ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/35

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-03

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αύξηση κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (7.875.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η από 29 Δεκεμβρίου 1997 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.) Α.Ε. με την οποία αυξάνεται το μετοχικά κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. κατά επτά δισεκατομμύρια οχτακόσια εβδομήντα πέντε εκατομμύρια (7. [...]"
1.  
    Το ποσό αυτό καταβάλλεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 1997 για τις ανάγκες της ειδικής για το έργο φυσικού αερίου θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΠ Α.Ε., ΔΕΠΑ Α.Ε. Οι μετοχές θα περιέλθουν όλες στο μόνο μέτοχο της εταιρείας, το Ελληνικό Δημόσιο. Με την αύξηση αυτών των επτά δισεκατομμυρίων οχτακόσιων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (7.875.000.000) δραχμών το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠ Α.Ε. διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι ενός δισεκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (221.780.000) δραχμών διηρημένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες πενήντα έξι (44.3586 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) δραχμών η καθεμία.
Άρθρο 2
1.  
    Το Διάταγμα αυτό ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου θ ως άρθρου του κυρωθέντος με το άρθρο πρώτο του Ν. 87/1975 καταστατικού «Περί ιδρύσεως Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου» (ΦΕΚ 152/Α/ 1975).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α/1985) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α/1992) όπως αντικαταστάθηκε με το όρθρο 1 παρ. 2α ΤΟΥ Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α/1997). V· Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη ύψους 7.875.000.000 δραχμών σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων για το οικονομικό έτος 1997 η οποία έχει ήδη καλυφθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) 1997, με φορέα 35, τομέα 875, κωδικό αριθμό εξόδου 8300/8397.
  • Το Π.Δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. (ΦΕΚ 19/Α/1996).
  • Την αρ. 70/12.2.1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάπτυξης,