ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/351

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ρύθμιση τελών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα υπηκόων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών οικογενείας αυτών κατά τροποποίηση των Π.Δ. 525/1983, 499/1987 και 278/1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το άρθρο 6 του Π.Δ. 278/1992 (Α­ 144) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 6 Τέλη εγγράφων διαμονής Τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, εκδίδονται, ανανεώνονται και θεωρούνται με την καταβολή ποσού ίσου με τα τέλη της έκδοσης ταυτότητας ημεδαπού
Άρθρο 2
1.  
  Το άρθρο 9 του Π.Δ. 499/1987 (Α­ 238) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 9 Τέλη εγγράφων διαμονής Τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, εκδίδονται και ανανεώνονται με την καταβολή ποσού ίσου με τα μέλη της έκδοσης ταυτότητας ημεδαπού
Άρθρο 3
1.  
  Το άρθρο 8 του Π.Δ. 525/1983 (Α­ 203) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8 Τέλη εγγράφων διαμονής Τα έγγραφα διαμονής που χορηγούνται στους υπηκόους κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στα μέλη της οικογένειάς τους, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις, εκδίδονται και ανανεώνονται με την καταβολή ποσού ίσου με τα μέλη της έκδοσης ταυτότητας ημεδαπού Το ίδιο ισχύει και για τα αναγκαία έγγραφα ή πιστοποιητικά για την έκδοση ή ανανέωση των εγγράφων διαμονής
Άρθρο 4 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α­ 34), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (Α­ 101) ως και του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 6 παρ. 4 του Ν. 1440/1984 (Α­ 70) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1775/1988 (Α­ 101), με το άρθρο 31 του Ν. 2076/1992 (Α­ 130) και με το άρθρο 19 του Ν. 2367/1995 (Α­ 261).
 • Την υπ’ αριθμ. 34001/ΔΙΟΕ 1957 από 9.9.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας (Β­ 937).
 • Την υπ’ αριθμ. 1107147/1239/006 Α από 4.10.1996 απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών (Β­ 922).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α­ του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α­ 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α­ 154) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/1997 (Α­ 38).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλούνται δαπάνες σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την υπ’ αριθμ. 516/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1775 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1775 1988
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/525 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/525 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1987/499 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/499 1987
Είσοδος και διαμονή στην Ελλάδα υπηκόων κρατών μελών της ΕΟΚ, που δεν έχουν το δικαίωμα αυτό βάσει άλλων διατάξεων του κοινοτικού δικαίου ή σπουδάζουν ή έχουν παύσει την επαγγελματική τους δραστηριότητα ως μισθωτοί ή μη μισθωτοί εργαζόμενοι, σε συμμό[...]" 1992/278 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία