ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/350

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συνιστάται Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, η οποία συγκροτείται από τις εξής Διευθύνσεις:
 1. Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 23 του Π.Δ. 259/1988, όπως η παρ. 2 περ. δ­ του άρθρου 23 τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του π.δ. 27/1993.
 2. Διεύθυνση Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 26 του Π.Δ. 259/1988, όπως μετονομάστηκε με το άρθρο 9 παρ. 3 περ. δ­ του Ν. 2575/1998 και οι αρμοδιότητές της επαναπροσδιορίστηκαν με την παρ. 3 περ. ε­ του άρθρου 9 του Ν. 2575/98, όπως η παρ. 2 περ. γ­ του άρθρου 26 του Π.Δ. 259/88 καταργήθηκε με το άρθρο 3 του Π.Δ. 98/1991.
 3. Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 13/1994.
2.  
  Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης συντονίζει τη λειτουργία των υπαγομένων σε αυτήν υπηρεσιακών μονάδων, επιμελείται τον προγραμματισμό των διοικητικών δραστηριοτήτων τους και αξιολογεί την ποιότητα των παραγομένων διοικητικών αποτελεσμάτων, σε συνάρτηση με το οικονομικό και οργανωτικό κόστος της ασκήσεως των υπό του νόμου προβλεπομένων αρμοδιοτήτων. Επίσης, εξειδικεύει την κυβερνητική πολιτική, εντός του ιεραρχικού της πεδίου και διατυπώνει εναλλακτικές προτάσεις για την επιλογή και οργάνωση των διοικητικών μέσων άσκησής της. Επιμελείται τη διαμόρφωση διαύλων υπηρεσιακής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου, με στόχο την πλήρη και επαρκή υποστήριξη του ασκουμένου από αυτές διοικητικού έργου.
Άρθρο 2 "Γενικός Διευθυντής"
1.  
  Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται πολιτικός υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ο οποίος επιλέγεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Έργο του Γενικού Διευθυντή είναι το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 78 παρ. 2 και 3 του Ν. 1892/1990.
Άρθρο 3
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 78 παρ. 1 και 11 του Ν.1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις (Α­ 101), όπως η παράγραφος 11 συμπληρώθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του Ν. 2575/1998 “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α­ 23). β) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις (Α­ 154), με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29 Α στο Ν. 1558/85 (Α­ 137) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 α του Ν. 2469/1997 (Α­ 38) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 2.200.000 δραχμών περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος και 6.600.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον φορέα 41110 του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες για αποδοχές πιστώσεις κάθε έτους.
 • Την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/20199/5-9-97 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β 801), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.1/23470/20-10-97 όμοια απόφαση (Β­ 924).
 • Την αριθ. 1107147/1239/006 Α/4-10-96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομικών (Β­ 922).
 • Την αριθ. 507/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/1107147/1239/006Α (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1107147_1239_006Α 1996
ΠΡΑΞΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/23470 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_23470 1997
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1998/2575 1998
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/259 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/259 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/98 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/98 1991
Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 259/88 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). 1993/27 1993
Σύσταση Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Πολιτικού Προσωπικού στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. 1994/13 1994
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία