ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/348

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-09-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 19, 23, 24, 25 και 31 του Π.Δ/τος 417/6.10.1993 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στην πρώτη σελίδα τυπώνονται με κεφαλαία γράμματα κατά σειρά οι ενδείξεις: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΟι ενδείξεις αυτές τυπώνονται στις δώδεκα επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σειρά Ελληνική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ολλανδική, Αγγλική, Δανική, Ιρλανδική, Ισπανική, Πορτογαλλική, Σουηδική και Φιλανδική. Στην ίδια σελίδα τυπώνεται κάτω από τη λέξη διαβατήριο το γράμμα σειράς και ο αριθμός διαβατηρίου.
2.  
  Στη δεύτερη σελίδα του διαβατηρίου τυπώνεται το ευρετήριο που περιλαμβάνει όλες τις ενδείξεις που παραπέμπονται σ’ αυτό, μεταφρασμένες κατά αλφαβητική σειρά στις εννέα υπόλοιπες γλώσσες της Ένωσης, ήτοι Γερμανική, Δανική, Ιρλανδική, Ισπανική, Ιταλική, Ολλανδική, Πορτογαλλική, Σουηδική και Φιλανδική
3.  
  Στο άρθρο 24 του Π.Δ/τος 417/1993 οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται ως ακολούθως:.
4.  
  Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 417/1993 αντικαθίσταται ως εξής: Οι ενδείξεις της σελίδας αυτής τυπώνονται στην Ελληνική, Αγγλική και Γαλλική γλώσσα και παραπέμπουν με ειδικό αριθμό στο ευρετήριο όπου είναι μεταφρασμένες και στις εννέα γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
5.  
  Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 24 του Π.Δ/τος 417/1993 οι λέξεις «Ευρωπαϊκής Κοινότητας», αντικαθίστανται με τις λέξεις «Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Άρθρο 2
1.  
  Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 25 του Π.Δ/τος 417/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Το εν λόγω αυτοκόλλητο πρέπει να έχει κατά την επικόλλησή του επί του οπισθίου εξωφύλλου ισχυρή πρόσφυση με το χαρτί της φόδρας. Θεωρείται απαραίτητο να υπάρχει συνάφεια μεταξύ του χαρτιού και της κόλλας του αυτοκόλλητου, ώστε να επιτυγχάνεται ισχυρή σύνδεση. Το αυτοκόλλητο στην εσωτερική του πλευρά θα φέρει σε κάθετη διάταξη έξι εθνόσημα, με ειδικό μελάνι, το οποίο θα μεταφέρεται στο χαρτί αν επιτευχθεί με κάποιο τρόπο η αποκόλληση του αυτοκόλλητου. Η κάθετη διάταξη των έξι εθνοσήμων θα πρέπει να βρίσκεται σε τέτοια θέση, ώστε κατά την επικόλλησή της να καλύπτει μερικώς τη φωτογραφία του κατόχου με τέτοιο τρόπο, ώστε να μη καλύπτονται τα χαρακτηριστικά του προσώπου του κατόχου. Το χρώμα του μελανιού αυτού θα πρέπει να είναι απαλό κυανούν για να μην εμποδίζει την ανάγνωση των στοιχείων του διαβατηρίου. Το αυτοκόλλητο θα φέρει τυπωμένο εθνόσημο με ειδικό μελάνι, το οποίο αντιδρά μόνο κάτω από την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας (ULΤRΑ VΙΟLΕΤ) σε χρώμα έντονο κίτρινο. Η θέση του εθνοσήμου θα βρίσκεται σε συγκεκριμένη θέση, ώστε κατά την αποκόλληση του αυτοκόλλητου θα πρέπει ένα τμήμα αυτού να εμφανίζεται επί του κάτω δεξιού άκρου της φωτογραφίας, το δε υπόλοιπο επί του δαπέδου της σελίδας. Στη θέση της φωτογραφίας θα υπάρχει αυτοκόλλητο διπλής όψεως. Η μία του πλευρά θα είναι κολλημένη σταθερά σε ολόκληρο το χώρο της φωτογραφίας και η άλλη του πλευρά θα φέρει προστατευτικό κάλλυμα. Με αφαίρεση του προστατευτικού καλλύματος θα αποκαλύπτεται η φέρουσα την κόλλα επιφάνεια, όπου θα επικολάται σταθερά η φωτογραφία.
Άρθρο 3 "Η παράγραφος 1 του άρθρου 31 του Π.Δ/τος 417/1993 αντικαθίσταται ως ακολούθως:"
1.  
  Πριν από τη δημοσίευση της άδειας πράκτορα μετανάστευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απαιτείται να κατατεθεί χρηματική εγγύηση μέχρι ποσού εξακοσίων χιλιάδων δραχμών κατά τις πιο κάτω ειδικότερες προβλέψεις:
 1. Για τις Περιφέρειες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αττικής και την έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης τις εξακόσιες χιλιάδες δραχμές
 2. Για τις πρωτεύουσες των λοιπών Νομών του Κράτους σε τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές
 3. Για τις λοιπές πόλεις μη πρωτεύουσες Νομών σε διακόσιες χιλιάδες δραχμές
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του παρόντος Π.Δ/τος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1004/80 (ΦΕΚ 2/τ.Α/9.1.1980) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 εδάφ. δ­ του Ν. 1084/80 (ΦΕΚ 253/τ.Α/30.10.1980).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α­ 137), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΑΕ 154) και με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Την αριθμ. ΔΙΔΚΦ 1/20199/97 (Β­ 801) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
 • Την αριθμ. 1107147/1239/0006/4.10.96 (ΦΕΚ 922Β/96) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, περί αναθέσεως αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς.
 • Την ανάγκη τροποποίησης και συμπλήρωσης του Π.Δ/τος 417/1993, σύμφωνα με το περιεχόμενο του ψηφίσματος των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών Μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 10ης Ιουλίου 1995, που συμπληρώνει τα αντίστοιχα ψηφίσματα της 23ης Ιουνίου 1981, 30ης Ιουνίου 1982 και της 14ης Ιουλίου 1986, σχετικά με την καθιέρωση διαβατηρίου ομοιόμορφου τύπου, καθώς και την προσαρμογή του στις εκτυπωτικές τεχνολογικές εξελίξεις.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 382/25.6.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1996/1107147/1239/0006 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_0006 1996
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1004 1980
ΝΟΜΟΣ 1980/1084 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1084 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
(1) Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο «Κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια». 1993/417 1993
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία