ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1998/360

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1998-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1998-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1998-10-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. ζ του Π.Δ. 270/1996 (Α 195) εργαστήριο Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει ως αντικείμενο επιστημονικής δραστηριότητας, τη μελέτη των κοινωνικών και πολιτιστικών παραγόντων στην ψυχική αρρώστια, την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα και την εκπαίδευση των φοιτητών στην κοινωνική ψυχιατρική. Στο εργαστήριο λειτουργεί ειδική μονάδα «Κοινωνικής Ψυχιατρικής - Κέντρο Ψυχικής Υγείας».
2.  
    Ως υπεύθυνος της ειδικής μονάδας μπορεί να ορίζεται με απόφαση του διευθυντή του εργαστηρίου, μέλος Δ.Ε.Π. με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία στο αντικείμενο δραστηριότητας της ειδικής μονάδας.
Άρθρο 2 "Το παρόν διάταγμα ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων"
1.  
    αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 50 παρ. 1 και 7 παρ. 5 του Ν. 1268/82 (Α 87), όπως η τελευταία αυτή διάταξη τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ. 2 του Ν. 1404/83 (Α 173) και β) του άρθρου 1 περίπτ. ΙΙ του Π.Δ. 55/1996 (Α 48).
  • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (συνεδρίαση 26.3.1998).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (Α 38).
  • Την αριθ. 444/1998 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1983/1404 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/1404 1983
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις. 1997/2469 1997
Ίδρυση κλινικών και εργαστηρίων στο Τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. 1996/270 1996
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 1996/55 1996
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία