέπονται από τις διατάξεις του νόμου 2522/1997 Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεως δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ Α΄ 178 , (άρθρο 1 ν.2522/1997) . (*) CΡC: Cοmmοn prοduct classificatiοn: Διεθνής ταξινόμηση προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών. -------------------------------------------------(1) Πλην των υπηρεσιών σιδηροδρομικών μεταφορών, υπαγομένων στην κατηγορία 18 (2) Πλην των υπηρεσιών φωνητικής τηλεφωνίας, τηλετυπίας, ραδιοτηλεφωνίας, τηλεειδοποίησης και των υπηρεσιών μέσω δορυφόρου. (3) Πλην των συμβάσεων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών έκδοση, αγοράς, πώλησης και μεταβίβαση τίτλων ή άλλων χρηματοπιστωτικών μέσων, και των υπηρεσιών που παρέχουν οι κεντρικές τράπεζες. (4) Πλην των συμβάσεων υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης εφόσον δεν υπάγονται στις συμβάσεις Ε&Α των οποίων τα αποτελέσματα ανήκουν στην αναθέτουσα αρχή για ιδία χρήση κατά την άσκηση της δραστηριότητάς της, στο βαθμό που για την υπηρεσία παρέχεται πλήρης αμοιβή από την αναθέτουσα αρχή. (5) Εκτός των υπηρεσιών διαιτησίας και συνδιαλλαγής Άρθρο 37 1.Από της δημοσιεύσεως του παρόντος προεδρικού διατάγματος καταργούνται κατά το μέρος που αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του, οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του Ν.1747/88 (ΦΕΚ Α΄ 6), και του άρθρου 10 του Ν. 2120/93 (ΦΕΚ Α 24) καθώς και πάσα άλλη αντίθετη διάταξη της κειμένης νομοθεσίας. 2.Για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών το προϋπολογιζόμενο ύψος των οποίων, εκτός Φ.Π.Α., είναι κατώτερο του ορίου που αναφέρεται στο άρθρο 7παρ.1 του παρόντος Π.Δ., εφαρμόζονται, ελλείψει ειδικών διατάξεων, το άρθρο 83 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247) και οι διατάξεις του Ν. 716/77 (ΦΕΚ Α 295) για τις υπηρεσίες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του. Άρθρο 38 Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα κάτωθι παραρτήματα: ΙΑ, ΙΒ, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV . ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 1 του παρόντος Κατηγορία Υπηρεσίες Αριθμός αναφοράς CΡC (*) 1.Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευών 6112,6122,633,886 2.Υπηρεσίες χερσαίων μεταφορών (1), συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών με θωρακισμένα οχήματα και των υπηρεσιών ταχείας αποστολής εγγράφων ή μικροδεμάτων (cοurier serνices) εξαιρουμένων της μεταφοράς ταχυδρομικής αλληλογραφίας. 712(πλην 71235,7512,87304) 3.Υπηρεσίες επιβατικών και εμπορευματικών εναερίων μεταφορών, εξαιρουμένης της μεταφοράς ταχυδρομικής αλληλογραφίας 73 (πλην 732) 4.Χερσαία και αεροπορική μεταφορά ταχυδρομικής αλληλογραφίας (1) 71235, 7321 5.Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες (2) 752 6.Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ex 81, 1)υπηρεσίες ασφαλίσεων 812, 814 2)τραπεζικές και επενδυτικές υπηρεσίες (3) 7.Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες 84 8.Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης (4) 85 9.Υπηρεσίες λογιστικής, λογιστικού ελέγχου και τήρησης λογιστικής βιβλίων 862 10.Υπηρεσίες έρευνας αγοράς και δημοσκοπήσεων 864 11.Υπηρεσίες παροχής συμβουλών διοίκησης επιχειρήσεων (5) και συναφείς υπηρεσίες 865,866 12.Υπηρεσίες αρχιτέκτονα, υπηρεσίες μηχανικού και ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού ,υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού και αρχιτεκτονικής τοπίου, συναφείς υπηρεσίες παροχής επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών, υπηρεσίες δοκιμών και αναλύσεων. 867 13, Διαφημιστικές υπηρεσίες 871 14.Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων και διαχείρισης ακινήτων 874 82201 έως 82206 15.Υπηρεσίες εκδόσεων και εκτυπώσεων, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης 88442 16.Αποχετεύσεις και διάθεση απορριμμάτων εγκαταστάσεις υγιεινής και συναφείς υπηρεσίες 94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Β Υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 2 του παρόντος Κατηγορία Υπηρεσίες Αριθμός αναφοράς CΡC(*) 17.Υπηρεσίες ξενοδοχειακές και εστίασης 64 18.Υπηρεσίες σιδηροδρομικών μεταφορών 711 19.Υπηρεσίες πλωτών μεταφορών 72 20.Υπηρεσίες βοηθητικών μεταφορών και μεταφορών υποστήριξης 74 21.Νομικές υπηρεσίες 861 22.Υπηρεσίες εξεύρεσης και τοποθέτησης προσωπικού 872 23.Υπηρεσίες ερευνών και ασφάλειας (πλην των υπηρεσιών θωρακισμένων αυτοκινήτων) 873(πλην 87304) 24.Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης 92 Κατηγορία Υπηρεσίες Αριθμός αναφοράς CΡC(*) 25.Υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 93 26.Υπηρεσίες αναψυχής, πολιτιστικές και αθλητικές 96 27.Λοιπές υπηρεσίες ----------------------------------------------(*) CΡC: Cοmmοn prοduct classificatiοn: Διεθνής ταξινόμηση προϊόντων των Ηνωμένων Εθνών. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ορισμός ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών Κατά την έννοια του παρόντος: 1.Ως τεχνικές προδιαγραφές νοούνται όλες οι τεχνικές απαιτήσεις που περιέχονται ιδίως στις συγγραφές υποχρεώσεων και καθορίζουν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά μιας υπηρεσίας ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, και οι οποίες επιτρέπουν τον αντικειμενικό προσδιορισμό μιας εργασίας, ενός υλικού, ενός προϊόντος ή μιας προμήθειας ειδών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στη χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή. Οι απαιτήσεις αυτές συμπεριλαμβάνουν τα επίπεδα ποιότητας και απόδοσης, την ασφάλεια τις διαστάσεις, καθώς και τις απαιτήσεις που ισχύουν για το υλικό, το προϊόν ή την προμήθεια ειδών όσον αφορά την εξασφάλιση της ποιότητας, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση και τις ετικέτες. Περιλαμβάνουν επίσης τους κανόνες μελέτης τους κανόνες μελέτης και προμέτρησης τους όρους δοκιμής, ελέγχου και παραλαβής των έργων, καθώς και τις κατασκευαστικές τεχνικές και μεθόδους και κάθε άλλο όρο τεχνικού χαρακτήρα που η αναθέτουσα αρχή είναι σε θέση να καθορίσει, μέσω γενικών ή ειδικών κανονιστικών διατάξεων, σχετικά με τα ολοκληρωμένα έργα καθώς και με τα υλικά ή τα στοιχεία που αποτελούν τα έργα αυτά. 2.Ως πρότυπα: νοούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί από κάποιον αναγνωρισμένο οργανισμό κανονιστικών αρμοδιοτήτων, με σκοπό την επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, η οποία όμως κατ’ αρχήν δεν είναι υποχρεωτική. 3.Ως ευρωπαϊκά πρότυπα: νοούνται τα πρότυπα που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CΕΝ) ή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CΕΝΕLΕC) ως Ευρωπαϊκά Πρότυπα (ΕΝ) ή ως Κείμενα Εναρμόνισης (ΗD) , σύμφωνα με τους κοινούς κανόνες των οργανισμών αυτών, ή από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ΕΤSΙ) ως Ευρωπαϊκά Τηλεπικοινωνιακά Πρότυπα (ΕΤS). 4.Ως ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση: νοείται η ευνοϊκή τεχνική εκτίμηση της καταλληλότητας ενός προϊόντος για χρήση, με γνώμονα την ικανοποίηση των βασικών απαιτήσεων για τις κατασκευές και με βάση τα εγγενή χαρακτηριστικά του προϊόντος και τους τιθέμενους όρους εφαρμογής και χρήσης του. Μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση χορηγείται από τον οργανισμό που είναι αναγνωρισμένος για τον σκοπό αυτόν από το εκάστοτε κράτος μέλος. 5.Ως κοινή τεχνική προδιαγραφή: νοείται η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκπονηθεί σύμφωνα με διαδικασία αναγνωρισμένη από τα κράτη μέλη και έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 6.Ως ουσιώδεις απαιτήσεις: νοούνται οι απαιτήσεις, σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και ορισμένους άλλους τομείς γενικού συμφέροντος, στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται τα έργα. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Υποδείγματα προκηρύξεων συμβάσεων Α. Ενδεικτική ανακοίνωση 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής, και, εάν διαφέρουν, της υπηρεσίας απο την οποία μπορούν να ληφθούν πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία. 2.Σύνολο των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν για καθεμία από τις κατηγορίες υπηρεσιών του παραρτήματος Ι.Α. 3.Προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης των διαδικασιών σύναψης, κατά κατηγορία. 4.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία 5.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 6.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Β. Ανοικτή διαδικασία 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2.Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Ταξινόμηση CΡC. 3.Τόπος παροχής 4.1)Διευκρίνησή του άν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη 2)αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 3)διευκρίνιση του αν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 5.Διευκρίνιση του άν οι υποψήφιοι για την προσφορά της υπηρεσίας μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών. 6.Απαγόρευση εναλλακτικών προσφορών 7.Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών 8.1)Επωνυμία και διεύθυνση της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού 2)προθεσμία υποβολής των σχετικών αιτήσεων 3)ενδεχομένως, αναφορά του ύψους και του τρόπου καταβολής του ποσού που απαιτείται ως αντίτιμο των εν λόγω εγγράφων στοιχείων. 9.1)Πρόσωπα που επιτρέπεται να παραστούν στην αποσφράγιση των προσφορών 2)ημερομηνία, ώρα και τόπος της αποσφράγισης. 10.Ενδεχομένως, απαιτούμενες εγγυήσεις 11.Βασικοί τρόποι χρηματοδότησης και πληρωμών ή/και αναφορά των σχετικών διατάξεων 12.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία που θα παράσχει τις υπηρεσίες εφόσον ανατεθεί η σύμβαση στους προς τούτο υποψηφίους. 13.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε υποψήφιου προς παροχή υπηρεσίας, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν οι υποψήφιοι. 14.Περίοδος κατά την οποία ο κάθε υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά του. 15.Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η σύναψη της σύμβασης και κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους. Τα κριτήρια, πέρα από εκείνο της χαμηλότερης προσφοράς, αναφέρονται εφόσον δεν περιέχονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 16.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.. 17.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 18.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Γ. Κλειστή διαδικασία 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2.Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Ταξινόμηση CΡC. 3.Τόπος παροχής 4.1)Διευκρίνιση του άν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές, ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη 2)αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων. 3)διευκρίνιση του άν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών 5.Διευκρίνιση του άν οι υποψήφιοι για παροχή υπηρεσιών μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητουμένων υπηρεσιών. 6.Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά . 7.Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 8.Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 9.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων τις υπηρεσίες εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 10.1)Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της επισπευσμένης διαδικασίας 2)ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής 3)διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν 4)γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν. 11.Ημερομηνία λήξης της αποστολής των προσκλήσεων για υποβολή προσφοράς. 12.Ενδεχομένως τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 13.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του κάθε προσφέροντος, καθώς και στοιχεία και διατυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν οι προσφέροντες. 14.Κριτήρια βάσει των οποίων θα γίνει η σύναψη της σύμβασης και, κατά το δυνατόν αξιολόγησή τους, εφόσον αυτά δεν αναφέρονται στην πρόσκληση υποβολής των προσφορών. 15.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 16.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 17.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Δ. Διαδικασία με διαπραγμάτευση 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2.Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών Ταξινόμηση CΡC. 3.Τόπος παροχής. 4.1)Διευκρίνιση του άν η ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών επιφυλάσσεται, με νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη 2)αναφορά αυτών των νομοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων 3)διευκρίνιση του άν τα νομικά πρόσωπα θα πρέπει να δηλώσουν τα ονόματα και τα επαγγελματικά προσόντα των στελεχών που θα είναι υπεύθυνα για την παροχή των υπηρεσιών. 5.Διευκρίνιση του άν οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μέρος των ζητούμενων υπηρεσιών. 6.Αριθμός ή όρια του αριθμού των υποψηφίων που πρόκειται να προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά. 7.Ενδεχομένως, απαγόρευση των εναλλακτικών προσφορών. 8.Διάρκεια της σύμβασης ή προθεσμία ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών. 9.Ενδεχομένως, νομική μορφή την οποία θα πρέπει να περιβληθεί μια κοινοπραξία των προσφερόντων, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 10.1)Ενδεχομένως, αιτιολόγηση της χρήσης της επισπευσμένης διαδικασίας 2)ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής 3)διεύθυνση στην οποία πρέπει να διαβιβασθούν 4)γλώσσα ή γλώσσες στις οποίες πρέπει να συνταχθούν 11.Ενδεχομένως, τυχόν απαιτούμενες εγγυήσεις. 12.Πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με την κατάσταση του παρέχοντος υπηρεσίες, καθώς και στοιχεία και δια- τυπώσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση των όρων οικονομικού και τεχνικού χαρακτήρα που πρέπει κατ’ ελάχιστον να πληρούν οι προσφέροντες. 13.Ενδεχομένως, επωνυμία και διεύθυνση των προσφερόντων που έχουν ήδη επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή. 14.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.. 15.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 16.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης από την Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 17.Ημερομηνία των προηγουμένων δημοσιευμάτων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ε. Σύναψη συμβάσεων 1.Επωνυμία και διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής. 2.Επιλεγείς τρόπος σύναψης της σύμβασης στην περίπτωση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς να προηγηθεί δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, αιτιολόγηση της επιλογής αυτής (άρθρο 11 παράγραφος 3). 3.Κατηγορία και περιγραφή των υπηρεσιών. Ταξινόμηση CΡC. 4.Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. 5.Κριτήρια σύναψης της σύμβασης. 6.Αριθμός των παραληφθεισών προσφορών. 7.Επωνυμία και διεύθυνση του προσφέροντος (ή των προσφερόντων). 8.Τιμή ή ψαλίδα τιμών (ελάχιστη/μέγιστη). 9.Ενδεχομένως, αξία και ποσοστό του τμήματος της σύμβασης που ενδέχεται να δοθούν ως υπεργολαβία σε τρίτους. 10.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 11.Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 12.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης. 13.Ημερομηνία παραλαβής της παρούσας προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 14.Στην περίπτωση συμβάσεων για υπηρεσίες απαριθμούμενεςστο παράρτημα ΙΒ, συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής για τη δημοσίευση της προκήρυξης (άρθρο 16 παράγραφος 3.) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Α. Προκηρύξεις διαγωνισμών μελετών 1.Επωνυμία ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής και της υπηρεσίας από την οποία διατίθενται τα έγγραφα στοιχεία του διαγωνισμού. 2.Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης 3.Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: ανοικτή ή κλειστή 4.Στην περίπτωση της ανοικτής διαδικασίας: ημερομηνία λήξης της υποβολής των μελετών . 5.Στην περίπτωση της κλειστής διαδικασίας: 1)επιτρεπόμενος αριθμός συμμετεχόντων 2)ενδεχομένως, επωνυμία των ήδη επιλεγμένων συμμετεχόντων 3)κριτήρια επιλογής των συμμετεχόντων 4)ημερομηνία λήξης της παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχή. 6.Ενδεχομένως διευκρίνιση του αν η συμμετοχή επιφυλάσσεται μόνο σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική τάξη. 7.Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών. 8.Ενδεχομένως, ονόματα των επιλεγέντων μελών της κριτικής επιτροπής. 9.Διευκρίνιση του άν η απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι δεσμευτική για την αναθέτουσα αρχή. 10.Ενδεχομένως, αριθμός και ύψος των προς απονομή βραβείων. 11.Ενδεχομένως, λεπτομερή στοιχεία των πληρωμών προς όλους τους συμμετέχοντες. 12.Διευκρίνιση του άν οι βραβευόμενοι έχουν δικαιώματα στην ανάθεση τυχόν συμπληρωματικών συμβάσεων. 13.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 14.Ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης. 15.Ημερομηνία παραλαβής της προκήρυξης απο την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Β. Αποτελέσματα διαγωνισμών μελετών 1.Επωνυμία, ταχυδρομική και τηλεγραφική διεύθυνση, αριθμοί τηλεφώνου, τηλετύπου και τηλεομοιοτύπου της αναθέτουσας αρχής. 2.Περιγραφή του αντικειμένου της μελέτης. 3.Συνολικός αριθμός συμμετασχόντων. 4.Αριθμός αλλοδαπών συμμετασχόντων. 5.Νικητής ή νικητές του διαγωνισμού. 6.Ενδεχομένως, απονεμηθέντα βραβεία. 7.Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία. 8.Αναφορά των στοιχείων της αντίστοιχης προκήρυξης του διαγωνισμού μελετών. 9.Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης 10.Ημερομηνία παραλαβής της παρούσας προκήρυξης από την Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος .Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου (Α’ 34), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 6 του Ν. 1440/1984 Συμμετοχής της Ελλάδας στο Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα καi του οργανισμού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α) και τελικώς τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α’ /261) και τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α 101).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2077/92 κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (Α’ 136).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2155/1993 Κύρωση Συμφωνίας για το Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού (Α’ 104).
  • Τις διατάξεις του Ν. 2272/94 Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας (Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) και του Βασιλείου της Νορβηγίας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φιλανδίας, του Βασιλείου της Σουηδίας, σχετικά με την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. (Α’ 230).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (Α137) που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α’ 154) και αντικατεστάθη με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ποσού δρχ. 180.000 περίπου ετησίως για την οποία εγγράφεται πίστωση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθν. Οικονομίας με Κωδικό Αριθμό Εξόδου ( ΚΑΕ) 0237 Φορέας 13/110 .
  • Την αριθ. 422/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.) μετά των Πρωτοκόλλων, Δηλώσεων, Παραρτημάτων, Προσαρτημάτων και Πρακτικών αυτής και του Πρωτοκόλλου Προσαρμογής της Συμφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. μετά των Παραρτημάτων, Τελικής Πράξης και Πρακτικών αυτού. 1993/2155 1993
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. 1999/2732 1999
Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπορίας - Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμισ[...]" 2001/2912 2001
Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις. 2002/3016 2002
Απλουστεύσεις και βελτιώσεις στη φορολογία εισοδήματος και κεφαλαίου και άλλες διατάξεις. 2002/3091 2002
Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις 2003/3164 2003
Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 2004/3232 2004
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις. 2006/3472 2006
Διεξαγωγή διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1999/29 1999
Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοήθειας - στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων. 2002/4 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α΄230) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α΄15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001. 2003/101 2003
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. 2003/166 2003
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/[...]" 2007/60 2007