ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/353

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2239/1994 «Περί Σημάτων».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Σκοπός"
1.  
  Με το παρόν διάταγμα συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν. 2239/94 «Περί σημάτων». Ειδικότερα, καθορίζονται οι τυπικές προϋποθέσεις μετατροπής αίτησης ή κοινοτικού σήματος σε αίτηση εθνικού σήματος, σε εκτέλεση του άρθρου 110 του Κανονισμού 40/94 Ε.Κ. της 20ης Δεκεμβρίου 1993, για το κοινοτικό σήμα (ΕΕL 11/14.1.94), προστίθεται νέα περίπτωση στην έννοια του προγενέστερου σήματος, καθώς και η δυνατότητα υποβολής αιτήσεως διαγραφής προγενέστερου εθνικού σήματος του οποίου προβάλλεται η αρχαιότητα προκειμένου για κοινοτικό σήμα, σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 4 παραγρ. 2 περ. β΄ και 14 της πρώτης Οδηγίας 89/104/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕL 40/11.2.89).
Άρθρο 2
1.  
  Μετά το άρθρο 6 του Ν. 2239/94, προστίθεται, σε εκτέλεση του άρθρου 110 του Κανονισμού 40/94 Ε.Κ. της 20ης Δεκεμβρίου 1993 του Συμβουλίου «για το κοινοτικό σήμα», νέο άρθρο 6α που έχει ως εξής:.
Άρθρο 3
1.  
  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 2239/94 «Περί Σημάτων» προστίθεται νέα περίπτωση δ, που έχει ως εξής: δ) τα κοινοτικά σήματα των οποίων εγκύρως προβάλλεται η αρχαιότητα στην ελληνική επικράτεια, έναντι εθνικού σήματος, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κανονισμού 40/94/ Ε.Κ. της 20ης Δεκεμβρίου 1993 του Συμβουλίου «για το κοινοτικό σήμα», ακόμα και αν έχει προηγηθεί παραίτηση ή μη ανανέωση της προστασίας του εθνικού σήματος, στο οποίο στηρίχθηκε η αρχαιότητα του κοινοτικού σήματος.
Άρθρο 4 "Στο άρθρο 17 του Ν. 2239/94 «Περί σημάτων» μετά την παράγραφο 4 προστίθεται νέα παράγραφος 4α, που έχει ως εξής:"
4α.  
  Σε περίπτωση που η αρχαιότητα κοινοτικού σήματος στηρίζεται επί προγενεστέρου εθνικού σήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 35 του Κανονισμού 40/94/Ε.Κ. της 20ης Δεκεμβρίου 1993 του Συμβουλίου, μπορεί να υποβληθεί αίτηση διαγραφής του προγενεστέρου αυτού εθνικού σήματος, ακόμη και αν έχει προηγηθεί παραίτηση από το προγενέστερο αυτό εθνικό σήμα ή μη ανανέωση της προστασίας του.
Άρθρο 5
1.  
  Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην Υπουργό Ανάπτυξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
Άρθρο 6α "Δικαιολογητικά για τη μετατροπή κοινοτικού σήματος σε εθνικό."
1.  
  Σε περίπτωση μετατροπής αίτησης κοινοτικού σήματος ή κοινοτικού σήματος σε εθνικό, ο καταθέτης ή ο δικαιούχος υποβάλλει στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 1. Το εθνικό τέλος κατάθεσης σήματος
 2. Μετάφραση της αίτησης μετατροπής και των συνημμένων εγγράφων στην Ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα μεταφράσεως σύμφωνα με το νόμο,
 3. Έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου και αντικλήτου στην Ελλάδα,
 4. Δέκα (10) αντίτυπα του σήματος, στην περίπτωση δε έγχρωμης συνθέσεως του σήματος και δέκα (10) έγχρωμα αντίτυπά του
2.  
  Η προθεσμία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) μηνών και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή δικαιούχου - με έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής - από την ανωτέρω Δ/νση
3.  
  Στο ειδικό έντυπο δηλώσεως που ισχύει για τα αλλοδαπά σήματα αναγράφονται από την Υπηρεσία τα αντίστοιχα στοιχεία της αίτησης του κοινοτικού σήματος. Οι δηλώσεις αυτές βιβλιοδετούνται σε ειδικό βιβλίο.
4.  
  Για την παραδοχή της αιτήσεως μετατροπής αποφασίζει η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων
 • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 4 του Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/83) «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 παραγρ. 4 του Ν. 1440/1984 (ΦΕΚ 70/τ.Α΄/84) «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» και από το άρθρο 19 του Ν. 2367/95 (ΦΕΚ 261/Α/95) «Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 65 του Ν.1892/90 (Α/101). β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α/85) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α/154) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α΄/38). γ) Του άρθρου 110 του Κανονισμού (Ε.Κ.) 40/94 του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα (ΕΕL 11/14.1.94). δ) Των άρθρων 4 παραγρ. 2 περ. β΄ και 14 της Πρώτης Οδηγίας (Ε.Ο.Κ.) 89/104 του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί σημάτων (ΕΕL 40/11.2.1989). ε) Του Π.Δ. 27/96 (ΦΕΚ 19/τ.Α΄/96) «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Ενέργειας - Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». στ) Του Π.Δ. 397/88 (ΦΕΚ 185/τ.Α΄/88) «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. ζ) Του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 343/90 (ΦΕΚ 135/τ.Α΄/90) «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας στρατηγικού σχεδιασμού και ανάλυσης πολιτικής στο Υπουργείο Εμπορίου». η) Της με αριθ. 114/96 (ΦΕΚ 924/τ.Β΄/96) απόφασης του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης».
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την με αριθ. 423/98 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-10-16 Συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2239/1994 «Περί Σημάτων».
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/235
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ 1996/114 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/114 1996
ΝΟΜΟΣ 1983/1338 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1338 1983
ΝΟΜΟΣ 1984/1440 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1440 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1892 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1892 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περί σημάτων. 1994/2239 1994
ΝΟΜΟΣ 1994/40 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/40 1994
Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και άλλες διατάξεις. 1995/2367 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 1996/27 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία