ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/359

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Εγκρίνεται η 159/98 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλίων του Νομού Ηρακλείου η οποία αφορά τη σύσταση στον ομώνυμο Δήμο ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης που έχει ως εξής:"
1.  
  Συνιστάται στο Δήμο Μαλίων του Νομού Ηρακλείου, ενιαία επιχείρηση ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ» (Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
2.  
  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι νομικό πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς τη διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησής της από τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως». Για τα λοιπά θέματα εφαρμόζονται διατάξεις του Π.Δ. 410/95 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και οι κανόντες της ιδιωτικής οικονομίας (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
3.  
  Έδρα της επιχείρησης είναι ο Δήμος Μαλίων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/80).
4.  
  Περιοχή αρμοδιότητας της επιχείρησης είναι η διοικητική περιφέρεια του Δήμου Μαλίων (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 2 "Εκμετάλλευση"
1.  
  Η εκμετάλλευση των έργων και υπηρεσιών της επιχείρησης ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1069/1980 (άρθρο 1 παρ. 3 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 3 "Περιουσία"
1.  
  Στην περιουσία της επιχείρησης ανήκουν τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της επιχείρησης, τα οποία εκτελέσθηκαν ή θα εκτελεστούν με βάση εγκεκριμένες μελέτες, όλοι οι υπόνομοι που υπάρχουν και οι εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, όλοι οι υπόνομοι ή ανοικτοί αγωγοί που εκβάλλουν άμεσα ή έμμεσα στο δίκτυο, καθώς επίσης και οι μονάδες επεξεργασίας πόσιμου ύδατος και υγρών αποβλήτων και κάθε άλλο στοιχείο που θα παραχωρηθεί από το Δήμο (άρθρο 8 παρ. 1 Ν. 1069/1980).
Άρθρο 4
1.  
  Έσοδα Έσοδα της επιχείρησης είναι: α) Το ειδικό τέλος για την μελέτη, κατασκευή και επέκταση των έργων ύδρευσης και αποχέτευσης, για μία δεκαετία από της 1ης Ιανουαρίου του επομένου από τη σύσταση της επιχείρησης έτους που υπολογίζονται σε ποσοστό 80% επί της αξίας του ύδατος που καταναλίσκεται (άρθρο 10παρ. 1 εδ. α και 11 Ν. 1069/1980). β) Επιχορήγηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ποσοστό μέχρι 35% των δαπανών μελετών και κατασκευών των κάθε φύσεως έργων ύδρευσης και αποχέτευσης αρμοδιότητας της επιχείρησης (άρθρο 10 παρ. 1εδ ια και 13 Ν. 1069/1980). γ) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ.γ Ν. 1069/1980). δ) Η δαπάνη διακλάδωσης και σύνδεσης με τον αγωγό της ύδρευσης και της αποχέτευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. δ και άρθρο 15 Ν. 1069/1980). ε) Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο της ύδρευσης (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ε Ν. 1069/80). στ) Το τέλος χρήσεως υπονόμων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. στ Ν. 1069/1980). ζ) Η αξία ύδατος που καταναλώνεται (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ζ Ν. 1069/1980). η) Η εγγύηση χρήσεως του υδρομετρητή (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. η Ν. 1069/1980). θ) Η δαπάνη μετατόπισης αγωγών διακλαδώσεων και συνδέσεων ύδρευσης ή αποχέτευσης υδρομετρητών ή άλλων συναφών εργασιών (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. θ Ν. 1069/1980). ι) Οι συνεισφορές τρίτων για την εκτέλεση κατά προτεραιότητα έργων (άρθρο 10 παρ. 1 εδ. ι Ν. 1069/80). ια) Οι πρόσοδοι από την περιουσία ή το τίμημα από την εκποίηση αυτής (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιβ Ν. 1069/80). ιβ) Δάνεια, κληρονομιές, δωρεές και λοιπές επιχορηγήσεις (άρθρο 10 παρ. 1 εδαφ. ιγ Ν. 1069/80). ιγ) Έσοδα που εισπράττονται απο την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 και 28 Ν. 1069/80, όπως το άρθρο 28 τούτου τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 13 του Ν. 2307/95.
Άρθρο 5 "Διοίκηση"
1.  
  Η επιχείρηση διοικείται από διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη τα οποία ορίζονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από τα μέλη αυτά:.
 1. Τέσσερα (4) είναι αιρετοί εκπρόσωποι του Δήμου Μαλίων εκ των οποίων το ένα προέρχεται από τη μειοψηφία (άρθρο 6 του Ν. 2307/95).
 2. Δύο (2) είναι δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Μαλίων που έχουν πείρα ή γνώσεις σχετικές με το αντικείμενο της Επιχείρησης
 3. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος του Κοινωνικού Φορέα της Περιοχής
 4. Ένα (1) είναι εκπρόσωπος των εργαζομένων στην Επιχείρηση σε περίπτωση που αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους.
 5. Στην περίπτωση αυτή μειώνεται κατά έναν ο αριθμός των δημοτών κατοίκων.
 6. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων και του κοινωνικού φορέα προτείνονται από τους οικείους φορείς.
2.  
  Το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρό του (Άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 1069/1980 και 278 Π.Δ. 410/95).
3.  
  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη (άρθρο 2της 25027/84 αποφ. Υπ. Εσωτερικών ΦΕΚ 244/τ.Β).
4.  
  Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, ο Αντιπρόεδρος εκπροσωπεί την επιχείρηση σε όλες τις σχέσεις της, δικαστικές ή εξώδικες (άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 1069/80). Στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 3 του Ν. 1069/1980 «περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» (ΦΕΚ 191/τ.Α/1980).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 2307/1995 (ΦΕΚ 113/τ.Α/1995).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Ατου Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ 137/τ.Α/1985) όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154/τ.Α/1992) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
 • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/τ.Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 373/95 «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (Ά 201).
 • Την ΔΙΔΚ/Φ. 1/20199/5.9.1997 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΦΕΚ 801/τ.Β/5.9.1997) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/23470/20.10.97 (ΦΕΚ 924/τ.Β/20.10.1997).
 • Την 159/98 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μαλίων.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Μαλίων, το ύψος της οποίας ανέρχεται για το έτος 1998 στο ποσό των 126.500.000 δρχ., για το οποίο έχει εγγραφεί πίστωση στον κωδικό ΚΑ 75.161.9α. Για τα δε έτη 1999, 2000, 2001 και 2002, δαπάνη αντίστοιχα ανά έτος 130.965.500 δρχ., 134.778.600 δρχ., 146.698.130 δρχ. και 154.512.860 δρχ., για τις οποίες θα εγγραφούν αντίστοιχες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς.
 • Την 500/1998 γνωμοδότηση του Γ Τμήματος Διακοπών του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1997/ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/ΔΙΔΚ_Φ_1_20199 1997
ΝΟΜΟΣ 1980/1069 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1069 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Προσαρμογή νομοθεσίας αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών στις διατάξεις για τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1995/2307 1995
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του. 1995/373 1995
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/410 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/410 1995
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία