ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/36

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-03-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του Π.Δ. 24/1997 (Α-29) αντικαθίσταται ως εξής: 2 Για την προαγωγή των Αστυνόμων Β γενικών καθηκόντων απαιτείται ως ειδικό τυπικό προσόν η συμπλήρωση συνολικά τουλάχιστον τριών ετών στον κατεχόμενο ή στους προηγούμενους βαθμούς αξιωματικού σε Δ/νση ή Υποδ/νση ή Τμήμα Ασφαλείας, Δ/νση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Υποδ/νση ή Τμήμα ή Σταθμό Τροχαίας, Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμούς, Ειδικές Υπηρεσίες Δίωξης Εγκληματικότητας, Μεταβατικά Αποσπάσματα, Υπηρεσία Εναέριων Μέσων, Διεύθυνση Πληροφορικής/Υ.Δ.Τ. και Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών Για τον υπολογισμό του χρόνου υπηρεσίας των τριών ετών εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου άρθρου .
Άρθρο 2
1.  
  Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 21 του Π.Δ. 24/ 1997 (Α-29) προστίθεται εδάφιο ως εξής: Επίσης ο αρχαιότερος Υποδιευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Αστυνομίας είναι αρμόδιος και για τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης των διευθυντών των Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων και των διοικητών των Αστυνομικών Τμημάτων που υπάγονται απ ευθείας σ αυτή και δεν εποπτεύονται από αστυνομικές υποδιευθύνσεις
2.  
  Η παρ. 10 του ιδίου ως άνω άρθρου αντικαθίσταται ως εξής:«
10.  
  Οι διατάξεις που αναφέρονται στην αξιολόγηση των αξιωματικών της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και των υφισταμένων αυτών υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Γενικής Εποπτείας Αγορανομίας, καθώς και των Αστυνομικών Τμημάτων που ιδρύθηκαν με τα Προεδρικά Διατάγματα 97/1995, όπως τροποποιήθηκε, 392/1995, 260/1995 και 334/1995 εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται
Άρθρο 3
1.  
  Η παρ. 2 του άρθρου 23 του Π.Δ. 24/1997 αντικαθίσταται ως εξής: Η αξιολόγηση των αξιωματικών γίνεται με τις εκθέσεις αξιολόγησης τακτικά μεν το Γ δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου, εκτάκτως δε σε περίπτωση διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης που συνδέει τον αξιολογούντα με τον αξιολογούμενο και εφόσον η διακοπή διήρκεσε ή θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο (2) μήνες, πλην των περιπτώσεων διακοπής της υπηρεσιακής εξάρτησης λόγω απόσπασης του αξιωματικού για εκπαίδευση στις διάφορες Σχολές Διακοπή της υπηρεσιακής εξάρτησης θεωρείται και η περίπτωση κατά την οποία στη θέση του συντάκτη τοποθετηθεί αξιωματικός ανώτερος ή αρχαιότερος απ αυτόν, χωρίς αυτός να μετακινηθεί
2.  
  Η παρ. 6 του άρθρου 29 του ιδίου ως άνω Π.Δ. καταργείται.
Άρθρο 4
1.  
  Η παρ. 3 του άρθρου 43 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 3 Προκειμένου περί αξιωματικών των Ν.Δ. 649/1970 που κρίνονται ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους, λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας προάγονται στο βαθμό του οποίου ο μισθός τους απονεμήθηκε, όχι όμως πέραν του βαθμού του Αστυνομικού Υποδιευθυντή και ύστερα από 30 ημέρες αποστρατεύονται με τον βαθμό στον οποίο προήχθησαν .
Άρθρο 5
1.  
  Το άρθρο 45 του ιδίου ως άνω Π.Δ. αντικαθίσταται ως εξής: 45 χορήγησης μισθολογικών προαγωγών 1 Οι μισθολογικές προαγωγές, χορηγούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, ύστερα από απόφαση του συμβουλίου κρίσεων που είναι αρμόδιο για τη βαθμολογική προαγωγή του δικαιούχου Για την χορήγηση των μισθολογικών προαγωγών οι αξιωματικοί πρέπει να συγκεντρώνουν τα ουσιαστικά προσόντα σε βαθμό που δικαιολογεί την κρίση τους ως διατηρητέων ή προακτέων Δεν απαιτείται κρίση για μισθολογική προαγωγή των Αξιωματικών που είναι γραμμένοι σε πίνακες διατηρητέων ή προακτέων Οι διατάξεις των άρθρων 16, 32 παρ. 2 και 3, 36 παρ. 4 και 5 και 40 παρ. 3 του παρόντος διατάγματος έχουν ανάλογη εφαρμογή. 2 Η κρίση για τη χορήγηση μισθολογικής προαγωγής ενεργείται εντός τριών (3) μηνών από τη χρονολογία συμπληρώσεως του απαιτούμενου προς τούτο χρόνου, η μισθολογική όμως προαγωγή χορηγείται αναδρομικά από την ημερομηνία συμπληρώσεως του χρόνου τούτου Οι αποφάσεις για μη χορήγηση μισθολογικών προαγωγών δεν υπόκεινται σε διοικητική προσφυγή, οι υποθέσεις όμως εξετάζονται και πάλι ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μετά τη συμπλήρωση 6 μηνών από τη χρονολογία της απορριπτικής απόφασης .
Άρθρο 6 "Ανώτεροι αξιωματικοί, της Ελληνικής Αστυνομίας οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας ή συμπληρώνουν 35ετία το έτος 1998 κρίνονται κατά το έτος αυτό ως εξής:"
1.  
  α. Στις τακτικές κρίσεις, εφόσον έχουν τις προϋποθέσεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 32 του Π.Δ. 24/ 1997, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου Π.Δ. που ισχύουν για τους λοιπούς ομοιοβάθμους συναδέλφους τους και αν συντρέχει περίπτωση προαγωγής τους προάγονται. β. Έκτακτα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Π.Δ. 24/1997, οι μεν συμπληρούντες 35ετία εντός μηνός από της συμπληρώσεώς της, οι δε καταλαμβανόμενοι από το όριο ηλικίας το Γ δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου.
Άρθρο 7 "Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
 • Τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 1, εδάφ. δ, στ και θ του Ν. 1481 /1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α-152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α-49).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2 εδαφ. α του Ν. 2469/1997.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Την υπ αριθμ. 151 /1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1998-03-05 Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997.
Τροποποίηση Τύπος
A/1998/40
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1995/97 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1995/97 1995
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/649 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/649 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1997/24 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1997/24 1997